2_33-5643573

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 3 trang 100, 101: So sánh các số trong phạm vi 10000 – Luyện tập
Hướng dẫn giải bài số So sánh các số trong phạm vi 10 000 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 100)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm <, >, =
a) 1942…998                b)9650…9651
1999…2000                  9156…6951
6742….6722                 1965….1956
900 + 9 ….. 9009              6591….6591

Hướng dẫn giải
a) 1942 > 998                b) 9650 < 9651
1999 < 2000                  9156  > 6951
6742 > 6722                   1965 > 1956
900 + 9 < 9009               6591 = 6591

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm <, >, =
a) 1km…985 m                b) 60 phút …. 1 giờ
600 cm…6m                    50 phút …. 1 giờ
797 mm….1m                  70 phút …. 1 giờ

Hướng dẫn giải
a) 1km > 985 m                b) 60 phút = 1 giờ
600 cm = 6m                    50 phút < 1 giờ
797 mm < 1m                  70 phút > 1 giờ

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Tìm số lớn nhất trong các số:
4375, 4735, 4537, 4753
Tìm số bé nhất trong các số:
6091, 6190, 6901, 6019

Hướng dẫn giải
Số lớn nhất là số 4753
Số bé nhất là số 6019

Hướng dẫn giải bài số Luyện tập so sánh các số trong phạm vi 10 000 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 3 trang 101)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm <, >, =
a) 7766…7676                b)1000g…1 kg
8453…8435                  950g…1kg
9102….9120                1 km….1200 m
5005…4905                100 phút….1 giờ 30 phút

Hướng dẫn giải
a) 7766 > 7676                      b) 1000g = 1 kg
8453 > 8435                               950g < 1kg
 
9102 < 9120               1 km < 1200 m
5005 > 4905               100 phút > 1 giờ 30 phút (1 giờ 10 phút = 90 phút)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Viết các số 4208, 4802, 4280, 4082
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Hướng dẫn giải
a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
4082, 4208, 4280, 4802
b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:
4802, 4280, 4208, 4082

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Viết
Số bé nhất có ba chữ số
Số lớn nhất có ba chữ số
Số bé nhất có bốn chữ số
Số lớn nhất có bốn chữ số

Hướng dẫn giải
Số bé nhất có ba chữ số là: 100
Số lớn nhất có ba chữ số: 999
Số bé nhất có bốn chữ số: 1000
Số lớn nhất có bốn chữ số:9999

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số nào?
Trung điểm của đoạn thẳng CD ứng với số nào?
1_37-89253822_33-1827234

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *