Bài tập có đáp án chi tiết về giảm phân môn sinh học lớp 10 | Lớp 10, Sinh học – Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (131.19 KB, 7 trang )

(1)

Ngày soạn: …/…/… Ngày giảng:…/…/…
CA 10. ÔN TẬP TỔNG HỢP

I. MỤC TIÊU

HS học xong bài yêu cầu:

– Ôn tạp lại toàn bộ kiến thức về nguyên phân, giảm phân.
– Thực hành tốt các dạng bài tập liên quan.

– u mơn học, ham tìm hiểu tự nhiên.

– Vận dụng tốt kiến thức trong các tình huống thực tiễn.
II. CHUẨN BỊ

– HS tài liệu, kiến thức liên quan nguyên phân, giảm phân.
– GV giáo án, hệ thống bài tập.

III. PHƯƠNG PHÁP – PHƯƠNG TIỆN
– Phát vấn, hoạt động nhóm.

– Hệ các bài tập cơ bản, nâng cao.
IV. BÀI MỚI

HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG

Bài 1: Một tế bào sinh dục sơ khai
của ruồi giấm (2n = 8) tiến hành
nguyên phân liên tiếp một số lần
tạo ra số tế bào mới ở thế hệ cuối
cùng có 512 NST ở trạng thái chưa

nhân đôi.

nhân đôi .

1. Hãy xác định số đợt phân bào
của tế bào sinh dục sơ khai nói
trên

2. Các tế bào mới được tạo thành
nói trên đều trở thành tế bào sinh
trứng

a. Khi tế bào sinh trứng giảm phân
thì lấy nguyên liệu từ môi trường
nội bào tạo ra bao nhiêu NST đơn?
b. Quá trình giảm phân trên tạo ra
được bao nhiêu trứng và tổng số
NST trong các tế bào trứng là bao
nhiêu?

c. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng
là 25% và mỗi trứng thụ tinh cần 1
triệu tinh trùng tham gia.

Xác định số tinh trùng tham gia
thụ tinh cho 25% số trứng nói trên.
Bài 2: Một tế bào sinh dục sơ khai
qua các giai đoạn phát triển từ
vùng sinh sản đến vùng chín địi
hỏi môi trường cung cấp 240 NST
đơn. Số NST đơn trong 1 giao tử
được tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần

số tế bào tham gia vào đợt phân
bào cuối cùng tại vùng sinh sản.
1.Xác định bộ NST 2n của lồi
2.Tính số chromatit và số NST
cùng trạng thái của mỗi tế bào ở kì
giữa nguyên phân, kì giữa giảm
phân I, kì giữa giảm phân II, kì
cuối giảm phân II là bao nhiêu?

số tế bào tham gia vào đợt phânbào cuối cùng tại vùng sinh sản.1.Xác định bộ NST 2n của lồi2.Tính số chromatit và số NST cùng trạng thái của mỗi tế bào ở kìgiữa nguyên phân, kì giữa giảm phân I, kì giữa giảm phân II, kì cuối giảm phân II là bao nhiêu?

Hướng dẫn

1.Xác định số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khai
Ở ruồi giấm bộ NST lưỡng bội 2n= 8

Gọi k là số lần phân bào ( k nguyên dương, k>0)
Theo giả thiết, ta có: 2k. 2n = 512; 2k. 8 =512 → k = 6
Vậy tế bào sinh dục sơ khai nói trên tiến hành 6 đợt phân bào.
2.a: Số NST đơn môi trường cần cung cấp cho q trình nhân đơi
Mỗi tế bào sinh trứng có 2n = 8 NST đơn, trước khi giảm phân tạo
trứng thì đều nhân đơi NST đơn thành NST kép tức là tạo thêm 8
NST đơn từ nguyên liệu của môi trường nội bào.

Tổng số tế bào sinh trứng được tạo ra sau 6 đợt phân bào là 26= 64 tế
bào

Vậy các tế bào sinh trứng đã lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào
để tạo ra số NST đơn là: 8.64 = 512 NST đơn.

b. Xác định số NST đơn trong các trứng tạo thành

Vì mỗi tế bào sinh trứng đã lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào để
tạo ra số NST đơn là: 64.1 = 64 trứng

Ở ruồi giấm n = 4 NST nên tổng số NST trong các trứng tạo thành
là: 64.4 = 256 NST đơn

c. Số tinh trùng tham gia thụ tinh

Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% nên tổng số trứng được trực tiếp
thụ tinh tạo hợp tử là: 64.25% = 16 trứng

Vậy số tinh trùng tham gia thụ tinh là: 1.000.000 x 16 = 16.000.000
tinh trùng

Hướng dẫn giải

a. Xác định bộ NST 2n

Gọi x là số NST trong bộ NST lưỡng bội của loài
k là số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai
(x, k nguyên dương, x chẵn)

Theo đề bài: (2k -1).x + x.2k = 240 (1)
x: 2 = 2. 2k-1 (2)

Thay 2 vào 1 ta được:

(x: 2 -1 )x +x2: 2 = 240 <=> x2 – x – 240 = 0 => x =16, k = 3
Vậy bộ NST 2n =16

b. Số cromatit và số NST cùng trạng thái

(2)

( 2 )

3.Sau khi giảm phân các giao tử
được tạo thành đều tham gia thụ
tinh. Tổng số NST trong các hợp tử
tạo thành là 128. Tính hiệu suất
thụ tinh của giao tử?

4.Nếu khơng có hiện tượng trao
đổi chéo giữa các NSt, khơng có
đột biến thì số loại giao tử nhiều
nhất của loài là bao nhiêu? Điều
kiện?

Bài 3: Ba hợp tử của 1 loài sinh
vật, trong mỗi hợp tử có 78 NST
lúc chưa nhân đôi. Các hợp tử
nguyên phân liên tiếp để tạo ra các
tế bào con. Tổng số NST đơn trong
các tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử
bằng 8112. Tỉ lệ số tế bào con sinh
ra từ hợp tử 1 với hợp tử 2 bằng
1/4. Số tế bào con sinh ra từ hợp tử
3 gấp 1,6 lần số tế bào con sinh ra
từ hợp tử 1 và hợp tử 2.

a.Tìm số lượng tế bào con sinh ra
từ mỗi hợp tử

b.Tính số lần nguyên phân liên tiếp

của mỗi hợp tử

của mỗi hợp tử

c. Tính số lượng NST môi trường
nội bào cần cung cấp cho 3 hợp tử
thực hiện các lần nguyên phân.
Hướng dẫn.

Bài 4: Một cá thể cái của một lồi
có 2 tế bào sinh dục sơ khai tham
gia một số lần nguyên phân bằng
nhau. Ở kì giữa lần nguyên phân
thứ 4 người ta đếm được 768
cromatic có trong các tế bào con.
Sau khi thực hiện nguyên phân các
tế bào đều tham gia tạo trứng và
môi trường đã cung cấp 3072 NST
đơn. Trong đó 75% trứng cung cấp
cho q trình sinh sản. hiệu suất
thụ tinh là 37,5 %. Ở con đực cũng
có 2 tế bào sinh dục sơ khai tham
gia tạo tinh trùng. Hiệu suất thụ
tinh là 56,25%

1.Xác định bộ NST lưỡng bội của
lồi? Dự đốn tên lồi đó

2.Xác định số lần ngun phân của
tế bào sinh dục cái? Số hợp tử
được hình thành?

3.Xác định số lần nguyên phân của
tế bào sinh dục đực sơ khai?

1.Số tế bào tham gia giảm phân: 23 = 8
Số hợp tử: 128: 16= 8

– Nếu tế bào sinh dục trong giảm phân là tế bào sinh dục cái → 8
giao tử cái đều tham gia tạo hợp tử. HSTT = 8× 100: 8 = 100%
– Nếu tế bào sinh dục trong giảm phân là tế bào sinh dục đực → tạo
8×4 = 32 giao tử chỉ có 8 giao tử tham gia tạo hợp tử →

HSTT = 8 × 100: 32 =25%

Số loại giao tử tối đa được tạo khi các NST trong cặp tương đồng có
cấu trúc khác nhau: 2n = 28= 256

Hướng dẫn giải

a. Số lượng tế bào con sinh ra từ mỗi hợp tử.

Theo các số liệu đã cho trong giả thiết ta có số lượng tế bào con sinh
ra từ 3 hợp tử: 8112: 78 = 104 tế bào

– Số lượng tế bào con sinh ra từ hợp tử 3: (104:2,6) x 1,6 = 64 tế bào
– Số lượng tế bào con của hợp tử 1và hợp tử 2 sinh ra:

(104: 2,6) x 1= 40 tế bào

– Số lượng tế bào con của hợp tử 1 sinh ra: (40: 5) x 1 = 8 tế bào
– Số lượng tế bào con của hợp tử 2 sinh ra: (40: 5) x 4 = 32 tế bào

b.Số lần nguyên phân liên tiếp của mỗi hợp tử

– Số lần nguyên phân của hợp tử 1: 2k =8 → k= 3
– Số lần nguyên phân của hợp tử 2: 2k= 32 →k=5
– Số lần nguyên phân của hợp tử 3: 2k = 64 → k= 6

Số NST môi trường nội bào cung cấp cho cả 3 hợp tử thực hiện
các lần nguyên phân.

– Số NST môi trường nội bào cung cấp cho mỗi hợp tử:
+ Hợp tử 1: (23 -1) x 78 = 546 NST

+ Hợp tử 2: (25 -1) x 78 = 2418 NST
+ Hợp tử 3: (26 -1) x 78 = 4914 NST

Vậy số NST môi trường nội bào cung cấp cho cả 3 hợp tử thực hiện
các lần nguyên phân: 546 +2418 +4914 = 7878 NST

Hướng dẫn làm bài:

a. Xác định bộ NST lưỡng bội của lồi

Ở kì giữa ngun phân lần thứ 4, số tế bào tạo thành là 24 = 32 tế bào
Theo đề bài ta có: 32. 2n = 768 → 2n = 24. Lồi đó là lúa, cà chua

b. Xác định số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục cái

Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái ( x nguyên
dương). Theo đề bài, ta có: 2x .2n = 3072 => 2x. 24 = 3072 => x = 6.

Số hợp tử được tạo thành:

Số hợp tử được tạo thành:

– Số trứng dùng cho sinh sản: 64 x 0.75 = 48
– Số hợp tử: 48 x 0.375 = 18 hợp tử

c. Số tinh trùng được sinh ra

(18 x 100): 56.25 = 32

(3)

( 3 )

Bài 5: Một lồi sinh vật khi giảm
phân, nếu có 3 cặp NST đều xảy ra
trao đổi chéo tại một điểm sẽ tạo ra
tối đa 225 loại giao tử. Một tế bào
sinh dục sơ khai cái của loài này
qua một số đợt nguyên phân cần
môi trường cung cấp 11220 NST
đơn. Các tế bào con sinh ra đều
tham gia giảm phân. Biết hiệu suất
thụ tinh của trứng là 25%, của tinh
trung là 3,125 %.. Hãy xác định
1.Số lần nguyên phân của tế bào
sinh dục sơ cái sơ khai?

2.Số hợp tử được hình thành?
3.Số tế bào sinh tinh cần để tạo ra
đủ số tinh trùng tham gia vào quá
trình thụ tinh?

Hướng dẫn làm bài

a. Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái

Bộ NST của loài là 2n, ta có 2n + 3= 2 25
Vậy n =22 → 2n = 44

Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái, ta có:
44( 2x -1) = 11220, x= 8

b. Số hợp tử tạo thành

Số tế bào sinh giao tử cái tham gia giảm phân = số giao tử cái tạo ra:
28 = 256 tế bào

Số hợp tử tạo thành
256 x 25% = 64

Số tinh trùng tham gia thụ tinh:
64 x 100/ 3,125 = 2048

Số tế bào sinh tinh cần để tạo ra số tinh trùng tham gia thụ tinh
2048: 4 = 512

BTVN

Bài tập 1: 10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh sản, môi trường
cung cấp 2480 nhiễm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm phân đã địi hỏi mơi trường tế
bào cung cấp thêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu xuất thụ tinh của giao tử là 10 % và tạo ra 128 hợp tử.
Biết khơng có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân.

Hãy xác định:

a. Bộ nhiễm sắc thể 2n của lồi và tên của lồi đó
b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay cái? Giải thích?
Cách giải

a. Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai, 2n là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của lồi, ta
có:

2n(2x – 1)10 = 2480 và 2n2x10 = 2560 → n = 8 (ruồi giấm)
2n.2x.10 = 2560 → x = 5

b. Số tế bào con sinh ra: 320

Số giao tử tham gia thụ tinh: 128/10. 100 = 1280

Số giao tử hình thành từ mỗi tế bào sinh giao tử: 1280/320 = 4 suy ra là con đực

Bài tập 2: Ở 1 loài ong mật, 2n=32. Trứng khi được thụ tinh sẽ nở thành ong chúa hoặc ong thợ tuỳ điều
kiện về dinh dưỡng, cịn trứng khơng được thụ tinh thì nở thành ong đực.

Một ong chúa đẻ được một số trứng gồm trứng được thụ tinh và trứng không được thụ tinh, nhưng chỉ có
80% số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng không được thụ tinh là nở thành ong đực,
các trường hợp còn lại đều không nở và bị tiêu biến. Các trứng nở thành ong thợ và ong đực nói trên chứa
tổng số 155136 NST, biết rằng số ong đực con bằng 2% số ong thợ con.

a/ Tìm số ong thợ con và số ong đực con.

b/ Tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu?

c/ Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hình thành thì

tổng số NST trong các tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu?

tổng số NST trong những tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu ?

Cách giải

a/ Gọi x là số ong thợ, y là số ong đực thì y = 0,02x
Ta có 32x + 16 x 0,02x =155136; x = 4800; y = 96

b/ Tổng số trứng đẻ là (4800×100/80) + (96×100/60) = 6160
c/ Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến

– Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 = 6000 trứng

(4)

( 4 )

– Số trứng không thụ tinh đẻ ra: 96 x 100/60 = 160 trứng
– Số trứng không thụ tinh không nở: 160 – 96 = 64
– Số trứng thụ tinh không nở: 6000 – 4800 = 1200

– Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến: (32 x 1200) + 16(64 + 594000) = 9543424 NST

Bài 3: Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm (2n = 8) tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần tạo
ra số tế bào mới ở thế hệ cuối cùng có 512 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

1.Hãy xác định số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khai nói trên
2. Các tế bào mới được tạo thành nói trên đều trở thành tế bào sinh trứng

a. Khi tế bào sinh trứng giảm phân thì lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào tạo ra bao nhiêu NST đơn?
b. Quá trình giảm phân trên tạo ra được bao nhiêu trứng và tổng số NST trong các tế bào trứng là bao
nhiêu?

c. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% và mỗi trứng thụ tinh cần 1 triệu tinh trùng tham gia
Xác định số tinh trùng tham gia thụ tinh cho 25% số trứng nói trên.

Hướng dẫn

1.Xác định số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khai
Ở ruồi giấm bộ NST lưỡng bội 2n= 8

Gọi k là số lần phân bào ( k nguyên dương, k>0)
Theo giả thiết, ta có:

2k. 2n = 512
2k. 8 =512
→ k = 6

Vậy tế bào sinh dục sơ khai nói trên tiến hành 6 đợt phân bào.
2.a: Số NST đơn môi trường cần cung cấp cho q trình nhân đơi

Mỗi tế bào sinh trứng có 2n = 8 NST đơn, trước khi giảm phân tạo trứng thì đều nhân đơi NST đơn thành
NST kép tức là tạo thêm 8 NST đơn từ nguyên liệu của môi trường nội bào.

Tổng số tế bào sinh trứng được tạo ra sau 6 đợt phân bào là 26= 64 tế bào

Vậy các tế bào sinh trứng đã lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào để tạo ra số NST đơn là :
8.64 = 512 NST đơn.

b. Xác định số NST đơn trong các trứng tạo thành

Vì mỗi tế bào sinh trứng đã lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào để tạo ra số NST đơn là :
64.1 = 64 trứng

Ở ruồi giấm n = 4 NST nên tổng số NST trong các trứng tạo thành là

64.4 = 256 NST đơn

64.4 = 256 NST đơn

c. Số tinh trùng tham gia thụ tinh

Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% nên tổng số trứng được trực tiếp thụ tinh tạo hợp tử là:
64.25% = 16 trứng

Vậy số tinh trùng tham gia thụ tinh là : 1.000.000 x 16 = 16.000.000 tinh trùng

Bài 4: Một tế bào sinh dục sơ khai qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín địi hỏi
mơi trường cung cấp 240 NST đơn. Số NST đơn trong 1 giao tử được tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số tế
bào tham gia vào đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản.

1.Xác định bộ NST 2n của lồi

2.Tính số chromatit và số NST cùng trạng thái của mỗi tế bào ở kì giữa nguyên phân, kì giữa giảm phân I,
kì giữa giảm phân II, kì cuối giảm phân II là bao nhiêu?

3.Sau khi giảm phân các giao tử được tạo thành đều tham gia thụ tinh. Tổng số NST trong các hợp tử tạo
thành là 128. Tính hiệu suất thụ tinh của giao tử ?

4.Nếu không có hiện tượng trao đổi chéo giữa các NSt, khơng có đột biến thì số loại giao tử nhiều nhất
của loài là bao nhiêu? Điều kiện?

Hướng dẫn giải

(5)

( 5 )

Gọi x là số NST trong bộ NST lưỡng bội của loài
k là số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai
(x, k nguyên dương, x chẵn)

Theo đề bài: (2k -1).x + x.2k = 240 (1)
x : 2 = 2. 2k-1 (2)

Thay 2 vào 1 ta được:
(x: 2 -1 )x +x2 : 2 = 240
x2 – x – 240 = 0

x =16, k = 3
Vậy bộ NST 2n =16

b. Số cromatit và số NST cùng trạng thái

– Kì giữa nguyên phân : 32 cromatic, 16 NST kép
– Kì giữa giảm phân I: 32 cromatic, 16 NST kép
– Kì giữa giảm phân II: 16 cromatic, 8 NST kép
– Kì giữa nguyên phân :0 cromatic, 8 NST đơn.
1.Số tế bào tham gia giảm phân: 23 = 8

Số hợp tử : 128 : 16= 8

– Nếu tế bào sinh dục trong giảm phân là tế bào sinh dục cái → 8 giao tử cái đều tham gia tạo
hợp tử.

HSTT = 8× 100: 8 = 100%

– Nếu tế bào sinh dục trong giảm phân là tế bào sinh dục đực → tạo 8×4 = 32 giao tử chỉ có 8
giao tử tham gia tạo hợp tử →

HSTT = 8 × 100: 32 =25%

Số loại giao tử tối đa được tạo khi các NST trong cặp tương đồng có cấu trúc khác nhau
2n = 28= 256

Bài 5: Ba hợp tử của 1 loài sinh vật, trong mỗi hợp tử có 78 NST lúc chưa nhân đơi. Các hợp tử nguyên
phân liên tiếp để tạo ra các tế bào con. Tổng số NST đơn trong các tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử bằng
8112. Tỉ lệ số tế bào con sinh ra từ hợp tử 1 với hợp tử 2 bằng 1/4. Số tế bào con sinh ra từ hợp tử 3 gấp
1,6 lần số tế bào con sinh ra từ hợp tử 1 và hợp tử 2.

a.Tìm số lượng tế bào con sinh ra từ mỗi hợp tử
b.Tính số lần nguyên phân liên tiếp của mỗi hợp tử

c. Tính số lượng NST mơi trường nội bào cần cung cấp cho 3 hợp tử thực hiện các lần nguyên phân.
Hướng dẫn.

a. Số lượng tế bào con sinh ra từ mỗi hợp tử.

Theo các số liệu đã cho trong giả thiết ta có số lượng tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử :
8112 : 78 = 104 tế bào

– Số lượng tế bào con sinh ra từ hợp tử 3:
(104 :2,6) x 1,6 = 64 tế bào

– Số lượng tế bào con của hợp tử 1và hợp tử 2 sinh ra :
(104: 2,6) x 1= 40 tế bào

– Số lượng tế bào con của hợp tử 1 sinh ra:
(40: 5) x 1 = 8 tế bào

– Số lượng tế bào con của hợp tử 2 sinh ra:
(40 : 5) x 4 = 32 tế bào

b.Số lần nguyên phân liên tiếp của mỗi hợp tử

– Số lần nguyên phân của hợp tử 1: 2k =8 → k= 3
– Số lần nguyên phân của hợp tử 2: 2k= 32 →k=5
– Số lần nguyên phân của hợp tử 3: 2k = 64 → k= 6

(6)

( 6 )

– Số NST môi trường nội bào cung cấp cho mỗi hợp tử:
+ Hợp tử 1: (23 -1) x 78 = 546 NST

+ Hợp tử 2: (25 -1) x 78 = 2418 NST
+ Hợp tử 3: (26 -1) x 78 = 4914 NST

Vậy số NST môi trường nội bào cung cấp cho cả 3 hợp tử thực hiện các lần nguyên phân :
546 +2418 +4914 = 7878 NST

Bài 6 :Một cá thể cái của một lồi có 2 tế bào sinh dục sơ khai tham gia một số lần nguyên phân bằng
nhau. Ở kì giữa lần nguyên phân thứ 4 người ta đếm được 768 cromatic có trong các tế bào con. Sau khi
thực hiện nguyên phân các tế bào đều tham gia tạo trứng và môi trường đã cung cấp 3072 NST đơn.
Trong đó 75% trứng cung cấp cho quá trình sinh sản. hiệu suất thụ tinh là 37,5 %. Ở con đực cũng có 2
tế bào sinh dục sơ khai tham gia tạo tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh là 56,25%

1.Xác định bộ NST lưỡng bội của lồi ? Dự đốn tên lồi đó

2.Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái ? Số hợp tử được hình thành ?
3.Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục đực sơ khai ?

Hướng dẫn làm bài :

a. Xác định bộ NST lưỡng bội của lồi

Ở kì giữa ngun phân lần thứ 4, số tế bào tạo thành là 24 = 32 tế bào
Theo đề bài ta có :

32. 2n = 768
→ 2n = 24

Lồi đó là lúa, cà chua

b. Xác định số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục cái

Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái ( x nguyên dương)
Theo đề bài, ta có :

2x .2n = 3072
2x. 24 = 3072
x =6

Số hợp tử được tạo thành:

Số trứng dùng cho sinh sản: 64 x 0.75 = 48
Số hợp tử: 48 x 0.375 = 18 hợp tử

c. Số tinh trùng được sinh ra

(18 x 100): 56.25 = 32

Số tế bào sinh tinh: (32 : 4) = 8 tế bào
Số lần nguyên phân : 2.2x = 8 → x = 2

Bài 7: Một loài sinh vật khi giảm phân, nếu có 3 cặp NST đều xảy ra trao đổi chéo tại một điểm sẽ tạo ra
tối đa 225 loại giao tử. Một tế bào sinh dục sơ khai cái của loài này qua một số đợt nguyên phân cần môi
trường cung cấp 11220 NST đơn. Các tế bào con sinh ra đều tham gia giảm phân. Biết hiệu suất thụ tinh
của trứng là 25%, của tinh trung là 3,125 %. Hãy xác định

1.Số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ cái sơ khai?
2.Số hợp tử được hình thành?

3.Số tế bào sinh tinh cần để tạo ra đủ số tinh trùng tham gia vào quá trình thụ tinh?
Hướng dẫn làm bài

a. Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái

Bộ NST của lồi là 2n, ta có 2n + 3= 2 25
Vậy n =22 → 2n = 44

Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái, ta có :
44( 2x -1) = 11220, x= 8

b. Số hợp tử tạo thành

(7)

( 7 )

28 = 256 tế bào
Số hợp tử tạo thành
256 x 25% = 64

Số tinh trùng tham gia thụ tinh :
64 x 100/ 3,125 = 2048

Số tế bào sinh tinh cần để tạo ra số tinh trùng tham gia thụ tinh
2048 : 4 = 512

V. CỦNG CỐ – DẶN DỊ.

– HS về nhà tự ơn tập lại kiến thức đã học.
– Hoàn thành các bài tập giao về nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *