Trong ngôn ngữ lập trình có quy tắc đặt tên đảm bảo không được trùng với các từ khóa, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Vậy Cách đặt tên nào sau đây không đúng?

Câu hỏi: Cách đặt tên nào sau đây không đúng?

A. Tugiac
B. CHUNHAT

C. End

D. a_b_c

Đáp án đúng C.

Cách đặt tên nào sau đây không đúng là End, do tại tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau, tên không được trùng với các từ khóa, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ .

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C

– Tên do người lập trình đặt và phải tuân thủ các quy tắc của ngôn từ lập trình cũng như của chương trình dịch. Tên trong chương trình được dùng để phân biệt và nhận ra. Tuy hoàn toàn có thể đặt tên tùy ý, nhưng để dễ sử dụng nên đặt tên sao cho ngắn gọn, dễ nhớ và dễ hiểu. Tên hợp lệ trong ngôn từ lập trình Pascal không được khởi đầu bằng chữ số và không chứa dấu cách ( kí tự trống )
– Quy tắc đặt tên :
Tên : Mọi đối tượng người dùng trong chương trình đề được đặt tên theo quy tắc của ngôn từ lập trình và từng chương trình dịch đơn cử .
Trong Turbo Pascal : Tên là một dãy liên tục không quá 127 kí tự gồm có chữ số, vần âm, dấu gạch dưới, mở màn bằng vần âm hoặc dấu gạch dưới .

Ví dụ:

+ Các tên đúng : A, R21, _45
+ Các tên sai : A B ( chứa dấu cách ), 6P q ( mở màn bằng số ), X # Y ( chứa kí tự không hợp lệ ) .
Trong pascal không phân biệt chữ hoa chữ thường : Như vậy Ab ab AB bA được tính là một tên .
– Pascal phân biệt ba loại tên :
+ Tên dành riêng : là tên được ngôn từ lập trình pháp luật dung với ý nghĩa riêng xác lập. người lập trình không được sử dụng với ý nghĩa khác .
Ví dụ ( Trong pascal ) : program, uses, const, type, var, begin, end .

+ Tên chuẩn: Là tên được ngôn ngữ lập trình dùng với ý nghĩa nhất định nào đó, tuy nhiên người lập trình có thể khi báo và dung cúng với ý nghĩa và mục đích khác.

Ví dụ ( Trong pascal ) : abs ( Tính giá trị tuyệt đối ), sqrt ( Tính căn bậc 2 ), break ( Thoát khỏi vòng lặp ), …
+ Tên do người lập trình đặt : Là tên do người lập trình đặt được dùng với ý nghĩa riêng, xác lập bằng cách khai báo trước khi sử dụng, tên này không được trùng với tên dành riêng .
Ví dụ : a1, delta, vidu, ..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.