Mỗi khi học xong một phần ngữ pháp nào đó ta thường tìm những bài tập về chủ đề đó để luyện tập và nâng cao kiến thức. Tuy nhiên mỗi khi qua một năm học học lượng kiến thức mà ta đã được tiếp cận thật khó nhớ, nhiều khi cũng rất khó để xác định phần bài đã học. Hiểu được điều đó, Bhiu.edu.vn đã tổng hợp những ngữ pháp, bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 7 trong bài viết này nhằm giúp bạn cải thiện được kĩ năng tiếng Anh.

bai-tap-ve-cac-thi-trong-tieng-anh-lop-7-8814514

nội dung

Cấu trúc những thì cơ bản trong tiếng Anh.

Trước khi làm mỗi dạng bài tập nào đó trong tiếng Anh, ta thường khám phá và học những nội dung kỹ năng và kiến thức cơ bản về đề bài tập có chủ đề đó. Khi ôn tập cũng vậy, mỗi khi mà ta sẵn sàng chuẩn bị làm một dạng bài tập nào đó, ta thường tìm tới những kỹ năng và kiến thức cần nhớ của nội dung đó. Sau đây là 1 số ít công thức của các thì cơ bản trong lớp 7 mà Bhiu đã tổng hợp cho bạn :

Present simple ( Thì hiện tại đơn).

Cấu trúc của thì: 

To be: S + is/ am/ are + O

V thì có 3 thể là :

NHẬP MÃ BHIU5TR – GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Đăng ký thành công xuất sắc. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời hạn sớm nhất !
Để gặp tư vấn viên vui mừng click TẠI ĐÂY .
( + ) S + V ( s / es ) + O
( – ) S + don’t / doesn’t + V + O
( ? ) Do / Does + S + V + O ?Ví dụ :
She never gets up at 7 o’clock. ( Cô ấy không khi nào thức dậy lúc 7 giờ )
My mum doesn’t like collecting stamps ( Mẹ tôi không thích sưu tập tem. )

Cách sử dụng thì:

Để diễn đạt một thực sự hiển nhiên hoặc một chân lý nào đó luôn đúng .
Dùng nhằm mục đích miêu tả vấn đề, hoạt động giải trí nào đó thường xảy ra ở hiện tại .
Để miêu tả những thói quen, sở trường thích nghi, tập quán nào đó trong hiện tại .
Được dùng trong những lịch trình tàu xe hay thời khóa biểu / gian biểu .

Dấu hiệu để nhận biết:

– Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never, …
– Every + time ( Every day, every night, … )
– Ở sau until / as soon as
Cần nhớ nguyên tắc thêm đuôi “ es ” sau V ( S : he, she, it ) hoặc N ( số nhiều ) :
– Từ ở đầu cuối là / sh / ch / s / ss / x / thì ta thêm “ es ”
– Từ cuối là phụ âm + y : đổi y thành i, thêm “ es ” .
Ví dụ : Cities, babies, ..

Lưu ý: 

Từ do / does, go / goes, tomato / tomatoes, potato / potatoes. Tuy nhiên, ngoại lệ : kilo / kilos
image-12-4414375

Xem thêm các bài viết liên quan:

Thì hiện tại tiếp diễn:

Cấu trúc thì:

( + ) S + is / am / are + V-ing + O
( – ) S + is / am / are + not + V-ing + O
( ? ) Is / Am / Are + S + V-ing + O
Ví dụ :
They are learning Math now ( Bây giờ họ đang học Toán. )
Now, Lam is listening to the teacher, An is writing a letter and Kien is chatting merrily. ( Bây giờ, Lâm đang nghe cô giáo giảng, An đang viết thư và Kiên đang trò chuyện vui tươi ) .

Cách sử dụng thì:

Nhằm diễn đạt một vấn đề đang xảy ra tại thời gian nói .
Dùng để miêu tả một vấn đề hay hoạt động giải trí nào đó đang xảy ra nhưng không nhất thiết tại thời gian nói .
Được dùng nhằm mục đích diễn đạt hai hoặc nhiều hành vi đang cùng xảy ra một lúc ở hiện tại .
Lưu ý nhỏ : ta hoàn toàn có thể thêm “ always ” trong thì này để nhấn mạnh vấn đề, phê bình hay là chỉ trích một hành vi xấu đi, không tốt .

Dấu hiệu nhận biết:

Now, at the moment, at present, right now, today, this + time, look !, …
Note : Những V chỉ cảm xúc, xúc cảm không hem trong các thì tiếp nối : love, like, hate, smell, feel, …
Cần nhớ thêm nguyên tắc hem “ ing ” vào sau V :
– Nếu V tận cùng là “ e ” thì bỏ “ e ” trước khi thêm vào “ ing ” .
Ví dụ : write / writing, ride / riding, …
– Đối với V tận cùng là đuôi “ ee ”, ta sẽ giữ nguyên rồi thêm “ ing ” .
Ví dụ : see / seeing, agree / agreeing, ..
Với V tận cùng là “ ie ”, đổi “ ie ” thành “ y ” trước khi thêm “ ing ” .
Ví dụ : die / dying, lie / lying, …
Nếu mà V là phụ âm – nguyên âm – phụ âm thì ta cần gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm “ ing ” .
Ví dụ : stop / stopping, rob / robbing, plan / planning, …
Với trường hợp V có hai âm tiết, nếu trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, thì ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm “ ing ” .
Ví dụ : begin / beginning, prefer / preferring, regret / regretting, permit / permitting, …
Nếu mà V tận cùng là “ l ” thì ta thường gấp đôi “ ll ” trước khi thêm “ ing ” .
Ví dụ : travel / travelling, cancel / cancelling, ..
Nếu V tận cùng là “ ic ”, ta hem “ k ” trước khi thêm “ ing ” .
Ví dụ : picnic / picnicking, traffic / trafficking, …
image-13-8484634

Xem thêm các bài viết liên quan:

Thì hiện tại hoàn thành:

Câu trúc của thì:

( + ) S + have / has + P2 + O
( – ) S + have / has + P2 + O
( ? ) Have / Has + S + P2 + O ?
Ví dụ :
She has just repaired the TV set. She is washing her hand now ( Cô ấy vừa sửa chiếc TV. Cô ấy đang rửa tay giờ đây. ) .
Lan Hoa has learnt / learned English for 10 years. ( Lan Hoa đã học / học tiếng Anh được 10 năm. )

Cách sử dụng thì:

– Nhằm miêu tả một hành vi hay vấn đề xảy ra trong quá khứ và còn tương quan đến hiện tại .
– Để diễn đạt một hành vi nào đó xảy ra trong quá khứ, lê dài đến hiện tại và hoàn toàn có thể liên tục trong tương lai .

Dấu hiệu để nhận biết:

For, since, just, already, yet, recently, for a long time, for ages, ever, never, up to now, up to present, ..
– In the last + time ( month / year .. )

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

Câu trúc của thì:

( + ) S + have / has + been + V-ing + O
( – ) S + have / has + not + been + V-ing + O

(?) Have/ Has + S + been + V-ing + O?

Ví dụ :
image-14-7962533I have been walking since early morning. I am very tired now. ( Tôi đã đi bộ từ sáng sớm. Hiện tại tôi rất căng thẳng mệt mỏi. )
– Để nhấn mạnh vấn đề một hành vi xảy ra trong quá khứ, lê dài đến hiện tại và hoàn toàn có thể liên tục trong tương lai .

Dấu hiệu nhận biết: 

Since, for, for a long time, for ages, …

Thì quá khứ đơn:

Cấu trúc thì:

To be : S + was / were + O
Đối với V :
( + ) S + V-ed + O
( – ) S + didn’t + V + O
( ? ) Did + S + V + O ?

Ví dụ: 

It was very cold yesterday. ( Hôm qua trời rất lạnh. )
My mum went to Da Lat last summer. ( Mẹ tôi đã đi Đà Lạt vào mùa hè năm ngoái. )

Cách sử dụng:

– Để miêu tả một hành vi xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc, không còn tương quan đến hiện tại .
– Nhằm miêu tả một loạt các hành vi tiếp nối đuôi nhau nhau trong quá khứ .

Dấu hiệu nhận biết:

Ago, last, yesterday, in / on + time in the past, …
Bạn cần nhớ thêm nguyên tắc thêm “ ed ” vào sau động từ ( có quy tắc ) :
– Nếu V tận cùng là “ e ”, ta giữ nguyên “ e ” rồi thêm “ d ” .
Ví dụ : tie / tied, smoke / smoked, hope / hoped .
– Nếu V có phụ âm – nguyên âm – phụ âm, ta sẽgấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm “ ed ” .
Ví dụ : stop / stopped, rob / robbed .
– Đối với V có hai âm tiết, nếu mà trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm “ ed ” .
Ví dụ : prefer / preferred, regret / regretted .
– Nếu mà V tận cùng là “ l ”, ta thường gấp đôi “ ll ” trước khi thêm “ ed ” .
Ví dụ : travel / travelled, cancel / cancelled .
– Nếu V tận cùng là phụ âm + y, ta đổi y thành i, thêm “ ed ” .
Ví dụ : study / studied, cry / cried .
– Với V tận cùng là chữ “ ic ”, ta thêm “ k ” trước khi thêm “ ed ” .
Ví dụ : picnic / picnicked, traffic / trafficked, ..

Thì quá khứ tiếp diễn:

 Cấu trúc thì:

( + ) S + was / were + V-ing + O
( – ) S + was / were + not + V-ing + O
( ? ) Were / Was + S + V-ing + O ?

Ví dụ:

At 8 pm yesterday, you was going out with your friends. ( Vào lúc 8 giờ tối ngày hôm qua, bạn đã đi chơi với bè bạn của mình ) .

Cách sử dụng thì:

– Để miêu tả ( những ) hành vi đang xảy ra tại một thời gian đã xác lập trong quá khứ .
– Để diễn đạt một hành vi nào đó đang xảy ra thì có hành vi khác xen vào .

Bài tập ứng dụng

1. … … … … … … … … …. ( you / have ) a nice time in Rome ?
2. … … … … … … … … …. ( you / finish ) your homework yet ?
3. He ( be ) … … … … … … … … at his computer for six hours .
4. How many people ( die ) … … … … … …. in the fire yesterday ?
5. I ( not / know ) … … … … … … .. much about art, but I like some artists .
6. I ( wait ) … … … … … … …. for ages when finally the bus arrived .
7. I ( receive ) … … … … … … … .. a postcard from Jane yesterday .
8. I ( never / be ) … … … … … … sailing, what’s it like ?
9. It was late. Most of the shops ( close ) … … … … … … … .
10. It ( rain ) … … … … … … …. when I got up this morning .
11. Janet ( start ) … … … … … …. a new job in September .
12. Nelly ( have ) … … … … … … … … a great time in Thành Phố New York at the moment .
13. She was cooking dinner when we ( arrive ) … … … … … … .. .
14. She ( just / come ) … … … … … … … .. back from a Mediterranean cruise .
14. When I got the airport I realized I ( forget ) … … … … … … .. my passport .
15. As soon as they ( arrive ) … … … … … … … we had dinner .
16. When they were driving home last night they ( see ) … … … … .. a terrible accident .
17. Where … … … … … … … … … …. ( Robert / live ) now ?
18. Who ( Mandy / talk ) … .. …. … … …. to ?
19. What would he have done if he ( be ) … … … .. … …. there ?
20. I am very sorry but I ( not finish ) … … … … …. … …. reading the book yet .
21. She ( be ) … .. … … …. ill since last Monday. She won’t be able to go to the sea-side next week-end .
22. I decided to learn Greek while we ( live ) … … … … … … … in Delphes .
23. They were going to town when I ( see ) … … … … .. them this morning .
24. If I ( bump ) … … … … .. into a ghost, I think I would run away fast or scream .
25. He was caught after he ( wander ) … … … … … … in the eastern Highlands all night .
26. We know he ( buy ) … … … .. … … .. a new house in a small lane quite recently, but we don’t know whether he has sold his old house .
27. I have never seen him again since I ( leave ) … … … … … Australia in 1964 .
28. Who is this lady ? She ( move ) … … … … … into No 4 last month .
29. This khách sạn is empty, it ( not live ) … … … … .. …. in for a long time .
30. Yesterday afternoon he ( have ) … … .. … … … a nap in the garden chair when a boy dropped a ball on his head .
31. It’s the first time I … … … … …. ( eat ) this .
32T his is the worst storm I … … … … … ( ever see ) .
33. It was the first time I … … … … … … … … ( ever see ) such a beautiful girl .
34. It was the most exciting film I … … … … … … … ( ever see ) .
35. This was the dirtiest looking dog I … … … … … …. ( ever see ) .
36. My friend … … … … … .. ( not see ) me for many years when I … … … ( meet ) him last week .
37. After John … … … … … … … ( wash ) his clothes, he ( begin ) … … … …. to study .

38.She came into the room when they ……………….(watch) television.

39. As soon as we find another apartment, we … … … … … …. ( move ) .
40. She … … … … … ( play ) the piano when our guests … … … … ( arrive ) last night .
Hy vọng những chia sẽ về kỹ năng và kiến thức cơ bản và bài về các thì trong tiếng Anh lớp 7 trên của Bhiu đã giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn. Mong rằng bạn sẽ có những thành tích suôn sẻ trong khi học tiếng Anh nhé ! Bạn hãy ghé thăm Học ngữ pháp tiếng Anh để có thêm kiến thức và kỹ năng mỗi ngày .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *