• Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1
  Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1. Tại sao hình gồm năm đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA ở hình 118 không phải là đa giác
 • Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1
  Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1. Tại sao những đa giác ở hình 112, 113, 114 không phải là đa giác lồi ?
 • Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 114 SGK Toán 8 Tập 1
  Quan sát đa giác ABCDEG ở hình 119 rồi điền vào chỗ trống trong những câu sau .
 • Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 115 SGK Toán 8 Tập 1

  Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 115 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy vẽ các trục đối xứng và tâm đối xứng của mỗi hình 120a, b, c, d (nếu có)

 • Bài 1 trang 115 SGK Toán 8 tập 1
  Hãy vẽ một lục giác lồi .
 • Bài 2 trang 115 SGK Toán 8 tập 1
  Giải bài 2 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Cho ví dụ về đa giác không đều trong mỗi trường hợp sau
 • Bài 3 trang 115 SGK Toán 8 tập 1
  Giải bài 3 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Cho hình thoi ABCD
 • Bài 4 trang 115 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 4 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng

  Xem thêm: este – Wiktionary

 • Bài 5 trang 115 SGK Toán 8 tập 1
  Giải bài 5 trang 115 SGK Toán 8 tập 1. Tính số đo mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, n – giác đều
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 8
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 8
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 8

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 8

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 8
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 8
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 8
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 8
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 8
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 1 – Chương 2 – Hình học 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *