Đáp án B

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Video liên quan

( C17H35COO ) 3C3 H5 là chất rắn do là chất béo của axit béo no .
3 chất còn lại là những chất lỏng ở điều kiện kèm theo thường

nội dung

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chọn đáp án A

Ở điều kiện thường (C17H33COO)3C3H5 (triolein) tồn tại ở trạng thái lỏng.

Lưu ý:

– Những chất béo không no (ví dụ như (C17H33COO)3C3H5; (C17H31COO)3C3H5) có trạng thái lỏng ở điều kiện thường.

– Những chất béo no ( ví dụ như ( C17H35COO ) 3C3 H5 ; C15H31COO ) 3C3 H5 ) có trạng thái rắn ở điều kiện kèm theo thường .- Ở điều kiện kèm theo thường phenol là chất rắn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. (1), (2), (3), (5), (7)

B. (1), (3), (5), (6), (7)

C. (1), (2), (3), (4), (5), (6)

D. (1), (2), (3), (6), (7)

Xem đáp án » 09/08/2019 16,271 Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây ở trạng thái rắn ?

B. (C17H33COO)3C3H5.

C. (C17H35COO)3C3H5.

D. (C17H31COO)3C3H5.

Cho những phát biểu sau : ( a ) Trong công nghiệp hoàn toàn có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn. ( b ) Khi thủy phân trọn vẹn saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều cho một loại monosaccarit. ( c ) Độ ngọt của mật ong đa phần do glucozơ gây ra. ( d ) Một số polime như polietilen, poli ( vinyl clorua ), poli ( metyl metacrylat ) được dùng làm chất dẻo. ( e ) Các loại dầu thực vật và đầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong những dung dịch axit. ( g ) Các chất ( C17H33COO ) 3C3 H5, ( C15H31COO ) 3C3 H5 là chất béo dạng lỏng ở nhiệt độ thường. Số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Cho những phát biểu sau : ( a ) Trong công nghiệp hoàn toàn có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn. ( b ) Khi thủy phân trọn vẹn saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều cho một loại monosaccarit. ( c ) Độ ngọt của mật ong hầu hết do glucozơ gây ra. ( d ) Một số polime như polietilen, poli ( vinyl clorua ), poli ( metyl metacrylat ) được dùng làm chất dẻo. ( e ) Các loại dầu thực vật và đầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong những dung dịch axit. ( g ) Các chất ( C17H33COO ) 3C3 H5, ( C15H31COO ) 3C3 H5 là chất béo dạng lỏng ở nhiệt độ thường. Số phát biểu đúng là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. ( a ) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. ( b ) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. ( c ) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường tự nhiên axit là phản ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Cho những phát biểu sau : ( a ) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. ( b ) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. ( c ) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường tự nhiên axit là phản ứng thuận nghịch. ( d ) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là : ( C17H33COO ) 3C3 H5, ( C17H35COO ) 3C3 H5. Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Cho những phát biểu sau : Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường tự nhiên axit là phản ứng thuận nghịch. Tristearin, triolein có công thức lần lượt là : ( C17H33COO ) 3C3 H5, ( C17H35COO ) 3C3 H5. Số phát biểu đúng là :

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Cho những phát biểu sau : ( a ) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. ( b ) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. ( c ) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường tự nhiên axit là phản ứng thuận nghịch. ( d ) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là : ( C17H33COO ) 3C3 H5, ( C17H35COO ) 3C3 H5. Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

( a ) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. ( c ) Phản ứng thủy phân chất béo trong thiên nhiên và môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. ( a ) Ở điều kiện kèm theo thường, chất béo ( C17H33COO ) 3C3 H5 ở trạng thái rắn. ( b ) Metyl acrylat, Tripanmitin và Tristearin đều là este. ( c ) Thủy phân trọn vẹn chất béo luôn thu được Glixerol. ( d ) Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là 3. ( e ) Phản ứng thủy phân este trong thiên nhiên và môi trường axit gọi là phản ứng xà phòng hóa. Số phát biểu đúng là A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Tristearin ( ( C17H35COO ) 3C3 H5 ) công dụng được với chất ( hoặc dung dịch chất ) nào sau đây ?

A. H2 (xúc tác Ni, nung nóng).

B. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường).

C. Dung dịch NaOH (đun nóng).

D. Dung dịch nước brom.

( a ) Triolein có năng lực tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni .( c ) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường tự nhiên axit là phản ứng thuận nghịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *