1620375210964_icon_chuy2-4697156

1. Các kiến thức cần nhớ

Hệ thức Vi-ét

Cho phương trình bậc hai $a{x^2} + bx + c = 0,(a ne 0).$
Nếu ({x_1},{x_2}) là hai nghiệm của phương trình thì (left{ begin{array}{l}{x_1} + {x_2} = dfrac{{ – b}}{a}\{x_1} cdot {x_2} = dfrac{c}{a}end{array} right..)

Ví dụ: Phương trình (2x^2-5x+2=0) có ( Delta=9>0) nên phương trình có hai nghiệm (x_1;x_2).

Theo hệ thức Vi-ét ta có : ( left { begin { array } { l } { x_1 } + { x_2 } = dfrac { { 5 } } { 2 } { x_1 } cdot { x_2 } = dfrac { 2 } { 2 } = 1 end { array } right .. )

Ứng dụng của hệ thức Vi-ét

+ ) Xét phương trình bậc hai : USD a { x ^ 2 } + bx + c = 0 , ( a ne 0 ). $
Nếu phương trình có ( a + b + c = 0 ) thì phương trình có một nghiệm là ( { x_1 } = 1, ) nghiệm kia là ( { x_2 } = dfrac { c } { a }. )
Nếu phương trình có ( a – b + c = 0 ) thì phương trình có một nghiệm là ( { x_1 } = – 1, ) nghiệm kia là ( { x_2 } = – dfrac { c } { a }. )
+ ) Tìm hai số biết tổng và tích của chúng : Nếu hai số có tổng bằng $ S $ và tích bằng $ P $ thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình USD { X ^ 2 } – SX + P = 0 USD ( ĐK : USD { S ^ 2 } ge 4P $ )

Ví dụ: 

+ Phương trình ( 2 x ^ 2-9 x + 7 = 0 ) có ( a + b + c = 2 + ( – 9 ) + 7 = 0 ) nên có hai nghiệm ( x_1 = 1 ; x_2 = dfrac { c } { a } = dfrac { 7 } { 2 } )
+ Phương trình ( 2 x ^ 2 + 9 x + 7 = 0 ) có ( a-b+c = 2-9 + 7 = 0 ) nên có hai nghiệm ( x_1 = – 1 ; x_2 = – dfrac { c } { a } = – dfrac { 7 } { 2 } )

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức liên quan giữa các nghiệm.

Phương pháp:

Bước 1 : Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm : $left{ begin{array}{l}a ne 0\Delta  ge 0end{array} right.$. Từ đó áp dụng hệ thức Vi-ét ta có : $S = {x_1} + {x_2} =  – dfrac{b}{a}$ và $P = {x_1}{x_2} = dfrac{c}{a}$.

Bước 2 : Biến đổi biểu thức đối xứng giữa các nghiệm của đề bài theo tổng ${x_1} + {x_2}$ và tích ${x_1}{x_2}$, sau đó áp dụng bước 1.

1620375210964_icon_chuy2-2750622

Một số biểu thức đối xứng giữa các nghiệm thường gặp là :

+ ) $ A = x_1 ^ 2 + x_2 ^ 2 = { left ( { { x_1 } + { x_2 } } right ) ^ 2 } – 2 { x_1 } { x_2 } = { S ^ 2 } – 2P $
+ ) $ B = x_1 ^ 3 + x_2 ^ 3 USD
USD = { left ( { { x_1 } + { x_2 } } right ) ^ 3 } – 3 { x_1 } { x_2 } left ( { { x_1 } + { x_2 } } right ) = { S ^ 3 } – 3SP $
+ ) $ C = x_1 ^ 4 + x_2 ^ 4 = { left ( { x_1 ^ 2 + x_2 ^ 2 } right ) ^ 2 } – 2 x_1 ^ 2 x_2 ^ 2 USD
USD = { left [ { { { left ( { { x_1 } + { x_2 } } right ) } ^ 2 } – 2 { x_1 } { x_2 } } right ] ^ 2 } – 2 { left ( { { x_1 } { x_2 } } right ) ^ 2 } = { left ( { { S ^ 2 } – 2P } right ) ^ 2 } – 2 { P ^ 2 } $
+ ) USD D = left | { { x_1 } – { x_2 } } right | $
USD = sqrt { { { left ( { { x_1 } + { x_2 } } right ) } ^ 2 } – 4 { x_1 } { x_2 } } $ .
+ )
USD E = { left ( { { x_1 } – { x_2 } } right ) ^ 2 } = { left ( { { x_1 } + { x_2 } } right ) ^ 2 } – 4 { x_1 } { x_2 } $
USD = { S ^ 2 } – 4P $ .

Xem thêm: este – Wiktionary

Dạng 2 : Giải phương trình bằng cách nhẩm nghiệm

Phương pháp :

Xét phương trình bậc hai : USD a { x ^ 2 } + bx + c = 0 { rm { } } left ( { a ne 0 } right ) USD .+ ) Nếu phương trình có USD a + b + c = 0 $ thì phương trình có một nghiệm $ { x_1 } = 1 USD, nghiệm kia là $ { x_2 } = dfrac { c } { a }. $+ ) Nếu phương trình có $ a – b + c = 0 $ thì phương trình có một nghiệm $ { x_1 } = – 1 USD, nghiệm kia là $ { x_2 } = – dfrac { c } { a }. $+ ) Nếu $ { x_1 }, { x_2 } $ là hai nghiệm của phương trình thì $ left { begin { array } { l } S = { x_1 } + { x_2 } = – dfrac { b } { a } P = { x_1 } { x_2 } = dfrac { c } { a } end { array } right. $ .

Dạng 3 : Phân tích tam thức bậc hai thành nhân tử

Phương pháp :

Nếu tam thức bậc hai USD a { x ^ 2 } + bx + c { rm { } } left ( { a ne 0 } right ) USD có hai nghiệm $ { x_1 } $ và $ { x_2 } $ thì nó được nghiên cứu và phân tích thành nhân tử : USD a { x ^ 2 } + bx + c = a left ( { x – { x_1 } } right ) left ( { x – { x_2 } } right ) USD .

Dạng 4 : Tìm hai số khi biết tổng và tích

Phương pháp :

Để tìm hai số USD x, y $ khi biết tổng $ S = x + y $ và tích $ P = xy USD, ta làm như sau :Bước 1 : Xét điều kiện kèm theo USD { S ^ 2 } ge 4P USD. Giải phương trình USD { X ^ 2 } – SX + P = 0 $ để tìm những nghiệm $ { X_1 }, { X_2 } $ .Bước 2 : Khi đó những số cần tìm USD x, y $ là USD x = { X_1 }, y = { X_2 } $ hoặc USD x = { X_2 }, y = { X_1 } $ .

Dạng 5 : Bài toán liên quan đến dấu các nghiệm của phương trình bậc hai

Phương pháp :

Xét phương trình ( a { x ^ 2 } + bx + c = 0 left ( { a ne 0 } right ) ). Khi đó :1. Phương trình có hai nghiệm trái dấu ( Leftrightarrow ac < 0 ) .2. Phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dấu ( Leftrightarrow left { begin { array } { l } Delta > 0 P > 0 end { array } right. ) .3. Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt ( Leftrightarrow left { begin { array } { l } Delta > 0 P > 0 S > 0 end { array } right. ) .4. Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt ( Leftrightarrow left { begin { array } { l } Delta > 0 P > 0 S < 0 end { array } right. ) .5. Phương trình có hai nghiệm trái dấu mà nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn nghiệm dương ( Leftrightarrow left { begin { array } { l } ac < 0 S < 0 end { array } right. ) .

Dạng 6 : Xác  định điều kiện của tham số để nghiệm của phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước.

Phương pháp :

Bước 1. Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm (left{ begin{array}{l}a ne 0\Delta  ge 0end{array} right.).

Bước 2. Từ hệ thức đã cho và hệ thức Vi-ét, tìm được điều kiện của tham số.

Bước 3. Kiểm tra điều kiện của tham số xem có thỏa mãn điều kiện ở bước 1 hay không rồi kết luận.

bai-6-he-thuc-viet-5071209

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.