Al + HNO3 → Al ( NO3 ) 3 + N2O + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn những bạn học viên viết và cân đối phản ứng oxi hoá khử. Hy vọng với hướng dẫn chi tiết cụ thể những bước cân đối những bạn học viên sẽ biết cách vận dụng làm những dạng bài tập tương tự như. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

1. Phương trình phản ứng Al tác dụng HNO3 loãng 

8A l + 30HNO3 → 8A l ( NO3 ) 3 + 3N2 O + 15H2 O

2. Chi tiết quy trình cân đối Al tính năng với HNO3 loãng

Xác định sự thay đổi số oxi hóa

Al0 + HN + 5O3 — – > Al + 3 ( NO3 ) 3 + N + 42O + H2O .
Bạn đang xem : Al + HNO3 → Al ( NO3 ) 3 + N2O + H2O
Ta có quy trình cho – nhận e :
8 × | | Al → Al3 + + 3 e
3 × | | 2N + 5 + 8 e → 2N + 4 ( N2O )
⇒ Điền thông số vào phương trình, quan tâm không điền vào HNO3
( vì N + 5 ngoài vai trò oxi hóa còn giữ lại làm thiên nhiên và môi trường NO3 ) :
8A l + HNO3 — – > 8A l ( NO3 ) 3 + 3N2 O + H2O .
Bảo toàn nguyên tố Nitơ ⇒ thông số của HNO3 là 30 .
Bảo toàn nguyên tố Hidro ⇒ thông số của H2O là 15 .
⇒ 8A l + 30HNO3 → 8A l ( NO3 ) 3 + 3N2 O + 15H2 O

3. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa Al và HNO3 loãng 

Cho Al công dụng với HNO3 loãng ở Nhiệt độ thường

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O

Trong phương trình phản ứng trên, khi thông số của Al là 8 thì thông số của HNO3 là
A. 24
B. 30
C. 26
D. 15

Đáp án B

Phương trình phản ứng : 8A l + 30HNO3 → 8A l ( NO3 ) 3 + 3N2 O + 15H2 O
Trong phương trình phản ứng trên, khi thông số của Al là 8 thì thông số của HNO3 là 30

Câu 2. Khí không màu hóa nâu trong không khí là

A. N2O
B. NO
C. NH3
D. NO2

Đáp án B

Khí không màu hóa nâu trong không khí là NO

Câu 3. Kim loại không tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội là

A. Mg
B. Fe
C. Ag
D. Cu

Đáp án B

Kim loại không tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội là Fe, Al, Cr

Câu 4. Trong phản ứng: Al + HNO3 (loãng) → Al(NO3)3 + N2O + H2O, tỉ lệ giữa số nguyên tử Al bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử (các số nguyên, tối giản) là:

A. 8 và 6 .
B. 4 và 15 .
C. 4 và 3 .
D. 8 và 30 .

Đáp án D

Phương trình phản ứng : 8A l + 30HNO3 → 8A l ( NO3 ) 3 + 3N2 O + 15H2 O
Tỉ lệ giữa số nguyên tử Al bị oxi hoá và số phân tử HNO3 bị khử ( những số nguyên, tối giản ) là 8 và 30

Câu 5. Nhúng thanh Al vào dung dịch HNO3 loãng, không thấy có khí thoát ra. Kết luận nào sao đây là đúng:

A. Al không phản ứng với dd HNO3 loãng
B. Al bị thụ động hóa trong dd HNO3 loãng
C. Al phản ứng với HNO3 tạo ra muối amoni
D. Cả A và B đều đúng

Đáp án C

Al tan hết trong HNO3 loãng nhưng không có khí sinh ra cho nên vì thế sản phần khử mà muối NH4NO3
Phương trình hóa học :
8A l + 30HNO3 → 8A l ( NO3 ) 3 + 3NH4 NO3 + 9H2 O

Câu 6. Hòa tan hoàn toàn hh X gồm 8,1 gam Al và 29,25 gam Zn bằng dung dịch HNO3 12,6% (vừa đủ) thu được V lit N2O (đktc, khí duy nhất) và dd Y chứa 154,95 gam muối tan. Giá trị của V là:

A. 3,36
B. 5,04
C. 4,48
D. 6,72
Đáp án A
mAl ( NO3 ) 3 = 8,1. 213 / 27 = 63,9 gam
mZn ( NO3 ) 3 = 29,25. 189 / 65 = 85,05 gam
mY = mAl ( NO3 ) 3 + mZn ( NO3 ) 3 + mNH4NO3
=> mNH4NO3 = 6 gam => nNH4NO3 = 0,075 mol
nN2O = ( 0,3. 3 + 0,45. 2 – 0,075. 8 ) / 8 = 0,15 mol
=> V = 0,15. 22,4 = 3,36 lít

Câu 7. Criolit (còn gọi là băng thạch) có công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm. Criolit không có tác dụng nào sau đây?

A. Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy
B. Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3
C.Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al nóng chảy
D. Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn

Đáp án D

Criolit ( còn gọi là băng thạch ) có công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quy trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm vai trò của Criolit là làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy, giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3, tạo bởi lớp ngăn để bảo vệ Al nóng chảy

Câu 8. Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiên phản ứng nhiệt nhôm dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là:

A. Ag
B. Fe
C. Al
D. Cu

Đáp án C

Dùng bột nhôm với bột oxit sắt phản ứng nhiệt nhôm sinh ra lượng nhiệt lớn để hàn đường ra

Câu 9. Cho a gam Al vào 200 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được b gam chất rắn R. Nếu cho b gam R tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,672 lít khí ở (đktc). Giá trị của a và b lần lượt là:

A. 2,16 và 10,86

B. 1,08 và 5,43

C. 8,10 và 5,43
D. 1,08 và 5,16

Đáp án A

Vì R công dụng với HCl có khí thoát ra nên Al còn dư .
Gọi x là số mol Al công dụng với 2 muối
Al → Al3 + + 3 e
x → 3 x
Ag + + 1 e → Ag
0,06 → 0,06 → 0,06
Cu2 + + 2 e → Cu
0,06 → 0,12 → 0,06
=> 3 x = 0,18 => x = 0,06 mol
Al + 3H + → Al3 + + 3/2 H2
0,02 → 0,03
=> b = ( 108 + 64 ). 0,06 + 27.0,02 = 10,86 gam
=> a = 27. ( 0,06 + 0,02 ) = 2,16 gam

Câu 10. M là hỗn hợp kim loại Ca và Al. Hòa tan a gam M vào lượng dư nước thu được 8,96 lít H2 (đktc). Cũng hòa tan m gam X vào dung dịch KOH dư thì thu được 12,32 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là:

A. 12,1
B. 21,8
C. 13,7
D. 24,2

Đáp án A

M hỗn hợp gồm 2 sắt kẽm kim loại Ba, Al
Thí nghiệm 1 : M + H2O →
Thí nghiệm 2 : M + KOH
Có nH2 TN2 > nH2 TN1 => TN1 Al dư
Ca + 2H2 O → Ca ( OH ) 2 + H2 ( 1 )
Al + OH – + H2O → AlO2 – + 3/2 H2 ( 2 )
Gọi x = nBa
Thí nghiệm 1 :
( 1 ) nH2 = nCa ( OH ) 2 = nCa = x mol
( 2 ) nH2 = 3/2. nOH – = 3/2. 2 x = 3 x mol
=> Tổng nH2 TN1 = 4 x = 8,96 / 22,4 => x = 0,1 mol
Thí nghiệm 2 :
( 1 ) nH2 = nCa = x mol
Tổng nH2 TN2 = 12,32 / 22,4 = 0,55 mol
=> nH2 ( 2 ) = 0,45 mol
( 2 ) nAl = 2/3. nH2 = 0,3 mol
=> mAl = 8,1 gam
=> a = mAl + mCa = 8,1 + 0,1. 40 = 12,1 gam

Câu 11. Hoà tan hoàn toàn 6,21 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 0,672 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 38,34 gam
B. 34,08 gam
C. 106,38 gam
D. 53,19 gam

Đáp án D

nAl = 0,23 mol, nY = 0,03 mol
Gọi x, y lần lượt là số mol của N2, N2O
Theo đề bài ta có hệ phương trình sau
x + y = 0,03
28 x + 44 y = 0,03. 18.2
Giải hệ phương trình ( 1 ), ( 2 ) ta có
x = 0,015, y = 0,015
Quá trình cho nhận electron
Al → Al + 3 + 3 e
0,23 → 0,69
2N + 5 + 10 e → N2 + 2
0,15 ← 0,015
2N + 5 + 8 e → N + 12O
0,12 ← 0,015
Ta thấy 3 nAl > ( 8 nN2O + 10 nN2 ) => có muối amoni NH4NO3
Áp dụng định luật bảo toàn e ta có :
3 nAl = 8 nN2O + 10 nN2 + 8 nNH4 +
=> nNH4 + = ( 0,23. 3 – 0,27 ) / 8 = 0,0525 mol
=> m = mAl ( NO3 ) 3 + mNH4NO3 = 0,23. 213 + 0,0525. 80 = 53,19 gam

Câu 12. Cho 1,62 gam Al tác dụng với 1000 ml dung dịch X chứa Fe(NO3)2 0,1M và Cu(NO3)2 0,09M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 2,88 .
B. 2,68 .
C. 5,76 .
D. 5,68 .

Đáp án C

nAl = 0,06 mol ;
nFe ( NO3 ) 2 = 0,1 mol ;
nCu ( NO3 ) 2 = 0,09 mol
Nhận thấy : ne Al cho tối đa = 0,06. 3 = 0,18 mol = nCu2 + nhận e
=> Al phản ứng vừa đủ với Cu ( NO3 ) 2 ; còn Fe ( NO3 ) 2 chưa phản ứng
=> chất rắn thu được chỉ là Cu
nCu = nCu ( NO3 ) 2 = 0,09 mol => m = 5,76 gam
— — — — — — — — —

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan 

  trung học phổ thông Sóc Trăng đã gửi tới bạn Al + HNO3 → Al ( NO3 ) 3 + N2O + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn. Nội dung tài liệu giúp những bạn biết cách viết và cân đối phương trình phản ứng khi cho Al tính năng với HNO3 loãng, từ đó hoàn toàn có thể phân biệt hiện tượng kỳ lạ sau phản ứng .
  Các bạn hoàn toàn có thể những em cùng tìm hiểu thêm thêm 1 số ít tài liệu tương quan có ích trong quy trình học tập như : Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, … .
  Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã xây dựng group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia không tính tiền trên Facebook : Tài liệu học tập lớp 12 Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất .
  Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng

  Chuyên mục: Giáo dục

  Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận !
  Nguồn san sẻ : Trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng ( thptsoctrang.edu.vn )

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.