nội dung

Cách làm bài tập câu wish lớp 9 hay, có đáp án

Cách làm bài tập câu wish lớp 9 hay, có đáp án

Tải xuống

Tài liệu Cách làm bài tập câu wish lớp 9 hay, có đáp án trình diễn khái quát lại ngữ pháp, cấu trúc, cách dùng cũng như bài tập có đáp án cụ thể nhằm mục đích mục tiêu giúp học viên ôn luyện ngữ pháp và đạt hiệu quả cao trong những bài thi môn Tiếng Anh lớp 9 .

I. LÝ THUYẾT

Cấu trúc :

• Điều ước ở hiện tại : ( Present wish )

S + wish (es)+ S + V (quá khứ )

Ex1 : I don’t have a computer .

– I wish I had a computer.

Ex 2 : He is always late for school .

– He wishes He weren’ t always late for school.

• Điều ước ở quá khứ : ( Past wish )

S + wish (es) + S + V (quá khứ hoàn thành)

EX 3 : I didn’t know that Windy was ill.

– I wish I had known that Windy was ill.

• Điều ước ở tương lai : ( Future wish )

  S + wish(es) +S + would +V(nguyên mẫu)

EX 4: He wishes he would pass the exam .

 Lưu ý : Trong điều ước , were đi với tất cả các ngôi .

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1. I wish he … … … … …. here now. ( be )
2. She wishes you … … … … …. better. ( feel )
3. I wish that you … … … … …. here yesterday. ( be )
4. I wish he … … … … …. he work tonight. ( finish )
5. We wish you … … … … …. tomorrow. ( come )
6. She wishes she … … … … …. the window last night. ( open )
7. I wish you … … … … …. earlier yesterday. ( leave )
8. We wish they … … … … …. with us last weekend. ( come )
9. They wish he … … … … …. with them the next day. ( come )
10. They wish we … … … … …. them some food yesterday. ( give )
11. We wish you … … … … …. yesterday. ( arrive )
12. I wish I … … … … …. the answers. ( not lose )
13. You wish you … … … … …. what to do last year. ( know )
14. I wish that he … … … … …. us next year. ( visit )
15. She wishes that she … … … … …. at home now. ( be )
16. I wish I … … … … …. the news. ( hear )
17. You wish that he … … … … …. you last week. ( help )
18. I wish I … … … … …. the subject more interesting. ( find )
19. He always wishes he … … … … …. rich. ( be )
20. The boy wishes that he … … … … …. the competition the next day. ( win )
21. I wish the weather … … … … …. warmer now. ( be )
22. They wish he … … … … …. them next week. ( telephone )
23. He wishes you … … … … …. him in the future. ( help )
24. She wishes the mail … … … … …. soon. ( come )
25. They wish she … … … … …. the arrangements for the meeting next week. ( make )
26. We wish they … … … … …. or we will miss the bus. ( hurry )
27. You wish the door … … … … … .. ( open )
28. He wishes he … … … … …. us the book. ( show )
29. They wish we … … … … …. for them. ( wait )
30. I wish you … … … … …. to me. ( to write )

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

1. I wish I ( have / has / had ) a lot of interesting book .
2. I wish I ( would meet / met / meet ) her tomorrow .
3. I wish I ( was / were / am ) your sister .
4. I wish they ( won / had won / would win ) the match last Sunday
5. I wish they ( played / playing / play ) soccer well .
6. She wishes she ( will / would / can ) come here to visit us .
7. I wish yesterday ( were / was / had been ) a better day .

8. I wish I (can speak/ could speak/ will speak) many languages

9. I wish tomorrow ( were / will be / would be ) Sunday .
10. I wish I ( am / was / were ) a movie star .

Bài 3: Tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau.

1. She wish she could speak English well .
2. I wish it didn’t rained now .
3. I wish I was a doctor to save people .
4. I wish I have more time to look after my family .
5. He wishes it didn’t rain yesterday .
6. I wish my father gives up smoking in the near future .
7. I wish I studied very well last year .
8. I wish you will come to my party next week .
9. I wish it stops raining now .
10. I wish you are my sister .
11. She wishes she is the most beautiful girl in the world .
12. I wish Miss Brown will come here and stay with us next week .
13. I wish I am at home with my family now .
14. I wish I could been there with you .
15. She wish she could go home now .

Bài 4: Viết lại các câu sau sử dụng câu ước với “wish”.

1. I have to study hard .
-> I wish … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … …
2. We had a lot of homework yesterday .
-> I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
3. It is raining heavily .
-> I wish … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … ..
4. It was cold last night. .
-> I wish … … … … … … … … … … … … … … …. … … ..
5. They work slowly .
-> I wish … … … … … … … … … … … … … … …. … .. … … … …
5. She doesn’t join in the trip .
-> I wish … … … … … … … … … … … … … … …. … …
6. I am not good at English .
-> I wish … … … … … … … … … … … … … … …. … … …
7. He studies badly .
-> I wish … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … ..
8. He doesn’t like playing sports .
-> I wish … … … … … … … … … … … … … … …. …
9. I don’t have a computer .
-> I wish … … … … … … … … … … … .. … … … …. … … …
10. Today isn’t a holiday .
-> I wish … … … … … … … … … … … … … … …. … … … …

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1. were 2. felt 3. had been 4. would finish
5. would come 6. had 7. had left 8. had come
9. would come 10. had given 11. had arrived

12. had  not lost

13. had known 14. would visit 15. were 16. had heard
17. had helped 18. found 19. were 20. would win
21. were 22.would telephone 23. would help 24. would come
25. would make 26. would hurry 27. would open 28. had shown
29. would wait 30. would write

Bài 2:

1. had
2. would meet
3. were
4. had won
5. played
6. would
7. had been
8. could speak
9. would be
10. were

Bài 3:

1. wish -> wishes
2.rained -> rain
3. was -> were
4. have -> had
5. didn’t rain -> hadn’t rain
6. gives -> would give
7. studied -> had studied
8. will -> would
9. stops -> stopped
10. are -> were
11. is – were
12. will -> would
13. am -> were
14. been -> be
15. wish -> wishes

Bài 4:

1. I wish I didn’t have to study .
2. I wish we hadn’t had a lot of homework yesterday .
3. I wish it didn’t rain heavily .
4. I wish it hadn’t been cold last night .
5. I wish they didn’t work slowly .
6. I wish she joined in the trip .
7. I wish I were good at English .
8. I wish he didn’t studied badly .
9. I wish he liked playing sports .
10. I wish I had a computer .
11. I wish today were a holiday .

 BÀI TẬP RÈN LUYỆN

I/ Write sentences, using “WISH”:

1. I can’t go out because it is raining. I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
2. It rains today. I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
3. I don’t know how to speak French. I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
4. They live in the city but they don’t like. They wish … … … … … … … … … … … … … … …
5. I have to do a lot of homework today. I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
6. Mai is short. She wishes … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
7. Thao isn’t here. I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
8. I don’t remember Binh’s address. I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
9. Hoa doesn’t have a sister. Hoa … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
10. It is cold and windy. I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
11. I can’t go fishing with my friends. I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
12. What a pity. You don’t study hard. I wish … … … … … … … … … … … … … …. … … … … ..
13. Nam always go to school late. I wish … … … … … …. … … … … … … … … …. … … … … … … … … …
14. I will have a test tomorrow. I wish … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .. … … .
15. Hong can’t swim. She … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … …
16. It’s a pity the weather isn’t better today. I wish … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … .
17. I don’t like being so short. I wish … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … ..
18. I can’t visit my grandparents often. I wish … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … …. …
19. She won’t visit me again. I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
20. My brother can’t speak English. I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
21. There are a lot of lessons and homework. I wish … … … … … … …. … … … … … … … … … …. … … ..
22. I’m sorry that I can’t help you with this. I wish … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … .
23. I’m sorry that he isn’t with us now. I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … …
24. I regretted not telling him what happened last night. I wish … … … … … …. … … … … … … … … … .
25. We live in a small flat. We wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
26. I was late for work this morning. I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
27. Minh will go to school tomorrow. He … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … …
28. Thanh isn’t tall enough to play volleyball. She … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … ..
29. I’m sorry I’m not be able to go with you. I wish … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … …
30. Mai draws badly. She … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
II /
1. I miss the cartoon on TV. _ I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
2. Lan cannot meet her friend. _ She wishes … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3. They don’t know how to speak Chinese. They wish … … … … … … … … … … … … … … … … … …
4. Their teams don’t play very well. _ They wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
5. She doesn’t get good marks. _ She wishes … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
6. It’s cold. _ I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
7. I live in a big city, and I don’t like it. _ I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
8. I have to work tomorrow. _ I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
9. There are many people here. _ I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
10. Mary isn’t here. I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
11. Peter always draws on the wall. I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
12. My sister eats too little food. I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
13. My best friend will leave for Bangkok tomorrow. I wish … … … … … … … … … … … … … … … …
14. My little brother makes a lot of noise when he comes back from school .
I wish … … … … … … … … … … … … … … ..
We can’t live together forever ! I wish … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Xem thêm những bài học kinh nghiệm Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 khá đầy đủ, cụ thể khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *