Một số trường hợp thủy phân este trong môi trường tự nhiên kiềm mà loại sản phẩm không tạo ra muối và ancol :

TH1: R’OH bền, R’OH là ancol: RCOOCH2R1 + H2O

0

H ,t

   
    RCOOH + R1CH2OH

TH2: R’OH không bền Andehit R’ là: –CH=C(R1)R2 (R1, R2 là gốc hidrocacbon)
RCOO-CH=C(R1)R2 + H2O

0
H, t 
   
    RCOOH + OHC-CH ( R1 ) R2
Este Axit Andehit

TH3: R’OH không bền Xeton

TH4: R’OH là đồng đẳng của phenol. Thủy phân trong môi trường kiềm  2 muối.

Chú ý: trong các phản ứng thủy phân este ra sản phẩm là axit và ancol bài thường đặt ra câu hỏi chất
này điều chế trực tiếp ra chất kia điều kiện là

1. Este có số nguyên tử C ở gốc axit bằng số nguyên tử C của gốc ancol
2. Ancol điều chế trực tiếp được ra axit ( không có phản ứng trực tiếp từ axit ra ancol ) 3. Xem ví dụ câu 352

Câu 351: Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được một
anđehit và một muối của axit cacboxylic. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là

A. 4 B. 3 C. 5 D. 2

Câu 352: THủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ
X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là:

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌCLÍ THUYẾT CHỌN LỌC

LÍ THUYẾT CHỌN LỌC

26

Cô Thư – Gia sư/Luyện thi chuyên/Luyện thi ĐH Môn Hóa Học Facebook: https://www.facebook.com/tranthu131091

Cơ sở 1 : 346 – Hồ Tùng Mậu, TP. Hà Nội Cơ sở 2 : 102B / C8 TT Mai Động, TP.HN

C. Axit focmic D. Ancol etylic

Câu 353: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hh axit béo gồm C17H35COOH, C15H31COOH, số loại
trieste được tạo ra tối đa là:

A. 6 B. 3 C. 5 D. 4.

Câu 354: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn
chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là:

A. CH3OCO-CH2-COOC2H5 B. C2H5OCO-COOCH3

C. CH3OCO-COOC3H7 D. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5.

Câu 355: Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hóa X thành Y. Chất Z không thể là:

A. Metyl propionat B. Metyl axetat

C. Etyl axetat D. Vinyl axetat.

Câu 356: Tổng số hợp chất hữu cơ, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng
được với dd NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là:

A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Phản ứng được với NaOH với công thức C5H10O2 có 2 loại nhóm chức este và axit ( quan tâm rất nhiều bạn học không chắc thường bỏ lỡ số đồng phân axit này )

Trong câu hỏi này có 4 đồng phân axit và 4 đồng phân este thỏa mãn

Câu 357: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C5H10O. Chất X không phản ứng với Na,
thỏa mãn sơ đồ chuyển hóa sau: X 2

0 H Ni, t     Y 3 2 4 CH COOH H SO
     Este có mùi chuối chín. Tên của X là :

A. Pentanal B. 2-metyl butanal

C. 2,2-đimetyl propanal D. 3-metyl butanal

X mạch hở có công thức C5H10O  X có một link  trong phân tử X không phản ứng với Na  X không phải là ancol
Este có mùi chuối chín là isopropylaxetat CH3CH ( CH3 ) CH2CH2OCOCH3 Vậy X là CH3CH ( CH3 ) CH2CHO

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌCLÍ THUYẾT CHỌN LỌC

LÍ THUYẾT CHỌN LỌC

27

Cô Thư – Gia sư/Luyện thi chuyên/Luyện thi ĐH Môn Hóa Học Facebook: https://www.facebook.com/tranthu131091

Cơ sở 1 : 346 – Hồ Tùng Mậu, TP. Hà Nội Cơ sở 2 : 102B / C8 TT Mai Động, TP.HN

Câu 358: Cho sơ đồ phản ứng: (1) X + O2 xt t,o axit cacboxylic Y1.(2) X + H2 xt t,o ancol Y2. (3)
Y1 + Y2 ,

o

xt t

   
    Y3 + H2O. Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2. Tên gọi của X là :

A. Anđehit acrylic B. Anđehit axetic

C. Anđehit metacrylic D. Anđehit propionic.

Câu 359: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất sau
khi thủy phân trong dung dịch NaOH(dư), đun nóng sinh ra ancol là:

A. 4 B. 5 C. 2 D. 3.

Câu 360: Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng
bạc. Số este X thỏa mãn tính chất trên là

A. 4 B. 3 C. 6 D. 5.

Câu 361: Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit
C2H5COOH là

A. 9 B. 4 C. 6 D. 2.

Câu 362: Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?

A. C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat). B. CH3COOC6H5 (phenyl axetat).

C. CH3COO–[CH2]2–OOCCH2CH3. D. CH3OOC–COOCH3.

Câu 363: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được
axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là:

A. CH2=CH-COO-CH3 B. HCOO-C(CH3)=CH2

C. HCOO-CH=CH-CH3 D. CH3COO-CH=CH2

Câu 364: Este X có đặc điểm sau:

– Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;

– Thủy phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số
nguyên tử cacbon bằng một nửa nguyên tử cacbon trong X). Phát biểu không đúng là:

A. Chất X thuộc loại este no, đơn chức

B. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *