Ngày đăng : 10/07/2014, 23 : 21

CÁC CÔNG THỨC Thể tích khối hộp chữ nhật: V= abc ( a,b,c là 3 kích thước) Thể tích khối lập phương : V = a 3 (a là cạnh khối lập phương) Thể tích khôi chóp: V = Bh 3 1 ( B diện tích đáy, h chiều cao) Thể tích khối lăng trụ: V = Bh ( B diện tích đáy,h chiều cao) Chú ý: – Nếu hai khối đa diện đồng dạng theo tỉ số k thì thể tích tương ứng tỉ lệ theo tỉ số k 3 – Hệ thức lượng trong tam giác vuông tại A đường cao AH B C A H C A F B E B A C M G A B C H BÀI TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN I- KHỐI CHÓP Bài 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a, biết cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA=a 2 a/ Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a b/ Gọi I là trung điểm của BC. + Chứng minh mp(SAI) vuông góc với mp(SBC) + Tính thể tích của khối chóp SAIC theo a. c/ Gọi M là trung điểm của SB Tính AM theo a – 1 – Định lí pithago BC 2 =AB 2 +AC 2 Định lí về đường cao trong tam giác vuông – AH 222 111 ACABAH += – AH.BC = AB.AC Tỷ số đồng dạng của hai tam giác CE BC FC AC EF AB == Trọng tâm G của tam giác chia đường trung tuyến theo tỷ lệ AMGA 3 2 = Đường cao trong tam giác đều cạnh a là đường trung tuyến, trung trực,… Và 2 3a AH = a a a S A B C I M Bi 2: Cho hỡnh chúp SABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng ti A, bit SA vuụng gúc vi mt ỏy v SA=AC, AB=a v gúc ã 0 45ABC =. Tớnh th tớch khi chúp S.ABC A B C S Bài 3 :Cho hình chóp tam giác đều SABC có đờng cao SO = 1 và đáy ABC có canh bằng 2 6 .Điểm M,N là trung điểm của cạnh AC, AB tơng ứng.Tính thể tích khối chóp SAMN Bi 4: Cho hỡnh chúp u S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng cnh bng a v cnh bờn gp hai ln cnh ỏy a/ Tớnh th tớch khi chúp S.ABCD theo a. b/ Tớnh th tớch khi chúp S.ABC theo a c / Mt phng (SAC) chia khi chúp S.ABCD thnh 2 khi chúp .Hóy k tờn 2 kchúp ú O B C A D S Bi 5:Cho hỡnh chúp t giỏc u SABCD nh S, di cnh ỏy AB=a v gúc SAB =60 o .Tớnh th tớch hỡnh chúp SABCD theo a O B C A D S Bài 6: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, đáy ABCD là hìnhvuông cạnh a, SA = SB = SC = SD = a. Tính đờng cao và thể tích khối chóp theo a. O B C A D S II- KHI LNG TR, HP Bi 1 : Cho hỡnh lp phng ABCD.ABCD cú cnh bng a. a/ Tớnh th tớch khi LP theo a b/ Tớnh th tớch ca khi chúp A. ABCD theo a. – 2 – j A’ D’ B’ C’ B C A D Bài 2 : Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có cạnh bên bằng cạnh đáy và bằng a. a/ Tính thể tích khối lăng trụ theo a. b/ Tính thể tích của khối chóp A’. ABC theo a. j A’ C’ B’ B A C KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY Công thức tính diện tích và thể tích khối nón S xq = lR π với l độ dài đường sinh V= cao đ s. 3 1 Với s đ = 2 R π chiều cao SO I- Khối nón 1- Nón Bài 1: Thiết diện qua trục của một khối nón là một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a. a.tính thể tích khối nón và diện tích xung quanh của hình nón b.tính thể tích của khối nón Bài 2: Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng a. a/Tính diện tích xung quanh và của hình nón b/Tính thể tích của khối nón Bài 3: Một hình nón có đường sinh là l=1 và góc giữa đường sinh và đáy là 45 0 a. Tình diện tích xung quanh của hình nón b. tính thể tích của khối nón. Bài 4: Trong không gian cho tam giác OIM vuông tại I, góc IOM bằng 30 0 và cạnh IM = a. khi quay tam giác OIM quanh cạnh góc vuông OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình nón tròn xoay. a/ Tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay. – 3 – S O b/ Tính thể tích của khối nón tròn xoay Bài 5: Cho hình nón đỉnh S đường cao SO, A và B là hai điểm Thuộc đường tròn đáy sao cho khoảng cách từ điểm O đến AB bằng a và SAO = 30 0 , SAB = 60 0. a. Tính độ dài đường sinh và diện tích xung quanh theo a b.Tính thể tích của khối nón Bài 6: Một khối tứ diện đều cạnh a nội tiếp một khối nón. Tính thể tích của khối nón đó. Bài 7: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao SO = h và góc SAB = α ( α > 45 0 ). Tính diện tích xung quanh của hình nón đỉnh S và có đtròn đáy ngoại tiếp hình vuông ABCD. II- Khối trụ 1- Trụ S xq = Rl π 2 với l là đường sinh V= S đ .cao Với s đ = 2 R π Bài 1: Một khối trụ có bán kính r = 5cm, khoảng cách hai đáy bằng 7cm. Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục cách trục 3cm. a. Tính diện tích của thiết diện và diện tích xung quanh b.Tính thể tích khối trụ Bài 2: Thiết diện chứa trục của khối trụ là hình vuông cạnh a a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ b. Tính thể tích khối trụ Bài 3: Trong không gian cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi I và H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD. Khi quay hình vuông đó xung quanh trục IH ta được một htrụ trònxoay a/Tính d tích xung quanh của hình trụ. b/Tính thể tích của khối trụ Bài 4: Một khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng 3 và chiều cao bằng 4 nội tiếp một khối trụ. Tính thể tích khối trụ đó Bài 5: Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước a, b, c nội tiếp trong một khối trụ. a. Tính thể tích của khối trụ. b. Tính diện tích xung quanh của hình trụ Bài 6: Một khối trụ có chiều cao bằng 20cm và có bán kính đáy bằng 10cm. Người ta kẻ hai bán kính OA và O’B’ lần lượt trên hai đáy sao cho chúng hợp với nhau một góc 30 0. Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng chứa đường thẳng AB’ và song song với trục OO’ của khối trụ đó. Hãy tính diện tích của thiết diện. Bài 7: Một hình trụ có bán kính đáy R và đường cao bằng 3R ; A và B là hai điểm trên hai đường tròn đáy sao cho góc hợp bởi AB và trục của hình trụ là 30 0. a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của h trụ. b) Tính thể tích của khối trụ tương ứng. Bài 8: Một hình trụ có bán kính đáy R và có thiết diện qua trục là một hình vuông. a/Tính diện tích xung quanh của h trụ. b/Tính thể tích của khối trụ tương đương. MẶT CẦU I-Thể tích khối cầu 1. Hình cầu liên quan đến đa diện Bài 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và )(ABCSA ⊥. a) Gọi O là trung điểm của SC. Chứng minh: OA = OB = OC = SO. Suy ra bốn điểm A, B, C, S cùng nằm trên mặt cầu tâm O bán kính 2 SC R =. b) Cho SA = BC = a và 2aAB =. Tính bán kính mặt cầu Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh – 4 – a, )(ABCDSA ⊥ và 3aSA =. Gọi O là tâm hình vuông ABCD và Klà hình chiếu của Btrên SC a) Chúng minh ba điểm O, A, K cùng nhìn đoạn SB dưới một góc vuông. Suy ra năm điểm S, D, A, K B cùng nằm trên mặt cầu đường kính SB. b) Xác định tâm và bán kính mặt cầu nói trên. Bài 3: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy và cạnh bên đều bằng a. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu đi qua năm điểm S, A, B, C, D. – 5 – . trụ là hình vuông cạnh a a. Tính diện tích xung quanh của hình trụ b. Tính thể tích khối trụ Bài 3: Trong không gian cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi I và H lần lượt là trung điểm của các cạnh. =. Tính bán kính mặt cầu Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh – 4 – a, )(ABCDSA ⊥ và 3aSA =. Gọi O là tâm hình vuông ABCD và Klà hình chiếu của Btrên SC a) Chúng minh. đường gấp khúc OMI tạo thành một hình nón tròn xoay. a/ Tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay. – 3 – S O b/ Tính thể tích của khối nón tròn xoay Bài 5: Cho hình nón đỉnh S đường cao SO,

– Xem thêm –

Xem thêm: Các công thức hình học 11 doc, Các công thức hình học 11 doc,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *