Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là bài toán gây nhiều khó khăn vất vả cho con khi học. Bài học này vuihoc.vn phân phối một số ít dạng toán và quy tắc tính .

Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là bài toán gây nhiều khó khăn cho con khi học. Bài học này vuihoc.vn cung cấp một số dạng toán và quy tắc tính.

Xem thêm:

nội dung

1. Giới thiệu về bài học tính giá trị của biểu thức

1.1 Biểu thức là gì ?

Biểu thức gồm các số được nối với nhau bởi các phép tính .

VD :
1 + 2 + 3
5 x 4 : 2

1.2 Giá trị biểu thức là gì ?

Giá trị biểu thức là tác dụng sau khi triển khai các phép tính trong biểu thức. Giá trị biểu thức là hiệu quả của các phép tính .
VD :
Biểu thức : 13 + 20 + 10 = 43
Trong đó :
13 + 20 + 10 là biểu thức
43 là giá trị của biểu thức

2. Tính giá trị của biểu thức

2.1 Thứ tự ưu tiên phép tính cộng trừ hoặc nhân chia

Thứ tự thực hiện phép tính tính giá trị biểu thức

VD : Tính giá trị của biểu thức
20 + 50 – 22
= 70 – 22
= 48

2.2 Thứ tự ưu tiên phép tính chứa cộng trừ nhân chia

Thứ tự thực hiện phép tính tính giá trị biểu thức

VD : Tính giá trị của biểu thức
40 + 30 : 6
= 40 + 5
= 45

2.3 Thứ tự ưu tiên với biểu thức chứa dấu ngoặc

Thứ tự thực hiện phép tính tính giá trị biểu thức

  • Nếu biểu thức chứa các loại dấu ngoặc như : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { } thì thực thi các phép tính trong ngoặc trước. Sau đó triển khai các phép tính ngoài ngoặc .

VD : Tính giá trị biểu thức
10 + 20 + ( 50 – 10 )
= 10 + 20 + 40
= 70

  • Thực hiện các phép tính trong các ngoặc ( ), [ ], { } thì thực thi theo thứ tự như sau : ngoặc tròn ( ) đến ngoặc vuông [ ] và ở đầu cuối là ngoặc nhọn { } .

VD : Tính giá trị của biểu thức
36 + 4 x [ 30 + ( 20 – 4 ) ]
= 36 + 4 x [ 30 + 16 ]
= 36 + 4 x 46
= 36 + 184
= 220

Những quy tắc toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức trên đây các con cần phải học thuộc bằng cách rèn luyện làm nhiều bài tập.

3. Bài tập vận dụng toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức

Các con hoặc cha mẹ hướng dẫn con học toán lớp 3 dạng toán tính giá trị của biểu thức nên khởi đầu từ các dạng toán cơ bản, dần lên nâng cao. Có như vậy, các con mới hoàn toàn có thể nắm vững các quy tắc tính giá trị biểu thức. Nên khởi đầu dạy con các dạng toán từ 2 đến 3 phép tính .

Dưới đây là các bài tập toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức từ cơ bản đến nâng cao, các con và phụ huynh tham khảo:

3.1 Các dạng bài toán tính giá trị biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1 :
Tính các giá trị biểu thức sau :
a ) 20 – 5 + 10
b ) 60 + 20 – 5
c ) 25 + 30 – 7
d ) 49 : 7 x 5
e ) 56 : 7 x 4
Bài 2 :
Tính giá trị của biểu thức sau :
a ) 25 – ( 20 – 10 )
b ) 80 – ( 30 + 25 )
c ) 125 + ( 13 + 7 )
d ) 416 – ( 25 – 11 )
e ) ( 65 + 15 ) x 2
f ) 48 : ( 6 : 3 )
g ) ( 74 – 14 ) : 2
h ) 81 : ( 3 x 3 )

Đáp án

Bài 1 :
a ) 25
b ) 75
c ) 48
d ) 35
e ) 32
Bài 2 :
a ) 25 – ( 20 – 10 )
= 25 – 10

= 15

b ) 80 – ( 30 + 25 )
= 80 – 55
= 25
c ) 125 + ( 13 + 7 )
= 125 + 20
= 145
d ) 416 – ( 25 – 11 )
= 416 – 14
= 402
e ) ( 65 + 15 ) x 2
= 80 x 2
= 160
f ) 48 : ( 6 : 3 )
= 48 : 2
= 24
g ) ( 74 – 14 ) : 2
= 60 : 2
= 30
h ) 81 : ( 3 x 3 )
= 81 : 9
= 9

3.2 Các dạng bài toán tính giá trị biểu thức lớp 3 nâng cao

Con cần nắm chắc các kỹ năng và kiến thức cơ bản và giải pháp tính giá trị biểu thức lớp 3 để làm các dạng bài nâng cao dưới đây .
Bài 1 :
Tính nhanh giá trị của biểu thức
a ) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2
b ) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213
c ) 52 + 37 + 48 + 63
Bài 2 :
Tính tổng giá trị của dãy số
a ) 7 + 7 + 7 + … + 7 – 777 ( có 111 số 7 )
b ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + năm ngoái
Bài 3 :
Có 108 chiếc tất, được xếp đều vào trong 3 ngăn tủ. Hỏi mỗi ngăn tủ có bao nhiêu tất ?
Bài 4 : Tính giá trị biểu thức sau :

Bài tập tính giá trị biểu thức lớp 3

Đáp án

Bài 1 :
a ) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2
= 24 x ( 5 + 3 + 2 )
= 24 x 10
= 240
b ) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213
= 213 x ( 37 + 39 + 23 + 1 )
= 213 x 100
= 21300
c ) 52 + 37 + 48 + 63
= ( 52 + 48 ) + ( 37 + 63 )
= 100 + 100
= 200
Bài 2 :
a ) 7 + 7 + 7 + … + 7 – 777 ( có 111 số 7 )
= 7 x 111 – 777
= 777 – 777
= 0
b ) Dãy số có số các số hạng là :
( năm ngoái – 1 ) : 1 + 1 = năm ngoái ( số hạng )
Giá trị của dãy số trên là :
( năm ngoái + 1 ) x năm ngoái : 2 = 2031120
Đáp số : 2031120
Bài 3 :
Bài giải :
Mỗi ngăn tủ có số chiếc tất là :
108 : 3 = 36 ( chiếc )
Mỗi ngăn tủ có số đôi tất là :

36 : 2 = 18 (đôi)

Đáp số : 18 đôi tất .

Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức không khó khăn nếu con nắm chắc quy tắc và rèn luyện thường xuyên. Các bậc phụ huynh cùng con tham gia các khóa học trên Vuihoc.vn để học toán không còn là chuyện khó nhằn! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *