Đáp án B

Xét từng phát biểu:

+ ) A. Sai. Vì các kim loại có khối lượng riêng khác nhau như Li là kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất d = 0,5 g / cm3 < d ( H2O ) . + ) B. Đúng. Vì kim loại nhường e nên đặc thù hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử . + ) C. Sai. Vì 1 số ít kim loại có nhiều số oxi hóa như : Fe, Cr, ... + ) D. Sai. Vì kim loại thủy ngân ( Hg ) ở dạng lỏng . Cho các phát biểu sau 🙁 1 ) Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử .( 2 ) Trong các hợp chất, các kim loại đều chỉ có một mức oxi hóa duy nhất .( 3 ) Ở điều kiện kèm theo thường, toàn bộ các kim loại đều ở trạng thái rắn .( 4 ) Tính chất vật lí chung của kim loại là do các electron tự do gây ra .( 5 ) Các kim loại Na, K và Al đều hoàn toàn có thể tan tốt trong dung dịch KOH ở điều kiện kèm theo thường .( 6 ) Kim loại Cu khử được F e 2 + trong dung dịch .( 7 ) Để kim loại tổng hợp Fe-Ni ngoài không khí ẩm thì kim loại Ni bị ăn mòn điện hóa học .Số phát biểu sai là A. 4. B. 6. C. 5. D. 3. Cho các phát biểu sau 🙁 1 ) Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử .( 2 ) Trong các hợp chất, các kim loại đều chỉ có một mức oxi hóa duy nhất .( 3 ) Ở điều kiện kèm theo thường, tổng thể các kim loại đều ở trạng thái rắn .( 4 ) Tính chất vật lí chung của kim loại là do các electron tự do gây ra .( 5 ) Các kim loại Na, K và Al đều hoàn toàn có thể tan tốt trong dung dịch KOH ở điều kiện kèm theo thường .( 6 ) Kim loại Cu khử được F e 2 + trong dung dịch .( 7 ) Để kim loại tổng hợp Fe-Ni ngoài không khí ẩm thì kim loại Ni bị ăn mòn điện hóa học .Số phát biểu sai là A. 4 B. 6 C. 5 D. 3 ( 1 ) Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng chiêu thức điện phân Al2O3 nóng chảy( 3 ) Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội( 5 ) Các kim loại kiềm, kiềm thổ đều có màu trắng bạc và trong tự nhiên chỉ sống sót ở dạng hợp chất( 7 ) Các kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm đều chỉ có 1 số ít oxi hóa duy nhất trong các hợp chất ( 1 ) Các kim loại kiềm đều có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối. ( 3 ) Al là kim loại lưỡng tính vì vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl. ( 5 ) Trong thực tiễn người ta sản xuất Al trong lò cao. Số nhận xét đúng là A. 4. B. 3. C. 5. D. 2.

Cho các nhận xét sau về kim loại : ( 2 ) Tính chất vật lí chung của các kim loại đều do các electron tự do gây ra. ( 4 ) Các kim loại Na, K và Al đều hoàn toàn có thể tan tốt trong dung dịch KOH ở điều kiện kèm theo thường. ( 6 ) Trong vỏ Trái Đất, sắt là kim loại phổ cập nhất trong tổng thể các kim loại. Cho các phát biểu sau : ( a ) Khi điện phân dung dịch CuSO4 ( điện cực trơ ), tại anot H2O bị khử tạo ra khí O2. ( b ) Để lâu kim loại tổng hợp Fe-Cu trong không khí ẩm thì Fe bị ăn mòn điện hóa học. ( c ) Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành kim loại. ( d ) Các kim loại có độ dẫn điện khác nhau do tỷ lệ electron tự do của chúng không giống nhau. ( e ) Các kim loại kiềm đều có mạng tinh thể lập phương tâm diện, cấu trúc tương đối rỗng. Số phát biểu đúng là A. 4 B. 3 C. 5 D. 2 ( a ) Khi điện phân dung dịch CuSO4 ( điện cực trơ ), tại anot H2O bị khử tạo ra khí O2. ( c ) Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành kim loại. ( e ) Các kim loại kiềm đều có mạng tinh thể lập phương tâm diện, cấu trúc tương đối rỗng. Cho các phát biểu sau : ( b ) Để lâu kim loại tổng hợp Fe-Cu trong không khí ẩm thì Fe bị ăn mòn điện hóa học. ( d ) Các kim loại có độ dẫn điện khác nhau do tỷ lệ electron tự do của chúng không giống nhau. A. 4.

B. 3

C. 5.

D. 2.

( 1 ) Các đặc thù vật lý của kim loại ( tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim ) do eletron tự do trong mạng tinh thể kim loại gây nên. ( 3 ) Các kim loại đều ở trạng thái rắn ( trừ Hg ) ở điều kiện kèm theo thường. ( 5 ) Về độ dẫn điện Ag > Cu > Au > Al > Fe. ( 7 ) Ở nhiệt độ cao tính dẫn điện của kim loại tăng. ( 9 ) Để chuyên chở axit HNO3 và H2SO4 đặc, nguội người ta dùng những thùng chứa làm bằng Fe.

1. Dùng dung dịch Fe(NO3)3 dư để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Fe, Cu và Ag.

3. Kim loại kiềm dùng để điều chế một số kim loại khác bằng phương pháp thủy luyện.

5. Khi đốt nóng, các kim loại kiềm thổ đều bốc cháy trong không khí.

7. Các kim loại kiềm đều dễ nóng chảy.

9. Tính chất hóa học của hợp kim hoàn toàn khác tính chất hóa học của các đơn chất tham gia tạo thành hợp kim.

Số phát biểu đúng là:

A. 5 B. 6 C. 8 D. 7 Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Ở điều kiện thường, các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước.

B. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.

C. Các kim loại đều chỉ có một số oxi hoá duy nhất trong các hợp chất.

D. Ở điều kiện thường, tất cả các kim loại đều ở trạng thái rắn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.