lich-thi-lan-2-hoc-ky-4-dai-hoc-thanh-do

Môn học Mã lớp học phần Thời gian thi Phòng thi  STT Theo phòng thi Ghi chú Ngày Giờ Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam D105 K8 + D115 K8 + D101 K8 + D116C K8 + D104 K8 + D108 K8 24/05/2018 13h00 phòng thi TN tầng 4 nhà B 9 TN trên máy Kỹ thuật lập trình D101 K8 24/05/2018 13h00 phòng thực hành tầng 4 nhà B 1 TH Cơ sở dữ liệu D101 K8 24/05/2018 13h00 phòng thi TN tầng 4 nhà B 1 TN trên máy Hệ điều hành CDTIN11 24/05/2018 13h00 603 C 1   Cấu trúc dữ liệu và giải thuật D101 K8 24/05/2018 15h00 phòng thực hành tầng 4 nhà B 8 TH Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML CDTIN10 24/05/2018 13h00 phòng thực hành tầng 4 nhà B 1 TH Lập trình điều khiển thiết bị D101 K8 24/05/2018 14h00 phòng thực hành tầng 4 nhà B 3 TH Tiếng Anh giao tiếp 4 D101 K8 + D102 K8 + D105 K8+ D111 K8 +DHKTD1K6 +DHHDDL1 K7 + DHDT1 K6 25/05/2018 13h00 605 C 24 Thi viết 15h00 605 C Thi nói Hóa phân tích 2 D116A K8 24/05/2018 13h00 604 C 1-32   D116B K8 605 C 33-65   D116C K8 + 16 K13 606 C 66-97    Ký sinh trùng D116B K8 25/05/2018 09h45 606 C 4    Vi sinh D116A K8 + D116B K8 + D116C K8 25/05/2018 08h00 606 C 9   Sinh lý bệnh và miễn dịch D116A K8 + D116B K8 24/05/2018 15h00 604 C 1- 30   D116BK8 +D116C K8 +16 K13 605 C 31- 59   Hóa lý dược D116C K8 +16 K13 25/05/2018 13h00 606 C 17   Marketing và thị trường Dược phẩm DHD1K6+DHD2K6+DHD3K6+16 k13 25/05/2018 08h00 606 C 39    Kế toán tài chính 1 D105 K8 25/05/2018 09h45 603 C 6    Marketing căn bản D105 K8 24/05/2018 13h00 phòng thi TN tầng 4 nhà B 1 TN trên máy Nguyên lý thống kê D105 K8 25/05/2018 08h00 603 C 2   Quản lý hành chính Nhà nước D109 K8 25/05/2018 09h45 603 C 1   Quản trị kinh doanh lữ hành D115 K8 + D108 K8 + D111 K8 24/05/2018 14h45 phòng máy tầng 4 nhà B 5   Sức bền vật liệu D104 K8 24/05/2018 13h00 phòng thi TN tầng 4 nhà B 21 TN trên máy Nguyên lý – chi tiết máy D104 K8 25/05/2018 09h45 603 C 3   Vật liệu học D104 K8 24/05/2018 14h00 phòng thi TN tầng 4 nhà B 1 TN trên máy An toàn lao động và môi trường công nghiệp ô tô D104 K8 24/05/2018 15h00 phòng thi TN tầng 4 nhà B 1 TN trên máy Nguyên lý động cơ đốt trong D104 K8 25/05/2018 08h00 603 C 12   Bảo vệ rơ le DHKTD1K7 + DHTDH K7 25/05/2018 13h00 603 C 5   Tiếng Anh chuyên ngành DL2 DLK6 25/05/2018 13h00 603 C 2 TL Tâm lý khách DL và NT giao tiếp HDK6 25/05/2018 13h00 603 C 1 TL Quản trị kinh doanh khách sạn HDK6 + LH K6 25/05/2018 13h00 603 C 6 TL Văn hóa doanh nghiệp KSK6 25/05/2018 13h00 603 C 4 TL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *