Câu 1:

– Di truyền là hiện tượng kỳ lạ truyền đạt những tính trạng của cha mẹ, tổ tiên cho những thể hệ con cháu .
– Biến dị là hiện tượng kỳ lạ con sinh ra khác với cha mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết cụ thể .

– Ý nghĩa của di truyền học: Di truyền học nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị. Di truyền học có vai trò quan trọng không chỉ về lí thuyết mà còn có giá trị thực tiễn cho Khoa học chọn giống và Y học, đặc biệt là trong Công nghệ sinh học hiện đại.

Câu 2: (hình ảnh)

Câu 3: Khái niệm một số thuật ngữ của Di truyền học

– Tính trạng là những đặc thù về hình thái, cấu trúc, sinh lí của một khung hình. Ví dụ : cây đậu có những tính trạng : thân cao, hoa đỏ, …
– Cặp tính trạng tương phản là hai trạng thái bộc lộ trái ngược nhau của cùng loại tính trạng. VÍ dụ : hoa đỏ và hoa trắng, thân cao và thân thấp …
– Nhân tố di truyền pháp luật những tính trạng của sinh vật. Ví dụ : tác nhân di truyền lao lý sắc tố hoa .
– Giống ( hay dòng ) thuần chủng là giống có đặc tính di truyền như nhau, những thế hệ sau giống những thế hệ trước .

Câu 5:

– Sự phân li độc lập của những cặp tính trạng đã đưa đến sự tổng hợp lại những tính trạng của P. làm Open những kiểu hình khác P., kiểu hình này được gọi là biến dị tổng hợp .
– Nguyên nhân :
+ Sự phân li độc lập của những cặp NST tương đương trong giảm phân dẫn đến sự phân li độc lập của những cặp gen .
+ Sự tổng hợp ngẫu nhiên của những cặp NST tương đương trong thụ tinh dẫn đến sự tổng hợp ngẫu nhiên của những cặp gen .
– Ý nghĩa : tạo nguồn nguyên vật liệu cho chọn giống và tiến hóa .

Câu 6: (hình ảnh)

Câu 7:

– Cấu trúc của NST : Ở kì giữa, NST gồm 2 nhiễm sắc tử chị em ( cromatit ) gần với nhau ở tâm động ( eo thứ nhất ) chia nó thành 2 cánh. Tâm động là điểm đính NST vào sợi tơ trong thoi phân bào. Nhờ đó, khi sợi tơ co rút trong quy trình phân bào, NST vận động và di chuyển về những cực của tế bào. Một số NST còn có eo thứ hai .
– Chức năng của NST : NST là cấu trúc mang gen có thực chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN đưa đến sự tự nhân đôi của NST, nhờ đó những gen pháp luật tính trạng được di truyền qua những thế hệ tế bào và khung hình .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *