Ôn tập lại mạng lưới hệ thống kỹ năng và kiến thức chương trình toán lớp 3 chi tiết cụ thể nhất giúp học viên có cái nhìn tổng lực chớp lấy những bài tập kỹ năng và kiến thức trọng tâm của toán lớp 3 .

nội dung

Việc ôn tập lại chương trình toán lớp 3 là quan trọng để học sinh ôn tập và củng cố kiến thức để tự tin bước vào chương trình học toán lớp 4. Sau đây là hệ thống kiến thức quan trọng và các dạng toán trọng tâm để học sinh, phụ huynh cùng tham khảo.

I. Các số khoanh vùng phạm vi 10000, 100000

1. Cách đọc, viết số có 4, 5 chữ số

Đọc những số theo thứ tự từ trái qua phải : hàng trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị chức năng .
Lưu ý cách đọc với những số : 0, 1, 4, 5

Dùng các từ “linh, mươi, mười, năm, lăm, một, mốt, bốn, tư” để đọc.

Dùng từ “ linh ” để đọc khi : số 0 ở vị trí hàng chục .
Ví dụ : 307 : Đọc là ba trăm linh bảy .
Dùng từ “ mươi ” để đọc khi : số 0 ở vị trí hàng đơn vị chức năng .
Ví dụ : 230 đọc là : hai trăm ba mươi
Dùng từ “ mốt ” để đọc khi : số 1 ở vị trí hàng đơn vị chức năng .
Ví dụ : 351 đọc là ba trăm năm mươi mốt
Dùng từ “ tư ” để đọc khi : số 4 ở vị trí hàng đơn vị chức năng .
Ví dụ : 574 đọc là năm trăm bảy mươi tư
Dùng từ “ lăm ” để đọc khi : số 5 ở vị trí hàng đơn vị chức năng .
Ví dụ : 225 đọc là hai trăm hai mươi lăm
Dùng từ “ năm ” để đọc khi : số 5 ở vị trí đầu hàng
Ví dụ : 524 đọc là năm trăm hai mươi tư

2. So sánh những số trong khoanh vùng phạm vi 10000, 100000

 • Trong hai số, số nào có nhiều chữ hơn thì lớn hơn

Ví dụ 1000 > 888

 • Số nào có ít chữ thì nhỏ hơn

Ví dụ 987 < 1200

 • Nếu hai số có cùng chữ số thì ta so sánh từng chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái qua phải

Ví dụ : 3865 < 3983 vì những chữ số hàng nghìn đều là 3, nhưng chữ số hàng trăm thì 9 > 8 nên 3865 < 3983

3. Phép cộng trừ trong khoanh vùng phạm vi 10000, 100000

Học sinh đặt thẳng hàng rồi tình. Hàng nào gióng thẳng hàng đó và tính. Từ hàng phải sang trái

4. Phép nhân, chia số có 4, 5 chữ số cho số có 1 chữ số

 • Phép nhân tất cả chúng ta đặt tính rồi tính theo thứ tự từ phải sang trái
 • Phép chia tất cả chúng ta đặt tính rồi tính theo thứ tự từ trái qua phải

5. Tìm thành phần chưa biết của phép tính ( tìm x )

5.1. Tìm giá trị của 1 ẩn trong phép tính

 • Phép cộng : số hạng + số hạng = tổng

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

 • Phép trừ : Số bị trừ – số trừ = hiệu

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ
Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ rồi trừ đi hiệu

 • Phép chia : số bị chia : số chia = thương

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia
Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia rồi chia cho thương

 • Phép nhân : thừa số x thừa số = tích

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

5.2. Trong tính giá trị biểu thức những quy tắc cần nhớ :

Thực hiện phép nhân chia trước, phép cộng trừ sau. Đối với biểu thức chỉ có phép nhân và phép chia thì triển khai theo thứ tự từ trái qua phải
Ví dụ : X + 5 = 15
X = 15 – 5
X = 10

6. Tính giá trị biểu thức

tính giá trị biểu thức

Ví dụ 1: thực hiện phép tính (không có ngoặc)

225 : 5 + 35 = 80 vì trong phép tính này có phép chia và phép cộng, không có ngoặc nên ta triển khai theo quy tắc, nhân chia trước cộng trừ sau. và ta có tác dụng của phép tính như trên .

Ví dụ 2: Thực hiện phép tính (có ngoặc)

( 125 – 15 ) x 2 = 220 vì trong phép tính này có dấu ngoặc nên ta ưu tiên thực thi trong ngoặc trước sau đó mới triển khai ngoài ngoặc, cho nên vì thế ta có hiệu quả của phép tính như trên

II. Giải toán có lời văn

1. Dạng toán về hơn kém số đơn vị chức năng

 • Dạng toán đi đo lường và thống kê triển khai phép tính bằng phép cộng và trừ. Dựa vào câu hỏi của bài toán .

Ví dụ 1. Hoa có 5 quả táo, An hơn Hoa 7 quả. Hỏi An có bao nhiêu quả ?
An có sô quả táo là :
5 + 7 = 12 ( quả táo )
Đáp số : 12 quả táo
Ví dụ 2 : Đức có 10 viên bi, Chiến kém Đức 2 viên. Hỏi Chiến có bao nhiêu viên bi ?
Chiến có số viên bi là :
10 – 2 = 8 ( viên )
Đáp số : 8 viên .

2. Dạng toán về gấp số lần, giảm số lần

 • Muốn gấp 1 số ít lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với nhiều lần .

Ví dụ : An có 7 bông hoa, Hà có số hoa gấp 3 lần An. Hỏi Hà có bao nhiêu bông hoa ?
Bài giải :
Hà có số bông hoa là :
3 x 3 = 9 ( bông hoa )
Đáp số : 9 bông hoa

 • Muốn giảm 1 số ít đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần phải giảm .

Ví dụ : Mẹ có 30 quả lê, sau khi đem cho thì số quả lê giảm đi 6 lần. Hỏi số quả lê mà mẹ còn lại là bao nhiêu ?
Bài giải :
Số quả lê mà mẹ còn sau khi đem cho là :
30 : 6 = 5 ( quả lê )
Đáp số : 5 quả lê

3. Dạng toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng

Là dạng toán để giải ra đáp án cần phải làm 2 phép tính
Ví dụ : 3 hàng ghế có 36 học viên. Hỏi 5 hàng ghế thì có bao nhiêu học viên ?

Số học sinh ở 1 hàng ghế là:

36 : 3 = 12 ( học viên )
Vậy số học viên ở 5 hàng ghế là :
12 x 5 = 60 ( học viên )
Đáp số : 60 học viên

III. Hình học

1. Điểm ở giữa – Trung điểm của đoạn thẳng

 • Điểm ở giữa : điểm nằm trong hai điểm thẳng hàng

Ví dụ : M nằm trên đoạn thẳng AB

Có M, A, B là 3 điểm thẳng hàng. M nằm trong đoạn thẳng AB. Nên M là điểm nằm giữa

 • Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm chính giữa hai điểm thẳng hàng .

Ví dụ : cho đoạn thẳng AB có M là trung điểm của đoạn thẳng

Có M là điểm nằm chính giữa A và B, MA = MB
M được gọi là trung điểm của AB .

2. Hình tròn : tâm, nửa đường kính, đường kính

Tâm là trung điểm của đường kính
Đường kính luôn gấp 2 lần nửa đường kính
Bán kính luôn bằng ½ đường kính. Nó được tính từ vị trí tâm đường tròn đến bất kể điểm nào nằm trên đường tròn đó .
Để vẽ hình tròn trụ tất cả chúng ta cần phải sử dụng compa
Ví dụ

Có đường tròn tâm O, nửa đường kính OD, OA, OB ; đường kính AB
Tâm O là trung điểm của AB và OA = OB = OD
Độ dài đường kính AB gấp 2 lần nửa đường kính OD hoặc OA, OB

3. Hình chữ nhật, chu vi, diện tích quy hoạnh hình chữ nhật

Hình chữ nhật

chu vi hình chữ nhật

– Diện tích hình chữ nhật : lấy chiều dài nhân chiều rộng ( cùng đơn vị chức năng đo )
Ví dụ : hình chữ nhật ABCD

4. Hình vuông, chu vi, diện tích quy hoạnh hình vuông vắn

 • Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông, có những cạnh bằng nhau

chu vi hình vuông

 • Diện tích hình vuông vắn : ta lấy độ dài một cạnh nhân 4

Ví dụ : hình vuông vắn ABCD

IV. Các dạng bài toán khác

1. Làm quen với chữ số La mã

 • Các chữ số La mã từ I đến XXI

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI

 • Mặt đồng hồ đeo tay chữ số La Mã

 

 • Cách đọc Cách đọc chữ số La mã giống với cách đọc những số lượng tự nhiên .

Ví dụ :
III có giá trị là 3, đọc là ba
IX có giá trị là 9, đọc là chín
XX có giá trị là 20, đọc là hai mươi
XIX có giá trị là 19, đọc là mười chín

2. Thực hành xem đồng hồ đeo tay

 • Cách đọc giờ đúng

Giờ đúng là khi kim phút chỉ đúng vào số 12 và kim giờ chỉ bất kỳ vào số nào thì chính là giờ đúng của số đó .
Ví dụ : ở mặt đồng hồ đeo tay hình vẽ dưới đây
Giờ đúng là 3 giờ, vì : kim phút chỉ đúng vào số 12, kim giờ chỉ vào số 3 .

 • Cách đọc giờ lẻ

Một giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây .
Trên mặt đồng hồ đeo tay mỗi số cách nhau 5 đơn vị chức năng mở màn từ số 12
Ví dụ : từ số 12 đến 1 là 5 đơn vị chức năng, từ 1 đến 2 là 5 đơn vị chức năng, cứ như thế chuyển dời thêm 1 số thì ta lại cộng thêm 5 đơn vị chức năng. như vậy nếu từ 12 đến 2 sẽ là 10 đơn vị chức năng .

Để tính số phút nếu kim phút chỉ đúng vào bất kỳ số nào trên mặt đồng hồ đeo tay : ta lấy 5 x số bất kể

Ví dụ : nhìn vào mặt đồng hồ đeo tay hình trên ta thấy kim phút chỉ đúng vào số 6, nên ta lấy 6 x 5 = 30. Vậy giờ trên đồng hồ đeo tay là : 7 giờ 30 phút
Nếu kim phút chỉ lệch thì ta lấy 1 số ít lớn mà kim phút vừa vượt qua nhân cho 5 rồi cộng thêm với những vạch nhỏ ở trong. giữa 2 số có 4 vạch nhỏ .
3. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

bảng đơn vị đo độ dài

 • Mỗi đơn vị chức năng gấp 10 lần đơn vị chức năng liền sau

ví dụ : 1 m = 10 dm

 • Mỗi đơn vị chức năng bằng 1/10 đơn vị chức năng liền trước .

ví dụ 1 m = 1/10 dam

 • Đối với phép nhân, phép chia đơn vị chức năng đo độ dài thì thừa số ( phép nhân ), số chia ( phép chia ) không phải là số đo

ví dụ : muốn đổi 1 km ra mét thì ta nhân với 1000. sẽ là : 1 km = 1000 m

Trong đó: 1km là độ dài, 1000 là thừa số.

 • Học sinh cần nắm rõ mối quan hệ giữa những đơn vị chức năng đo độ dài, học thuộc bảng đơn vị chức năng đo độ dài .

Học sinh cần ôn lại chương trình toán lớp 3 để nắm vững kiến thức, nắm được phương pháp làm các dạng toán. Ngoài ra muốn học tốt và nắm chắc kiến thức toán học học các bậc phụ huynh có thể tham khảo các khóa học toán trên vuihoc.vn để có thể chinh phục môn toán một cách dễ dàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *