Để giao tiếp một cách thành thạo và chuyên nghiệp, nhất là khi nói chuyện với người bản xứ, bạn cần nắm vững các nguyên tắc trọng âm của từ vựng. Riêng đối với những bạn đang có nhu cầu ôn luyện cho kỳ thi IELTS hoặc thi THPT Quốc gia thì đây là phần ngữ pháp rất quan trọng. Học ngay lý thuyết và thực hành các bài tập trọng âm cùng Langmaster nhé. 

nội dung

A. Những quy tắc nhấn trọng âm

Với từ vựng Tiếng Anh có từ 2 âm tiết trở lên, luôn có 1 âm tiết được phát âm với cao độ lớn hơn những âm tiết còn lại. Đó là trọng âm của từ vựng đó. Trong một số ít trường hợp từ vựng 3 âm tiết trở lên sẽ có một số ít từ kèm theo trọng âm phụ. Trọng âm phụ sẽ được nhấn nhẹ hơn với trọng âm chính. Tham khảo ngay một số ít quy tắc nhấn trọng âm trong Tiếng Anh và làm bài tập trọng âm trực tuyến bên dưới đây nhé .

1. Đối với động từ có 2 âm tiết

Với những động từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường nằm ở âm tiết thứ hai .

Ví dụ:

– collect : / kəˈlekt / : sưu tầm .
– record : / rɪˈkɔːd / : ghi âm .
– relax : / rɪˈlæks / : thư giãn giải trí .
Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ một số ít động từ có trọng âm nằm ở âm tiết thứ nhất. Đó là những từ có âm thứ hai là nguyên âm ngắn và kết thúc bằng phụ âm như er, en, ish, age .
Ví dụ :
– listen : / ˈlɪs. ən / : lắng nghe .
– damage : / ˈdæm. ɪdʒ / : bị thương .
– finish : / ˈfɪn. ɪʃ / : kết thúc .

null

=> TỔNG HỢP 15 QUY TẮC BẤT BẠI NHẤN TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

2. Đối với danh từ và tính từ có 2 âm tiết

Trong hầu hết trường hợp, những danh từ và tính từ có 2 âm tiết thường sẽ có trọng âm nằm ở âm tiết tiên phong. Đây là cách làm bài tập trọng âm đơn thuần và khá đúng chuẩn mà bạn cần ghi nhớ .
Ví dụ :
– angel : / ˈeɪn. dʒəl / : thiên thần .
– happy : / ˈhæp. i / : niềm hạnh phúc .
– circle : / ˈsɜː. kəl / : vòng tròn .
Khi làm bài tập về trọng âm, bạn cần chú ý quan tâm một số ít từ vựng ngoại lệ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai như sau :
– alone : / əˈləʊn / : đơn độc .
– design : / dɪˈzaɪn / : phong cách thiết kế .
– today : / təˈdeɪ / : thời điểm ngày hôm nay .

3. Đối với danh động từ

Một trường hợp đặc biệt quan trọng mà bạn cần quan tâm khi làm bài tập trọng âm là những từ vừa là danh từ, vừa là động từ. Nếu được sử dụng như một danh từ, chúng sẽ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn nếu sử dụng như một động từ, thì trọng âm của chúng sẽ nằm ở âm tiết thứ hai .
Ví dụ :
– export : / ˈek. spɔːt / : sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu – / ɪkˈspɔːt / : xuất khẩu .
– present : / ˈprez. ənt / : quà khuyến mãi – / ˈprez. ənt / : thuyết trình .
Ngoại lệ 1 số ít bài tập trọng âm Tiếng Anh sẽ có một số ít từ vừa là danh từ, vừa là động từ nhưng trọng âm của chúng trong 2 trường hợp vẫn không đổi khác .
Ví dụ :
– promise : / ˈprɒm. ɪs / : câu hứa – / ˈprɒm. ɪs / : hứa .
– travel : / ˈtræv. əl / : chuyến đi – / ˈtræv. əl / : du lịch .
– visit : / ˈvɪz. ɪt / : chuyến thăm – / ˈvɪz. ɪt / : đến thăm .

4. Đối với danh từ ghép 

Các danh từ ghép được viết liền nhau thường có trọng âm nằm ở âm tiết tiên phong. Đây là một trong những mẹo giúp bạn thuận tiện “ ăn trọn ” điểm trong những bài tập trọng âm thi THPT Quốc gia .
Ví dụ :
– airport : / ˈeə. pɔːt / : trường bay .
– birthday : / ˈbɜːθ. deɪ / : ngày sinh nhật .
Đối với danh từ ghép tạo thành một cụm động từ ( phrasal verbs ) thì trọng âm sẽ nằm ở thành phần thứ nhất, còn cụm động từ tương ưng sẽ có trọng âm nằm ở thành phần thứ hai. Đây cũng là một mẹo ghi nhớ rất hữu dụng trong cách làm bài tập trọng âm trong Tiếng Anh .
Ví dụ :
– walkout : / ˈwɔːkaʊt / : sự đình công – / ˈwɔːk. aʊt / : đình công .
– breakdown : / ˈbreɪk. daʊn / : sự phá vỡ – / ˈbreɪkˌdɑʊn / : hỏng hóc .

null

Xem thêm :
=> LỘ TRÌNH ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH ĐẠT ĐIỂM 8 + DỄ DÀNG NHẤT
=> 7 APP ÔN THI trung học phổ thông QUỐC GIA TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHUẨN NHẤT 2022
=> CHIẾN LƯỢC ÔN THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông MÔN TIẾNG ANH ĐẠT ĐIỂM CAO

5. Đối với tính từ ghép

Đa số những tính từ ghép sẽ có trọng âm rơi vào âm tiết tiên phong .
Ví dụ :
– homesick : / ˈhəʊm. sɪk / : nỗi nhớ nhà .
– waterproof : / ˈwɔː. tə. pruːf / : chống thấm nước .
Một số tính từ ghép có cách nhấn âm ngoại lệ :
– old-fashioned : / ˌəʊldˈfæʃ. ənd / : lỗi thời .
– duty-free : / ˌdʒuː. tiˈfriː / : miễn thuế .

6. Đối với tính từ ghép đặc biệt

Một số tính từ ghép có thành phần đầu tiên là một tính từ hoặc một trạng từ, đi kèm thành phần thứ hai kết thúc bằng đuôi ed thì trọng âm sẽ nằm ở thành phần thứ hai. 

Ví dụ :
– well-done : / ˌwel ˈdʌn / : làm tốt .
– well-known : / ˌwel ˈnəʊn / : nổi tiếng, nổi tiếng .

B. Quy tắc trọng âm đối với các từ vựng đi kèm tiền/ hậu tố

1. Đối với từ vựng đi kèm tiền tố

Với những từ vựng đi kèm tiền tố thì trọng âm của từ sẽ không đổi khác so với từ gốc. Cũng có nghĩa là khi làm bài tập lưu lại trọng âm trong trường hợp này, trọng âm thường không nằm ở tiền tố .
Ví dụ :
– legal : / ˈliː. ɡəl / : hợp lệ – illegal : / ɪˈliː. ɡəl / : không hợp lệ .
– visible : / ˈvɪz. ə. bəl / : hoàn toàn có thể thấy – invisible : / ɪnˈvɪz. ə. bəl / : vô hình dung .
– connect : / kəˈnekt / : liên kết – disconnect : / ˌdɪs. kəˈnekt / : mất liên kết .
Nhưng vẫn có 1 số ít trường hợp ngoại lệ trọng âm nằm ở tiền tố, nhất là những từ đi kèm với tiền tố under, auto, co …
Ví dụ :
– underground : / ˈʌn. də. ɡraʊnd / : ngầm, bí hiểm .
– co-worker : / ˈkoʊˌwɜr · kər / : đồng nghiệp .

2. Đối với từ có hậu tố

Với những từ đi kèm hậu tố thì trọng âm cũng không có sự đổi khác. Nếu đổi khác về trọng âm thì cũng sẽ kéo theo sự đổi khác về phát âm của từ. Một số hậu tố sẽ không làm biến hóa trọng âm của từ như ment, ship, ness, hood, ing, ies, ful, less, able, ous …
Ví dụ :
– agree : / əˈɡriː / : đồng ý chấp thuận – agreement : / əˈɡriː. mənt / : sự đống ý .
– relation : / rɪˈleɪ. ʃən / : quan hệ – relationship : / rɪˈleɪ. ʃən. ʃɪp / : mối quan hệ .
– neighbour : / ˈneɪ. bər / : ở gần – neighbourhood : / ˈneɪ. bə. hʊd / : hàng xóm .

3. Các danh từ đi kèm hậu tố sion, tion và cian

Với những danh từ đi kèm hậu tố sion, tion và cian thì trọng âm chính sẽ nằm ở âm tiết ngay phía trước nó ( âm tiết thứ hai tính từ cuối từ lên ). Hãy ghi nhớ điều này khi làm những bài tập nhấn trọng âm nhé .
Ví dụ :
– communication : / kəˌmjuː. nɪˈkeɪ. ʃən / : tiếp thị quảng cáo .
– mathematician : / ˌmæθ. məˈtɪʃ. ən / : nhà toán học .

4. Các danh từ đi kèm hậu tố ity, logy và graphy

Với những danh từ đi kèm hậu tố ity, logy và graphy thì trọng âm chính sẽ nằm ở âm tiết thứ ba tính từ cuối từ lên. Ghi nhớ mẹo này để làm những bài tập trọng âm thuận tiện hơn nhé .
Ví dụ :
– technology : / tekˈnɒl. ə. dʒi : công nghệ tiên tiến .
– geography : / dʒiˈɒɡ. rə. fi / : địa lý .

null

=> > BÍ KÍP ĐÁNH TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH CHUẨN 100 %

C. Bài tập nhấn trọng âm 

Bạn đã ghi nhớ những kim chỉ nan ở trên chưa ? Thử sức với những bài tập trọng âm có đáp án sau đây nhé :

  1. Chọn cách đánh trọng âm đúng nhất của từ :

1.1. a. docu’mentary b. do’cumentary c. ‘ documentary d. documen’tary
1.2. a. unde’rstand b. un’derstand c. und’erstand d. under’stand
1.3. a. e’quipment b. equip’ment c. ‘ equipment d. equipm’ent
1.4. a. ‘ airsick b. air’sick c. a’irsick d. airs’ick
1.5. a. waterp’roof b. water’proof c. wa’terproof d. ‘ waterproof
1.6. a. gor’geous b. ‘ gorgeous c. gorge’ous d. gorgeo’us
1.7. a. re’sponsible b. ‘ responsible c. respon’sible d. res’ponsible
1.8. a. convin’ce b. con’vince c. ‘ convince d. convin’ce
1.9. a. ‘ computer b. compu’ter c. c’omputer d. com’puter
1.10. a. a’nnoying b. an’noying c. annoy’ing d. anno’ying
Đáp án : 1 – a, 2 – d, 3 – a, 4 – a, 5 – d, 6 – b, 7 – a, 8 – b, 9 – d, 10 – a

  1. Chọn đáp án có cách đánh trọng âm khác những từ còn lại :

2.1. a. generous b. alone c. constancy d. sympathy
2.2. a. detective b. romantic c. listen d. adventure
2.3. a. design b. furniture c. opposite d. fortunate
2.4. a. prefer b. themselves c. damage d. mature
2.5. a. collect b. company c. technical d. interview
2.6. a. neighbour b. lecturer c. circle d. researcher
2.7. a. family b. duty-free c. obedient d. solution
2.8. a. happy b. pioneer c. somehow d. essential

2.9. a. family                    b. competition              c. imagine                     d. resident

2.10. a. envious b. assistance c. vision d. compliment
Đáp án : 1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – c, 5 – a, 6 – d, 7 – a, 8 – d, 9 – b, 10 – b

Trên đây là các phần lý thuyết cũng như bài tập trọng âm trong Tiếng Anh. Tham khảo thêm nhiều điểm ngữ pháp khác và chinh phục Tiếng Anh với các bài viết của Langmaster nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *