Các chất lưỡng tính

Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc chỉ ra Chất có tính lưỡng tính, cũng như biết cách xác lập những chất lưỡng tính, chất lưỡng tính là gì. Từ đó vận dụng giải những dạng câu hỏi bài tập tương quan. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Al
B. NaHCO3

C. AlCl3

D. NaAlO2

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

NaHCO3 vừa công dụng được với axit, vừa công dụng được với dd bazo nên là chất lưỡng tính
Ví dụ
NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 ↑ + H2O
NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O
Al vừa công dụng dung dịch axit mạnh vừa tính năng với dung dịch bazo mạnh. Nhưng Al không gọi là chất lưỡng tính .
AlCl3 và NaAlO ­ 2 có tính axit .

Chất lưỡng tính là gì

Chất lưỡng tính là chất trong nước hoàn toàn có thể phân li theo cả kiểu axit và kiểu bazơ
Các chất lưỡng tính

Hidroxit lưỡng tính: Al(OH)3, Zn(OH)2, Cr(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2

Ví dụ

Tính axit :
Al ( OH ) 3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2 O
Tính bazo :
Al ( OH ) 3 + 3HC l → AlCl3 + 3H2 O

Oxit lưỡng tính:

Bao gồm những oxit ứng với những hidroxit trên : Al2O3, ZnO, Cr2O3
Tính axit, tính bazo tạo ra những loại sản phẩm như trên. Chú ý Cr2O3 chỉ tan trong NaOH đặc, nóng .

Muối axit của axit yếu: NaHCO3, KHS, NaH2PO4, Na2HPO4, KHSO3…

Muối của axit yếu và bazo yếu: (NH4)2CO3, CH3COONH4, CH3COONH3-CH3…

Các loại khác: Amino axit, một số muối của amino axit…

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Fe ( OH ) 3
B. Fe2O3
C. Al ( OH ) ­ 3
D. CuO
Xem đáp án

Đáp án C

Câu 2. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Al ( NO3 ) 3
B. Al2O3
C. AlCl3
D. NaAlO2
Xem đáp án

Đáp án B

Câu 3. Chất nào dưới đây là chất lưỡng tính?

A. Fe ( OH ) 3 .
B. Cr ( OH ) 2
C. Zn ( OH ) 2 .
D. CuSO4
Xem đáp án

Đáp án C

Câu 4. Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. Na2CO3.

B. ( NH4 ) 2CO3 .
C. Al ( OH ) 3 .
D. NaHCO3 .
Xem đáp án

Đáp án A

Câu 5. Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính?

A. NaHCO3, Al ( OH ) 3, ZnO, H2O, NH4HCO3 .
B. Al, Al2O3, Al ( OH ) 3, NaHCO3 .
C. Al2O3, Al ( OH ) 3, AlCl3, Na [ Al ( OH ) 4 ] .
D. Al, Al2O3, Al ( OH ) 3, AlCl3 .
Xem đáp án

Đáp án A

Câu 6. Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?

A. Cr ( OH ) 3, Fe ( OH ) 2, Mg ( OH ) 2 .
B. Cr ( OH ) 3, Zn ( OH ) 2, Pb ( OH ) 2 .
C. Cr ( OH ) 3, Zn ( OH ) 2, Mg ( OH ) 2 .
D. Cr ( OH ) 3, Pb ( OH ) 2, Mg ( OH ) 2 .
Xem đáp án

Đáp án B

A sai vì Mg ( OH ) 2, Fe ( OH ) 2 không có tính lưỡng tính .
C, D sai vì Mg ( OH ) 2 không có tính lưỡng tính .

Câu 7. Cho khí CO2 vào một bình kín chứa Al(OH)3

A. Có phản ứng xảy ra và tạo ra muối Al2 ( CO3 ) 3 .
B. Có tạo Al2 ( CO3 ) 3 lúc đầu, sau đó với CO2 có dư sẽ thu được Al ( HCO3 ) 3 .
C. Lúc đầu tạo Al2 ( CO3 ) 3 nhưng không bền nó tự phân hủy tạo Al ( OH ) 3 và CO2 .
D. Không có phản ứng xảy ra .
Xem đáp án

Đáp án D

Câu 8. Cho hỗn hợp gồm K2O, BaO, MgO, Al2O3 vào một lượng nước dư, thu được
dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, thu được kết tủa là

A. MgO .
B. Mg ( OH ) 2 .
C. Al ( OH ) 3 .
D. BaCO3 .
Xem đáp án

Đáp án C

Na2O + H2O → 2N a + + 2OH –
CaO + H2O → Ca2 + + 2OH –
Al2O3 + 2OH – → 2A lO2 – + H2O
Vậy dung dịch X có chứa Na +, Ca2 +, AlO2 -, OH – ( hoàn toàn có thể dư )
Khi sục CO2 dư vào dung dịch X :
CO2 + OH – → HCO3 –
CO2 + AlO2 – + H2O → Al ( OH ) 3 ↓ + HCO3 –
Vậy kết tủa thu được sau phản ứng là Al ( OH ) 3

……………………………..

Trên đây VnDoc đã ra mắt tới những bạn Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính. Để hoàn toàn có thể nâng cao hiệu quả trong học tập mời những bạn tìm hiểu thêm 1 số ít tài liệu : Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải .

Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học trung học phổ thông, VnDoc mời những bạn truy vấn nhóm riêng dành cho lớp 11 sau : Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu mới nhất .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.