Tristearin, triolein có công thức lần lượt là ( C17H33COO ) 3C3 H5, ( C17H35COO ) 3C3 H5 .Cho những phát biểu sau : ( a ) Ở điều kiện kèm theo thường, chất béo ( C17H33COO ) 3C3 H5 ở trạng thái rắn. ( b ) Metyl acrylat, Tripanmitin và Tristearin đều là este. ( c ) Thủy phân trọn vẹn chất béo luôn thu được Glixerol. ( d ) Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là 3. ( e ) Phản ứng thủy phân este trong thiên nhiên và môi trường axit gọi là phản ứng xà phòng hóa. ( g ) Hợp chất H2N-CH2-COO-CH3 công dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. Số phát biểu đúng làCho những phát biểu sau : ( a ) Các amin đồng đẳng của metylamin có độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của khối lượng phân tử. ( b ) Amilopectin và xenlulozơ đều có cấu trúc mạch phân nhánh. ( c ) Tơ lapsan được điều chế từ phản ứng trùng ngưng giữa hai chất là hexametylenđiamin và axit ađipic. ( d ) Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng kỳ lạ đông tụ. ( e ) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit, … ( g ) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là : ( C17H35COO ) 3C3 H5, ( C17H33COO ) 3C3 H5. Số phát biểu đúng là

Cho các phát biểu sau: (a) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm – COO. (b) Trong cơ thể người và động vật, tinh bột bị thủy phân thành glucozơ nhờ các enzim. (c) Các chất (C17H33COO)3C3H5, (C15H31COO)3C3H5 là chất béo dạng lỏng ở nhiệt độ thường. (d) Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl. (e) Liên kết của nhóm –CO– với nhóm –NH– giữa hai đơn vị -amino axit được gọi là liên kết peptit. (g) Để phân biệt da thật và da giả làm bằng PVC, người ta thường dùng phương pháp đơn giản là đốt thử. Số phát biểu đúng là

Cho những phát biểu sau : ( a ) Chất béo là trieste của glixerol và những axit béo. ( b ) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. ( c ) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường tự nhiên kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa. ( d ) Các este đều được điều chế từ axit cacboxylic và ancol. ( e ) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là : ( C17H33COO ) 3C3 H5, ( C17H35COO ) 3C3 H5. ( f ) Tất cả những peptit có phản ứng màu với Cu ( OH ) 2 / OH -. ( g ) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc. Số phát biểu đúng là

Cho các chất sau: etyl axetat, triolein, tinh bột, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit khi đun nóng là

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về chất béo triolein ?

A. Chất béo làm mất màu dung dịch Br2

B. Trong phân tử có 3 link πC. Trong phân tử có 6 link πD. Chất béo sống sót ở trạng thái lỏng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *