1 a, 1/4 ngày thìcó mấy giờ ?b, 1/3 giờ có mấy phútGIÚP MÌNH NHA

1:

Bạn đang đọc: 1/8 ngày bằng bao nhiêu giờ

a ) 1 ngày thì có 24 giờVậy ( frac { 1 } { 4 } ) ngày thì có :24 x ( frac { 1 } { 4 } = 6 ) ( giờ )b ) Đổi 1 giờ = 60 phút ( frac { 1 } { 3 } ) giờ có :60 x ( frac { 1 } { 3 } = 20 ) ( phút )Đ / S : 20 phút1. a ) 1/4 ngày = 6 giờb ) 1/3 giờ = 20 phútTa có :a ) 1 ngày có 24 giờ. 1/4 giờ = 24 x 1/4 = 6 giờb ) 1 giờ có 30 phút. 1/3 giờ = 60 x 1/3 = 20 phút1 ngày = 24 h ; 1 h = 60 phúta ) 1/4 ngày có số h là : 24 × 1/4 = 6 ( giờ )b ) 1/3 h có số phút là : 60 × 1/3 = 20 ( phút )chúc bn hok tốt !6 GIỜ20PH ÚTa / 6 giờb / 20 phútủng hộ mik nhaa, ( frac { 1 } { 4 } ) ngày = ( 6 ) giờb, ( frac { 1 } { 3 } ) giờ = ( 20 ) phút .Tk mk nhé ! thanks trước !a ) 6 giờb ) 20 phút1/4 ngày có 6 giờ1/3 giờ có 20 phútk cho mk nhaa ) 6 giờb ) 20 phúta ) = 6 giờb ) = 20 phútt nhéa : 15 hb : 20 p

1a =6 lấy 24:4

1 b = 20 lấy 60 : 3a ) 1 ngày có 24 giờ => 1/4 ngày có số giờ là 24 * 1/4 = 6 ( giờ )b ) 1 giờ có 60 phút => 1/3 giờ có số phút là 60 * 1/3 = 20 ( phút )1 ngày = 24 giờ1/4 ngày có số giờ là24 : 4 = 6 giờ1 giờ = 60 phút1/3 giờ có số phút là60 : 3 = 20 phút15 h ; 20 phut1/4 ngày = 6 giờ1/3 giờ = 20 phúta = 6 ; b = 20a ) 24 * 1/4 = 6 ( giờ )b ) 60 * 1/3 = 20 ( phút )a, Một ngày có 24 giờ . ( frac { 1 } { 4 } ) của ngày có số giờ là :24 : 4 = 6 ( giờ )b, Một giờ có 60 phút . ( frac { 1 } { 3 } ) giờ có số phút là :60 : 3 = 20 ( phút )Đáp số : a, 6 giờb, 20 phút4 giờ = …. ngày a, 1/6 b, 1/12 c, 1/4 d, 1/81 a ) 10 phút bằng mấy phần của 1 giờ ? 30 phút bằng mấy phần của 1 giờ ?b ) 2500 ( ^ { m ^ 2 } ) bằng mấy phần của 1 hac ) ( frac { 1 } { 2 } ) của ( frac { 3 } { 4 } ) km là bao nhiêu m ? ? ? ?Được update 13 tháng 12 2020 lúc 20 : 44a ) 10 phút = 1/6 giờ30 phút = 1/2 giờb ) 2500 mét vuông = 1/4 hac ) 50% của 3/4 km = 3/8 kma ) 10 phút = 1/6 giờ30 phút = 1/2 giờb ) 2500 mét vuông = 1/4 hac ) 50% của 3/4 km = 3/8 km

Một người thợ làm một sản phẩm hết 1 giờ 24 phút. Hỏi muốn làm xong 60 sản phẩm trong 10 ngày thì trung bình mỗi ngày người thợ đó phải làm mấy giờ ?

Các bạn giúp mình bài này nhaĐược update 14 tháng 6 2020 lúc 18 : 29Không biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.