not-until-e1583982436116-2915776
Cấu trúc it is / was not until …. that … …. ( mãi cho đến khi … .. thì …. ). Đây là một phần kỹ năng và kiến thức ngữ pháp thường gặp trong những đề thi tiếng anh. Ở những bài tự luận thì những bạn sẽ gặp bài viết lại câu, còn thi trắc nghiệm thì thường Open trong phần sửa lỗi sai hoặc chọn đáp án đúng .
⇒ Vì vậy rất thiết yếu và quan trọng những bạn phải hiểu rõ và ghi nhớ để vận dụng .

not-until-2806496

Bài viết này vuihoctienganh.vn sẽ giới thiệu lý thuyết cách dùng, phân dạng cấu trúc it is not until/ it was not until qua các ví dụ cụ thể và bài tập vận dụng có đáp án. Sẽ rất bổ ích khi bạn cùng chúng tôi học bài ngữ pháp này đó.

► Có thể bạn quan tâm: Cấu trúc until, cách phân biệt until, till và by

Cấu trúc Not until

➥ Cách dùng: Cấu trúc not until có ý nghĩa là “mãi cho đến khi..” thường được dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian hay thời điểm sự việc, hàng động được xảy ra.

➥ Công thức:

 • It is not until + time word/ phrase/ clause +  that  S + V ( Chia ở thì hiện tại đơn)
 • It was not until + time word/ phrase/ clause +  that S + V ( Chia ở thì quá khứ đơn)

Ví dụ :

 • It was not until yesterday that she read that book.

= ( Mãi cho đến ngày trong ngày hôm qua, chị ấy mới đọc quyển sách đó )

 • It was not until she was 20 that she knew the truth.

= ( Mãi cho đến năm chị ấy 20 tuổi thì chị ấy mới biết thực sự )

 • It is not until 9p..m that John comes to the party.

= ( Mãi cho đến 9 giờ tối thì John mới đến bữa tiệc )

Chú ý: Ta sẽ dùng “that” nối giữa mệnh đề It is/ was not until và mệnh đề chính chứ không dùng “when”.

► Xem thêm: Cấu trúc neither và either: Cách dùng chuẩn không cần chỉnh

Cấu trúc Not until hòn đảo ngữ

➥ Công thức: Not until +  time word/ phrase/ clause + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ :

 • Not until 10 p.m yesterday did my children do their homework.

= ( Cho mãi đến 10 tối ngày hôm qua mấy đứa con của tôi mới làm bài tập về nhà )

 • Not until I got home did I know that I had lost my key.

= ( mãi cho đến khi tôi về nhà tôi mới biết mình đã đánh mất chìa khóa )

not-until-e1583982436116-2593500

Cách viết lại câu với Not until

➥ Công thức: S + V (chia ở dạng phủ định)… + until + time word/ phrase/ clause

⟹ It is / was not until + time word / phrase / clause + that + S + V ( chia theo động từ ở chủ ngữ )

Ví dụ:

 • She didn’t accept his love until last month.

→ It was not until last month that she accepted his love .

 • He didn’t visit until the last weekend.

→ It was not until last weekend that he visited me .

Cấu trúc Only when

Xét về mặt ngữ nghĩa, cả only when và not until đều có nét tương đương và hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế cho nhau. Vì vậy ta cũng hoàn toàn có thể dùng only when thay thế sửa chữa cho not until .
Only when có nghĩa là “ chỉ đến khi … ”, đùng dể nhấn mạnh vấn đề mốc thời hạn xảy ra vấn đề hành vi .

➥ Công thức:  Only when + S + V(s/es) + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Chú ý: Ở mệnh đề đầu tiên, tức là mệnh đề chứa Only when, theo sau Only when chỉ có thể là một mệnh đề, chứ không thể là từ hay cụm từ chỉ thời gian như đối với Not until.

Ví dụ :

 • She didn’t visit me until she needed some money.

→ Only when she needed some money did she visit me .
→ It was not until he needed some money that he visited me .

 • I didn’t go swimming until the rain stopped.

→  Only when the rain stopped did I go swimming.

→ It was not until the rain stopped that I went swimming .

► Xem thêm về Cấu trúc hope, cách phân biệt hope và wish khi dùng trong câu: TẠI ĐÂY

Bài tập vận dụng

Cấu trúc ngữ pháp not until rất quan trọng trong khi học tiếng anh bạn phải nắm được. Vì vậy hãy rèn luyện và triển khai xong thật nhiều bài tập có tương quan để hiểu rõ và ghi nhớ. Vuihoctienganh. vn sẽ phân phối tới những bạn những bài tập thiết yếu để bạn rèn luyện nhé

Exercise 1: Choose the best answer.

1. It was not until midnight ______________back home .
A.did John come B. had John come C. that John had come D. that John came
2. It was not until 1994 that this school______________
A.builds B. built C. had built D. was built
3. It was not until 2000 that I ______________ him
A.teach B. teaching C. to teach D. taught
4. It _________________ until his father came that he ate something .
A.was B. were C. was not D. were not
5. It was not until I ______________ to new school that my mother bought me a new bike .
A.go B. went C. am going D. will go
6. It was not until ______________ that I met her
A.next week B. last week C. week D. the week
7. It was not _______________ 2000 that I met him
A.in B. at C. until D. by
8. It was not until September that I ______ this school .
A.leave B. leaves C. leaving D. left

Exercise 2: Rewrite these sentences

He didn’t finish his work until the bell rang .
=> Not until __________________________________________________
They didn’t get round to business until they had finished eating .
=> Only when_________________________________________________
She didn’t write to him until she received a letter from him .
=> It was not until______________________________________________
The letter didn’t arrive until yesterday .

=> It was not until ______________________________________________

I don’t have to wear uniform until I go to school .
=> It is not until ________________________________________________
Với những kiến thức và kỹ năng và bài tập vuihoctienganh.vn phân phối trên đây, kỳ vọng những bạn sẽ học tiếng anh thật tốt và đạt điểm trên cao trong những bài thi tiếng anh .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.