diem-manh-cua-truong-dai-hoc-thu-dau-mot

Tên trường:
– Tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Viết tắt: ĐHTDM
– Tiếng Anh: THU DAU MOT UNIVERSITY
Viết tắt: TDMU
Loại hình trường: CÔNG LẬP

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

– Sứ mạng: Là trung tâm văn hóa, giáo dục và khoa học, công nghệ. Cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học và công nghệ có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế tỉnh Bình Dương, miền Đông Nam Bộ và cả nước.

– Tầm nhìn: Trở thành trường đại học thông minh có uy tín trong nước và quốc tế, vào tốp 350 đại học tốt nhất Châu Á, người học có năng lực làm việc trong nước và nước ngoài (công dân toàn cầu).

– Mục tiêu tổng quát: Phát triển theo định hướng ứng dụng, trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, hiện đại.

– Giá trị cốt lõi: Khát vọng Trách nhiệm – Sáng tạo.

+ Khát vọng: (Aspiration): Có ý thức phấn đấu vươn lên đỉnh cao trí thức, ước vọng tới những điều tốt đẹp và quyết tâm thực hiện một cách mạnh mẽ nhất.

+ Trách nhiệm:(Responsibility): Có thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm với chính mình, với gia đình, xã hội, Tổ quốc, nhân loại; có đủ năng lực và kỹ năng để chịu trách nhiệm.

+ Sáng tạo: (Creativity): Có tư duy đổi mới, có đủ năng lực và trình độ chuyên môn để tạo ra giá trị mới đáp ứng yêu cầu và phục vụ cho sự phát triển của xã hội.

( Căn cứ văn bản số 13 / NQ-HĐTr ngày 22/6/2018 )

MỤC LỤC

PHẦN 1: QUY CHẾ 01

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH … 24

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ….. 39

PHẦN 4: ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN .. 50

PHẦN 5: CÁC QUY ĐỊNH … 58

PHẦN 6: PHỤ LỤC ……. 68

PHẦN I

QUY CHẾ

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Độc lập Tự do Hạnh phúc

QUY CHẾ

Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

( Ban hành theo Quyết định số 1157 / QĐ-ĐHTDM ngày 08 tháng 8 năm năm trướcvà bổ trợ, sửa đổi theo Quyết định số 890 / QĐ-ĐHTDM ngày 04 tháng 8 năm năm naycủa Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một )

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này pháp luật về giảng dạy bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ .

Điều 2. Mục tiêu và phương thức đào tạo

1. Đào tạo những người đạt trình độ đại học, cao đẳng có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức Giao hàng Tổ quốc, ship hàng nhân dân ; nắm vững phương pháp luận và kỹ năng và kiến thức cơ bản về chuyên ngành giảng dạy, có kỹ năng và kiến thức thực hành thực tế và xử lý những yếu tố tương quan đến những nghành nghề dịch vụ trình độ và đời sống xã hội .2. Phương thức đào tạo và giảng dạy hệ chính quy được tổ chức triển khai theo mạng lưới hệ thống tín chỉ, giúp sinh viên tích góp kiến thức và kỹ năng ở những thời gian thích hợp ; đồng thời nhu yếu sinh viên phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo trong học tập và nghiên cứu và điều tra khoa học .

Điều 3. Tín chỉ học tập

Tín chỉ học tập ( gọi tắt là tín chỉ ) là đơn vị chức năng dùng để xác lập khối lượng học tập của sinh viên, qua đó nhìn nhận hiệu quả học tập của sinh viên dựa trên số lượng tín chỉ học tập tích góp được. Một tín chỉ được lao lý bằng 15 tiết học triết lý ( hoặc 30 tiết thực hành, luận bàn ; hoặc 45 giờ thực tập tại cơ sở, 60 giờ làm bài tập lớn, đồ án, khoá luận tốt nghiệp ) .Một tiết học được tính bằng 50 phút .Để tiếp thu được một tiết học triết lý trên lớp, sinh viên phải cần từ 2 đến 3 tiết sẵn sàng chuẩn bị, tự học, tự nghiên cứu và điều tra ở nhà ; một tiết học thực hành thực tế hoặc bài tập trên lớp cần từ 1 đến 2 tiết chuẩn bị sẵn sàng ở nhà .

Điều 4. Tín chỉ học phí

Tín chỉ học phí là đơn vị chức năng dùng để lượng hóa ngân sách của những hoạt động giải trí giảng dạy tính cho từng môn học. Học phí được tính bằng tổng số tín chỉ học phí của những môn học nhân với mức tiền học phí của 1 tín chỉ học phí. Mức tiền đơn cử cho một tín chỉ học lần thứ nhất và học tích góp lại được thông tin đơn cử đầu mỗi năm học .

Điều 5. Học phần

1. Học phần là môn học có khối lượng kỹ năng và kiến thức tương đối hoàn hảo, thuận tiện cho sinh viên tích góp trong quy trình học tập. Mỗi học phần triết lý ( hoặc học phần có cả triết lý và thực hành thực tế ) có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ ; mỗi học phần thực hành thực tế có khối lượng từ 1 đến 3 tín chỉ. Một học phần phải được sắp xếp giảng dạy trải đều và gói gọn trong một học kỳ .Kiến thức trong mỗi môn học được phong cách thiết kế theo học phần. Mỗi học phần được ký hiệu bằng một mã số riêng, do trường quy định .Khóa luận, đồ án tốt nghiệp hoặc học phần thay thế sửa chữa là học phần đặc biệt quan trọng, có khối lượng kỹ năng và kiến thức tương tự 7-10 tín chỉ so với hệ đại học và 5 tín chỉ so với hệ cao đẳng .2. Các loại học phần .- Học phần bắt buộc : là học phần tiềm ẩn những nội dung kiến thức và kỹ năng chính yếu trong chương trình giảng dạy của trường mà toàn bộ sinh viên bắt buộc phải tích góp .- Học phần tự chọn : là học phần tiềm ẩn những nội dung kiến thức và kỹ năng thiết yếu mà sinh viên hoàn toàn có thể lựa chọn ĐK học theo nguyện vọng .- Học phần tự chọn xu thế : là học phần mà sinh viên lựa chọn những học phần pháp luật trong chương trình đào tạo và giảng dạy của ngành học, theo sự hướng dẫn của nhà trường- Học phần tiên quyết : là học phần bắt buộc sinh viên phải học trước và hiệu quả kiểm tra nhìn nhận đạt nhu yếu mới được liên tục học sang học phần sau .- Học phần học trước : là học phần mà sinh viên phải học trước khi học những học phần khác mặc dầu tác dụng kiểm tra nhìn nhận đạt hoặc không đạt nhu yếu .- Học phần tích luỹ : là học phần có hiệu quả kiểm tra nhìn nhận đạt từ 5 điểm trở lên .- Học phần tương tự : một hay một nhóm học phần thuộc chương trình huấn luyện và đào tạo của một khóa ngành khác đang tổ chức triển khai giảng dạy tại trường, có nội dung trọn vẹn tương tự hoặc bao trùm sâu rộng hơn mà sinh viên được phép tích góp để thay cho một học phần hay một nhóm học phần trong chương trình giáo dục của ngành giảng dạy đang theo học .

Học phần thay thế: là học phần (hoặc một nhóm học phần) đang còn tổ chức giảng dạy cho các khóa ngành mà sinh viên được cho phép tích lũy để thay thế cho một học phần có trong chương trình đào tạo của các khóa trước nhưng không còn tổ chức giảng dạy nữa.

Học phần thay thế sửa chữa phải có số tín chỉ tương tự hoặc lớn hơn học phần được thay thế sửa chữa nhưng hoàn toàn có thể nội dung khác với học phần hiện không còn tổ chức triển khai giảng dạy. Trường hợp học phần sửa chữa thay thế có số tín chỉ ít hơn học phần cũ ( là học phần bắt buộc trong Chương trình đào tạo và giảng dạy ) thì sinh viên phải học thêm những học phần tự chọn khác để bảo vệ tích góp đủ số tín chỉ theo lao lý của Chương trình huấn luyện và đào tạo khóa ngành .Các học phần sửa chữa thay thế do Khoa đề xuất. Học phần sửa chữa thay thế hoàn toàn có thể được vận dụng cho tổng thể những Khóa – Chương trình giảng dạy hoặc chỉ được vận dụng hạn chế cho một số ít Khóa – Chương trình giảng dạy .

Điều 6. Học kỳ, năm học

1. Học kỳ là thời hạn để sinh viên triển khai xong 1 số ít học phần của chương trình đào tạo và giảng dạy .Học kỳ chính là học kỳ có 15 tuần thực học, 2 – 3 tuần dành cho kiểm tra nhìn nhận tác dụng học tập. Thời gian thực thi 2 hoạt động giải trí trên được linh động sắp xếp tương thích với tình hình thực tiễn. Mỗi học kỳ chính được sắp xếp giảng dạy nhiều học phần trong chương trình giảng dạy .Học kỳ hè là học kỳ dành cho những sinh viên có tác dụng môn học không đạt ở những học kỳ chính được ĐK học lại ; hoặc cho những sinh viên giỏi kết thúc sớm chương trình huấn luyện và đào tạo .2. Năm học gồm hai học kỳ chính và một học kỳ hè .

Điều 7. Khóa học, lớp học

1. Khóa học là thời hạn để sinh viên triển khai xong chương trình giảng dạy của một ngành trình độ ở trình độ đại học .Tuỳ theo năng lực học tập, sinh viên được rút ngắn thời hạn học tối đa hoặc được lê dài thời hạn học tối đa tùy vào hệ giảng dạy. Cụ thể như sau :

Hệ đào tạo

Thời gian thiết kế

Số tín chỉ cần tích lũy

Thời gian rút ngắn tối đa

Thời gian kéo dài tối đa

Cao đẳng3 nămTối thiểu 901 học kỳ chính4 học kỳ chínhĐại học3,5 4,5 nămTừ 120 đến 1502 học kỳ chính6 học kỳ chínhLiên thông Đại học1,5 – 2 nămTừ 70 đến 802 học kỳ chínhVăn bằng 22 – 3 nămTừ 90 đến 1002 học kỳ chínhCác đối tượng người dùng được hưởng chủ trương ưu tiên theo pháp luật tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời hạn tối đa để hoàn thành xong chương trình giảng dạy .2. Lớp học được tổ chức triển khai cho những sinh viên có cùng nhóm học phần giống nhau hoặc những sinh viên cùng khóa, ngành học để trao đổi học tập, nghiên cứu và điều tra khoa học, hoạt động và sinh hoạt đoàn thể ( Hội sinh viên, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ v.v ) .Có hai loại lớp học :- Lớp học phần là lớp học thời gian ngắn được tổ chức triển khai theo từng học phần .- Lớp khóa học là lớp học cố định và thắt chặt được tổ chức triển khai theo chuyên ngành và theo từng khóa huấn luyện và đào tạo .

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Điều 8. Chương trình đào tạo

1. Chương trình giảng dạy bậc đại học, cao đẳng của mỗi ngành đào tạo và giảng dạy do Hội đồng khoa học và huấn luyện và đào tạo Khoa thiết kế xây dựng trên cơ sở những chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành ; được Hội đồng khoa học và huấn luyện và đào tạo Trường trải qua, được Hiệu trưởng phê duyệt .2. Chương trình giảng dạy có 2 khối kiến thức và kỹ năng :a ) Khối kiến thức và kỹ năng giáo dục đại cương nhằm mục đích trang bị cho sinh viên nền tảng văn hoá rộng và cơ bản, nắm vững giải pháp tư duy khoa học để tiếp thu tốt kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp .b ) Khối kiến thức và kỹ năng giáo dục chuyên nghiệp gồm những học phần cơ sở Giao hàng chuyên ngành, những học phần hỗ trợ và những học phần chuyên nghiệp nhằm mục đích cung ứng cho người học những kiến thức và kỹ năng kiến thức và kỹ năng trình độ thiết yếu .3. Mỗi khối kiến thức và kỹ năng có 2 nhóm học phần :a ) Nhóm học phần bắt buộc chiếm 70-80 % khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa. Đây là những học phần tiềm ẩn những kiến thức và kỹ năng cốt lõi của ngành huấn luyện và đào tạo, bắt buộc sinh viên phải học .b ) Nhóm học phần tự chọn chiếm 20-30 % khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa. Đây là những học phần tiềm ẩn những kiến thức và kỹ năng thiết yếu, nhưng sinh viên được quyền tự chọn hoặc tự chọn xu thế để tích luỹ đủ số tín chỉ theo pháp luật .

Điều 9. Phân chia thời gian đào tạo 2 khối kiến thức

1. Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục đại cương được tổ chức triển khai huấn luyện và đào tạo trong 3 học kỳ chính .2. Khối kiến thức và kỹ năng giáo dục chuyên nghiệp được tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy trong những học kỳ chính của khóa học .3. Trong toàn khóa học sinh viên phải tích góp số tin chỉ tối thiểu theo chương trình đào tạo và giảng dạy và phải có những chứng từ Ngoại ngữ, Tin học ( theo pháp luật chuẩn đầu ra của Trường ), chứng từ Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất, chúng chỉ Giáo dục đào tạo quốc phòng để được xét công nhận tốt nghiệp .

Điều 10. Đăng ký nhập học – Bảo lưu kết quả trúng tuyển

1. Sau khi trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vương quốc vào hệ chính quy, sinh viên phải đến trường làm thủ tục nhập học theo đúng lao lý của nhà trường .2. Nếu có nguyên do chính đáng ( như bệnh tật, tai nạn đáng tiếc, thực trạng khó khăn vất vả ), thí sinh trúng tuyển hoàn toàn có thể xin bảo lưu hiệu quả thi tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh trúng tuyển phải nộp đơn xin bảo lưu cho Phòng Đào tạo và phải được Hiệu trưởng ký quyết định hành động cho bảo lưu .Thời gian bảo lưu hiệu quả tuyển sinh không quá hai học kỳ chính. Muốn nhập học lại, thí sinh phải làm đơn xin nhập học kèm theo quyết định hành động bảo lưu và nộp cho Phòng Đào tạo trước khi khởi đầu học kỳ mới tối thiểu 1 tháng .

Điều 11. Thông báo kế hoạch đào tạo

1. Đầu khóa học, trường thông tin cho sinh viên những thông tin về :- Chương trình huấn luyện và đào tạo toàn khóa cho từng ngành học- Quy chế học tập và những pháp luật của trường .2. Đầu mỗi học kỳ, trường có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho sinh viên về :- Danh mục những học phần và số lượng tín chỉ của mỗi học phần dự kiến giảng dạy trong học kỳ, điều kiện kèm theo để ĐK học những học phần đó .- Số lớp học dự kiến tổ chức triển khai cho mỗi học phần và thời khóa biểu của những lớp học đó .

Điều 12. Đăng ký học tập

1. Đầu mỗi học kỳ, sinh viên phải tìm hiểu và khám phá, điều tra và nghiên cứu để nắm được chương trình giảng dạy và ĐK những học phần sẽ học trong học kỳ đó theo phiếu ĐK của trường. Khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải ĐK trong mỗi học kỳ ( trừ học kỳ cuối ) được lao lý như sau :- 14 tín chỉ so với những sinh viên xếp hạng học lực thông thường ;- 10 tín chỉ so với những sinh viên đang trong thời hạn bị xếp hạng học lực yếu ;- Không pháp luật khối lượng học tập tối thiểu so với sinh viên ở học kỳ hè .2. Sinh viên phải ĐK học lại những học phần bắt buộc có điểm thi kết thúc học phần dưới 5 ở những học kỳ trước. Đối với những học phần tự chọn có điểm dưới 5, sinh viên được phép ĐK học lại học phần đó hoặc chọn học phần khác thay thế sửa chữa ( trong số những học phần tự chọn của mỗi ngành giảng dạy ) .3. Sinh viên phải ĐK và nộp phiếu ĐK học tập trong thời hạn qui định của trường .

Điều 13. Tổ chức lớp

1. Những sinh viên học cùng một học phần trong cùng một khoảng chừng thời hạn với cùng một giảng viên được tổ chức triển khai thành một lớp học phần. Mỗi lớp học phần được ký hiệu bằng một mã số riêng do trường qui định .2. Những sinh viên cùng khóa, được tổ chức triển khai thành những lớp khóa học. Lớp khóa học cũng được ký hiệu bằng một mã số riêng do trường qui định .

Điều 14. Cố vấn học tập Giáo viên chủ nhiệm

1. Trường xây dựng và chỉ huy hoạt động giải trí của Ban cố vấn học tập ( Cố vấn học tập đồng thời đảm nhiệm vai trò của giáo viên chủ nhiệm ). Cố vấn học tập có nghĩa vụ và trách nhiệm giúp sinh viên hiểu rõ quy định và những qui định của trường, hướng dẫn sinh viên lựa chọn chuyên ngành, xu thế nghề nghiệp .2. Cố vấn học tập đảm nhiệm trách nhiệm hướng dẫn cho sinh viên lập kế hoạch học tập, ĐK môn học, rèn luyện nhân cách ; tư vấn cho sinh viên trong việc ăn, ở, hoạt động và sinh hoạt và tham gia những hoạt động giải trí đoàn thể, xã hội .Cố vấn học tập cho Trưởng khoa chỉ định và Hiệu trưởng ra quyết định hành động chỉ định. Cố vấn học tập phải có trình độ từ thạc sỹ trở lên và có tối thiểu 2 năm công tác làm việc tại khoa .

Điều 15. Điều kiện để học đồng thời cùng lúc hai ngành

1. Sinh viên được học đồng thời hai ngành nếu hội đủ những điều kiện kèm theo sau :- Ngành giảng dạy chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành huấn luyện và đào tạo chính ở chương trình thứ nhất ;- Sau khi đã kết thúc học kỳ 1 năm thứ nhất của chương trình thứ nhất .- Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất .2. Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai, nếu rơi vào diện bị xếp học lực yếu của chương trình thứ hai phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo .3. Thời gian tối đa được phép học cùng lúc hai chương trình là thời hạn tối đa lao lý cho chương trình thứ nhất, pháp luật tại Khoản 7.1, Điều 7 của Quy chế này. Khi học xong chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức và kỹ năng tương tự có trong chương trình thứ nhất .- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện kèm theo tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất .

Điều 15b. Chuyển ngành

Sinh viên được chuyển ngành học nếu thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo : Ngành chuyển đến có cùng khối thi tuyển sinh với ngành chuyển đi và điểm thi tuyển phải cao hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của ngành chuyển đến trong cùng năm nhập học ; không được chuyển ngành trong năm học thứ nhất và năm học cuối của khóa học ; sinh viên không thuộc diện cảnh báo nhắc nhở học vụ hoặc bị buộc thôi học .Sinh viên chỉ được xét chuyển ngành một lần trong suốt khóa học, tùy theo năng lượng của khoa đảm nhiệm. Hồ sơ xin chuyển ngành nộp phòng Đào tạo 15 ngày trước khi mở màn năm học mới. Sau khi được chuyển ngành, sinh viên phải tích góp không thiếu chương trình đào tạo và giảng dạy của ngành mới trong thời hạn được phép học còn lại của ngành học cũ .

Điều 16. Về việc miễn, tạm hoãn học các học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) và Giáo dục Thể chất

1. Đối tượng được miễn học, tạm hoãn học những học phần về GDQP-AN :

a) Đối tượng được miễn học toàn bộ các học phần Giáo dục quốc phòng- an ninh:

– Sinh viên có giấy ghi nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp học viện chuyên nghành, trường sĩ quan quân đội, công an ;- Sinh viên là người quốc tế ;- Sinh viên huấn luyện và đào tạo văn bằng 2 ;

– Sinh viên đã có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng- an ninh phù hợp với trình độ đào tạo.

b ) Đối tượng được miễn học và miễn kiểm tra những học phần :Sinh viên chuyển trường, sinh viên giảng dạy liên thông hoặc hoàn thành xong trình độ cao hơn được miễn học và kiểm tra những học phần đã học .c ) Đối tượng được miễn học và miễn kiểm tra thực hành thực tế kỹ năng và kiến thức quân sự chiến lược :- Sinh viên đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược, có giấy xuất ngũ do đơn vị chức năng quân đội có thẩm quyền cấp ;- Sinh viên là tu sĩ thuộc những tôn giáo ;- Sinh viên có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính làm hạn chế công dụng hoạt động có giấy ghi nhận của bệnh viện cấp huyện và tương tự trở lên ;d ) Đối tượng được tạm hoãn học :- Sinh viên bị ốm đau, tai nạn thương tâm, thiên tai, hỏa hoạn ;- Sinh viên là nữ đang mang thai và thời hạn nghỉ thai sản theo pháp luật hiện hành .Các đối tượng người dùng trên nếu được Hiệu trưởng chấp thuận đồng ý cho tạm hoãn học những học phần về GDQP-AN thì khi hết thời hạn tạm hoãn sinh viên phải liên tục học những nội dung còn thiếu trong chương trình pháp luật .2. Đối tượng được miễn, tạm hoãn học những học phần về Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chấta ) Đối tượng được miễn học hàng loạt những học phần về Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất :Sinh viên đã hoàn thành xong những học phần về Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất tương thích với trình độ giảng dạy .b ) Đối tượng được miễn những học phần thực hành thực tế về Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất :Sinh viên có thương tật, dị tật bẩm sinh làm hạn chế công dụng hoạt động ( có giấy ghi nhận của bệnh viện cấp huyện và tương tự trở lên ) .c ) Đối tượng được tạm hoãn học những học phần về Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất :- Sinh viên đang học nhưng sức khoẻ không bảo vệ ;- Sinh viên là nữ đang mang thai và thời hạn nghỉ thai sản theo lao lý hiện hành .Các đối tượng người dùng trên nếu được Hiệu trưởng chấp thuận đồng ý cho tạm hoãn học những học phần về Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất thì sau khi hết thời hạn tạm hoãn phải liên tục học những nội dung còn thiếu trong chương trình lao lý .

Điều 17. Điều kiện để chuyển trường

1. Sinh viên được xét chuyển trường nếu có đủ các điều kiện sau:

– Trong thời hạn học tập nếu mái ấm gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có thực trạng khó khăn vất vả thiết yếu phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của mái ấm gia đình để thuận tiện trong học tập .- Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo và giảng dạy mà sinh viên đang học .- Được sự chấp thuận đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến .- Có từ 80 % trở lên số học phần đã tích luỹ ở trường xin chuyển đi có cùng nội dung và có số tín chỉ của ngành đào tạo và giảng dạy thuộc trường xin chuyển đến .- Có điểm trung bình chung học tập của những học phần trước đó đạt từ 5,0 trở lên, không có học phần nào có tác dụng dưới điểm 5. Đối với những học phần còn thiếu điểm tích góp, sinh viên phải học bổ trợ .2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong những trường hợp sau :- Là sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa .- Đang trong thời hạn bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên .3. Sinh viên xin chuyển trường phải có hồ sơ xin chuyển trường theo mẫu pháp luật thống nhất ( của Bộ Giáo dục và Đào tạo ) tại Quy chế Công tác sinh viên .

Điều 18. Tạm dừng học tập

1. Sinh viên được tạm dừng học tập nếu có nguyên do chính đáng. Muốn được đồng ý tạm dừng học tập, sinh viên phải nộp đơn tại phòng Đào tạo và phải có quyết định hành động được cho phép của Hiệu trưởng. Trước khi được xét tạm dừng học, sinh viên phải hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm học phí so với Nhà trường .2. Trường hợp vì nhu yếu cá thể sinh viên phải học tối thiểu một học kỳ ở Trường, không rơi vào những trường hợp bị buộc thôi học và phải đạt điểm trung bình chung tích góp không dưới 5,00 .3. Thời gian tạm dừng học tập vẫn tính vào thời hạn được cho phép lê dài tối đa của khóa học, ngoại trừ thời hạn sinh viên thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược .4. Sinh viên nghỉ học trong thời điểm tạm thời khi muốn trở lại học tiếp tại trường phải viết đơn gửi Hiệu trưởng tối thiểu 1 tuần trước khi mở màn học kỳ mới .

Điều 19. Cảnh cáo học vụ – Buộc thôi học

1. Hằng năm, trường sẽ thực thi giải quyết và xử lý học vụ sau học kỳ 1 và sau học kỳ hè. Sinh viên vi phạm một trong những lao lý sẽ bị cảnh cáo học vụ :- Không hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm học phí theo lao lý của trường .- Không đạt số tín chỉ tối thiểu do trường lao lý cho ngành giảng dạy trong một học kỳ .- Có điểm trung bình học kỳ ( ĐTBHK ) trong học kỳ đầu dưới 4,00 hoặc điểm trung bình chung tích góp ( ĐTBCTL ) của 2 học kỳ liên tục dưới 4,50 .Thời hạn cảnh cáo học vụ lê dài trong học kỳ chính tiếp theo. Sinh viên sẽ được xóa tên trong list cảnh cáo học vụ trước thời hạn, nếu có tác dụng học học tập ở cuối học kỳ kế không vi phạm Khoản 19.2, Điều 19 của Quy chế này .2. Trường sẽ ra quyết định hành động đình chỉ học tập và xóa tên khỏi list sinh viên, nếu sinh viên vi phạm một trong những trường hợp sau :- Đã hết thời hạn tối đa được phép học tại trường theo pháp luật tại Điều 7, Quy chế này ;- Đã tự ý bỏ học từ một học kỳ chính trở lên có điểm trung bình học kỳ bằng 0 ( không ) ở một học kỳ chính ;- Sau thời hạn bị cảnh cáo học vụ vẫn vi phạm những lao lý của Khoản 19.1, Điều 19 của Quy chế này ;- Vi phạm quy chế học vụ và những pháp luật khác của trường đến mức buộc thôi học ;- Bị kỷ luật vì nguyên do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ ;- Một số trường hợp đặc biệt quan trọng khác do Hiệu trưởng lao lý đơn cử ;- Trường sẽ xóa tên khỏi list sinh viên nếu sinh viên gửi đơn xin thôi học và được Trường ra quyết định hành động cho phép nghỉ học ;Khi sinh viên có quyết định hành động đình chỉ học tập, trường thông tin trả sinh viên về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú ;Sinh viên thuộc diện bị đình chỉ học tập, nếu có nguyện vọng chuyển trường hay chuyển xuống những bậc giảng dạy thấp hơn phải làm đơn để trường xét đơn cử từng trường hợp .3. Nhà trường có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin về địa phương và mái ấm gia đình sinh viên buộc thôi học biết chậm nhất một tháng sau khi có quyết định hành động thôi học .

CHƯƠNG III: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC PHẦN

Điều 20. Điều kiện dự kiểm tra kết thúc học phần

Sinh viên được dự kiểm tra kết thúc học phần nếu hội đủ những điều kiện kèm theo sau đây :

 • Dự đủ giờ lên lớp theo quy định (tối thiểu 80% tổng số tiết);
 • Dự đủ các đợt kiểm tra thường xuyên, giữa học phần và các buổi thảo luận ở lớp.
 • Dự đủ thời gian quy định cho học phần thực hành.
 • Nộp đầy đủ các bài kiểm tra sau mỗi bài thực tập.

Giảng viên đảm nhiệm học phần là người quyết định hành động list sinh viên được dự kiểm tra kết thúc học phần. Sinh viên không đủ điều kiện kèm theo dự kiểm tra kết thúc học phần nào thì phải ĐK học lại học phần đó ở học kỳ sau. Danh sách những sinh viên không đủ điều kiện kèm theo dự kiểm tra kết thúc học phần do giảng viên đảm nhiệm học phần đề xuất kiến nghị và trưởng khoa ký quyết định hành động.

Điều 21. Đánh giá kết quả học tập của học phần

1. Điểm sau cuối để nhìn nhận một học phần được gọi là điểm học phần. Điểm học phần được nhìn nhận dựa trên tác dụng học tập tổng lực của sinh viên trong suốt học phần đó. Ngoài điểm kiểm tra kết thúc học phần, điểm học phần hoàn toàn có thể gồm có những loại điểm thành phần sau :- Điểm kiểm tra liên tục ( có trọng số 30 % ) : Là điểm nhìn nhận năng lượng hoặc nhận thức của sinh viên trong những buổi bàn luận ; Điểm nhìn nhận hiệu quả thực hành thực tế hoặc bài tập ; Điểm nhìn nhận mức độ cần mẫn của sinh viên trong quy trình học tập- Điểm kiểm tra kết thúc học phần ( có trọng số 70 % ) .- Điểm học phần sẽ là điểm trung bình tính theo thông số của những điểm kiểm tra liên tục và điểm kiểm tra kết thúc học phần .2. Đối với những học phần đã ĐK và đã được đồng ý chấp thuận, sinh viên có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai vừa đủ và tráng lệ mọi nhu yếu của giảng viên về việc lên lớp, làm bài tập thực hành thực tế, thí nghiệm, tham gia luận bàn, dự kiểm tra giữa học phần và kết thúc học phần. Nếu không tham gia triển khai phần việc nào, sinh viên sẽ nhận điểm không ( 0 ) cho điểm thành phần tương ứng .3. Học phần có điểm từ 5 trở lên được coi là học phần tích góp, số tín chỉ của học phần này được tính vào số tín chỉ tích góp .

Điều 22. Tổ chức các kỳ kiểm tra kết thúc học phần

1. Sau khi kết thúc mỗi học phần, khoa sẽ tổ chức triển khai kiểm tra kết thúc học phần. Phần kiểm tra tiếp tục và định kỳ do giảng viên triển khai trong suốt quy trình giảng dạy .2. Không tổ chức triển khai kiểm tra lại cho những sinh viên đã dự kiểm tra không đạt nhu yếu hoặc vắng kiểm tra .

Điều 23. Điểm chưa/không hoàn tất học phần

1. Vì những nguyên do chính đáng không hề dự kiểm tra ( ốm đau, tai nạn đáng tiếc, chuyện cá thể vv ), sinh viên sẽ được xem xét xử lý cho nhận điểm I – điểm chưa hoàn tất học phần .Trước khi kết thúc học phần, sinh viên phải nộp đơn trình diễn rõ nguyên do không hề hoàn tất học phần cùng những sách vở xác nhận thiết yếu cho giảng viên đảm nhiệm học phần đó. Trường hợp đột xuất, sinh viên phải nộp cho Phòng Đào tạo trong vòng 3 ngày kể từ ngày kiểm tra kết thúc môn học .2. Giảng viên đảm nhiệm học phần là người quyết định hành động sinh viên có được điểm I hay không. Nếu không được đồng ý chấp thuận, sinh viên sẽ bị điểm không ( 0 ) cho học phần đó .3. Nếu nhận điểm I, trong thời hạn tối đa là 2 học kỳ tiếp theo sinh viên phải làm đơn ĐK kiểm tra lại học phần đó. Sau khi kiểm tra hoàn tất, điểm I sẽ được đổi thành điểm mà sinh viên đạt được. Ngược lại, quá 2 học kỳ chính nếu sinh viên không ĐK kiểm tra lại thì điểm I sẽ bị đổi thành điểm không ( 0 ) .

Điều 24. Điểm bảo lưu

1. Điểm bảo lưu là điểm mà sinh viên đã tích góp đạt nhu yếu một học phần ở một trường đại học công lập khác, trong thời hạn không quá 5 năm và được Phòng Đào tạo chấp thuận đồng ý. Số điểm học phần đó sẽ là điểm mà sinh viên đã kiểm tra đạt và kèm theo ký hiệu bảo lưu ( BL ) .2. Nếu muốn nhận điểm cao hơn điểm bảo lưu nói trên, sinh viên phải ĐK học lại học phần đó. Điểm BL không tham gia tính vào điểm trung bình học kỳ nhưng tính vào điểm trung bình tích lũy .

Điều 25. Điểm trung bình học tập/ Điểm trung bình tích lũy

1. Điểm trung bình học tập của mỗi học kỳ ( gọi tắt là điểm học kỳ ) hay điểm trung bình học tập của khóa học ( gọi tắt là điểm khoá học ) là điểm tính theo tác dụng kiểm tra của những học phần mà sinh viên đã ĐK học tại trường ( không tính điểm BL ) .2. Số tín chỉ tích góp : là tổng số tín chỉ của những học phần sinh viên đã ĐK, đã học và có điểm tổng kết đạt nhu yếu ( kể cà học phần được bảo lưu ). Mỗi mã học phần có điểm đạt ( tối thiểu 1 lần đạt ) được tính 1 lần vào số tín chỉ tích góp .Điểm trung bình tích lũy của mỗi học kỳ, khóa học là điểm tính theo hiệu quả kiểm tra của những học phần đạt từ 5 điểm trở lên mà sinh viên đã ĐK học tại trường ( kể cả những học phần BL ) .Cách tính điểm trung bình học tập và trung bình tích lũy được lao lý tại Điều 26 của quy định này .3. Kết quả học tập của học kỳ hè ( nếu có ) được tính chung vào học kỳ liền trước đó .4. Học phần có tác dụng kiểm tra từ 5 điểm trở lên được bảo lưu. Khi sinh viên học thêm một ngành mới, điểm bảo lưu được tính vào điểm trung bình tích lũy của ngành học đó .5. Không tính hiệu quả kiểm tra những học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục đào tạo quốc phòng vào điểm trung bình học tập hoặc điểm trung bình tích lũy. Việc nhìn nhận hiệu quả và điều kiện kèm theo cấp chứng từ so với học phần này theo pháp luật riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Điều 26. Cách tính điểm trung bình – Xếp loại học tập

1. Điểm kiểm tra tiếp tục và kiểm tra kết thúc học phần được chấm theo thang điểm từ 0 đến 10 và làm tròn đến 0,5 điểm. Trong đó, trọng số kiểm tra tiếp tục là 30 % ; kiểm tra kết thúc HP là 70 % .2. Điểm học phần sẽ là điểm trung bình tính theo thông số của những điểm kiểm tra kết thúc học phần và điểm thành phần, điểm học phần được làm tròn đến 1 chữ số .3. Điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình chung tích góp được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân và được tính theo công thức sau :Trong đó :

A = là điểm TBHK hoặc ĐTBCTL

ai = là điểm của môn học thứ ini = là số tín chỉ của môn học thứ in = là tổng số môn họcĐTBHK được dùng để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ, được tính theo hiệu quả điểm môn học ở lần thứ nhất .ĐTBHK và ĐTBCTL được dùng để phân loại hiệu quả học tập, giải quyết và xử lý học vụ và xếp loại tốt nghiệp, được tính theo điểm môn học cao nhất trong những lần học .Điểm X ( miễn học bảo lưu ) và những điểm đặc biệt quan trọng khác không được tính trong điểm trung bình học kỳ .4. Xếp loại hiệu quả học tậpa ) Loại đạt Xếp loạiTừ 9.0 đến 10 Xuất sắcTừ 8,0 đến cận 9.0 GiỏiTừ 7.0 đến cận 8.0 KháTừ 6.0 đến cận 7.0 Trung bình kháTừ 5.0 đến cận 6.0 Trung bìnhb ) Loại không đạt Xếp loạiTừ 3.0 đến cận 5.0 YếuNhỏ hơn 3.0 Kém

Điều 27. Kiểm tra thường xuyên, định kỳ và chấm bài kiểm tra kết thúc học phần

1. Việc kiểm tra liên tục, giữa học phần, kiểm tra thực tập do giảng viên đảm nhiệm học phần đó thực thi theo đúng chương trình đã công bố .2. Hình thức kiểm tra kết thúc học phần hoàn toàn có thể là viết, trắc nghiệm, phỏng vấn, làm bài tiểu luận ( hoặc tích hợp giữa những hình thức trên ) do trưởng Bộ môn quyết định hành động theo đề xuất của giảng viên giảng dạy ( trường hợp trưởng bộ môn đề xuất kiến nghị thì trưởng khoa quyết định hành động. Hình thức và nội dung kiểm tra phải được ghi rõ trong đề cương cụ thể môn học và công bố ngay trong buổi học tiên phong của môn đó cho sinh viên biết .3. Kết quả kiểm tra phải được công bố chậm nhất là 15 ngày sau ngày kiểm tra .

Điều 28. Chấm phúc tra

Sinh viên có quyền đề xuất chấm phúc tra hiệu quả kiểm tra. Đơn xin phúc tra hiệu quả được gửi đến Phòng Đào tạo trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố hiệu quả. Tất cả những đề xuất chấm phúc tra đều phải đóng lệ phí do trường quy định .Sau khi chấm phúc tra, nếu điểm được nâng lên cao hơn trước thì Trưởng khoa hoặc Trưởng phòng Đào tạo phải đề xuất một cán bộ thứ hai có cùng trình độ chấm lại. Kết quả sau cuối phải do Trưởng phòng Đào tạo ký tên xác nhận mới được công bố .

Điều 29. Học lại, học cải thiện điểm

– Đối với những học phần bắt buộc, nếu điểm môn học dưới 5.0, sinh viên phải đăng kí học lại ngay khi học phần đó được tổ chức triển khai giảng dạy .- Đối với những học phần tự chọn, nếu điểm học phần dưới 5.0 thì sinh viên đăng kí học lại học phần đó hoặc đăng kí học phần tự chọn cùng nhóm có số tín chỉ tương tự. Nếu sinh viên đăng kí học phần tự chọn khác để thay thế sửa chữa thì phải hủy học phần tự chọn đã học nhưng không đạt .Đối với học phần có hiệu quả đạt từ điểm 5.0 trở lên, sinh viên muốn học lại để cải tổ điểm phải làm đơn ĐK và nộp lệ phí theo lao lý. Học phần ĐK cải tổ điểm phải cùng mã số với học phần đã học trước. Sinh viên không được ĐK môn học tương tự hoặc môn học sửa chữa thay thế để cải tổ điểm. Điểm học phần là điểm cao nhất trong những lần học. Điểm cải tổ được ký hiệu ( CT ) để phân biệt với những loại điểm khác .

Điều 30. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế kiểm tra, đánh giá.

1. Mức độ sai phạm và khung giải quyết và xử lý sai phạm so với sinh viên và cán bộ trong khi kiểm tra, nhìn nhận được triển khai theo pháp luật Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo .2. Trong những đợt kiểm tra liên tục, giữa học phần, kết thúc học phần, bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp, nếu vi phạm quy định, sinh viên sẽ bị giải quyết và xử lý kỷ luật so với từng bài kiểm tra, từng học phần đã vi phạm .3 Sinh viên đi kiểm tra hộ hoặc nhờ người kiểm tra hộ đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập một năm trở lên so với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học so với trường hợp vi phạm lần thứ hai .

Điều 31. Cấp bảng điểm

Trong quy trình học tập, sinh viên hoàn toàn có thể ý kiến đề nghị cấp bảng điểm để biết được kết qủa học tập của mình. Phòng Đào tạo có nghĩa vụ và trách nhiệm cấp khá đầy đủ bảng điểm theo nhu yếu và đúng thời hạn lao lý. Sinh viên phải làm đơn và nộp lệ phí để được cấp bảng điểm .

nội dung

CHƯƠNG IV: XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Điều 32. Làm khóa luận tốt nghiệp

1. Các sinh viên có kết quả học tập tốt (đạt mức quy định của trường) sẽ được đăng ký làm khoá luận, đồ án tốt nghiệp vào đầu học kỳ cuối khoá. Khoá luận, đồ án tốt nghiệp là học phần tương đương 7-10 tín chỉ đối với hệ đại học và 5 tín chỉ đối với hệ cao đẳng.

2. Hiệu trưởng quyết định hành động list giảng viên chấm khóa luận, đồ án tốt nghiệp .- Việc chấm mỗi khóa luận tốt nghiệp phải do 3 giảng viên đảm nhiệm. Những khoa có pháp luật riêng phải được Hiệu trưởng phê duyệt .- Điểm của khóa luận, đồ án tốt nghiệp chấm theo thang điểm 0 đến 10 được pháp luật tại Điều 26 của Quy chế này .- Kết quả chấm khóa luận, đồ án tốt nghiệp được công bố chậm nhất là 3 tuần kể từ ngày nộp khóa luận tốt nghiệp .- Điểm khóa luận, đồ án tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình chung tích góp của toàn khóa học .3. Sinh viên có đồ án tốt nghiệp bị điểm dưới điểm 5 phải ĐK làm lại đồ án, còn sinh viên có khóa luận tốt nghiệp bị điểm dưới 5 thì phải ĐK làm lại khóa luận tốt nghiệp hoặc phải ĐK học thêm một số ít học phần trình độ tương tự số tín chỉ để sửa chữa thay thế .

Điều 33. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

1. Cuối mỗi khóa học, những sinh viên có đủ những điều kiện kèm theo sau đây sẽ được xét và công nhận tốt nghiệp :- Không bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên ( tính đến thời gian xét tốt nghiệp ) ;- Tích luỹ đủ số học phần pháp luật ;- Điểm trung bình chung tích góp của toàn khóa học phải đạt từ 5,0 trở lên .- Có những chứng từ Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục đào tạo quốc phòng – bảo mật an ninh và Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất, kỹ năng và kiến thức mềm ( theo lao lý về chuẩn đầu ra ) .2. Sau mỗi học kỳ, địa thế căn cứ vào biên bản và ý kiến đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định hành động công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện kèm theo tốt nghiệp .3. Hội đồng xét tốt nghiệp sẽ do Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng được Hiệu trưởng chuyển nhượng ủy quyền làm quản trị, Trưởng phòng Đào tạo làm Thư ký và những thành viên là Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trưởng những Khoa có tương quan .

Điều 34. Cấp bằng tốt nghiệp. Xếp hạng tốt nghiệp.

1. Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng được cấp theo ngành đào tạo và giảng dạy chính. Bảng điểm ghi thêm tên chuyên ngành ( hướng nâng cao ) .2. Hạng tốt nghiệp được xác lập địa thế căn cứ vào ĐTBCTL của những môn học lao lý cho ngành huấn luyện và đào tạo. Cách phân loại được pháp luật tại khoản 4, Điều 26 của Quy chế này .3. Đối với những sinh viên có hiệu quả học tập toàn khóa đạt xuất sắc, hạng tốt nghiệp sẽ bị giảm đi một bậc nếu rơi vào một trong những trường hợp sau :- Có thời hạn học tập vượt quá vượt quá một học kỳ so với thời hạn phong cách thiết kế .- Có khối lượng những học phần phải học tích góp lại vượt quá 5 % so với tổng số tín chỉ lao lý cho toàn khóa học .- Đã bị kỷ luật trong thời hạn học từ mức cảnh cáo cấp trường trở lên .4. Kết quả học tập của sinh viên được ghi vào bảng điểm theo từng học phần và trong từng học kỳ .

Điều 35. Bảo lưu kết quả học tập

1. Những sinh viên không đủ điều kiện kèm theo cấp bằng tốt nghiệp nhưng chưa hết thời hạn tối đa được cho phép học ở bậc học pháp luật, được bảo lưu những học phần có hiệu quả từ điểm 5,0 trở lên. Trong thời hạn tối đa được phép học lao lý tại Khoản 7.1, Điều 7 của Quy chế này, sinh viên được trở lại trường ĐK học tích góp lại cho những học phần bị điểm dưới 5,0 .2. Sinh viên còn nợ chứng từ Giáo dục đào tạo quốc phòng – bảo mật an ninh và Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất nhưng đã hết thời hạn tối đa được phép học, trong thời hạn 5 năm tính từ ngày phải ngừng học, được trở lại trường học trả nợ để có đủ điều kiện kèm theo xét tốt nghiệp .3. Những sinh viên đã hết thời hạn tối đa được phép học nhưng không đủ điều kiện kèm theo cấp bằng tốt nghiệp sẽ được cấp giấy ghi nhận tác dụng học tập của những học phần đã tích góp trong chương trình đào tạo và giảng dạy của trường. Nếu có nguyện vọng, những sinh viên này sẽ được chuyển qua chương trình đào tạo và giảng dạy vừa làm vừa học và được bảo lưu một phần tác dụng học tập ở chương trình cũ. Hiệu trưởng xem xét quyết định hành động cho bảo lưu kết qủa học tập so với từng trường hợp đơn cử .

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Hiệu lực thi hành

Quy chế huấn luyện và đào tạo theo mạng lưới hệ thống tín chỉ này sẽ được vận dụng cho khóa tuyển sinh từ năm học năm trước năm ngoái trở về sau .Mọi sửa đổi, bổ trợ những pháp luật của Quy chế đều phải trải qua Hội đồng khoa học và giảng dạy Trường và được Hiệu trưởng phê duyệt .

Điều 37. Hướng dẫn thi hành

Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên, Lãnh đạo những Khoa / Bộ môn, Ban Cố vấn Học tập có trách nhiệm tiến hành và hướng dẫn chi tiết cụ thể nội dung Quy chế này đến toàn thể sinh viên hệ chính quy những khóa tuyển sinh từ năm trước – năm ngoái trở về sau của Trường Đại học Thủ Dầu Một. / .

HIỆU TRƯỞNG ( Đã ký )

PGS-TS. NGUYỄN VĂN HIỆP

Ủy Ban Nhân Dân TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

QUY CHẾ

Công tác sinh viên

( Ban hành kèm theo Quyết định số : 858 / QĐ-ĐHTDM ngày 27 tháng 7 năm năm naycủa Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Quy chế này quy định nhiệm vụ và quyền của sinh viên; khen thưởng và kỷ luật sinh viên; nội dung công tác sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên và tổ chức thực hiện.
 2. Quy chế này áp dụng đối với sinh viên (SV) chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Thủ Dầu Một (ĐH TDM).

Điều 2. Mục đích của công tác sinh viên

Công tác sinh viên là một trong những công tác làm việc tác trọng tâm của Trường, nhằm mục đích bảo vệ thực thi tiềm năng giáo dục và huấn luyện và đào tạo SV của Trường ĐH TDM tăng trưởng tổng lực, có đạo đức, tri thức, sức khỏe thể chất, thẩm mỹ và nghệ thuật và nghề nghiệp, trung thành với chủ với lý tưởng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội ; hình thành và tu dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lượng công dân, phân phối nhu yếu của sự nghiệp thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ SV tốt nghiệp đạt những tiêu chuẩn đã nêu trong tầm nhìn, sứ mạng và tiềm năng của Trường .

Điều 3. Yêu cầu của công tác sinh viên

 1. SV được bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường.
 2. Công tác sinh viên phải thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường ĐH TDM
 3. Công tác sinh viên phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch trong các vấn đề có liên quan đến sinh viên.
 4. Công tác sinh viên góp phần giúp SV đạt chuẩn đầu ra của Trường.

Chương 2. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA SINH VIÊN

Điều 4. Nhiệm vụ của sinh viên

 1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ trường đại học và các quy chế, nội quy của Trường.
 2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục đại học; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, lối sống.
 3. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong trường học.
 4. Giữ gìn và bảo vệ tài sản; hành động góp phần bảo vệ, xây dựng và phát huy truyền thống của Trường.
 5. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức khỏe định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của Trường.
 6. Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.
 7. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của Trường.
 8. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự Điều động của Nhà nước khi được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.
 9. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của sinh viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Hiệu trưởng hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong Trường.
 10. Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng.
 11. Tham gia các hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy, chương trình học.
 12. Kịp thời thông báo cho Trường nếu có sự thay đổi về thông tin cá nhân. Thực hiện đầy đủ trách trách nhiệm của SV cư trú tại địa phương và nếu có thay đổi địa chỉ ngoại trú phải báo cáo cho Trường theo quy định.
 13. Tham gia đầy đủ tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, đầu năm, cuối khóa và các đợt đột xuất khi Trường yêu cầu.

Điều 5. Quyền của sinh viên

 1. Được nhận vào học đúng ngành đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường.
 2. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về việc học tập, rèn luyện; được Trường phổ biến nội quy, quy chế về đào tạo, rèn luyện và các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến SV.
 3. Được tạo Điều kiện trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, bao gồm:

a ) Sử dụng mạng lưới hệ thống thư viện, những trang thiết bị và phương tiện đi lại Giao hàng những hoạt động giải trí học tập, điều tra và nghiên cứu khoa học, văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể dục, thể thao ;b ) Tham gia nghiên cứu và điều tra khoa học, thi sinh viên giỏi, thi Olympic những môn học, thi phát minh sáng tạo khoa học, kỹ thuật ;c ) Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thể chất theo lao lý hiện hành của Nhà nước ;d ) Đăng ký dự tuyển đi học, tham gia những hoạt động giải trí giao lưu, trao đổi sinh viên ở quốc tế ; học chuyển tiếp ở những trình độ huấn luyện và đào tạo cao hơn theo pháp luật hiện hành ;e ) Tham gia hoạt động giải trí trong tổ chức triển khai Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Nước Ta ; tham gia những tổ chức triển khai tự quản của sinh viên, những hoạt động giải trí xã hội có tương quan ở trong và ngoài trường học theo lao lý của pháp lý ; những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể thao lành mạnh, tương thích với tiềm năng huấn luyện và đào tạo của Trường ;f ) Sử dụng những dịch vụ công tác làm việc xã hội hiện có của Trường ;g ) Nghỉ học trong thời điểm tạm thời, tạm ngừng học, học theo quá trình chậm, quá trình nhanh, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo lao lý của quy định về giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo ; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo pháp luật .

 1. Được hưởng các chế độ, chính sách, được xét nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ theo quy định hiện hành; được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định của Nhà nước.
 2. Được góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị các giải pháp góp phần xây dựng và phát triển Trường; đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên.
 3. Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng Điểm học tập và rèn luyện.

Điều 6. Các hành vi sinh viên không được làm

 1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người học của Trường và người khác.
 2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.
 3. Tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự trong Trường hoặc nơi công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 4. Tổ chức hoạc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

Chương 3. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN

Điều 7. Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên

– Thành phần Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên ( HĐTĐKT-KL ) cấp Khoa gồm : quản trị hội đồng ( Trưởng / Phó trưởng Khoa đảm nhiệm sinh viên ) ; thường trực hội đồng ( trợ lý sinh viên ) và những ủy viên gồm Bí thư Đoàn khoa, Liên Chi hội trưởng sinh viên, Cố vấn học tập / giáo viên chủ nhiệm ( GVCN ), Lớp trưởng .- HĐTĐKT-KL cấp Khoa có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét nội dung vấn đề, đàm đạo và biểu quyết ( hoặc phiếu kín ) đề xuất hình thức kỷ luật so với sinh viên vi phạm. Kết luận Hội đồng phải được sự nhất trí trên 50 % thành viên Hội đồng .- Thành phần HĐTĐKT-KL cấp Trường gồm : quản trị hội đồng ( Hiệu trưởng / Phó hiệu trưởng đảm nhiệm công tác làm việc sinh viên ) ; thường trực hội đồng ( Trưởng / Phó trưởng phòng CTSV ) và ủy viên gồm Bí thư Đoàn Trường, quản trị Hội sinh viên, Trưởng / phó trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng / Phó khoa ( Cố vấn học tập / GVCN và lớp trưởng của những lớp có sinh viên được khen thưởng hoặc kỷ luật được mời tham gia phát biểu quan điểm, yêu cầu mức khen thưởng hoặc kỷ luật nhưng không được quyền biểu quyết ) .- HĐTĐKT-KL cấp trường có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét vấn đề sinh viên vi phạm và khung giải quyết và xử lý kỷ luật theo những pháp luật hiện hành, quan điểm đề xuất của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật khoa, bàn luận và biểu quyết ( hoặc phiếu kín ) hình thức kỷ luật sinh viên. Kết luận Hội đồng phải được sự nhất trí trên 50 % thành viên Hội đồng .- HĐTĐKT-KL cấp Trường mỗi học kỳ họp một lần. Khi thiết yếu, Hội đồng hoàn toàn có thể họp những phiên không bình thường .

Điều 8. Nội dung, hình thức khen thưởng

 1. Khen thưởng thường xuyên, kịp thời đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên đạt thành tích xứng đáng để biểu dương khen thưởng. Cụ thể:

– Đoạt giải trong những cuộc thi sinh viên giỏi, Olympic những môn học, thi nghiên cứu và điều tra khoa học, những cuộc thi phát minh sáng tạo kỹ thuật, học thuật, văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể thao .- Đóng góp thiết thực, hiệu suất cao những hoạt động giải trí của Trường và những thành tích đặc biệt quan trọng khác .Nội dung, mức khen thưởng do Hiệu trưởng pháp luật .2. Thi đua, khen thưởng tổng lực định kỳ so với cá thể và tập thể lớp sinh viên được thực thi vào cuối mỗi năm học. Cụ thể :a ) Đối với cá thể :- Đạt thương hiệu sinh viên xuất sắc, nếu xếp loại học tập đạt từ 3,6 ( thang điểm 4 ) hoăc từ 9,0 ( thang điểm 10 ) trở lên và xếp loại rèn luyện xuất sắc .- Đạt thương hiệu sinh viên giỏi, nếu xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên .- Đạt thương hiệu sinh viên khá, nếu xếp loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên .Không xét khen thưởng so với sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm kết thúc học phần trong năm học đó dưới mức trung bình .b ) Đối với tập thể :- Đạt thương hiệu lớp sinh viên tiên tiến và phát triển nếu đạt những tiêu chuẩn sau :+ Có từ 25 % sinh viên đạt thương hiệu sinh viên khá trở lên .+ Có cá thể đạt thương hiệu sinh viên giỏi trở lên .+ Không có cá thể xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên. Tập thể đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức triển khai nhiều hoạt động giải trí và tích cực hưởng ứng trào lưu thi đua trong Nhà trường .- Đạt thương hiệu lớp sinh viên xuất sắc nếu đạt những tiêu chuẩn của thương hiệu lớp sinh viên tiên tiến và phát triển và có từ 10 % sinh viên đạt thương hiệu sinh viên giỏi trở lên, có cá thể đạt thương hiệu sinh viên xuất sắc .

Điều 9. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng

 1. Đối với khen thưởng thường xuyên: Căn cứ vào thành tích đạt được của sinh viên, các lớp sinh viên tiến hành lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của Cố vấn học tập/GVCN, đề nghị lên HĐTĐKT-KL cấp Khoa xem xét; HĐTĐKT-KL cấp Khoa có văn bản gửi Phòng CTSV.
 2. Đối với khen thưởng định kỳ: Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên và lớp sinh viên từng năm học, HĐTĐKT-KL cấp Khoa đề nghị danh sách khen thưởng với HĐTĐKT-KL cấp Trường thông qua phòng CTSV.
 3. Phòng CTSV đề xuất HĐTĐKT-KL cấp Trường xem xét quyết định. Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng ủy quyền cho Phòng CTSV thông báo kết quả.

Điều 10. Các hình thức kỷ luật sinh viên

 1. Những sinh viên có hành vi vi phạm nội quy, quy chế học tập, rèn luyện thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

a ) Khiển trách : vận dụng so với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ .b ) Cảnh cáo : vận dụng so với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có đặc thù tiếp tục hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng .c ) Đình chỉ học tập có thời hạn : vận dụng so với những sinh viên đang trong thời hạn bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng những hành vi sinh viên không được làm ; SV bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy trường hợp đơn cử Hiệu trưởng địa thế căn cứ vào quy định huấn luyện và đào tạo để quyết định hành động thời hạn đình chỉ học tập theo những mức : đình chỉ 1 học kỳ, đình chỉ 1 năm học hoặc đình chỉ theo thời hạn bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo .d ) Buộc thôi học : vận dụng so với sinh viên đang trong thời hạn bị đình chỉ học tập mà vẫn liên tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có đặc thù và mức độ vi phạm nghiêm trọng, gây tác động ảnh hưởng xấu đến Trưởng và xã hội ; vi phạm pháp lý bị xử phạt tù giam .

 1. Hình thức kỷ luật của sinh viên từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên và thông báo cho gia đình SV biết. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, Trường phải gửi thông báo cho địa phương biết để phối hợp quản lý, giáo dục.
 2. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định Phụ lục kèm theo Quy chế này.

Điều 11. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật

a ) Sinh viên có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trong trường hợp SV không chấp hành làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng khen thưởng kỷ luật vẫn họp để giải quyết và xử lý trên cơ sở những chứng cứ tích lũy được ; GVCN chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, nghiên cứu và phân tích và đề xuất hình thức kỷ luật, gửi biên bản cho HĐTĐKT-KL cấp Khoa .b ) HĐTĐKT-KL cấp Khoa họp yêu cầu hình thức kỷ luật sinh viên và gửi biên bản cho HĐTĐKT-KL cấp Trường .c ) HĐTĐKT-KL cấp Trường tổ chức triển khai họp để xét kỷ luật, thành phần gồm có : những thành viên của Hội đồng. Sinh viên vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự ( nếu không có nguyên do chính đáng ), không có bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn triển khai họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức triển khai kỷ luật. Trường hợp có nguyên do chính đáng, Hội đồng sẽ dời cuộc họp vào một thời hạn thích hợp .d ) Trường hợp có đủ chứng cứ sinh viên vi phạm, HĐTĐKT-KL cấp Trường yêu cầu vận dụng hình thức kỷ luật, ý kiến đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định hành động kỷ luật bằng văn bản .

 1. Hồ sơ xử lý kỷ luật của sinh viên: Bản tự kiểm điểm (nếu có); biên bản của tập thể lớp họp kiểm điểm sinh viên có hành vi vi phạm; biên bản của HĐTĐKT-KL cấp Khoa; các tài liệu có liên quan.

Điều 12. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật

1. Sau 03 tháng ( sinh viên bị khiển trách ), sau 06 tháng ( sinh viên bị cảnh cáo ) : kể từ ngày có quyết định hành động kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải giải quyết và xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành của quyết định hành động kỷ luật .2. Sinh viên bị đình chỉ học tập có thời hạn : khi hết thời hạn đình chỉ, sinh viên phải xuất trình ghi nhận của địa phương ( cấp xã, phường, thị xã ) nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm công dân tại địa phương ; ghi nhận của cơ quan có thẩm quyền đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo để Trường xem xét, đảm nhiệm vào học tiếp nếu đủ điều kiện kèm theo .

Điều 13.Quyền khiếu nại về thi đua, khen thưởng

Cá nhân và tập thể sinh viên nếu xét thấy những hình thức khen thưởng và kỷ luật không thỏa đáng có quyền nộp đơn khiếu nại cho Phòng CTSV ; nếu cấp Trường đã xem xét lại mà sinh viên vẫn chưa thỏa đáng hoàn toàn có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền cao hơn theo pháp luật của pháp lý về khiếu nại, tố cáo .Thời gian nộp đơn khiếu nại : 03 ngày sau buổi họp trải qua hiệu quả ở đầu cuối của HĐTĐKT-KL cấp Trường .

Chương 4. NỘI DUNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Điều 14. Tổ chức các hoạt động giáo dục tuyên truyền

1. Giáo dục tư tưởng chính trịa ) Giáo dục đào tạo, tuyên truyền để sinh viên nắm vững và triển khai đúng chủ trương, đường lối của Đảng, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cẩn trọng và biết phê phán những vấn đề xuyên tạc, hành vi chống phá Đảng và Nhà nước .b ) Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội khác có tương quan trong những hoạt động giải trí rèn luyện của sinh viên. Tạo thiên nhiên và môi trường để sinh viên rèn luyện phấn đấu, được xét kết nạp vào Đảng .2. Giáo dục đào tạo đạo đức, lối sốnga ) Giáo dục đào tạo, tuyên truyền cho sinh viên những giá trị, truyền thống lịch sử đạo đức tốt đẹp của dân tộc bản địa Nước Ta, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp ; biết phê phán những hành vi không tương thích với chuẩn mực đạo đức ;b ) Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tân tiến tương thích với truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa Nước Ta ; giáo dục ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm của cá thể sinh viên so với tập thể và hội đồng .3. Giáo dục đào tạo, tuyên truyền thông dụng pháp lýa ) Giáo dục đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp lý, thói quen sống và thao tác theo pháp lý ;b ) Nội dung giáo dục pháp lý so với sinh viên tập trung chuyên sâu vào những quy định, lao lý về học tập và rèn luyện ; pháp lý về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ; bảo vệ trật tự bảo đảm an toàn giao thông vận tải và những Luật khác có tương quan .4. Giáo dục đào tạo kiến thức và kỹ năng : Kỹ năng sống, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, việc làm5. Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chấta ) Giáo dục đào tạo, hướng dẫn sinh viên về kỹ thuật, chiêu thức rèn luyện và tổ chức triển khai cho sinh viên tham gia những hoạt động giải trí thể dục, thể thao ;b ) Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho sinh viên về ẩm thực ăn uống bảo vệ dinh dưỡng, vệ sinh bảo đảm an toàn thực phẩm, hoạt động và sinh hoạt điều độ, không lạm dụng rượu, bia, sử dụng chất kích thích, gây nghiện ; kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức chăm nom sức khỏe thể chất, phòng chống dịch, bệnh, tai nạn đáng tiếc thương tích ; Tổ chức và tiến hành hoạt động giải trí của Trạm Y tế trong Trường .6. Giáo dục đào tạo nghệ thuật và thẩm mỹa ) Giáo dục đào tạo kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng để sinh viên biết yêu và cảm thụ cái đẹp trong tự nhiên, đời sống xã hội và trong thẩm mỹ và nghệ thuật. Có thái độ phê phán cái xấu, phản nghệ thuật và thẩm mỹ trong tâm hồn, trong hành vi ứng xử, hình dáng, phục trang .b ) Tạo điều kiện kèm theo và tổ chức triển khai cho SV tham gia những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, văn nghệ theo lao lý .

Điều 15. Công tác quản lý sinh viên

1. Công tác hành chínha ) Tổ chức tiếp đón thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, sắp xếp sinh viên vào những lớp ; chỉ định Ban cán sự lớp ( lớp trưởng, lớp phó ) lâm thời, làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện ; quản trị, tổ chức triển khai cấp phép văn bằng, chứng từ của sinh viên ;b ) Thống kê, tổng hợp tài liệu và quản trị, tàng trữ hồ sơ tương quan đến sinh viên ; xử lý những việc làm hành chính có tương quan đến sinh viên .c ) Tổ chức những đợt tiếp chuyện trò, đối thoại giữa SV và lãnh dạo Trường. Tiếp nhận, giải quyết và xử lý những quan điểm của sinh viên phản ánh về quy trình học tập và rèn luyện tại Trường .2. Công tác khen thưởng và kỷ luậta ) Theo dõi, nhìn nhận ý thức học tập ; tổ chức triển khai nhìn nhận tác dụng rèn luyện của sinh viên ; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo Quy chế ;b ) Phát động, tổ chức triển khai những trào lưu thi đua trong sinh viên ; Tổ chức nhìn nhận, bình bầu và khen thưởng cho tập thể, cá thể sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện ; tổ chức triển khai cho sinh viên điều tra và nghiên cứu khoa học, thi Olympic những môn học, thi phát minh sáng tạo kĩ năng trẻ và những hoạt động giải trí khuyến khích học tập khác ;c ) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai những quy định, pháp luật về học tập và rèn luyện so với sinh viên ;d ) Tham mưu, theo dõi và tổng hợp việc giải quyết và xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm theo pháp luật ;e ) Tổ chức Tuần hoạt động và sinh hoạt công dân sinh viên cho SV đầu năm, đầu khóa và cuối khóa học .3. Công tác sinh viên ngoại trúTổ chức triển khai những nội dung, giải pháp công tác làm việc sinh viên ngoại trú theo lao lý nhằm mục đích bảo vệ SV có điều kiện kèm theo ăn, ở, đi lại học tập tốt .4. Công tác bảo vệ bảo mật an ninh, trật tự trường họca ) Ban hành nội quy, lao lý, kiến thiết xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai kiểm tra, giám sát việc thực thi những văn bản chỉ huy, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác làm việc bảo vệ bảo mật an ninh, trật tự bảo đảm an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong sinh viên. Phối hợp với công an địa phương triển khai những giải pháp bảo vệ bảo mật an ninh, trật tự trường học ;b ) Xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục lành mạnh, bảo vệ bảo đảm an toàn cho những hoạt động giải trí học tập, rèn luyện của sinh viên. Theo dõi, chớp lấy diễn biến tư tưởng, hành vi của sinh viên để có sự khuynh hướng, giáo dục ; phối hợp ngăn ngừa việc kích động, lôi kéo sinh viên tham gia những hoạt động giải trí chống phá Đảng, Nhà nước, tham gia những tệ nạn xã hội, truyền đạo trái phép và những hành vi vi phạm pháp lý ; phối hợp giải quyết và xử lý những vấn đề về bảo mật an ninh, trật tự trường học và những vấn đề tương quan đến sinh viên ở trong và ngoài Trường .5. Thực hiện những chính sách, chủ trương so với sinh viênTuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và xử lý những chính sách, chủ trương của Nhà nước tương quan đến sinh viên theo pháp luật .

Điều 16. Hỗ trợ và dịch vụ sinh viên

1. Tư vấn học tậpTư vấn, tương hỗ sinh viên thiết kế xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập tương thích với tiềm năng và năng lượng ; cung ứng thông tin về chương trình huấn luyện và đào tạo, hướng dẫn sinh viên tiếp cận những nguồn lực ( về học thuật, kinh tế tài chính, kỹ thuật … ) nhằm mục đích nâng cao năng lực, học tập hiệu suất cao .2. Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làma ) Tổ chức thực thi những nội dung, giải pháp công tác làm việc tư vấn hướng nghiệp, việc làm, du lịch thăm quan, thực tập cho SV .b ) Chủ động quan hệ hợp tác vối những cơ quan, doang nghiệp để chớp lấy nhu yếu tuyển dụng, việc làm ; theo dõi tình hình SV có việc làm sau khi tốt nghiệp .3. Tư vấn tâm ý, chăm nom sức khỏe thể chấta ) Tư vấn, tương hỗ sinh viên khi gặp phải những yếu tố về tâm ý – xã hội ; phối hợp tổ chức triển khai những dịch vụ tư vấn, chăm nom sức khỏe thể chất để có sự tương hỗ, can thiệp thiết yếu khi sinh viên gặp phải những yếu tố ảnh hưởng tác động đến sức khỏe thể chất và ý thức ;b ) Tổ chức khám sức khỏe thể chất nguồn vào và định kỳ cho sinh viên ; tư vấn, tổ chức triển khai cho sinh viên triển khai Luật bảo hiểm y tế ; sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh khởi đầu cho sinh viên .4. Hỗ trợ kinh tế tài chínhPhối hợp với những tổ chức triển khai, cá thể hảo tâm thiết kế xây dựng, quản trị những quỹ học bổng ; tổ chức triển khai trao học bổng hỗ trợ vốn cho sinh viên xuất sắc, sinh viên có thực trạng mái ấm gia đình khó khăn vất vả ; tương hỗ SV về chỗ ở, việc làm thêm .5. Hỗ trợ đặc biệt quan trọngTriển khai dịch vụ công tác làm việc xã hội trong trường học, tạo điều kiện kèm theo trợ giúp sinh viên khuyết tật, sinh viên diện chủ trương, có thực trạng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .6. Tổ chức, quản trị những dịch vụ sinh viênTổ chức dịch vụ cho sinh viên như : internet, điện thoại thông minh, nhà ăn, căng tin, trông giữ xe, sân chơi, bãi tập, thiết chế văn hóa truyền thống .7. Cựu sinh viênXây dựng và tăng trưởng tổ chức triển khai cựu sinh viên của Trường ; chớp lấy tình hình và tạo điều kiện kèm theo đề những cựu sinh viên góp phần cho sư tăng trưởng của Trường, tương hỗ SV Trường trong mọi hoạt động giải trí ; theo dõi quy trình tăng trưởng trong sự nghiệp và đời sống cựu sinh viên ; tương hỗ cựu sinh viên khi thiết yếu .

Chương 5. HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

Điều 17. Hệ thống tổ chức quản lý công tác sinh viên

 1. Hệ thống tổ chức quản lý sinh viên được quy định gồm: Hiệu trưởng, Phòng Công tác sinh viên (CTSV), các đơn vị phụ trách công tác sinh viên, các Khoa, cố vấn học tập/GVCN và lớp sinh viên.
 2. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức quản lý các hoạt động công tác sinh viên toàn Trường.

Điều 18. Phòng công tác sinh viên

Là đơn vị chức năng tham mưu cho chỉ huy Trường trong chỉ huy vả chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính trong tổ chức triển khai tiến hành công tác làm việc sinh viên cho toàn trường và phân cấp :

 1. Tổ chức triển khai thực hiện giáo dục chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống và tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chương trình công tác xã hội cho sinh viên.
 2. Tham mưu sự tham gia của SV mang tính chất đại diện cho Trường khi có sự huy động của địa phương, các cấp, các ngành.
 3. Tổ chức thực hiện thi đua khen thưởng, kỷ luật sinh viên.
 4. Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ, năm học, khóa học.
 5. Bảo đảm các điểu kiện để phát huy vai trò của tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên trong công tác sinh viên.
 6. Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên đầu khóa, đầu năm, cuối khóa theo đúng quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.
 7. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định, phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên.
 8. Phối hợp tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi Olympic sinh viên, các giải thưởng luận văn tốt nghiệp xuất sắc và các cuộc thi ngoại khóa khác về học thuật. Tổ chức các đội tuyển của Trường tham gia các cuộc thi văn nghệ, thi đấu thể thao.
 9. Triển khai thực hiện công tác ngoại trú theo quy định.
 10. Triển khai công tác bảo hiểm cho sinh viên.
 11. Tổ chức Lễ khai giảng, tiếp xúc định kỳ giữa lãnh đạo nhà trường và sinh viên.
 12. Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ về công tác sinh viên cho cấp trên.
 13. Triển khai thực hiện công tác đánh giá công tác sinh viên hàng năm theo quy định của Bộ GD và ĐT.
 14. Đầu mối liên hệ công tác cựu sinh viên Trường.

Điều 19. Phòng Đào tạo

 1. Tiếp nhận sinh viên nhập học, thu hồ sơ sinh viên, tổ chức sắp xếp sinh viên năm nhất vào lớp học.
 2. Phổ biến các quy chế về đào tạo, kế hoạch đào tạo; công bố chương trình đào tạo.
 3. Xử ký học vụ và giải quyết những khiếu nại liên quan đến học vụ của SV.
 4. Phối hợp với các đơn vị trong Trường: Giải quyết các thủ tục hành chính cho SV theo quy định; cập nhật, cung cấp thông tin liên quan đến SV để quản lý theo quy định về công nghệ thông tin của Bộ GD và ĐT.
 5. Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện xét, cấp học bổng khuyến khích học tập; tổ chức Lễ khai giảng, Lễ Tốt nghiệp.

Điều 20. Khoa

 1. Tổ chức hệ thống quản lý công tác sinh viên gồm: Lãnh đạo Khoa-Trợ lý công tác sinh viên-Cố vấn học tập/Giáo viên chủ nhiệm-Ban cán sự lớp-Lớp sinh viên.
 2. Công bố đề cương tóm tắt các học phần.
 3. Thực hiện quản lý quá trình học tập, rèn luyện và tình hình thực hiện nội quy, quy chế; đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và nhập liệu kết quả; xét chọn sinh viên nhận học bổng tài trợ; theo dõi sinh hoạt lớp định kỳ; tình hình sinh viên ngoại trú; liên lạc với SV, cựu SV.
 4. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Khoa tổ chức các hoạt động: câu lạc bộ học thuật, văn nghệ, thể thao và hoạt động khác.
 5. Tổ chức xem xét và kiến nghị với Trường các hình thức khen thưởng, kỷ luật và khiếu nại của sinh viên.
 6. Định kỳ tổ chức họp cố vấn học tập/GVCN toàn Khoa ít nhất 1 lần/học kỳ.

Điều 21. Các đơn vị phụ trách công tác sinh viên khác

 1. Trung tâm tuyển sinh và Thị trường lao động: Thực hiện hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu và thống kê việc làm, khảo sát ý kiến cựu sinh viên và người sử dụng lao động, giới thiệu các chương trình học bổng và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ sinh viên.
 2. Phòng Khoa học Công nghệ: Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong SV.
 3. Các đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ khác liên qua đến công sinh viên theo quy định và phân công của Trường

Điều 22. Trợ lý sinh viên

 1. Theo dõi và kiểm tra tình hình sinh hoạt lớp định kỳ. Tổng hợp tình hình hoạt động các lớp sinh viên, các phản hồi từ sinh viên để báo cáo định kỳ cho Khoa và Phòng CTSV.
 2. Đầu mối phối hợp công việc với Phòng/Ban chức năng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự lớp trong công tác sinh viên.

Điều 23. Cố vấn học tập/Giáo viên chủ nhiệm

 1. Làm cố vấn cho một lớp sinh viên về chương trình, kế hoạch học tập, đăng ký học phần, giúp sinh viên hiểu những quy chế, quy định về đào tạo do Bộ GD và ĐT và Trường.
 2. Theo dõi tình hình lớp, quá trình phấn đấu của từng SV chú trọng công tác giáo dục, đánh giá toàn diện về học tập và rèn luyện của SV lớp mình, nhận xét và cho điểm rèn luyện của SV. Đảm bảo là cầu nối giữa Trường với gia đình sinh viên.
 3. Chỉ đạo, hỗ trợ Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi Đoàn, Chi hội sinh viên và động viên sinh viên tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động ngoại khóa do các đơn vị có liên quan tổ chức.
 4. Sinh hoạt lớp định kỳ theo quy định 1 lần/tháng và sinh hoạt lớp đột xuất; báo cáo với Trưởng khoa về tình hình công tác sinh viên.

Điều 24. Lớp

 1. Lớp sinh viên: được tổ chức theo khóa, ngành và chuyên ngành đào tạo. Lớp sinh viên được ổn định trong suốt các năm học để triển khai các hoạt động có liên quan đến công tác học tập, rèn luyện, hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, thi đua, khen thường kỷ luật.
 2. Lớp học phần:

a ) Bao gồm những SV ĐK cùng một học phần. Lớp được tổ chức triển khai theo thời hạn học 1 học phần, là nơi để Trường theo dõi, quản trị về học tập và ý thức kỷ luật của SV trong giờ học .b ) Ban cán sự lớp học phần gồm lớp trưởng và những lớp phó do trưởng Khoa ( quản trị học phần ) chỉ định. Ban cán sự lớp học học phần có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình việc chấp hành nội quy, quy định của sinh viên trong lớp với Khoa. Ban cán sự lớp học phần được ưu tiên cộng điểm rèn luyện .

Điều 25. Ban cán sự lớp sinh viên

 1. Thành phần Ban cán sự lớp gồm: lớp trưởng, 1 đến 2 lớp phó và các tổ trưởng (nếu cần, khi số lượng sinh viên quá đông). Ban cán sự lớp do trưởng Khoa công nhận và có nhiệm kỳ theo năm học
 2. Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Chi đoàn trong các hoạt động phong trào của lớp. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các hoạt động khác của Nhà trường.
 3. Đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế. Xây dựng nề nếp tự quản trong lớp, tổ chức, động viên giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn.
 4. Thay mặt cho sinh viên của lớp liên hệ với cố vấn học tập/GVCN, Giảng viên, Khoa, đơn vị phụ trách công tác sinh viên giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và nhiệm vụ của sinh viên.
 5. Ban cán sự lớp có trách nhiệm thống kê số liệu và minh chứng để nhận xét, đánh giá xếp loại sinh viên của lớp; lập sổ thông tin sinh viên của lớp (email, địa chỉ, điện thoại, nơi ở) để theo dõi và liên lạc khi cần thiết.
 6. Ban cán sự lớp được cộng điểm rèn luyện.

Chương 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Căn cứ nội dung quy chế này và chức năng nhiệm vụ được phân công các đơn vị phòng, khoa chủ động phối hợp để tổ chức thực hiện tốt công tác sinh viên.
 2. Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá công tác sinh viên định kỳ và báo cáo về cơ quan quản lý cấp trên.

HIỆU TRƯỞNG ( Đã ký )

PGS-TS. Nguyễn Văn Hiệp

Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật

( Ban hành kèm theo Quyết định số : 858 / QĐ-ĐHTDM ngày 27 tháng 7 năm năm naycủa Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một )

TT Nội dung vi phạm

Số lần vi phạm và hình thức xử lý

Ghi chú

Khiển trách Cảnh cáo Đình chỉ có thời hạn Buộc thôi học12345671 .Đến muộn giờ học, giờ thực tập ; nghỉ học không phép hoặc quá phépNghỉ học không ý do 1 học kỳ chínhCác trường hợp khác giải quyết và xử lý theo quy định học vụ và quy định rèn luyện2 .Mất trật tự, thao tác riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự họcXử lý theo quy định học vụ và quy định rèn luyện3 .Vô lễ với thầy, cô giáo và CBVC nhà trườngTùy theo mức độ, giải quyết và xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học4 .Học thay hoặc nhờ người khác học thayLần 1Lần 2Lần 35 .Thi, kiểm tra thay, hoặc nhờ thi, kiểm tra thay ; làm thay, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Lần 1 Lần 26 .Tổ chức học, thi, kiểm tra thay ; tổ chức triển khai làm thay tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Lần 1Tùy theo mức độ hoàn toàn có thể giao cho cơ quan chức năng giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý 7 . Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ làm thay, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi ; bỏ thi không có nguyên do chính đáng và những hình thức gian lận khác trong học tập, thi, kiểm tra. Xử lý theo quy định đào tạo và giảng dạy8 .Giả mạo chữ ký người khác, sử dụng giấy tở giả, khai man hồ sơ, lý lịch. Tùy theo mức độ, giải quyết và xử lý từ đình chỉ học tập đến buộc thôi học hoặc hoãn cấp bằng tốt nghiệp có thời hạn. Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý 9 .Cố tình chậm nộp hoặc không nộp bảo hiểm y tế theo pháp luật của nhà trường mà không có nguyên do chính đáng

.Lần 1Lần 2Lần 310 .Cố tình chậm nộp hoặc không nộp học phí theo pháp luật của nhà trường mà không có nguyên do chính đáng .Tùy theo mức độ, giải quyết và xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học11 .Uống rượu, bia trong giờ học ; say rượu, bia khi đến lớp .Lần 1Lần 2Lần 3Lần 412 .Hút thuốc lá trong giờ học, phòng họp, phòng thí nghiệm và nơi cấm hút thuốc theo lao lýTừ lần 3 trở lên, giải quyết và xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo13 .Đánh bạc dưới mọi hình thứcLần 1Lần 2Lần 3Lần 4Tùy mức độ hoàn toàn có thể giao cho cơ quan chức năng giải quyết và xử lý theo pháp luật pháp lý14 .Tàng trữ, lưu hành, truy vấn, sử dụng mẫu sản phẩm văn hóa truyền thống đồi trụy hoặc tham gia những hoạt động giải trí mê tín dị đoan dị đoan, hoạt động giải trí tôn giáo trái phépLần 1Lần 2Lần 3Lần 4Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý15 .Buôn bán, luân chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma túyLần 1Giao cho cơ quan chức năng giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý16 .Sử dụng ma túyXử lý theo pháp luật về giải quyết và xử lý sinh viên tương quan đến ma túy .17 .Chứa chấp, môi giới mại dâmLần 1Giao cho cơ quan chức năng giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý18 .Hoạt động mại dâmLần 1Lần 2Lần 3Lần 419 .Lấy cắp gia tài, chứa chấp, tiêu thụ gia tài do lấy cắp mà cóTùy theo mức độ giải quyết và xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng giải quyết và xử lý theo lao lý20 .Chứa chấp, kinh doanh vũ khí, chất nổ và hàng cấm theo pháp luật của Nhà nước .Lần 1Giao cho cơ quan chức năng giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý21 .Đưa thành phần xấu vào trong trường, gây ảnh hưởng tác động xấu đến bảo mật an ninh, trật tự trong nhà trường .Tùy theo mức độ giải quyết và xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học22 .Đe dọa đánh người, gây gổ đánh nhauLần 1Lần 2Trường hợp nghiêm trọng giải quyết và xử lý buộc thôi học và đề xuất cơ quan chức năng giải quyết và xử lý theo Pháp luật .Đánh nhau, đánh nhau có thương tíchLần 1Tổ chức đánh nhauLần 1Chuyển cơ quan chức năng xem xét23 .Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp lýLần 1Lần 2Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý24 .Tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái pháp luật của pháp lýLần 1Lần 2Lần 3Lần 4Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý25 .Đăng tải, phản hồi, san sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, đấm đá bạo lực, đồi trụy, xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu oan giáng họa, xúc phạm uy tín của tổ chức triển khai, danh dự và nhân phẩm của cá thể trên mạng Intenet .Tùy theo mức độ, giải quyết và xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý26 .Có hành vi quấy rối, dâm ô, xâm phạm nhân phẩm, đời tư của người khácTùy theo mức độ, giải quyết và xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .27 .Vi phạm những lao lý về bảo đảm an toàn giao thông vận tải bị xử phạt hành chínhLần 1Lần 2Lần 3Trường hợp nghiêm trọng giải quyết và xử lý buộc thôi họcTổ chức, tham gia đua xe trái phép bị lập biên bản giải quyết và xử lýLần 128 .Tạo và phát tán virut ; xâm nhập mạng lưới hệ thống máy tính của Trường trái phépTùy theo mức độ, giải quyết và xử lý từ đình chỉ học tập đến buộc thôi học29 .Không tham gia tuần hoạt động và sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, đầu nămLần 2Trừ điểm theo quy định rèn luyện30 .Tổ chức, tham gia những hoạt động giải trí mang danh nghĩa trường ĐH TDM khi chưa được Trường cho phépLần 1Lần 231 .Vẽ bậy, đạp giày / dép lên tường, bàn học .Lần 1Lần 2Lần 3Bối hoàn nguyên trạng32 .Làm mất cảnh sắc thiên nhiên và môi trường, bỏ rác không đúng nơi pháp luật, gây mất vệ sinh lớp học, khuôn viên TrườngLần 1Lần 2Bối hoàn nguyên trạng nếu nghiêm trọng giải quyết và xử lý đình chỉ học tập đến buộc thôi học33Làm hư hỏng gia tài khác của trườngTùy mức độ giải quyết và xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại34 .Vào năm học mới không khai báo chỗ ở ngoại trúLần 1Lần 2Thay đổi chỗ ở ngoại trú không khai báoLần 1Lần 2Làm ô nhiễm môi trường tự nhiên, gây ồn ào tác động ảnh hưởng đến hoạt động và sinh hoạt của khu dân cư, bị chính quyền sở tại địa phương lập biên bản và khiếu nại .Lần 1Lần 2Trường hợp nghiêm trọng giải quyết và xử lý từ đình chỉ đến buộc thôi học35 .Các vi phạm khácTùy theo mức độ, nhà trường xem xét, nhắc nhở, phê bình, trừ điểm rèn luyện hoặc giải quyết và xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học .

PHẦN II HƯỚNG DẪN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. HƯỚNG DẪN LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG TÁC

TT Nội dung cần giải quyết

Đơn vị tiếp nhận/giải quyết

Làm thẻ Sinh viên ( D14, D15, D16 )Phòng Tổ chứcLàm thẻ Sinh viên ( D17 trở về sau )Phòng CTSV và Ngân hàng Ngân Hàng BIDV – Trụ sở Tỉnh Bình DươngChuyển ngành họcPhòng Đào tạo Đại họcXác nhận hiệu quả học tập của SV học kỳ, năm học, khóa học .Cấp bảng điểm ( có dấu )Bảo lưu hiệu quả tuyển sinhKhông có tên trong list lớpCấp bằng tốt nghiệpVăn phòngSao y văn bằng, chứng từ do nhà trường cấpCấp giấy ghi nhận tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời, Bằng tốt nghiệpCấp giấy ghi nhận tốt nghiệp ( do mất bằng tốt nghiệp )Nhận bưu phẩm, thưĐóng học phí, những loại lệ phíPhòng kế hoạch-tài chínhNhận tiền học bồng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hộiCác chương trình link quốc tếPhòng quan hệ quốc tếHọc bổng, du họcHướng dẫn sinh viên quốc tếĐề nghị thôi họcKhoa quản trị sinh viên

Đề nghị tạm dừng học

Xin học lại sau khi đã tạm dừng, bảo lưu kết quả tuyển sinh.

Đăng ký xét tốt nghiệp

Đề nghị chuyển trường

Thời khóa biểu, lịch thi, lịch kiểm traXin nghỉ học đột xuất dưới 05 buổi ( ngày )Không có tên trong list phòng thi

Đăng ký học phần chính. (online)

Đề nghị đăng ký học lại môn học chưa đạt. (online)

Đề nghị học môn thay thế hoặc tương đương.

Thay đổi tác dụng ĐK môn họcHọc cải tổ điểm

Đề nghị phúc khảo điểm môn học

Đề nghị miễn giảm học phần.

Đề nghị dự thi, hoãn thi kết thúc học phần

Phản ánh tình hình giảng dạy của giảng viênCấp giấy ra mắt thực tập, NCKH, Khóa luận tốt nghiệpXem xét điểm học phầnBảo lưu điểm học phầntin tức giảng dạy những ngành, khóa học, lớp họcThắc mắc hiệu quả cảnh báo nhắc nhở học vụ

Cấp giấy xác nhận sinh viên (online)

Phòng công tác làm việc sinh viênThực hiện chính sách chủ trương : học bổng KKHT, học bổng hỗ trợ vốn, trợ cấp xã hội, học bổng chủ trương, miễn giảm học phí, hướng dẫn vay vốn tín dụng thanh toán đào tạo và giảng dạy, trợ cấp tặng thêm …Bảo hiểmKhen thưởng, kỷ luật SV

Công tác ngoại trú của SV (online)

Sinh viên xin phép từ 5 buổi ( ngày ) trở lênLàm thẻ, đọc và mượn tài liệu tại thư viện TrườngTrung tâm Học liệuTổ chức những hoạt động giải trí tương hỗ sinh viên : giao lưu doanh nghiệp, trình làng thực tập, trình làng việc làmTrung tâm Thị Trường Lao động và khởi nghiệpMiễn học phần Giáo dục đào tạo Thể chất Quốc phòng An ninhTT. Đào tạo kỹ năng và kiến thức chungHướng dẫn ĐK, tham gia tương hỗ triển khai NCKHPhòng Khoa họcĐồng phục, phục trang học đườngTDMU shopMở lớp ôn và cấp chứng từ tiếng Anh chuẩn đầu ra EPT-UTDM, CCQG trình độ A, B, CTrung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tếMở lớp dạy những ngoại ngữ Pháp, Hoa, Hàn, Nhật theo nhu yếu của học viênMở lớp ôn và tương hỗ ĐK thi TOEICĐăng ký học, ôn thi, thi những chứng chì tin học, những chuyên đềTrung tâm Công nghệ thông tinTư vấn, tương hỗ và tổ chức triển khai những hoạt động giải trí đoàn TN Hội SVVăn phòng Đoàn TN-Hội SVChăm sóc sức khỏe thể chất bắt đầuTrạm y tếĐào tạo kỹ năng và kiến thứcTrung tâm Đào tạo kỹ năng và kiến thức Xã hộiSinh viên khi liên hệ những đơn vị chức năng công dụng cần chú ý quan tâm :

 • Xác định rõ vấn đề cần giải quyết
 • Đọc, tham khảo kỹ các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn có liên quan.
 • Tham khảo ý kiến của cán bộ lớp, cố vấn học tập
 • Đến đúng lịch tiếp SV, điền đầy đủ các thông tin trong các biểu mẫu (nếu có) liên quan đến công việc cần giải quyết.
 • Trình bày nội dung cần giải quyết xúc tích rõ ràng.
 • Thực hiện đúng trang, đồng phục, đeo thẻ SV.

II. HƯỚNG DẪN CẤP, XÁC NHẬN CÁC LOẠI GIẤY TỜ

TT Nội dung đề nghị

Trình tự thủ tục Ghi chú

1 Xác nhận làm sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo để hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo tại địa phương (con TB, BB, CĐHH, có công cách mạng )

Sinh viên ĐK trực tuyến để được cấp giấy xác nhận2

Xác nhận chứng minh người phụ thuộc để thực hiện thuế thu nhập cá nhân

3 Xác nhận hưởng trợ cấp khó khăn, học bổng tại địa phương

4 Xác nhận xin miễn đóng tiền lao động công ích

5 Xác nhận xin việc làm

6 Xác nhận xin đăng ký tạm trú

7 Xác nhận vay vốn tại ngân hàng Chính sách Xã hội (theo quyết định 157/QĐ-TTg ngày 27 tháng 09 năm 2007)

Sinh viên ĐK trực tuyến để được cấp giấy xác nhận8

Xác nhận bổ xung hồ sơ xin tạm hoãn hoãn nghĩa vụ quân sự

Sinh viên ĐK trực tuyến để được cấp giấy xác nhận9

Xác nhận xin làm thẻ thư viện (ngoài trường)

1. Nộp mẫu đã điền đẩy đủ thông tin ( do đơn vị chức năng cấp thẻ nhu yếu ) tại phòng Công tác sinh viên10

Xác nhận Sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Sổ)

1. Viết rất đầy đủ thông tin trong Sổ ( 01 học kỳ cần xác nhận )2. Nộp Sổ tại phòng Công tác sinh viên

Lưu ý:

 • Nhà trường không xác nhận: Khi SV bị buộc thôi học, xóa tên, đình chỉ học tập, hết thời gian học tại trường theo quy chế đào tạo, không nộp đủ học phí tính đến thời điểm đề nghị xác nhận.
 • SV nhận giấy xác nhận (sổ) và ký nhận (nếu có) sau 3 ngày kể từ ngày phòng CTSV nhận giấy xác nhận (sổ) trừ ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật.
 • Các trường hợp đề nghị xác nhận ngoài các nội dung trên, SV tự đánh máy giấy xác nhận (theo Mẫu STSV12) ghi rõ lý do sử dụng giấy xác nhận hoặc đăng ký trực tuyến để được cấp giấy xác nhận trong danh mục.
 • Phòng Công tác sinh viên chỉ nhận các mẫu theo quy định (sổ) viết đầy đủ rõ ràng, bằng một màu mực, không tẩy xóa, nhàu nát.

III. MỘT SỐ QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quy trình

TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT NGHIỆP VỤ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1. Đề nghị cấp bảng điểm.

+ Đối tượng/Điều kiện

– Sinh viên có nhu yếu, trừ trường hợp cấp bảng điểm khi cấp bằng tốt nghiệp .- Điền và phân phối vừa đủ thông tin theo mẫu đơn số 01 tại wedsite : daa.tdmu.edu.vn- Đóng phí tại phòng Kế hoạch kinh tế tài chính .

+ Quy trình thực hiện

– Bước 1 : Nộp đơn và phiếu thu tại bộ phận tiếp đón hồ sơ tại phòng Đào tạo đại học .- Bước 2 : Phòng Đào tạo đại học giải quyết và xử lý, trả tác dụng ngay trong ngày .- Bước 3 : Sinh viên nhận bảng điểm tại bộ phận trả hồ sơ Phòng Đào tạo đại học

+ Thời hạn

– Trong 01 ngày thao tác .

2. Đề nghị thay đổi kết quả đăng ký môn học

+ Đối tượng/Điều kiện:

– Sinh viên ý kiến đề nghị đổi tác dụng ĐK- Điền và phân phối vừa đủ thông tin theo mẫu đơn số 02 tại wedsite : daa.tdmu.edu.vn

+ Quy trình thực hiện:

– Bước 1 : Nộp đơn tại Văn phòng Khoa quản trị sinh viên- Bước 2 : Văn phòng Khoa tổng hợp, kí xác nhận và gửi về bộ phận đảm nhiệm hồ sơ phòng Đào tạo đại học vào thứ 2, 4 và 6 hàng tuần .- Bước 3 : Phòng Đào tạo đại học giải quyết và xử lý, trả tác dụng về Văn phòng Khoa- Bước 4 : Sinh viên nhận tác dụng tại Văn phòng Khoa

+ Thời hạn:

– Trong 01 ngày thao tác .

3. Đề nghị dự thi, hoãn thi kết thúc học phần

+ Đối tượng/Điều kiện:

– Sinh viên ý kiến đề nghị dự thi, hoãn thi .- Có lý do chính đáng và kèm theo minh chính .- Điền và cung ứng thông tin theo mẫu đơn số số 3 a, 3 b tại wedsite : daa.tdmu.edu.vn

+ Quy trình thực hiện:

– Bước 1 : Nộp đơn tại Văn phòng Khoa quản trị sinh viên .- Bước 2 : Văn phòng Khoa tổng hợp, kí xác nhận và gửi về bộ phận đảm nhiệm hồ sơ phòng Đào tạo đại học vào thứ 2, 4 và 6 hàng tuần .- Bước 3 : Phòng Đào tạo đại học giải quyết và xử lý, trả tác dụng về Văn phòng Khoa- Bước 4 : Sinh viên nhận hiệu quả tại Văn phòng Khoa

+ Thời hạn:

– Trong 01 ngày thao tác .

4. Đề nghị phúc khảo điểm môn học

+ Đối tượng/Điều kiện:

– Gửi đơn trong thời hạn 10 ngày từ khi công bố điểm môn học .- Điền và cung ứng khá đầy đủ thông tin theo mẫu đơn số 04 tại wedsite : daa.tdmu.edu.vn- Đóng lệ phí phúc khảo tại phòng Kế hoạch kinh tế tài chính .

+ Quy trình thực hiện:

– Bước 1 : Sinh viên nộp đơn tại Văn phòng Khoa quản trị sinh viên- Bước 2 : Văn phòng Khoa tổng hợp và tổ chức triển khai chấm phúc khảo theo đúng Quy định .- Bước 3 : Văn phòng Khoa tổng hợp điểm và hồ sơ phúc khảo gửi về bộ phận đảm nhiệm hồ sơ phòng Đào tạo đại học vào thứ 2, 4 và 6 hàng tuần để kiểm soát và điều chỉnh điểm đổi khác ( nếu có ) .- Bước 4 : Sinh viên xem hiệu quả tại Văn phòng Khoa hoặc website : daa.tdmu.edu.vn .

+ Thời hạn:

– Trong 01 ngày thao tác

5. Đề nghị tạm dừng học

+ Đối tượng/Điều kiện:

– Sinh viên đang theo học tại Trường ,- Có lý do chính đáng và có vật chứng đính kèm- Điền và phân phối khá đầy đủ thông tin theo mẫu đơn số 05 tại wedsite : daa.tdmu.edu.vn

+ Quy trình thực hiện:

– Bước 1 : Nộp đơn tại Văn phòng Khoa quản trị sinh viên- Bước 2 : Văn phòng Khoa tổng hợp, kí xác nhận và gửi về bộ phận đảm nhiệm hồ sơ phòng Đào tạo đại học vào thứ 2, 4 và 6 hàng tuần .- Bước 3 : Phòng Đào tạo đại học giải quyết và xử lý, trả hiệu quả về Văn phòng Khoa- Bước 4 : Sinh viên nhận tác dụng tại Văn phòng Khoa

+ Thời hạn:

– Trong 01 ngày thao tác .

6. Đề nghị thôi học

+ Đối tượng/Điều kiện:

– Sinh viên có nguyên do chính đáng không hề liên tục học tại Trường- Sinh viên phải hoàn thành xong mọi nghĩa vụ và trách nhiệm với Nhà trường tính đến thời gian thôi học .- Điền và phân phối rất đầy đủ thông tin theo mẫu đơn số 06 tại wedsite : daa.tdmu.edu.vn

+ Quy trình thực hiện:

– Bước 1 : Nộp đơn tại Văn phòng Khoa quản trị sinh viên .- Bước 2 : Văn phòng Khoa tổng hợp, kí xác nhận và gửi về bộ phận đảm nhiệm hồ sơ phòng Đào tạo đại học vào thứ 2, 4 và 6 hàng tuần .- Bước 3 : Phòng Đào tạo đại học giải quyết và xử lý, trả tác dụng về Văn phòng Khoa- Bước 4 : Sinh viên nhận tác dụng tại Văn phòng Khoa

+ Thời hạn:

– Trong 01 ngày thao tác .

7. Đề nghị chuyển trường.

+ Đối tượng/Điều kiện:

– Sinh viên đang học, có nhu yếu chuyển trường. Trừ sinh viên năm thứ nhất và năm cuối .- Không rơi vào những trường hợp bị kỹ luật của Nhà trường- Phải hoàn thành xong mọi nghĩa vụ và trách nhiệm với Nhà trường- Được sự chấp thuận đồng ý của trường xin chuyển đến và trường xin chuyển đi- Điền và phân phối khá đầy đủ thông tin theo mẫu đơn số 07 tại wedsite : daa.tdmu.edu.vn

+ Quy trình thực hiện:

– Bước 1 : Sinh viên nộp đơn tại Văn phòng Khoa quản trị sinh viên .- Bước 2 : Văn phòng Khoa tổng hợp, kí xác nhận và gửi về bộ phận tiếp đón hồ sơ phòng Đào tạo đại học vào thứ 2, 4 và 6 hàng tuần .- Bước 3 : Phòng Đào tạo đại học giải quyết và xử lý, trả tác dụng về Văn phòng Khoa- Bước 4 : Sinh viên nhận tác dụng tại Văn phòng Khoa

+ Thời hạn:

– Trong 01 ngày thao tác .

8. Đăng ký xét tốt nghiệp

+ Đối tượng/Điều kiện:

– Đối với những sinh viên tốt nghiệp không theo đúng tiến trình .- Hoàn thành mọi nghĩa vụ và trách nhiệm với Nhà trường .- Thực hiện theo thông tin định kì của Phòng Đào tạo đại học .- Điền và phân phối vừa đủ thông tin theo mẫu đơn số 08 tại wedsite : daa.tdmu.edu.vn

+ Quy trình thực hiện:

– Bước 1 : Nộp đơn tại Văn phòng Khoa quản trị sinh viên .- Bước 2 : Văn phòng Khoa tổng hợp, kí xác nhận và gửi về bộ phận tiếp đón hồ sơ phòng Đào tạo đại học theo thông tin thực tiễn từng đợt xét tốt nghiệp .- Bước 3 : Phòng Đào tạo đại học giải quyết và xử lý, trả hiệu quả về Văn phòng Khoa- Bước 4 : Sinh viên nhận hiệu quả tại Văn phòng Khoa

+ Thời hạn:

– Theo đúng thời hạn trong thông tin xét tốt nhiệp định kì .

9. Đề nghị miễn giảm học phần.

+ Đối tượng/Điều kiện:

– Sinh viên có học phần đã tích góp đạt nhu yếu ở một chương trình học trước trong thời hạn không quá 5 năm. Học phần xin miễn giảm có cùng tên gọi, cùng số tín chỉ, cùng trình độ và hình thức đào .- Sinh viên xin miễn giảm học phần được triển khai một lần vào học kì đầu của khóa học .- Điền và cung ứng rất đầy đủ thông tin theo mẫu đơn số 12 tại : wedsite : daa.tdmu.edu.vn

+ Quy trình thực hiện:

– Bước 1 : Nộp đơn tại Văn phòng Khoa quản trị sinh viên .- Bước 2 : Văn phòng Khoa tổng hợp, kí xác nhận và gửi về bộ phận đảm nhiệm hồ sơ phòng Đào tạo đại học vào thứ 2, 4 và 6 hàng tuần .- Bước 3 : Phòng Đào tạo đại học giải quyết và xử lý, trả tác dụng về Văn phòng Khoa- Bước 4 : Sinh viên nhận hiệu quả tại Văn phòng Khoa

+ Thời hạn:

– Trong 01 ngày thao tác .

10. Xin học lại sau khi đã tạm dừng học, bảo lưu kết quả tuyển sinh.

+ Đối tượng/Điều kiện:

– Sinh viên có Quyết định tạm dừng học, đình chỉ học, bảo lưu hiệu quả tuyển sinh đến thời hạn, có nhu yếu quay lại học tại Trường .- Thời gian xin đăng kí học lại trước khi mở màn học kì mới 30 ngày .- Điền và cung ứng không thiếu thông tin theo mẫu đơn số 13 tại wedsite : daa.tdmu.edu.vn

+ Quy trình thực hiện:

– Bước 1 : Nộp đơn tại Văn phòng Khoa quản trị sinh viên- Bước 2 : Văn phòng Khoa tổng hợp, kí xác nhận và gửi về bộ phận đảm nhiệm hồ sơ phòng Đào tạo đại học vào thứ 2, 4 và 6 hàng tuần .- Bước 3 : Phòng Đào tạo đại học giải quyết và xử lý, trả tác dụng về Văn phòng Khoa- Bước 4 : Sinh viên nhận hiệu quả tại Văn phòng Khoa

+ Thời hạn:

– Trong 01 ngày thao tác .

11. Bảo lưu kết quả tuyển sinh.

+ Đối tượng/Điều kiện.

– Thí sinh trúng tuyển có nhu yếu- Giấy báo trúng tuyển còn hiệu lực hiện hành ghi trong giấy báo trúng tuyển- Điền và phân phối vừa đủ thông tin theo mẫu đơn số 14 tại wedsite : daa.tdmu.edu.vn- Thời gian nhận đơn trong vòng 15 ngày kể từ ngày khởi đầu làm thủ tục nhập học .

+ Quy trình thực hiện:

– Bước 1 : Nộp đơn tại bộ phận tiếp đón hồ sơ phòng Đào tạo đại học- Bước 2 : Phòng Đào tạo đại học xem xét trình Hiệu trưởng ký quyết định hành động .- Bước 3 : Sinh viên nhận tác dụng tại Bộ phận tiếp đón hồ sơ phòng Đào tạo đại học .

+ Thời hạn:

– Trong 02 ngày thao tác kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ .

12. Xem xét điểm học phần

+ Đối tượng/điều kiện:

– SV có điểm kết thúc học phần trong ứng dụng bị rơi lệch so với tác dụng công bố của giảng viên .- Điền và phân phối không thiếu thông tin theo mẫu đơn số 15 tại wedsite : daa.tdmu.edu.vn

+ Quy trình thực hiện:

– Bước 1 : Nộp đơn tại Văn phòng Khoa quản trị sinh viên .- Bước 2 : Văn phòng Khoa tổng hợp, kí xác nhận và gửi về bộ phận tiếp đón hồ sơ phòng Đảm bảo chất lượng vào thứ 2, 4 và 6 hàng tuần .- Bước 3 : Phòng Đảm bảo chất lượng giải quyết và xử lý, trả hiệu quả về Văn phòng Khoa- Bước 4 : Sinh viên nhận hiệu quả tại Văn phòng Khoa

+ Thời hạn:

– Trong 01 ngày thao tác .

13. Xin cấp lại thẻ sinh viên

a ) Đối tượng : Là SV từ khóa năm nay quay trở lại trước còn đang theo học tại trường bị mất hoặc bị hỏng thẻ SV .- Địa điểm : Phòng Tổ chức Trường Đại học Thủ Dầu Một- Thời gian xử lý : 03 ngày- Quy trình thực thi :+ Bước 1 : SV thực thi mẫu Đơn xác nhận thông tin sinh viên ( mẫu STSV14 ) có xác nhận của chỉ huy Khoa .+ Bước 2 : File ảnh 3 x 4 hoặc 4 x 6 ( gửi qua email )+ Bước 3 : Nộp đơn, kèm CMND bản chính ( để so sánh ) .b ) Đối tượng : Là SV từ khóa 2017 trở về sau còn đang theo học tại trường bị mất hoặc bị hỏng thẻ SV .- Địa điểm : Ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV Trụ sở Tỉnh Bình Dương- Thời gian xử lý : theo lao lý của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV- Quy trình thực thi :+ Bước 1 : SV triển khai mẫu Đơn xác nhận thông tin sinh viên ( mẫu STSV14b ) có xác nhận của Phòng CTSV .+ Bước 2 : Nộp đơn, kèm CMND bản chính ( để so sánh ) và một ảnh 3 * 4. Tại Phòng người mua cá thể 2 – ngân hàng nhà nước Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV Trụ sở Tỉnh Bình Dương ( Địa chỉ : 549 Đại lộ Tỉnh Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Tỉnh Bình Dương )

Quy trình TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ (ĐGKQRL)

 1. Văn bản áp dụng: Thông tư 16/2015/TT-BGĐDT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ giáo dục và đào tạo, về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (TT16)
 2. Đối tượng áp dụng: Sinh viên (SV) chính quy
 3. Hồ sơ kèm theo: Bản in TT16
 4. Quy trình cụ thể:

Bước Tiến trình thực hiện

Cá nhân /Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu (nếu có)

1Xây dựng kế hoạch ĐGKQRL và thông dụng đến những khoa, sinh viênPhòng CTSVKhoa02 Tuần sau khi kết thúc học kỳ2In bảng điểm học tập học kỳ ĐGKQRL cho từng lớp sinh viên ,KhoaPhòng ĐT3SV triển khai tự ĐGKQRLSV- Mẫu STSV13- Mẫu STSV13b4Các lớp ĐGKQRL và tổng hợp hiệu quả về Khoa- GVCN- Cán bộ lớp- SV- Mẫu in S83. 01. R001. 001- Mẫu RL025Khoa ĐGKQRL và tổng hợp hiệu quả về Phòng CTSVKhoaPhòng CTSV02 tuần kể từ khi nhận kế hoạch ĐGKQRL- Mẫu in S83. 01. R001. 001- Mẫu RL036ĐGKQRL sinh viên toàn trườngHội đồng ĐGKQRL7Công bố ĐGKQRLPhòng CTSVKhoa8Giải quyết những khiếu nạiHội đồng ĐGKQRL9Tham mưu phát hành quyết định hành động công nhận ĐGKQRLPhòng CTSV10 ngày từ khi có tác dụng của Hội đồng ĐGKQRL10Nhập liệu vào ứng dụng quản trịPhòng CTSV

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP (HBKKHT)

 1. Văn bản áp dụng: Quyết định 445/QĐ-ĐHTDM ngày 25/4/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một, về việc ban hành quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV hệ chính quy (QĐ445)
 2. Đối tượng áp dụng: Sinh viên (SV) chính quy
 3. Hồ sơ kèm theo: Bản in QĐ445
 4. Quy trình cụ thể:

Bước Tiến trình thực hiện

Cá nhân /Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu (nếu có)

1Căn cứ tác dụng học tập, rèn luyện và phân chia kinh phí đầu tư cấp HBKKHT từng học kỳ tạm xét HBKKHTPhòng CTSV- Khoa- Phòng ĐT05 Tuần sau khi kết thúc học kỳ2Công bố tác dụng tạm xét HBKKHTPhòng CTSV- Khoa- Phòng ĐT3Điều chỉnh những sai sótPhòng CTSV- Khoa- Phòng ĐT4Xét HBKKHTHội đồng5Công bố tác dụng Xét HBKKHTPhòng CTSVKhoa6Giải quyết những khiếu nạiHội đồng7Tham mưu phát hành quyết định hành động công nhận tác dụng xét HBKKHTPhòng CTSV10 ngày từ khi có tác dụng của Hội đồng8Thủ tục cấp HBKKHTPhòng KH-TCPhòng CTSV

HỌC BỔNG TÀI TRỢ (HBTTr)

 1. Văn bản áp dụng: Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân (TT35)
 2. Đối tượng áp dụng: Sinh viên (SV) chính quy
 3. Hồ sơ kèm theo: Bản in TT35
 4. Quy trình cụ thể:

Bước

Tiến trình thực hiện

Cá nhân /Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu (nếu có)

1Tiếp nhận hỗ trợ vốn học bổng từ những tổ chức triển khai và cá thểPhòng CTSVCó phát sinh2Thông báo kế hoạch xét cấp HBTTrPhòng CTSVKhoa3Tiếp nhận hồ sơ xin cấp HBTTr- Phòng CTSV- Sinh viênKhoa4Xét HBTTrHội đồngNhà hỗ trợ vốn5Công bố hiệu quả xét HBTTrPhòng CTSVKhoa6Giải quyết những khiếu nạiHội đồng7Chuyển tác dụng quả xét HBTTr cho nhà hỗ trợ vốnPhòng CTSVNhà hỗ trợ vốn8Thủ tục cấp HBTTrPhòng CTSVNhà hỗ trợ vốn

XÉT KỶ LUẬT SINH VIÊN

 1. Văn bản áp dụng: Quyết định 858/QĐ-ĐHTDM ngày 27/7/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một về việc ban hành quy chế công tác sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một (QC858)
 2. Đối tượng áp dụng: Sinh viên (SV) chính quy, không chính quy
 3. Hồ sơ kèm theo: Bản in QC858
 4. Quy trình cụ thể:

Bước

Tiến trình thực hiện

Cá nhân /Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu (nếu có)

1Tiếp nhận những hồ sơ đề xuất kỷ luậtPhòng CTSVCác đơn vị chức năng trong trường2Kiểm tra, củng cố hồ sơ vi phạmPhòng CTSVCác đơn vị chức năng trong trường03 ngày3Thông báo họp Hội đồngHội đồng4

Họp hội đồng kỷ luật sinh viênHội đồng5Tiếp nhận, xử lý những khiếu nạiHội đồng6Tham mưu phát hành quyết định hành độngPhòng CTSVphòng Hành chính15 ngày7Thông báo về địa phương, mái ấm gia đình ( SV bị đình chỉ học tập trở lên )Phòng CTSVKhoa, phòng Hành chính30 ngày khi có quyết định hành động8Cập nhật vào ứng dụngPhòng CTSVKhi có quyết định hành động

SINH VIÊN XIN NGHỈ PHÉP

 1. Văn bản áp dụng: Quyết định 858/QĐ-ĐHTDM ngày 27/7/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một về việc ban hành quy chế công tác sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một (QC858)
 2. Đối tượng áp dụng: SV bị ốm đau, tai nạn (có giấy tờ chứng minh kèm theo)
 3. Hồ sơ kèm theo: Bản in QC858
 4. Quy trình cụ thể:

Bước

Tiến trình thực hiện

Cá nhân /Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu (nếu có)

1Sinh viên viết đơn ( theo mẫu )Sinh viên- Mẫu STSV5- Mẫu STSV6Sinh viên nộp đơn về Khoa- Khoa- Sinh viênChuyển đơn về phòng CTSV ( nếu nghỉ từ 05 ngày trở lên )- Khoa- Phòng CTSVKiểm tra hồ sơ dẫn chứng kèm theo- Phòng CTSV- Khoa- Sinh viênTham mưu chỉ huy trường duyệt nghỉ phép- Phòng CTSVSV nhận lại đơn- Phòng CTSV- Sinh viên03 ngày khi đảm nhiệm đơnSV nộp về khoa, lớp để update nghỉ phép- Sinh viên- Khoa- Cán bộ lớp

CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ (MGHP)

 1. Văn bản áp dụng: Nghị định 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
 2. Đối tượng áp dụng: Sinh viên hệ chính quy
 3. Hồ sơ kèm theo: Bản in Nghị định 86/2015/NĐ-CP
 4. Quy trình cụ thể

Bước

Tiến trình thực hiện

Cá nhân /Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu (nếu có)

1Lập thông tin nhận hồ sơ MGHPPhòng CTSV- Khoa- Ban BTTTĐầu mỗi Học kỳ2Tiến hành nhận và kiểm tra tính đúng chuẩn hồ sơ MGHP- Phòng CTSV- Sinh viên30 ngày kể từ ngày ra thông tin- MGHP1- MGHP23Nhập liệu vào chương trình quản trị EdusoftPhòng CTSVCó phát sinh hồ sơ4Tổng hợp list sinh viên thuộc diện MGHPPhòng CTSV1 tuần sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ5Công bố list. Điều chỉnh thông tin sai sót, bổ trợ hồ sơ .- Phòng CTSV- Sinh viênBan BTTT1 tuần6Tham mưu phát hành quyết định hành động MGHPPhòng CTSVTuần thứ 3 sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ7Chuyển quyết định hành động MGHP cho phòng Kế hoạch kinh tế tài chính triển khai chi trả .Phòng KH-TCSau khi có quyết định hành động MGHP

CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP XÃ HỘI (TCXH)

1. Văn bản vận dụng : Căn cứ quyết định hành động số 1121 / 1997 / QĐ-TTg ngày 23 tháng12 năm 1997 của Thủ tướng nhà nước về việc học bổng và trợ cấp xã hội so với học viên, sinh viên những trường đào tạo và giảng dạy công lập ( QĐ1121 ) .2. Đối tượng vận dụng : Sinh viên hệ chính quy3. Hồ sơ kèm theo : Bản in QĐ11214. Quy trình đơn cử

Bước

Tiến trình thực hiện

Cá nhân /Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu (nếu có)

1Lập thông tin nhận hồ sơ TCXHPhòng CTSV- Khoa- Ban BTTTĐầu mỗi Học kỳ2Tiến hành nhận và kiểm tra tính đúng mực hồ sơ .- Phòng CTSV- Sinh viên30 ngày kể từ ngày ra thông tin- Mẫu STSV1- Mẫu STSV23Nhập liệu vào chương trình quản trị EdusoftPhòng CTSVCó phát sinh hồ sơ4Tổng hợp list sinh viên thuộc diện được TCXHPhòng CTSV1 tuần sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ5- Công bố list, kiểm soát và điều chỉnh thông tin sai sót, bổ trợ hồ sơ .- Phòng CTSV- Sinh viênBan BTTT1 tuần6Tham mưu phát hành quyết định hành động TCXHPhòng CTSVTuần thứ 3 sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ7Thủ tục cấp TCXHPhòng KH-TCPhòng CTSV

THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT)

 1. Văn bản áp dụng: Luật BHYT 2014 và văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT sinh viên hàng năm của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương
 2. Đối tượng áp dụng: Sinh viên hệ chính quy
 3. Hồ sơ kèm theo: văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT sinh viên của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương
 4. Quy trình cụ thể

Bước

Tiến trình thực hiện

Cá nhân /Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu (nếu có)

1Liên hệ cơ quan BHXH để triển khai đúng những thủ tục mua BHYT sinh viên cho năm học mớiPhòng CTSVBHXHTháng 102Lập thông tin thực thi BHYT cho sinh viênPhòng CTSV- Khoa- Ban BTTTTháng 10 hàng nămBiểu mẫu của cơ quan BHXH3Thu tiền và ĐK thông tin từ SV- Phòng CTSV- Sinh viênTheo thông tin4Chuyển tiền, biểu mẫu theo đúng pháp luật của cơ quan BHXH để mua thẻ BHYT cho sinh viên- Phòng CTSV- Sinh viênBHXHTrước 15/12Biểu mẫu của cơ quan BHXH5Nhận thẻ BHYT từ cơ quan BHXH và phát cho đại diện thay mặt những lớp- Phòng CTSV- Sinh viênTrước 25/126Làm thủ tục kiểm soát và điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT nếu có sai sót .- Phòng CTSV- Sinh viênBiểu mẫu của cơ quan BHXH7Điều chỉnh nơi KCB bắt đầu cho sinh viên khi có nhu yếu- Phòng CTSV- Sinh viênĐầu mỗi quýBiểu mẫu của cơ quan BHXH8Liên hệ phòng Kế hoạch kinh tế tài chính và cơ quan BHXH để triển khai quyết toán ngân sách KCB khởi đầu hàng năm- Phòng CTSV- Sinh viênTháng 2-3Biểu mẫu của cơ quan BHXH

ĐĂNG KÝ ĐỊA CHỈ NGOẠI TRÚ

– Thông tư số 27/2009 / TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo – Đào tạo về Quy chế Ngoại trú của học viên, sinh viên những trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hệ Chính quy ;- Quyết định số 284 / QĐ-ĐHTDM ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Trường Đại học Thủ Dầu Một

 1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên hệ chính quy
 2. Hồ sơ kèm theo: Sổ (file) theo dõi ngoại trú sinh viên
 3. Quy trình cụ thể

Bước

Tiến trình thực hiện

Cá nhân /Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Biểu mẫu (nếu có)

1Thông báo, hướng dẫn cho sinh viên ĐK ngoại trúPhòng CTSVKhoaĐầu năm họcĐăng ký trực tuyến trên website : tdmu.edu.vn2Sinh viên thực thi ĐK ngoại trúSinh viên30 ngàyMẫu STSV184Tổng hợpđịa chỉ ngoại trú ( lần 1 )Phòng CTSV7 ngày3Thông báo nhắc nhở ĐK bổ trợPhòng CTSVKhoa15 ngày4Tổng hợp địa chỉ ngoại trú của sinh viên trường ( lần 2 )Phòng CTSV7 ngàyMẫu in Edusoft : STTDKNT. 0025Gửi list sinh viên ngoại trú theo địa phươngPhòng CTSVĐịa phương3 ngàyMẫu in Edusoft : STTDKNT. 0016Kiểm tra, đề xuất kỷ luật, báo cáo giải trình và tàng trữPhòng CTSV

PHẦN III HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

I. TRỢ CẤP XÃ HỘI

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 53/1998 / TT-LB / BGD&ĐT – BTC-BTB và XH ngày 25/8/1998 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chính sách học bổng và trợ cấp xã hội so với học viên, sinh viên những trường đào tạo và giảng dạy công lập ;Trường Đại học Thủ Dầu Một hướng dẫn triển khai chính sách trợ cấp xã hội so với sinh viên hệ chính quy như sau :

1. Đối tượng và hồ sơ thuộc diện trợ cấp xã hội

1.1. Đối tượng 1. SV là người dân tộc ít người ở vùng cao hoặc các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Người dân tộc ít người ( Căn cứ để xác định là giấy khai sinh, giấy kết hôn của bố, mẹ trong đó ghi rõ bố hoặc mẹ là người dân tộc ít người), ở vùng cao hoặc các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn là người dân tộc ít người phải liên tục sống hoặc có hộ khẩu thường trú ở vùng cao hoặc các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn ít nhất từ 3 năm trở lên (tính đến thời điểm nhập học).

– Hồ sơ cần nộp :+ Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội ( theo Mẫu STSV2 )+ Giấy tờ chứng tỏ là người dân tộc bản địa ít người ( hoàn toàn có thể sử dụng những giầy tờ : Giấy khai sinh ; giấy ghi nhận là người dân tộc bản địa )+ Sổ hộ khẩu+ Giấy ghi nhận của Ủy Ban Nhân Dân xã / phường / thị xã về thời hạn cư trú của sinh viên ( theo Mẫu STSV16 )

1.2. Đối tượng 2. SV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa. Đây là những người không có người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên.

– Hồ sơ cần nộp :+ Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội ( theo Mẫu STSV2 )+ Giấy xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân xã / phường / thị xã phường / xã nơi SV ĐK thường trú là diện mồ côi cả cha lẫn mẹ, điều kiện kèm theo kinh tế tài chính khó khăn vất vả .

1.3. Đối tượng 3. SV bị tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 là những người gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, được Hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định.

– Hồ sơ cần nộp :+ Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội ( theo Mẫu STSV2 )+ Biên bản giám định của Hội đồng y khoa xác lập năng lực lao động bị suy giảm ( tỉ lệ ) do tàn tật .

1.4. Đối tượng 4. SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập là những người mà gia đình của họ thuộc hộ nghèo.

– Hồ sơ cần nộp : ( mỗi học kỳ nộp 1 lần )+ Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội ( theo Mẫu STSV1 )+ Giấy ghi nhận hộ nghèo ( theo Mẫu STSV15 ) ; Ví dụ : hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1 ( năm nay – 2017 ) nộp giấy ghi nhận hộ nghèo năm năm nay ; hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 2 ( năm nay – 2017 ) nộp giấy ghi nhận hộ nghèo năm 2017 .Các đối tượng người tiêu dùng 1, 2, 3 thực thi hồ sơ một lần cho cả khóa học ; nếu có đổi khác lao lý về đối tượng người tiêu dùng và khoanh vùng phạm vi vận dụng thì làm lại hồ sơ. SV thuộc đối tượng người dùng 4 triển khai hồ sơ theo từng học kỳ. SV thuộc nhiều đối tượng người dùng thì được hưởng mức trợ cấp xã hội cao nhất .

2. Mức trợ cấp xã hội

2.1. SV thuộc đối tượng 1: Mức trợ cấp hàng tháng được cấp 140.000đ/SV/tháng.

2.2. SV thuộc đối tượng 2, 3, 4:Mức trợ cấp hàng tháng được cấp 100.000đ/SV/ tháng.

2.3. Thời gian hưởng trợ cấp xã hội: 12 tháng/01 năm; danh sách sinh viên hưởng trợ cấp xã hội được nhà trường xét duyệt từng học kỳ.

3. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ

3.1. Địa điểm : Phòng Công tác sinh viên3.2. Thời gian : Theo thông tin của Phòng Công tác sinh viên

 • Nhà trường không giải quyết các trường hợp SV nộp sồ sơ chậm trễ, SV tự chịu trách nhiệm về việc hưởng trợ cấp của mình nếu thuộc trong các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

II. MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016 / TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chủ trương miễn, giảm học phí, tương hỗ ngân sách học tập từ năm học năm ngoái – năm nay đến năm học 2020 – 2021 ;Trường Đại học Thủ Dầu Một hướng dẫn triển khai chủ trương miễn, giảm học phí so với SV hệ chính quy như sau :

 1. Đối tượng và hồ sơ
  1. Đối tượng không phải đóng học phí

SV ngành sư phạm hệ chính quy theo chỉ tiêu huấn luyện và đào tạo của Nhà nước

  1. Đối tượng được miễn học phí

1.2.1 Đối tượng 1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Quốc hội. (Chi tiết xem phụ lục MGHP1)

– Hồ sơ cần nộp :+ Đơn miễn, giảm học phí ( theo mẫu )+ Giấy xác nhận của cơ quan quản trị đối tượng người tiêu dùng người có công .

   1. Đối tượng 2. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ cần nộp:

+ Đơn miễn, giảm học phí ( theo mẫu )+ Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy Ban Nhân Dân cấp xã cấp .+ Giấy chứng minh hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy Ban Nhân Dân cấp xã xác nhận .

   1. Đối tượng 3. SV đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang học cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất (Chi tiết xem phụ lục MGHP2).

– Hồ sơ cần nộp :+ Đơn miễn, giảm học phí ( theo mẫu )+ Quyết định trợ cấp xã hội của quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện .

   1. Đối tượng 4. SV học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
 • Hồ sơ cần nộp:

+ Đơn miễn, giảm học phí ( theo mẫu )+ Giấy khai sinh+ Giấy chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy Ban Nhân Dân cấp xã xác nhận .

1.2.5 Đối tượng 5. SV người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có Điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

– Người dân tộc thiểu số rất ít người gồm có : La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu ;- Vùng có Điều kiện kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả và đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả được xác lập theo những văn bản pháp luật tại phụ lục MGHP3- Hồ sơ cần nộp :+ Đơn miễn, giảm học phí ( theo mẫu )+ Giấy khai sinh+ Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy ĐK tạm trú .

1.3 Đối tượng được giảm học phí

1.3.1 Đối tượng được giảm 70% học phí: SV là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

– Vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả theo lao lý của cơ quan có thẩm quyền ( xem phụ lục MGHP3 )- Hồ sơ cần nộp :+ Đơn miễn, giảm học phí ( theo mẫu )+ Giấy khai sinh+ Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy ĐK tạm trú

1.3.2 Đối tượng được giảm 50% học phí. Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

– Hồ sơ cần nộp :+ Đơn miễn, giảm học phí ( theo mẫu )+ Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ do tổ chức triển khai bảo hiểm xã hội cấp .- Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí phải nộp vừa đủ hồ sơ tại phòng Công tác Sinh viên trong vòng 45 ngày kể từ ngày khai giảng năm học .- Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí chỉ phải làm 1 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời hạn học tập. Riêng so với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào đầu mỗi học kỳ phải nộp bổ trợ giấy ghi nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm địa thế căn cứ xét miễn, giảm học phí cho kỳ học tiếp theo .Phụ lục MGHP1

Sinh viên là người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30/7/2012 của Văn phòng Quốc hội. Cụ thể:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ; Thương binh ; Người hưởng chủ trương như thương bệnh binh ; Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến ( nếu có ) ;- Con của người hoạt động giải trí cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 ( nếu có ) ; con của người hoạt động giải trí cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ( nếu có ) ; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến ; con của liệt sỹ ; con của thương bệnh binh ; con của người hưởng chủ trương như thương bệnh binh ; con của thương bệnh binh ; con của người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học .Phụ lục MGHP2

Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013. Cụ thể:

– Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi ;- Mồ côi cả cha và mẹ ;- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo lao lý của pháp lý ;- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chính sách chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội ;- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời hạn chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định hành động giải quyết và xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc ;- Cả cha và mẹ mất tích theo pháp luật của pháp lý ;- Cả cha và mẹ đang hưởng chính sách chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội ;- Cả cha và mẹ đang trong thời hạn chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định hành động giải quyết và xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc ;- Cha hoặc mẹ mất tích theo lao lý của pháp lý và người còn lại hưởng chính sách chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội ;- Cha hoặc mẹ mất tích theo lao lý của pháp lý và người còn lại đang trong thời hạn chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định hành động giải quyết và xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc ;- Cha hoặc mẹ đang hưởng chính sách chăm nom, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội và người còn lại đang trong thời hạn chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định hành động giải quyết và xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc .Phụ lục MGHP3

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền ban hành danh mục vùng, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn:

Quyết định số 582 / QĐ-TTg ngày 28/4/2017 quyết định hành động phê quyệt list thôn đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tiến trình năm nay – 2020Các quyết định hành động khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ trợ hoặc pháp luật mới về list những xã đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, thôn đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả ( nếu có ) .

III. TRỢ CẤP ƯU ĐÃI

Căn cứ thông tư số 36/2015 / TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015 hướng dẫn về hồ sơ, trình tự thủ tục chính sách tặng thêm trong giáo dục và huấn luyện và đào tạo so với người có công với cách mạng và con của họ. Trường Đại học Thủ Dầu Một hướng dẫn về trợ cấp tặng thêm ( TCƯĐ ) so với SV chính quy như sau :

1. Đối tượng:

a ) Chế độ tặng thêm trong giáo dục huấn luyện và đào tạo được vận dụng so với sinh viên là người có công với cách mạng và con của họ là : ( sau đây gọi là sinh viên ưu đãi-SVƯĐ )- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân .- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến .- Thương binh, người hưởng chủ trương như thương bệnh binh, thương bệnh binh loại B ( sau đây gọi chung là thương bệnh binh ) .- Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến .- Con của người hoạt động giải trí cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 .- Con của người hoạt động giải trí cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 .- Con của liệt sĩ .- Con của thương bệnh binh .- Con của thương bệnh binh .- Con của người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học .b. SVƯĐ thuộc nhiều diện được hưởng chính sách khuyễn mãi thêm trong giáo dục đào tạo và giảng dạy thì chỉ hưởng một chính sách tặng thêm mức cao nhất .c. SVƯĐ cùng một lúc học ở nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học thì chỉ được hưởng một chính sách khuyến mại mức cao nhất tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học .d. Không vận dụng chính sách tặng thêm trong giáo dục giảng dạy so với, SVƯĐ tại thuộc một trong những trường hợp sau :- Đang hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học ;- Đã hưởng chính sách tặng thêm tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học ;- Người có công lao lý tại Điều 1 của Thông tư 36/2015 / TT-BLĐTBXH bị đình chỉ chính sách khuyến mại người có công với cách mạng .e. Các chính sách tặng thêm trong giáo dục đào tạo và giảng dạy theo pháp luật tại Thông tư 36/2015 / TT-BLĐTBXH không thay thế sửa chữa chính sách học bổng chủ trương, chính sách học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện theo pháp luật hiện hành .

2. Chế độ ưu đãi

Các mức trợ cấp được triển khai theo pháp luật tại Nghị định số 20/2015 / NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm năm ngoái của nhà nước pháp luật mức trợ cấp, phụ cấp so với người có công với cách mạng .

 1. Thực hiện xác nhận là SV của trường

Trường xác nhận ( Mẫu số 02 – ƯĐGD ) để SV hoàn thành xong hồ sơ hưởng TCƯĐ vào đầu khóa học và xác nhận SV đang học vào đầu mỗi học kỳ để phòng Lao động – Thương binh và Xã hội những địa phương làm cơ sở chi trả tiền trợ cấp hàng năm và hàng tháng .

IV.VAY VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH

Thực hiện Quyết định số 157 / QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng nhà nước về Tín dụng so với học viên, sinh viên. Ngân hàng Chính sách xã hội ( NHCSXH ) sẽ cho sinh viên có thực trạng khó khăn vất vả vay vốn shopping sách vở, phương tiện đi lại học tập, ngân sách ăn, ở, đi lại theo phương pháp : vay vốn trải qua hộ mái ấm gia đình, mái ấm gia đình trực tiếp nhận nợ và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ tại NHCSXH ở địa phương của sinh viên. Đối tượng, thủ tục vay như sau :

1. Đối tượng SV được vay vốn

– SV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có năng lực lao động .- SV là thành viên của hộ mái ấm gia đình thuộc hộ nghèo theo tiêu chuẩn pháp luật của pháp lý .- SV là thành viên của hộ mái ấm gia đình hộ cận nghèo ( hộ có có thu nhập bắng 150 % hộ nghèo ) theo lao lý của nhà nước .- SV mà mái ấm gia đình gặp khó khăn vất vả về kinh tế tài chính do tai nạn đáng tiếc, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời hạn học tại trường .

2. Phương thức cho vay

Việc vay vốn so với sinh viên được thực thi theo phương pháp vay trải qua hộ mái ấm gia đình. Đại diện hộ mái ấm gia đình là người trực tiếp vay vốn và có nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ tại NHCSXH ở địa phương. Trường hợp sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không còn năng lực lao động, được trực tiếp vay vốn tại NHCSXH nơi nhà trường đặt trụ sở .

3. Thời hạn cho vay

– Thời hạn cho vay là khoảng chừng thời hạn được tính từ ngày người vay nhận món vay tiên phong cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi được thỏa thuận hợp tác trong Khế ước nhận nợ. Thời hạn cho vay gồm có thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ .- Thời hạn phát tiền vay là khoảng chừng thời hạn tính từ ngày người vay nhận món vay tiên phong cho đến ngày SV kết thúc khóa học, kể cả thời hạn SV được nhà trường cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu hiệu quả học tập ( nếu có ) .- Thời hạn trả nợ là khoảng chừng thời hạn được tính từ ngày người vay món nợ tiên phong đến ngày trả hết nợ gốc và lãi. Đối với những chương trình đào tạo và giảng dạy có thời hạn huấn luyện và đào tạo đến một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay. ( 2 năm ), so với những chương trình huấn luyện và đào tạo trên một năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay .

4. Mức vốn cho vay và lãi suất cho vay

– Mức vốn cho vay tối đa là 1.500.000 đồng / tháng / sinh viên ( Quyết định 751 / QĐ-TTg ngày 30/5/2017 ). NHCSXH pháp luật mức cho vay đơn cử so với SV địa thế căn cứ vào mức thu học phí của từng trường và sinh hoạt phí theo vùng nhưng không vượt quá mức cho vay lao lý trên .- Lãi suất cho vay tặng thêm so với học viên, sinh viên từ tháng 8 năm 2011 là 0,60 % / tháng. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130 % lãi suất vay khi cho vay .

5. Trả nợ gốc và lãi tiền vay

– Trong thời hạn phát tiền vay, đối tượng người tiêu dùng được vay vốn chưa phải trả nợ gốc và lãi ; lãi tiền vay được tính kể từ ngày dối tượng được vay vốn nhận khoản vay tiên phong đến ngày trả hết nợ gốc .- Đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi vay lần tiên phong ngay sau khi sinh viên vó việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày sinh viên kết thúc khóa học .- Mức trả nợ mỗi lần do NHCSXH hướng dẫn và được thống nhất trong hợp đồng tín dụng thanh toán .- Đến kỳ trả nợ ở đầu cuối, người vay có khó khăn vất vả chưa trả được nợ, phải có văn bản ý kiến đề nghị gia hạn nợ thì được ngân hàng nhà nước chính sách xã hội xem xét gia hạn trả nợ cho đối tượng người dùng vay vốn ; thời hạn gia hạn nợ tối đa bằng ½ thời hạn trả nợ .- Trường hợp đối tượng người tiêu dùng vay vốn không trả nợ đúng hạn theo kỳ hạn ở đầu cuối và không được phép gia hạn nợ, NHCSXH chuyển thành nợ quá hạn. NHCSXH phối hợp với chính quyền sở tại địa phương, những tổ chức triển khai chính trị-xã hội có giải pháp tịch thu nợ .

6. Trách nhiệm của hộ gia đình SV

Hộ mái ấm gia đình của SV thuộc những đối tượng người tiêu dùng trên, liên hệ với Ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương để mua hồ sơ và được hướng dẫn thủ tục vay vốn. Hộ mái ấm gia đình của SV được vay vốn ở NHCSXH phải có ý thức sử dụng vốn vay một cách tiết kiệm chi phí, đúng mục tiêu, có nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ sau khi SV tốt nghiệp ra trường và có việc làm .

7. Công tác xác nhận

Trường xác nhận vào Giấy xác nhận ( Mẫu STSV10_ SV ĐK cấp giấy xác nhận trực tuyến ) để SV làm thủ tục xin vay vốn và tổ chức triển khai cho SV được vay vốn ký cam kết trả nợ ( theo mẫu của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành ) trước khi SV tốt nghiệp ra trường .

8. Trách nhiệm của SV

SV thuộc đối tượng người tiêu dùng vay vốn mà có nhu yếu xin vay vốn cần tìm hiểu thêm kỹ những hướng dẫn về vay vốn tín dụng thanh toán đào tao hoặc liên hệ phòng Công tác sinh viên để được tư vấn. Mẫu giấy xác nhận tải từ trang WEB của Trường. ( Mẫu STSV10 ) – cấp trực tuyến* Sau hai tháng kể từ khi có Giấy xác nhận, SV phải báo cho lớp trưởng biết tình hình vay vốn của mái ấm gia đình mình. Trước khi tốt nghiệp ra trường nếu mái ấm gia đình SV chưa trả nợ xong vốn vay thì SV phải có nghĩa vụ và trách nhiệm làm Giấy cam kết trả nợ ( theo mẫu lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ). SV có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin cho nhà trường và mái ấm gia đình biết địa chỉ công tác làm việc khi có việc làm ( được ký hợp đồng lao động ), có nguồn thu nhập và có nghĩa vụ và trách nhiệm cùng mái ấm gia đình trả nợ vốn vay .

9. Trách nhiệm của lớp trưởng, trợ lý sinh viên ở các khoa

Lớp trưởng có nghĩa vụ và trách nhiệm chớp lấy tình hình vay vốn tín dụng thanh toán SV ở lớp. Cuối mỗi học kỳ, lớp trưởng báo cáo giải trình tình hình vay vốn của lớp về khoa, khoa tổng hợp tình hình vay vốn sinh viên của khoa mình báo cáo giải trình về phòng CTSV. Ở học kỳ 1, báo cáo giải trình vào ngày 31/12 hàng năm và học kỳ 2, báo cáo giải trình vào ngày 20/4 hàng năm .

V. HỌC BỒNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

I. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Sinh viên ( SV ) hệ chính quy của Trường Đại học Thủ Dầu Một .2. SV thuộc diện hưởng học bổng chủ trương, trợ cấp xã hội và chủ trương khuyến mại theo pháp luật hiện hành thì ngoài chính sách đang được hưởng, nếu đạt tác dụng học tập và rèn luyện trong học kỳ xét học bổng từ loại khá trở lên cũng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập ( HBKKHT ) như những SV khác .3. Không vận dụng so với những trường hợp : SV theo học những chương trình đặc biệt quan trọng, Bằng đại học thứ 2, Đào tạo từ xa, Chương trình liên thông, Vừa làm vừa học .

II. Quỹ HBKKHT, thời gian

1.Quỹ HBKKHT được bố trí tối thiểu bằng 08% nguồn thu học phí hệ chính quy. Đối với các ngành nghề đào tạo không thu học phí thì quỹ học bổng được trích tối thiểu bằng 08% từ nguồn học phí do Nhà nước cấp bù.

2. HBKKHT được xét, cấp 2 học kỳ chính trong năm học, cấp 10 tháng trong năm học, chỉ cấp trong thời hạn kế hoạch giảng dạy, thời hạn tạm dừng, bảo lưu, thời hạn lê dài thời hạn học không được cấp học bổng .

III. Điều kiện, xếp loại

SV phải thỏa những điều kiện kèm theo sau :

 • SV có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được xét, cấp HBKKHT trong phạm vi quỹ HBKKHT của trường.

+ Kết quả học tập dùng tính xét HBKKHT là điểm trung bình chung ( ĐTBC ) học kỳ xét học bổng ( được lao lý tại quy định đào tạo và giảng dạy cho hệ đại học chính quy hiện hành của Trường phát hành ). Chỉ tính hiệu quả thi / kiểm tra lần thứ nhất và không có môn học < 5.0 theo thang điểm 10 .+ Kết quả rèn luyện được xác lập theo lao lý của Quy chế nhìn nhận tác dụng rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường phát hành .

 • SV trong học kỳ xét HBKKHT phải đăng ký học tối thiểu 14 tín chỉ. Các trường hợp ít hơn 14 tín chỉ thì phải theo kế hoạch đào tạo của từng chương trình đào tạo/chuyên ngành đào tạo (CTĐT/CN).

Xếp loại HBKKHT

Điểu kiện Kết quả học tập

Kết quả rèn luyện

Xuất sắcĐạt điểm từ 9 đến 10Loại xuất sắcGiỏiĐạt điểm từ 8 đến cận 9Loại tốt trở lênKháĐạt điểm từ 7 đến cận 8Loại khá trở lên

IV. Mức HBKKHT

Xếp loại HBKKHTMức HBKKHTXuất sắcBằng 2 lần mức học phí hiện hành của CTĐT / CNGiỏiBằng 1,5 lần mức học phí hiện hành của CTĐT / CNKháBằng 01 lần mức học phí hiện hành của CTĐT / CN

V. Cách xét chọn HBKKHT

 • HBKKHT được xét, cấp theo khóa học, chương trình đào tạo/chuyên ngành và giới hạn trong phạm vi quỹ học bổng của khóa học chương trình đào tạo/chuyên ngành đó.
 • HBKKHT được xét, cấp theo thứ tự xếp loại Xuất sắc Giỏi Khá cho đến khi hết quỹ học bổng.
 • Trường hợp nhiều SV có điểm học tập bằng nhau, thì ưu tiên theo các tiêu chí sau: Điểm rèn luyện -> những thành tích đóng góp khác của SV cho hoạt động học tập và rèn luyện.

VI. Quy trình xét, cấp HBKKHT

1. Phân bổ quỹ HBKKHT : Sau 01 tháng kết thúc thời hạn thu học phí của học kỳ, Phòng Kế hoạch-Tài chính ( KHTC ) trình Hiệu trưởng phê duyệt phân chia quỹ HBKKHT cho từng khóa đào tạo và huấn luyện, chương trình huấn luyện và đào tạo / chuyên ngành và lớp ( hành chính ) .2. Xét HBKKHT : Cuối mỗi học kỳ, địa thế căn cứ vào hiệu quả học tập và rèn luyện của SV, phòng Công tác Sinh viên ( CTSV ) phối hợp với Khoa lập list SV đủ điều kiện kèm theo xét HBKKHT từ cao xuống thấp cho đến hết quỹ học bổng phân chia cho từng khóa đào tạo và huấn luyện, chương trình huấn luyện và đào tạo / chuyên ngành .3. Thông báo hiệu quả xét HBKKHT : Phòng CTSV thông tin đến những đơn vị chức năng tương quan và công bố công khai minh bạch. Các đơn vị chức năng tương quan trong Trường update xử lý những phản hồi của SV trong vòng 07 ngày .Phân công như sau :- Phòng Đào tạo đại học : Nội dung tương quan đến ĐTBC của những SV ;- Phòng CTSV : Nội dung tương quan tác dụng rèn luyện của những SV ;- Phòng Kế hoạch-Tài chính : Nội dung tương quan đến quỹ học bổng .Các đơn vị chức năng được giao trách nhiệm có nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp trao đổi với phòng CTSV để kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ ( nếu có ) và chốt list chính thức .4. Tổng hợp và trình Hội đồng : Sau thời hạn thông tin tác dụng xét HBKKHT, phòng CTSV tổng hợp list trình Hội đồng xét, cấp HHBKKHT trải qua và trình Hiệu trưởng ra quyết định hành động công nhận và công bố công khai minh bạch .5. Phòng KHTC lập kế hoạch cấp HBKKHT cho SV. HBKKHT sẽ được chuyển khoản qua ngân hàng vào thông tin tài khoản của SV ĐK với nhà trường ( thông tin tài khoản Ngân hàng Ngân Hàng BIDV Chi nhánh Tỉnh Bình Dương ) .

VI. HỌC BỔNG NGOÀI NGÂN SÁCH

Hàng năm, sinh viên theo học tại Trường sẽ được xét và trao tặng những học bổng do những cá thể, đơn vị chức năng, doanh nghiệp, tổ chức triển khai hỗ trợ vốn. Tùy theo mỗi đơn vị chức năng sẽ có tiêu chuẩn xét học bổng và những mốc thời hạn khác nhau .

VII. HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH

– Đối tượng được hưởng học bổng chủ trương lao lý tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 152 / 2007 / QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng nhà nước về học bổng chủ trương so với học viên, sinh viên học tại những cơ sở giáo dục thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân được hướng dẫn đơn cử như sau :1. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển được pháp luật tại Nghị định số 134 / 2006 / NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của nhà nước lao lý chính sách cử tuyển vào những cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, tầm trung thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân .2. Học sinh, sinh viên đang học tại những trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường dự bị đại học, trừ học viên, sinh viên là người dân tộc thiểu số đang được hưởng chính sách học bổng chủ trương lao lý tại Quyết định số 82/2006 / QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng nhà nước về việc kiểm soát và điều chỉnh mức học bổng chủ trương so với học viên, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại những trường đại trà phổ thông dân tộc bản địa nội trú và trường dự bị đại học pháp luật tại Quyết định số 194 / 2001 / QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng nhà nước .3. Học viên là thương bệnh binh, người tàn tật, người khuyết tật thuộc diện không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí trong thời hạn đang học tại những trường dạy nghề dành cho thương bệnh binh, người tàn tật, người khuyết tật .- Hồ sơ triển khai Quyết định số 152 / 2007 / QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng nhà nước về học bổng chủ trương so với học viên, sinh viên học tại những cơ sở giáo dục thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân .

VIII. BẢO HIỂM Y TẾ SINH VIÊN

Sinh viên là đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế ngoại trừ những em đã tham gia BHYT các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT (theo hướng dẫn số 02/HDLN-SDDĐT-BHXH ngày 20/5/2019 V/v hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2019-2020)

1. SV mua BHYT tại trường:

Mức phí đóng BHYT bằng 4,5 % mức lương cơ sở nhân với số tháng mua, được ngân sách Nhà nước tương hỗ 30 % và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Bình Dương tương hỗ 30 % SV chỉ đóng 40 %, vận dụng khi nộp trước ngày 15/12/2019 ( theo pháp luật thời hạn của nhà trường ) .

2. SV đã có thẻ BHYT theo nhóm đối tượng khác:

Nộp bản sao thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng người dùng khác và nhà trường sẽ kiểm tra thời hạn còn giá trị .

Lưu ý: Các trường hợp không tham gia BHYT sẽ bị kỷ luật theo quy định.

PHẦN IV

ĐỔNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN
TRUNG TÂM HỌC LIỆU

(http://lib.tdmu.edu.vn; www.facebook.com/lib.tdmu)

 1. Chức năng, giờ phục vụ các phòng Trung tâm Học liệu

Phòng Chức năng

Giờ phục vụ

A2.201 : Phòng Luận văn Báo chí

– Phục vụ đọc tại chỗ :+ Đề tài Nghiên cứu Khoa học+ Khóa luận, Đồ án, Luận văn, Luận án+ Báo, Tạp chí+ Kỷ yếu, CD- Phục vụ truy vấn máy tính- Giữ túi xách, đồ vật cá thể+ Sáng : 07 : 30 – 11 : 00+ Chiều : 13 : 30 – 16 : 30( Thứ 2 đến thứ 6 )

A2.203 : Phòng Tài liệu
ngoại văn

Phục vụ tài liệu tiếng quốc tế

A2.204 : Phòng Nghiệp vụ

Dành cho CB, NV thư viện thao tác

A2.205 : Phòng Thông tin

Cung cấp thông tin theo nhu yếu và những dịch vụ : in, sao chụp, phát hành sách ,

A2.301 : Phòng Lưu hành 1

Phục vụ tài liệu :+ Sách chuyên ngành, tìm hiểu thêm+ Sách mần nin thiếu nhi+ 7 : 30 18 : 30 ( Thứ 2 – Thứ 7 )+ 7 : 30 14 : 00 ( Chủ nhật )

A2.302 : Phòng Lưu hành 2

Phục vụ tài liệu :+ Sách dự án Bất Động Sản+ Sách GK, giáo viên, TKBG ( lớp 112 )+ Sách Chính trị Mác-Lênin, Tư tưởng TP HCM, Giáo dục đào tạo quốc phòng+ Sách tác phẩm văn học+ Từ điển+ Tủ sách Pháp luật, Hồ Chí Minh, Địa chí+ Sáng : 07 : 30 – 11 : 00+ Chiều : 13 : 30 – 16 : 30( Thứ 2 đến thứ 6 )

 • Sinh viên (SV) và học viên sau đại học (HVSĐH) sử dụng Thẻ SV/HVSĐH của mình làm Thẻ Thư viện (MSSV là mã Thư viện), các đối tượng khác đăng kí tại Trung tâm Học liệu (sau đây gọi tắt là Trung tâm) để được cấp thẻ, luôn đem theo thẻ khi vào Trung tâm, mất thẻ hoặc thay đổi thông tin phải báo Trung tâm;
 • Bạn đọc để đồ dùng cá nhân vào Tủ đựng vật dụng cá nhân (A2.201), tự bảo quản và không lưu giữ chìa khóa qua đêm;
 • Được đem nước uống đóng chai. Không đem thức ăn, vật dễ gây cháy nổ vào Trung tâm;
 • Giữ gìn vệ sinh, trật tự và bảo quản tài sản công khi vào Trung tâm;
 • Lấy tài liệu trên kệ xem tại chỗ phải để lại đúng vị trí, đem ra sử dụng tại bàn đọc trả lại bàn Thủ thư;
 • Bạn đọc tự gia hạn online khi có nhu cầu (tự gia hạn được 1 lần, trước khi bị quá hạn);
 • Nghỉ học, chuyển trường, tốt nghiệp, phải hoàn tất các thủ tục tại Trung tâm để nhận Giấy xác nhận không nợ tài liệu (sinh viên/học viên còn lưu giữ tài liệu sẽ chưa được nhận bằng)
 • Có thái độ và hành vi đúng mực, trang phục theo quy định Nhà trường, tuân thủ các Quy định cụ thể ở mỗi bộ phận.
 • A2.301: 10 ngày
 • A2.302:
  • 120 ngày và không được gia hạn: giáo khoa, dự án tiểu học – cao đẳng, an ninh quốc phòng, một số tài liệu về Lý luận chính trị;
  • 30 ngày: Tác phẩm văn học, Tài liệu dạng hỏi đáp;
  • 10 ngày: Sách Dự án văn hóa dân gian.
 • Số lượng mượn về: tối đa 4 tài liệu không cùng nhan đề (bao gồm tất cả các phòng);
 • Tài liệu không được mượn về: Tài liệu có chữ Đọc tại chỗ hoặc dán chấm đỏ ở nhãn gáy, tài liệu tra cứu, kết quả nghiên cứu khoa học, báo tạp chí, băng đĩa.
 1. Nguồn tài nguyên và cách tra cứu
 • Tài liệu dạng giấy: 109.000 bản sách và 168 nhan đề báo tạp chí

Tài liệu này được bổ trợ liên tục trong năm. Bạn đọc tìm trực tiếp trong kho hoặc tra cứu tại http://lib.tdmu.edu.vn/ để biết thông tin chi tiết cụ thể của tài liệu cũng như vị trí xếp giá, số lượng tài liệu hiện còn trong kho, tài liệu mới về ,

 • Cơ sở dữ liệu Trung tâm xây dựng (xem toàn văn, tên và mật khẩu đăng nhập lần đầu là MSSV):
  • Ebook các chuyên ngành trường đào tạo: 4.000 ebook
  • Đông Nam Bộ: 1.950 file
  • Toàn văn Báo Tạp chí: 15.000 file (Tổng mục lục 10 tạp chí chuyên ngành 2010-2015)
  • Kết quả nghiên cứu khoa học: 400 file
  • CD – ROM học ngoại ngữ: 210 CD
 • Cơ sở dữ liệu liên kết:
  • CSDL cho phép tải về:
   • CSDL dùng tại Trung tâm và trong khuôn viên trường (không đăng nhập): NASATI, gồm

Proquest CentralCredo ReferenceSTD ( Công bố khoa học và công nghệ tiên tiến Việt nam )KQNC ( liên hệ Trung tâm nếu có nhu yếu về toàn văn )

   • CSDL dùng trong và ngoài khuôn viên trường (phải đăng nhập, liên hệ Trung tâm nhận tài khoản):

Ebook của IGLibrary và Oxford University Press ( quyền truy vấn vĩnh viễn )IEEESpringerLinkTrang tailieu.vn : ( Sinh viên năm nhất đăng ký nhận thông tin tài khoản theo lớp )

  • Cơ sở dữ liệu đọc toàn văn online:

Thư viện trực tuyến của Liên Hiệp Quốc : https://www.un-ilibrary.org/Thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông quốc tế : https://www.itu-ilibrary.org/Website link :- TT Thông Tin thư viện Đại học Quốc gia HN- Sở KH&CN tỉnh Tỉnh Bình Dương

 • Những thông tin cần biết khác
 • Thường xuyên sử dụng Trang Bạn đọc (tên và mật khẩu đăng nhập lần đầu là MSSV) để kiểm tra thông tin mượn trả cá nhân, gia hạn tài liệu, ;
 • Sử dụng Website hữu ích để biết website cho tải tài liệu miễn phí, website học tiếng Anh,, hiện tại đã có hơn 800 website được liên kết;
 • Tra cứu Hồ sơ sự kiện để biết được các sự kiện đã và đang diễn ra trong ngoài nước, đặc biệt là các hoạt động của Trường;
 • Sử dụng Tổng mục lục để tra tìm nhanh các bài báo theo yêu cầu, ở phần này Bạn đọc có thể đọc toàn văn bài báo tạp chí;
 • Bạn đọc có thể Yêu cầu bổ sung tài liệu tại Website Trung tâm hoặc ghi vào Sổ yêu cầu tại các phòng phục vụ.

Một số lưu ý:

 • Bạn đọc đang làm đề tài nghiên cứu khoa học hoặc tham gia các cuộc thi có giấy xác nhận của khoa được mượn nhiều hơn 4 tài liệu;
 • SV năm nhất chưa có thẻ SV cần xuất trình Giấy vào lớp và thẻ có hình hợp lệ để mượn tài liệu (Trung tâm chỉ phục vụ khi đã có dữ liệu của sinh viên);
 • Mượn tài liệu quá hạn, mất, hư hỏng; làm hư hao trang thiết bị, phải chấp nhận các hình thức xử lý theo quy định Trung tâm;
 • Trung tâm có các biểu mẫu như: chỉnh sửa thông tin bạn đọc, đăng ký sử dụng Thư viện số, cấp giấy xác nhận, yêu cầu cung cấp thông tin, Bạn đọc có thể tải trên website Trung tâm hoặc liên hệ Trung tâm để lấy Biểu mẫu;
 • Phản ánh, yêu cầu, thắc mắc, vui lòng gửi về email:, ghi vào sổ Góp ý đặt tại phòng A2.301, gọi về số điện thoại (0274) 3 841 570 hoặc góp ý trực tiếp với lãnh đạo Trung tâm tại A2.204.

( * ) Thủ thư : Cán bộ Trung tâm đang làm trách nhiệm ghi mượn, ghi trả, hướng dẫn người dùng tại mỗi phòng .

TRUNG TÂM THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG & KHỞI NGHIỆP

Các hoạt động giải trí chính của Trung tâm gồm có :- Phối hợp với phòng Đào tạo, những Khoa tổ chức triển khai những hoạt động giải trí kiến tập, thực tập giúp người học bổ trợ kỹ năng và kiến thức trong thực tiễn và những kiến thức và kỹ năng thiết yếu để sau khi tốt nghiệp sinh viên phân phối nhu yếu việc làm tương thích với ngành huấn luyện và đào tạo .

 • Thiết lập hệ thống thông tin về việc làm, thông tin hai chiều giữa nhà trường và đơn vị sử dụng lao động, giới thiệu việc làm bán thời gian và toàn thời gian cho SV.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các buổi giao lưu, diễn đàn, hội thảo, hội nghị, ngày hội việc làm nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với nhà tuyển dụng và có thêm thông tin thị trường lao động, tìm được việc làm phù hợp.
 • Tổ chức câu lạc bộ hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, giao lưu với đơn vị sử dụng lao động giúp người học bổ sung kiến thức thực tế.
 • Thống kê việc làm, khảo sát ý kiến cựu sinh viên và người sử dụng lao động.

Hỗ trợ sinh viên thi giấy phép lái xe 02 bánh hạng A1, ô tô…

– E-Mail :- Website : http://lmc.tdmu.edu.vn/- Fanpage : Trung tâm thị trường lao động Trường Đại học Thủ Dầu Một- Điện thoại : ( 0274 ) 3865.866

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế trường Đại học Thủ Dầu Một có trách nhiệm : ( 1 ) giảng dạy ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên toàn trường ; ( 2 ) huấn luyện và đào tạo và tu dưỡng theo nhu yếu gồm 6 thứ tiếng : Anh, Trung Quốc, Nhật, Hàn, Pháp và tiếng Việt cho người quốc tế với nhiều Lever khác nhau ; ( 3 ) tổ chức triển khai thi cấp chứng từ năng lượng tiếng Anh ( EPT-TDMU ) và chứng từ vương quốc tiếng Anh-Pháp-Trung Quốc trình độ A, B, C ( 4 ) link huấn luyện và đào tạo sinh viên quốc tế.

Với phương châm Where languages no longer become barriers (Ngôn ngữ không còn là rào cản), Trung tâm hiện đang có nhiều chương trình ngoại ngữ khác nhau đáp ứng mọi nhu cầu của người học như sau:

Tiếng Anh

– Giao tiếp ( căn bản-nâng cao )- Luyện thi TOEIC, IELTS- Tiếng Anh 6 bậc ( EPT-TDMU )- Tiếng Anh thương mại- Biên phiên dịch- Tiếng Anh cho người mất cơ bản- Tiếng Anh vương quốc A, B, C- Đào tạo 1 kèm 1, theo nhu yếu

Tiếng Trung Quốc

– Giao tiếp ( căn bản-nâng cao )- Luyện thi HSK ( cấp 1-6 )- Tiếng Trung Quốc vương quốc A, B- Đào tạo 1 kèm 1, theo nhu yếu

Tiếng Pháp

– Tiếng Pháp đại trà phổ thông- Luyện thi DELF, TCF- Tiếng Pháp vương quốc A, B- Đào tạo 1 kèm 1, theo nhu yếu

Tiếng Nhật

– Tiếng Nhật phổ thông- Luyện thi JLPT- Đào tạo 1 kèm 1, theo nhu yếu

Tiếng Hàn

– Tiếng Hàn tiếp xúc- Phiên dịch tiếng Hàn- Đào tạo 1 kèm 1, theo nhu yếu

Tiếng Việt cho người nước ngoài

Ngoài những tính năng nêu trên, Trung tâm còn tích cực góp phần cho những hoạt động giải trí xã hội như trao tặng học bổng, tổ chức triển khai những câu lạc bộ tiếng Anh, tổ chức triển khai những buổi hoạt động và sinh hoạt, trao đổi, lấy quan điểm sinh viên về phương pháp học ngoại ngữ tích cực, năng động và hiệu suất cao, v.v.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Cổng 2 – Trường ĐH Thủ Dầu Một, số 6 Trần Văn Ơn, P. Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một ,tỉnh Tỉnh Bình Dương .hotline : ( 0274 ) 3.834.953 Email :Website : http : tdmuflc.edu.vn Facebook : facebook.com/tdmu.flc

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các chương trình đào tạo:

Đào tạo, tu dưỡng, kiểm tra cấp chứng từ tin học ứng dụng trình độ A, B vương quốc, những lớp chuyên đề và những lớp tin học ứng dụngđáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một theo những hướng giảng dạy :

  • Tin học văn phòng
  • Phân tích dữ liệu với SPSS
  • Vẽ kỹ thuật với Autocad
  • Vẽ kỹ thuật với Revit
  • Lập trình Matlab chuyên ngành kỹ thuật Điện Điện tử
  • Kế toán trên Excel

Đào tạo và phân phối những dịch vụ về công nghệ thông tin theo nhu yếu của những đơn vị chức năng, cá thể trong và ngoài Trường .

Email:

Website: itc.tdmu.edu.vn

Điện thoại: 0274. 3865.865

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG XÃ HỘI

Trung tâm Phát triển Công tác Xã hội là nơi cung cấp các dịch vụ xã hội và đầu mối liên kết sâu rộng với các trung tâm, cơ sở xã hội trong và ngoài tỉnh Bình Dương, đáp ứng nhu cầu thực hành, thực tập cho sinh viên tại các cơ sở xã hội chính thống và có uy tín. Đồng thời phát triển chương trình giảng dạy kỹ năng xã hội dành cho sinh viên, học viên trong và ngoài trường đại học Thủ Dầu Một đến nay đã có hơn 3000 lượt học viên đã hoàn thành và được cấp chứng nhận.

Trung tâm phát triền công tác làm việc xã hội hướng đến là nơi huấn luyện và đào tạo kiến thức và kỹ năng xã hội có uy tín và chất lượng từ nay cho đến năm 2020. Trung tâm đặt tiềm năng sẽ đào tạo và giảng dạy và cấp chứng từ cho hơn 20.000 học viên là sinh viên trong tỉnh Tỉnh Bình Dương nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung, làm hành trang vững chãi cho những em khi rời ghế nhà trường .Hiện nay TT tường xuyên mở những lớp giảng dạy kỹ năng và kiến thức :

 • Kỹ năng học tập bậc đại học
 • Kỹ năng giao tiếp thành công nơi công sở
 • Kỹ năng tổ chức sự kiện
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng thuyết trình, trình bày
 • Kỹ năng làm việc nhóm hiệu suất cao
 • Kỹ năng đặt mục tiêu, lập kế hoạch, quản lý thời gian
 • Kỹ năng khám phá và phát triển bản thân
 • Kỹ năng tìm việc, viết CV, trả lời phỏng vấn
 • Kỹ năng xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp

Học phí : 300.000 đ / sinh viên / 1 kỹ năng và kiến thức, không gồm có phí cấp chứng từSau khi triển khai xong chuẩn đầu ra, học viên học thêm kiến thức và kỹ năng tiếp theo được giảm 30 % học phí / kiến thức và kỹ năngNgoài những kỹ năng và kiến thức xã hội, Trung tâm sẽ tập trung chuyên sâu lan rộng ra tăng trưởng công tác làm việc xã hội ở mức tốt nhất. Đồng thời sẽ link, tổ chức triển khai và tham gia vào hoạt động giải trí cùng với những Trung tâm đã kết nghĩa, cơ sở có tương quan nhằm mục đích tăng cường những hoạt động giải trí xã hội giúp ngành Công tác Xã hội được lan rộng ra .

Điện thoại: (0274) 3.843.639

Email:

Facebook: https://www.facebook.com/trungtamphattriencongtacxahoi

PHẦN V CÁC QUY ĐỊNH

Thực hiện theo văn bản số 1248 / ĐHTDM-ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2013của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một

BUỔI TIẾT HỌC

Sáng (07h00-11h30)

( 05 tiết )

+ Tiết 1: 07h00 07h50

+ Tiết 2: 07h50 08h40

GIẢI LAO : 08 h40 09 h00

+ Tiết 3: 09h00 09h50

+ Tiết 4: 09h50 10h40

+ Tiết 5: 10h40 11h30

Chiều (12h30-17h00)

( 05 tiết )

+ Tiết 1: 12h30 13h20

+ Tiết 2: 13h20 14h20

GIẢI LAO : 14 h20 14 h30

+ Tiết 3: 14h30 15h20

+ Tiết 4: 15h20 16h20

+ Tiết 5: 16h20 17h00

Tối (17h30-21h20)

( 04 tiết )

+ Tiết 1: 17h30 18h20

+ Tiết 2: 18h20 19h20

GIẢI LAO : 19 h20 19 h30

+ Tiết 3: 19h30 20h20

+ Tiết 4: 20h20 21h20

Sinh viên xuất hiện trước 05 phút tại những phòng học và thực hành thực tế, sinh viên đi học muộn vào lớp học sau giờ giải lao ( tránh ảnh hưởng tác động đến giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên ) .

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỒNG PHỤC

( Ban hành kèm theo Quyết định số : 269 / QĐ-ĐHTDM, Ngày 18 tháng 3 năm năm trướccủa Hiệu trưởng trường ĐH Thủ Dầu Một )Nhằm nâng cao lòng tự hào về Trường, ý thức tác phong, biểu lộ văn hóa truyền thống học đường, Trường Đại học Thủ Dầu Một phát hành pháp luật về việc mặc phục trang so với sinh viên đang theo học tại Trường như sau :

1. Đối tượng áp dụng

Sinh viên bậc cao đẳng, đại học những hệ đào tạo và giảng dạy chính quy và không chính quy đến Trường học tập, hoạt động và sinh hoạt .

2. Quy định chung về trang phục

– Sinh viên mặc phục trang lịch sự và trang nhã, ngăn nắp, tương thích với thuần phong mỹ tục, thiên nhiên và môi trường giáo dục và giới tính ; đi giày hoặc dép có qiai hậu ; đeo thẻ sinh viên và logo ( biểu trưng ) của Trường .- Đối với sinh viên ngành sư phạm, nam mặc quần tây, áo sơ mi trắng, nữ mặc áo dài vào Thứ hai hàng tuần và những lễ, hội .- Sinh viên là người dân tộc thiểu số, công an, bộ đội, người tu hành hoàn toàn có thể mặc phục trang của dân tộc bản địa, tôn giáo, lực lượng mình .

3. Trang phục tham dự lễ hội, hoạt động tập thể

Sinh viên mặc quần tây, áo sơ mi, thắc cà vạt ; sinh viên những khoa có phục trang riêng thì mặc phục trang của khoa mình, thắc cà vạt. Nếu tham gia hoạt động giải trí ngoài trời, mặc áo khoác và đội mũ rộng vành .Cà vạt, áo khoác và mũ rộng vành theo mẫu thống nhất .

4. Trang phục thể dục thể thao, an ninh quốc phòng

Khi tham gia những môn học giáo dục sức khỏe thể chất, bảo mật an ninh quốc phòng, sinh viên mặc phục trang theo mẫu thống nhất .

5. Trang phục theo thiết kế riêng của các khoa: Mỗi khoa có thiết kế trang phục riêng cho khoa mình, nhưng phải đảm bảo tính thẫm mỹ và phải được sự đồng thuận của sinh viên.

6. Tổ chức thự hiện

Các khoa và những phòng Đào tạo, Công tác sing viên, Thanh tra có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin, nhắc nhỡ sinh viên mặc phục trang đúng lao lý .Đề nghị Đoàn trường, Hội sinh viên phối hợp với những đơn vị chức năng tuyên truyền, nhắc nhỡ sinh viên chấp hành tốt pháp luật nêu trên của nhà trường. / .

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

PGS-TS. Nguyễn Văn Hiệp

III. QUY ĐỊNH VỀ NGOẠI TRÚ

( Trích Quy chế ngoại trú học viên, sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một phát hành kèm theo Quyết định số 284 / QĐ-ĐHTDM ngày 23/3/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một ) .1. Những pháp luật chung1.1. Sinh viên ngoại trú : là sinh viên không ở trong Khu Nội trú của Nhà trường .1.2. Cư trú : là việc thường trú hoặc tạm trú tại một khu vực, một khu vực nhất định trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta .2. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của sinh viên ngoại trú2.1. Quyền của sinh viên ngoại trú- Sinh viên ngoại trú được hưởng những quyền theo lao lý hiện hành của Quy chế học viên, sinh viên trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành .- Được hưởng những quyền công dân cư trú trên địa phận, được chính quyền sở tại địa phương, Nhà trường tạo điều kiện kèm theo thuận tiện và trợ giúp trong việc ngoại trú .- Được quyền khiếu nại, đề đạt nguyện vọng của mình đến chính quyền sở tại địa phương, Hiệu trưởng Nhà trường và những cơ quan hữu quan so với những yếu tố tương quan đến quyền, quyền lợi chính đáng tại nơi cư trú .2.2. Nghĩa vụ của sinh viên ngoại trú .- Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm theo pháp luật hiện hành của Quy chế học viên, sinh viên trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành .- Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân theo lao lý của pháp lý. Chấp hành những lao lý về bảo vệ bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; tích cực tham gia những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, những tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên nơi cư trú và những hoạt động giải trí khác do địa phương tổ chức triển khai .- Phải làm thủ tục ĐK ( ĐK trực tuyến ) địa chỉ ở ngoại trú với Nhà trường trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhập học .Riêng so với sinh viên ngoại trú không cư trú tại nơi có hộ khẩu thường trú thì phải làm thủ tục ĐK tạm trú với công an xã ( phường, thị xã ) đúng lao lý của Luật Cư trú trước khi làm thủ tục ĐK ở ngoại trú với Nhà trường .Khi có sự đổi khác về nơi cư trú, phải báo địa chỉ cư trú mới của mình với Nhà trường trong thời hạn 20 ngày .3. Khen thưởng và kỷ luật3.1. Sinh viên ngoại trú không làm thủ tục ĐK ở ngoại trú đúng thời hạn lao lý sẽ bị Nhà trường giải quyết và xử lý kỷ luật bằng hình thức Khiển trách .3.2. Khi có sự biến hóa về nơi cư trú, sinh viên ngoại trú không báo địa chỉ cư trú mới của mình với Nhà trường đúng thời hạn lao lý lần thứ nhất sẽ bị Nhà trường giải quyết và xử lý kỷ luật bằng hình thức Khiển trách, những lần vi phạm tiếp theo trong năm học sẽ bị giải quyết và xử lý kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo .3.3. Sinh viên ngoại trú có những vi phạm khác sẽ bị giải quyết và xử lý theo khung giải quyết và xử lý kỷ luật của Quy chế sinh viên hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành .3.4. Các tập thể, cá thể có thành tích trong công tác làm việc ngoại trú của sinh viên sẽ được xem xét khen thưởng theo lao lý .

IV. QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI RÈN LUYỆN

Đầu mỗi học kỳ nhà trường công bố Bảng điểm chi tiết đáng giá kết quả rèn luyện sinh viên sẽ được đánh giá kết quả rèn luyện (trực tuyến- qua cổng thông tin đào tạo của nhà trường) khi có hướng dẫn đánh giá của từng học kỳ, theo quy chế dưới đây:

QUY CHẾ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA NGƯỜI HỌC ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT Ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này lao lý việc nhìn nhận hiệu quả rèn luyện của người học được huấn luyện và đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ( sau đây gọi chung là người học ), gồm có : Đánh giá tác dụng rèn luyện và khung điểm ; phân loại và quá trình nhìn nhận ; tổ chức triển khai nhìn nhận và sử dụng hiệu quả ; tổ chức triển khai triển khai .2. Quy chế này vận dụng so với người học được giảng dạy trình độ đại học hệ chính quy tại những đại học, học viện chuyên nghành, những trường đại học ( sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục ) .

Điều 2. Nguyên tắc đánh giá kết quả rèn luyện của người học

1. Thực hiện tráng lệ quy trình tiến độ và những tiêu chuẩn nhìn nhận được pháp luật tại quy định này ; bảo vệ khách quan, công khai minh bạch, công minh, đúng mực .2. Đảm bảo yếu tố bình đẳng, dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ của người được nhìn nhận .3. Phối hợp đồng bộ, ngặt nghèo những bộ phận, những đơn vị chức năng có tương quan trong nhà trường tham gia công tác làm việc nhìn nhận tác dụng rèn luyện của người học .

Điều 3. Nội dung đánh giá và thang điểm

1. Xem xét, nhìn nhận tác dụng rèn luyện của người học là nhìn nhận ý thức, thái độ của người học theo những mức điểm đạt được trên những mặt :a ) Ý thức tham gia học tập ;b ) Ý thức chấp hành nội quy, quy định, pháp luật trong nhà trường ;c ) Ý thức tham gia những hoạt động giải trí chính trị, xã hội, văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và những tệ nạn xã hội ;d ) Ý thức công dân trong quan hệ hội đồng ;đ ) Ý thức và tác dụng tham gia công tác làm việc cán bộ lớp, những đoàn thể, tổ chức triển khai khác trong cơ sở giáo dục đại học hoặc người học đạt được thành tích đặc biệt quan trọng trong học tập, rèn luyện .2. Điểm rèn luyện được nhìn nhận bằng thang điểm 100 .

Chương II

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ KHUNG ĐIỂM

Điều 4. Đánh giá về ý thức tham gia học tập

1. Các tiêu chuẩn để xác lập điểm nhìn nhận :a ) Ý thức và thái độ trong học tập ;b ) Ý thức và thái độ tham gia những câu lạc bộ học thuật, những hoạt động học thuật, hoạt động giải trí ngoại khóa, hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu khoa học ;c ) Ý thức và thái độ tham gia những kỳ thi, cuộc thi ;d ) Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập ;đ ) Kết quả học tập .2. Khung điểm nhìn nhận từ 0 đến 20 điểm .

Điều 5. Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong cơ sở giáo dục đại học

1. Các tiêu chuẩn để xác lập điểm nhìn nhận :a ) Ý thức chấp hành những văn bản chỉ huy của ngành, của cơ quan chỉ huy cấp trên được triển khai trong cơ sở giáo dục đại học ;b ) Ý thức chấp hành những nội quy, quy định và những pháp luật khác được vận dụng trong cơ sở giáo dục đại học .2. Khung điểm nhìn nhận từ 0 đến 25 điểm .

Điều 6. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

1. Các tiêu chuẩn để xác lập điểm nhìn nhận :a ) Ý thức và hiệu suất cao tham gia những hoạt động giải trí rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể thao ;b ) Ý thức tham gia những hoạt động giải trí công ích, tình nguyện, công tác làm việc xã hội ;c ) Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và những tệ nạn xã hội .2. Khung điểm nhìn nhận từ 0 đến 20 điểm .

Điều 7. Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng

1. Các tiêu chuẩn để xác lập điểm nhìn nhận :a ) Ý thức chấp hành và tham gia tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước trong hội đồng ;b ) Ý thức tham gia những hoạt động giải trí xã hội có thành tích được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng ;c ) Có niềm tin san sẻ, trợ giúp người thân trong gia đình, người có khó khăn vất vả, hoạn nạn .2. Khung điểm nhìn nhận từ 0 đến 25 điểm .

Điều 8. Đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức trong cơ sở giáo dục đại học hoặc người học đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện

1. Các tiêu chuẩn để xác lập điểm nhìn nhận :a ) Ý thức, niềm tin, thái độ, uy tín và hiệu suất cao việc làm của người học được phân công trách nhiệm quản trị lớp, những tổ chức triển khai Đảng, Đoàn người trẻ tuổi, Hội sinh viên và những tổ chức triển khai khác trong cơ sở giáo dục đại học ;b ) Kỹ năng tổ chức triển khai, quản trị lớp, quản trị những tổ chức triển khai Đảng, Đoàn người trẻ tuổi, Hội sinh viên và những tổ chức triển khai khác trong cơ sở giáo dục đại học ;c ) Hỗ trợ và tham gia tích cực vào những hoạt động giải trí chung của lớp, tập thể, khoa và cơ sở giáo dục đại học ;d ) Người học đạt được những thành tích đặc biệt quan trọng trong học tập, rèn luyện .2. Khung điểm nhìn nhận từ 0 đến 10 điểm .

Chương III

PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Điều 9. Phân loại kết quả rèn luyện

1. Kết quả rèn luyện được phân thành những loại : xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu và kém .2. Phân loại tác dụng rèn luyện :a ) Từ 90 đến 100 điểm : loại xuất sắc ;b ) Từ 80 đến dưới 90 điểm : loại tốt ;c ) Từ 65 đến dưới 80 điểm : loại khá ;d ) Từ 50 đến dưới 65 điểm : loại trung bình ;đ ) Từ 35 đến dưới 50 điểm : loại yếu ;e ) Dưới 35 điểm : loại kém .

Điều 10. Phân loại để đánh giá

1. Trong thời hạn người học bị kỷ luật mức khiển trách, khi nhìn nhận hiệu quả rèn luyện không được vượt quá loại khá .2. Trong thời hạn người học bị kỷ luật mức cảnh cáo, khi nhìn nhận hiệu quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình .3. Người học bị kỷ luật mức đình chỉ học tập không được nhìn nhận rèn luyện trong thời hạn bị đình chỉ .4. Người học bị kỷ luật mức buộc thôi học không được nhìn nhận tác dụng rèn luyện .5. Người học hoàn thành xong chương trình học và tốt nghiệp chậm so với lao lý của khóa học thì liên tục được nhìn nhận hiệu quả rèn luyện trong thời hạn đang hoàn thành xong bổ trợ chương trình học và tốt nghiệp, tùy thuộc vào nguyên do để lao lý mức nhìn nhận rèn luyện tại kỳ bổ trợ .6. Người học khuyết tật, tàn tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cha hoặc mẹ, thực trạng mái ấm gia đình đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả có xác nhận của địa phương theo pháp luật so với những hoạt động giải trí rèn luyện không có năng lực tham gia hoặc cung ứng nhu yếu chung thì được ưu tiên, động viên, khuyến khích, cộng điểm khi nhìn nhận hiệu quả rèn luyện qua sự nỗ lực và văn minh của người học tùy thuộc vào đối tượng người tiêu dùng và thực trạng đơn cử .7. Người học nghỉ học trong thời điểm tạm thời được bảo lưu hiệu quả rèn luyện sẽ được nhìn nhận hiệu quả rèn luyện khi liên tục trở lại học tập theo lao lý .8. Người học đồng thời học hai chương trình huấn luyện và đào tạo sẽ được nhìn nhận tác dụng rèn luyện tại đơn vị chức năng quản trị chương trình thứ nhất và lấy quan điểm nhận xét của đơn vị chức năng quản trị chương trình thứ hai làm địa thế căn cứ, cơ sở để nhìn nhận thêm. Trường hợp chương trình thứ nhất đã hoàn thành xong thì đơn vị chức năng quản trị chương trình thứ hai sẽ liên tục được nhìn nhận tác dụng rèn luyện của người học .9. Người học chuyển trường được sự chấp thuận đồng ý của Hiệu trưởng hai cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu tác dụng rèn luyện của cơ sở giáo dục đại học cũ khi học tại cơ sở giáo dục đại học mới và liên tục được nhìn nhận tác dụng rèn luyện ở những học kỳ tiếp theo .

Điều 11. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện

1. Người học địa thế căn cứ vào tác dụng rèn luyện của bản thân, tự nhìn nhận theo mức điểm chi tiết cụ thể do cơ sở giáo dục đại học lao lý .2. Tổ chức họp lớp có giáo viên chủ nhiệm / cố vấn học tập tham gia, thực thi xem xét và trải qua mức điểm tự nhìn nhận của từng người học trên cơ sở những vật chứng xác nhận tác dụng và phải được quá nửa quan điểm đồng ý chấp thuận của tập thể đơn vị chức năng lớp và phải có biên bản kèm theo .Giáo viên chủ nhiệm / cố vấn học tập xác nhận hiệu quả họp lớp và chuyển hiệu quả lên Hội đồng nhìn nhận tác dụng rèn luyện của người học cấp khoa ( sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp khoa ) .3. Hội đồng nhìn nhận cấp khoa họp xét, thống nhất, báo cáo giải trình Trưởng khoa trải qua và trình tác dụng lên Hội đồng nhìn nhận tác dụng rèn luyện của người học cấp trường ( sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp trường ) .4. Hội đồng cấp trường họp xét, thống nhất trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định hành động công nhận tác dụng .5. Kết quả nhìn nhận, phân loại rèn luyện của người học phải được công bố công khai minh bạch và thông tin cho người học biết trước 20 ngày trước khi phát hành quyết định hành động chính thức .

Chương IV

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Điều 12. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện

1. Cơ sở giáo dục đại học ban hành Quyết định xây dựng Hội đồng nhìn nhận hiệu quả rèn luyện của người học và chấm hết hoạt động giải trí khi Hội đồng ban hành Quyết định công nhận hiệu quả của người học chính thức .2. Hội đồng cấp trườnga ) Thẩm quyền xây dựngHội đồng cấp trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền ký Quyết định xây dựng Hội đồng cấp trường .b ) Thành phần Hội đồng cấp trường gồm có :- quản trị Hội đồng : Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền .- Thường trực Hội đồng : Trưởng phòng đảm nhiệm về công tác làm việc người học .- Các ủy viên : Đại diện Lãnh đạo những khoa, phòng ( ban ) có tương quan, đại diện thay mặt Đoàn người trẻ tuổi và Hội sinh viên cấp trường .c ) Nhiệm vụ của Hội đồng cấp trường :- Tư vấn giúp Hiệu trưởng xem xét, công nhận hiệu quả rèn luyện của từng học viên, sinh viên và chịu sự chỉ huy trực tiếp của Hiệu trưởng .- Căn cứ vào những pháp luật hiện hành, trên cơ sở ý kiến đề nghị của những Trưởng khoa, triển khai xem xét, nhìn nhận tác dụng rèn luyện của từng khoa, ý kiến đề nghị Hiệu trưởng công nhận .3. Hội đồng cấp khoaa ) Thẩm quyền xây dựngHội đồng cấp khoa do Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa được Trưởng khoa chuyển nhượng ủy quyền ký Quyết định xây dựng Hội đồng cấp khoa .b ) Thành phần Hội đồng cấp khoa gồm :- quản trị Hội đồng : Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa được Trưởng khoa chuyển nhượng ủy quyền .- Các ủy viên : Trợ lý theo dõi công tác làm việc quản trị người học ; giáo viên chủ nhiệm / cố vấn học tập ; đại diện thay mặt Liên chi đoàn người trẻ tuổi ; Chi hội hoặc Liên chi Hội sinh viên, Ban cán sự lớp .c ) Nhiệm vụ của Hội đồng cấp khoa :- Có trách nhiệm giúp Trưởng khoa xem xét, nhìn nhận đúng mực, công minh, công khai minh bạch và dân chủ hiệu quả rèn luyện của từng người học trong khoa .- Căn cứ vào những pháp luật hiện hành, trên cơ sở ý kiến đề nghị của giáo viên chủ nhiệm / cố vấn học tập của từng đơn vị chức năng lớp học, triển khai xem xét, nhìn nhận tác dụng rèn luyện của từng lớp, đề nghị Trưởng khoa công nhận .

Điều 13. Thời gian đánh giá

1. Việc nhìn nhận tác dụng rèn luyện của người học được triển khai định kỳ theo học kỳ, năm học và toàn khóa học .2. Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng điểm đạt được của 5 nội dung nhìn nhận chi tiết cụ thể của trường .3. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện những học kỳ của năm học đó .4. Điểm rèn luyện toàn khóa học là trung bình cộng của điểm rèn luyện những học kỳ của khóa học .

Điều 14. Sử dụng kết quả

1. Kết quả nhìn nhận rèn luyện từng học kỳ, năm học của người học được lưu trong hồ sơ quản trị người học của trường, được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, xét khen thưởng – kỷ luật, xét thôi học, ngừng học, xét lưu trú ký túc xá, xét xử lý việc làm thêm, xét miễn giảm ngân sách, dịch vụ và hoạt động và sinh hoạt trong ký túc xá và những ưu tiên khác tùy theo pháp luật của cơ sở giáo dục đại học .2. Kết quả nhìn nhận rèn luyện toàn khóa học của người học được lưu trong hồ sơ quản trị người học của cơ sở giáo dục đại học, làm địa thế căn cứ để xét thi tốt nghiệp, làm luận văn hoặc khóa luận tốt nghiệp .3. Kết quả nhìn nhận rèn luyện toàn khóa học được ghi chung vào bảng điểm hiệu quả học tập và lưu trong hồ sơ của người học khi tốt nghiệp ra trường .4. Người học có hiệu quả rèn luyện xuất sắc được cơ sở giáo dục đại học xem xét biểu dương, khen thưởng .5. Người học bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tục thì phải tạm ngừng học tối thiểu một học kỳ ở học kỳ tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tục lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học .

Điều 15. Quyền khiếu nại

Người học có quyền khiếu nại lên những phòng, ban công dụng hoặc Hiệu trưởng nếu thấy việc nhìn nhận hiệu quả rèn luyện chưa đúng mực. Khi nhận được đơn khiếu nại, cơ sở giáo dục đại học có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý, vấn đáp theo lao lý của pháp lý về khiếu nại .

Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng những cơ sở giáo dục đại học phát hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc triển khai Quy chế này ; Hàng năm, kiểm tra, nhìn nhận và sửa đổi bổ trợ kịp thời cho tương thích với điều kiện kèm theo, khoanh vùng phạm vi của nhà trường, ngành học và địa phương .2. Văn bản hướng dẫn thực thi của những cơ sở giáo dục đại học phải pháp luật rõ nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền hạn, công dụng của hội đồng nhìn nhận, nghĩa vụ và trách nhiệm của những phòng, ban, khoa, lớp, giáo viên chủ nhiệm / cố vấn học tập và nghĩa vụ và trách nhiệm của người học trong nhà trường ; bộc lộ rõ, chi tiết cụ thể những nội dung, tiêu chuẩn, thang điểm và hình thức nhìn nhận, đối tượng người tiêu dùng nhìn nhận tương thích theo từng năm, tương thích với đặc trưng và điều kiện kèm theo thực tiễn nhà trường, tương thích với những nội dung nhìn nhận theo khung điểm pháp luật của Quy chế này .3. Kết thúc năm học, cơ sở giáo dục đại học nhìn nhận, tổng kết và báo cáo giải trình công tác làm việc triển khai Quy chế này về Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản trị trực tiếp .

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA SINH VIÊN

Trích QUY ĐỊNH

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa sinh viên

( Ban hành kèm theo Quyết định số 286 / QĐ-ĐHTDM, ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một )

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

Văn bản này pháp luật về nội dung ; tổ chức triển khai hoạt động giải trí ngoại khóa ; khen thưởng và kỷ luật so với tập thể, cá thể trong tổ chức triển khai và hoạt động giải trí ngoại khóa .

Điều 2. Mục đích

1. Xác định và thực thi tốt hoạt động giải trí ngoại khóa theo tiềm năng giáo dục tổng lực, góp thêm phần kiến thiết xây dựng văn hóa truyền thống Nhà trường .2. Làm địa thế căn cứ cho giảng viên, nhóm lớp, lớp học phần và sinh viên triển khai hoạt động giải trí ngoại khóa ; là cơ sở để khoa, chương trình giảng dạy, những đơn vị chức năng tương quan và Nhà trường thực thi quản trị, giáo dục, nhìn nhận sinh viên theo đúng quy định, nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo phân phối nhu yếu xã hội .

Điều 3. Hoạt động ngoại khóa

1. Hoạt động ngoại khóa trong lao lý này được hiểu là hoạt động giải trí giáo dục cung ứng nhu yếu người học không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do những cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt .Hoạt động ngoại khóa gồm có những hoạt động giải trí theo Quy định Tổ chức hoạt động giải trí văn hóa truyền thống ngoại khóa cho học viên, sinh viên những cơ sở giáo dục đại học và tầm trung chuyên nghiệp được phát hành kèm theo quyết định hành động số 60/2008 / QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 11 năm 2008 và thể thao ngoại khóa theo Quy định Tổ chức hoạt động giải trí thể thao ngoại khóa cho học viên, sinh viên được phát hành kèm theo Quyết định số 72/2008 / QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ; hoạt động giải trí xã hội, hoạt động giải trí tình nguyện, hoạt động giải trí phòng chống ma túy, HIV / AIDS, mại dâm, tội phạm và những tệ nạn khác theo kế hoạch của Nhà trường, Đoàn Thanh niên và của Hội sinh viên .2. Hoạt động ngoại khóa cơ bản gồm có những nội dung :- Hoạt động về thông tin kinh tế tài chính, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế ;- Hoạt động văn hóa truyền thống, văn nghệ, thể dục, thể thao sinh viên ngoài chương trình đào tạo và giảng dạy ;- Hoạt động phòng, chống ma túy, HIV / AIDS, mại dâm, tội phạm và những tệ nạn xã hội khác ;- Hoạt động công tác làm việc xã hội, tình nguyện vì hội đồng, hoạt động giải trí bảo vệ thiên nhiên và môi trường và thiết kế xây dựng môi trường tự nhiên sống xanh – sạch – đẹp ;- Hoạt động rèn luyện kiến thức và kỹ năng sống, hoạt động giải trí giao lưu sinh viên giữa những lớp, những khoa, những khóa trong trường và giữa những trường và hoạt động giải trí giao lưu sinh viên quốc tế ;

– Hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, hướng nghiệp và tư vấn việc làm;
– Các hoạt động ngoại khóa khác.

Điều 4. Tổ chức hoạt động ngoại khóa

Hàng năm, địa thế căn cứ vào kế hoạch năm học của Nhà trường, những khoa, chương trình đào tạo và giảng dạy ; Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên những cấp dữ thế chủ động tham mưu, kiến thiết xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai những hoạt động giải trí ngoại khóa .

Điều 5. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa

1. Ban cán sự lớp, Ban Chủ nhiệm những Câu lạc bộ – Đội Nhóm, Đoàn Thanh niên Hội sinh viên những cấp có nghĩa vụ và trách nhiệm chính trong việc tổ chức triển khai cho Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên, Sinh viên thực thi hoạt động giải trí ngoại khóa và tổ chức triển khai những hoạt động giải trí ngoại khóa được nêu trong Điều 3 của Quy định này, theo kế hoạch của Nhà trường và của khoa .2. Các hoạt động giải trí ngoại khóa thiết thực hiệu suất cao những đơn vị chức năng hoàn toàn có thể tham mưu để nhân rộng hoặc lan rộng ra quy mô tổ chức triển khai .

Điều 6. Quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa

Bước 1: Xây dựng kế hoạch

Ban cán sự, Ban chủ nhiệm CLB Đội Nhóm, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Hội sinh viên những cấp lên ý tưởng sáng tạo, kiến thiết xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động giải trí .

Bước 2: Lãnh đạo ký duyệt

Trình kế hoạch cho lãnh đạo Trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Đoàn Thanh niên Hội sinh viên cấp trên trực tiếp cho ý kiến định hướng và ký duyệt.

Bước 3: Tổ chức hoạt động

Tổ chức những hoạt động giải trí theo kế hoạch, bảo vệ bảo đảm an toàn, hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí.

Bước 4: Tổng kết báo cáo

Chậm nhất 07 ngày sau khi kết thúc hoạt động giải trí, đơn vị chức năng tổ chức triển khai báo cáo giải trình tóm tắt hiệu quả, đơn cử như sau :

– Chương trình diễn ra như thế nào?; số lượng sinh viên tham gia (danh sách theo mẫu kèm theo); kết quả (trao tặng bao nhiêu giải thưởng, phần quà,); những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị (nếu có) và một số hình ảnh tiêu biểu của hoạt động.

– Nơi gửi : Báo cáo gửi về cấp duyệt kế hoạch và file mềm gửi về địa chỉ email phòng Công tác Sinh viên.

Điều 7. Khen thưởng

Tập thể, cá thể đạt thành tích xuất sắc trong những hoạt động giải trí ngoại khóa trong năm học, trong những đợt hoạt động giải trí tập trung chuyên sâu theo kế hoạch hay trong khóa học sẽ được Nhà trường biểu dương, khen thưởng hay ý kiến đề nghị cấp trên khen thưởng .

Điều 8. Kỷ luật

Tập thể, cá thể không chấp hành đúng những nội dung trong lao lý về tổ chức triển khai những hoạt động giải trí ngoại khóa theo văn bản này sẽ bị phê bình hoặc chịu hình thức kỷ luật theo lao lý của Nhà trường .

PHẦN VI

PHỤ LỤC

Sinh viên, xem, tải và in những biểu mẫu tại trang WEBSITE của Trường, những Phòng để sử dụng .

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU

TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

G.chú

Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (đối tượng hộ nghèo)

Mẫu STSV1

Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (đối tượng DTTS, mồ côi, tàn tật)

Mẫu STSV2Đơn xin nghỉ học dưới 5 ngàyMẫu STSV5Đơn xin nghỉ học từ 5 ngày trở lênMẫu STSV6Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng nhà nước ( ONLINE )Mẫu STSV10Giấy xác nhận bổ xung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược ( ONLINE )Mẫu STSV11Giấy xác nhận hưởng TCƯĐ giáo dục ( ONLINE )Mẫu số 02 / ƯĐGDBảng nhìn nhận tác dụng rèn luyện của sinh viênMẫu STSV13Giấy xác nhận ( chung )Mẫu STSV12Đơn xin xác nhận thông tin sinh viênMẫu STSV14Giấy ghi nhận sinh viên thuộc hộ nghèoMẫu STSV15Giấy chứng thời hạn thường trú của sinh viênMẫu STSV16Đơn ý kiến đề nghị miễn, giảm học phíMGHP2016

Đề nghị cấp bảng điểm

01

Đề nghị thay đổi kết quả đăng ký môn học

02

Đề nghị dự thi, hoãn thi kết thúc học phần

3 a, 3 b

Đề nghị phúc khảo điểm môn học

04

Đề nghị tạm dừng học

05

Đề nghị thôi học

06

Đề nghị chuyển trường

07

Đăng ký xét tốt nghiệp

08

Đề nghị hủy kết quả đăng ký môn học

09

Đề nghị đăng ký học lại môn học chưa đạt

10

Đề nghị học môn thay thế hoặc tương đương

11

Đề nghị miễn giảm học phần

12

Xin học lại sau khi đã tạm dừng học, bảo lưu kết quả tuyển sinh

13

Đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh

14Xem xét điểm học phần15

Đăng kí học phần chính

16Xin xác nhận những loại sách vở sinh viên17 a, 17 b ,17 c, 17 dXin xác nhận hoàn thành xong chương trình học18

TT

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

Ghi chú

Phòng chức năng và các Trung tâm

Phòng Đào tạo Đại họcI2-Tầng 1Phòng Đào tạo Sau đại họcI2-Tầng 1Phòng Khoa họcI2-Tầng 1Phòng Đảm bảo Chất lượngI2-Tầng 1Phòng Công tác Sinh viênI2-Tầng 1Phòng Quan hệ Quốc tếA1 ( Cổng 1 )Phòng Thanh traA1 ( Cổng 1 )Phòng Tổ ChứcA1 ( Cổng 1 )Phòng Cơ sở Vật chấtA1 ( Cổng 1 )Phòng Công nghệ thông tinA1 ( Cổng 1 )Phòng Kế hoạch Tài chínhA1 ( Cổng 1 )Phòng Hành chínhA1 ( Cổng 1 )Phòng truyền thông onlineI2-Tầng 1Trạm y tếG ( Cổng 3 )Văn phòng Đoàn TN-Hội sinh viênI2-Tầng 1Trung tâm Học liệuA2 ( Cổng 1 )Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tếE1 ( Cổng 2 )Trung tâm Công Nghệ Thông tinCổng 3Trung tâm Giáo dục đào tạo Thường xuyênCổng 5Trung tâm Đào tạo Kiến thức chungI2-Tầng 2Trung tâm Tuyển sinhCổng 3Trung tâm Thị Trường lao động và khởi nghiệpCổng 5Trung tâm Đào tạo Kỹ năng xã hộiCổng 5Tạp chí Đại học Thủ Dầu MộtA1 ( Cổng 1 )Khoa Sư phạmI2-Tầng 4Khoa Kinh tếI2-Tầng 2Khoa Kỹ thuật – Công nghệI2-Tầng 4Khoa Kiến trúcI2-Tầng 3Khoa Ngoại ngữI2-Tầng 2Khoa Khoa học Tự nhiênI2-Tầng 4Khoa Xã hội Nhân vănI2-Tầng 3Khoa Khoa học Quản lýI2-Tầng 2

1. Công ty Taxi

Taxi Vinasun Tỉnh Bình Dương0274.382.72.72Taxi Mai Linh0274.371.71.71

2. Điện thoại khẩn cấp

Công an113Cứu hỏa114Cấp cứu115

3. Điện – nước

Công ty cấp thoát nước tỉnh Tỉnh Bình Dương0274.3838333Điện lực tỉnh Tỉnh Bình Dương0274.2992000

4. Dịch vụ viễn thông

Sửa chữa điện thoại cảm ứng119

5. Bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tỉnh Bình Dương0274.3822.107 0274.3822.920

Tuyến xe bus nội tỉnh (thời gian: từ 5:30AM đến 7:30PM)

Mã số

Tuyến

Lộ trình tuyến

1Thủ Dầu Một Mỹ PhướcBX Khách Tỉnh – CMT8 – Cầu Ông Đành – Chợ Cây Dừa – Mũi Tàu – QL13 – Sở Sao – Mỹ Phước .2Thủ Dầu Một Cổng XanhBX Khách Tỉnh – CMT8 – Ngã Sáu – Yersin – Đại lộ Tỉnh Bình Dương – Hùng Vương – ĐT 741 – Ủy Ban Nhân Dân xã Chánh Phú Hòa – Ngã Ba Cổng Xanh .3Thủ Dầu Một Vĩnh TânBX Khách Tỉnh – CMT8 – Ngã Sáu – Yersin – Đại lộ Tỉnh Bình Dương – Hùng Vương – ĐT 742 – Ủy Ban Nhân Dân xã Phú Chánh – Cầu Thợ Ụt – Ngã Ba Vĩnh Tân .6Thủ Dầu Một Uyên HưngBX Khách Tỉnh – CMT8 – Thích Quảng Đức – ĐT 743 – Ngã Ba Bình Quới – ĐT 746 – Chợ Tân Phước Khánh – Tân Uyên .5Thủ Dầu Một Tân VạnBX Khách Tỉnh – Đường 30/4 – Đại Lộ Tỉnh Bình Dương – Cầu Ông Bố – ĐT 743 – Ngã Tư 550 – Ngã Ba Yazaki – Chợ Dĩ An – Bình Thung – ĐT 743 – Bình An .8Thủ Dầu Một Thanh TuyềnBX Khách Tỉnh – CMT8 – Ngã Sáu – Yersin – Chợ Cây Dừa – Ngã Ba Suối Giữa – Ngã Ba Phan Văn Tiến .10Mỹ Phước Long HòaTT Mỹ Phước – Cầu Quan – Long Nguyên – Long Tân – Cầu Hố Đá – Long Hòa .11Mỹ Phước Cây TrườngTT Mỹ Phước – QL13 – Lai Hưng – Lai Uyên – Ngã Ba Trừ Văn Thố – Cây Trường .

Tuyến xe bus liên tỉnh

Mã số

Tuyến

Lộ trình tuyến

4Thủ Dầu Một BX Miền ĐôngBX Khách tỉnh-ĐT 745 – Ủy Ban Nhân Dân huyện Thuận An – Cầu Ông Bố – Đại lộ Tỉnh Bình Dương – BX Miền Đông .9Dĩ An BX Miền ĐôngChợ Dĩ An – Trần Hưng Đạo – Nguyễn An Ninh – xã Đông Hòa – KCX Linh Trung – KCN Sóng Thần – quốc lộ 13 – BX Miền Đông .611Dĩ An Quận Thủ ĐứcNgã tư 550 – ĐT 743 – QL1K – Kha Vạn Cân – Võ Văn Ngân – Lê Văn Việt – Nguyễn Văn Tăng – Nguyễn Xiễn – Trạm Nước Long Bình .613Thủ Dầu Một An SươngBX Khách Tỉnh – Đại Lộ Tỉnh Bình Dương – Ngã Tư Bình Hòa – Chợ Lái Thiêu – QL13 – Ngã Tư Bình Phước – QL1K – Ngã Tư Ga – Ngã Tư An Sương .16Tân Phước Khánh BX Đại học Quốc GiaỦy Ban Nhân Dân xã Tân Vĩnh Hiệp – Ngã Tư Thuận Giao – Ngã Tư Hòa Lân – Đại Lộ Tỉnh Bình Dương – Ngã Tư Đất Khánh – Ngã Sáu An Phú – BX Tân Đông Hiệp – Ngã Tư Chiêu Liêu – Ngã Ba Cây Điệp – Đường Nguyễn An Ninh – Đường Bà Giang – QL1K – Ngã Tư Linh Xuân – Xa Lộ Thành Phố Hà Nội – KDL Suối Tiên – BX Đại Học Quốc Gia .18Đại Nam Tân Ba Biên HòaBX Khách Tỉnh – Chợ Búng – Ngã Tư Đất Thánh – Chợ Thuận Giao – Ngã Sáu An Phú – BX Tân Đông Hiệp – Ngã Ba Đông Tân – Ngã Ba Cây Điệp – Ngã Ba Bình Thung – QL1K – Cầu Hóa An – Ngã Tư Cầu Hóa An – CMT8 – Đường 30/4 – QL1 cũ – Sân Bay Biên Hòa – QL1K – BX Biên Hòa .15Tỉnh Bình Dương Bình PhướcBX Khách Tỉnh – Đại Lộ Tỉnh Bình Dương – Ngã Tư Sở Sao – ĐT 741 – Cổng Xanh – Phú Giáo – Đồng Xoài – Bệnh Viện Tỉnh Bình Phước21Bình Mỹ – BX Khách TỉnhBình Mỹ ( Củ Chi ) – Cầu Phú Cường – Huỳnh Văn Cù – CMT8 – Ngã Sáu – Ngã Ba Lò Chén – BX Khách Tỉnh .

Tuyến xe bus đến các khu du lịch

Mã số

Tuyến

Ghi chú

7Thủ Dầu Một KDL Suối TiênKhu Du lịch Suối Tiên614Bến Dược Dầu TiếngĐền Bến Dược Củ Chi615BX Chợ Lớn KDL Đại NamKhu Du lịch Đại Nam616Bến Thành KDL Đại NamKhu Du lịch Đại Nam18Đại Nam Biên HòaKhu Du lịch Đại Nam

  1. Một số Di tích lịch sử Danh thắng tiêu biểu:

Chùa Hội Khánh: Tọa lạc dưới chân đồi, cách trung tâm TP. Thủ Dầu Một 500m về hướng Đông, số 35 đường Bác sĩ Yersin, phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, là một công trình kiến trúc tôn giáo, nhệ thuật lớn nhất tỉnh, được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia ngày 07/01/1993.

Nhà tù Phú Lợi: Tọa lạc trên đường Một Tháng Mười Hai, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một. Tổng diện tích hiện nay là 77.082m2, đã được nhà nước công nhận và xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia ngày 10/07/1980.

Núi Châu Thới: Ở xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cách thành phố Biên Hoà 4km, thị xã Thủ Dầu Một 20km, thành phố Hồ Chí Minh 24km, và đã được xếp hạng là di tích danh lam thắng cảnh Quốc gia ngày 21/04/1989.

Địa đạo Tam giác sắt Tây Nam Bến Cát: Nằm trên vùng đất 3 xã: An Điền, An Tây, Phú An thuộc khu vực phía Tây Nam huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cách trung tâm thị xã Thủ Dầu Một 15 km về phía nam. Với vị trí và tầm vóc trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, địa đạo ba xã Tây Nam Bến Cát được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là Di tích lịch sử – Văn hóa cấp Quốc gia ngày 18/3/1996, có tổng diện tích 230.000m2.

Sở chỉ huy tiền phương chiến dịch Hồ Chí Minh: Nằm ở địa điểm thuộc ấp 1 xã Minh Tân (trước là xã Minh Thạnh) huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (vị trí cũng đã được Đại tướng Văn Tiến Dũng xác định năm 1987). Di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia ngày 11/5/2010.

Đại học Thủ Dầu Một theo đuổi triết lý Giáo dục đào tạo hòa hợp – tích cực, dựa trên nguyên tắc lấy việc học làm TT

Nguyên tắc lấy việc học làm trung tâm

Triết lý Giáo dục hòa hợp tích cực

Triết lý Giáo dục đào tạo hòa hợp tích cực dựa trên nguyên tắc lấy việc học làm TT, khai thác tối đa tính dữ thế chủ động của những đối tượng người dùng trong quy trình huấn luyện và đào tạo nhân lực, trong đó, đặc biệt quan trọng chú ý quan tâm đến 2 đối tượng người dùng là người dạy và người học .

Giáo dục hòa hợp tích cực cung cấp cho người học đa dạng các phương thức tiếp cận và tích lũy kiến thức, thông qua: các kênh tương tác trực tuyến với GV và bạn học (E-learning); trải nghiệm thực tế các thao tác thực hành kỹ năng và tư duy biện luận qua việc tương tác với GV và bạn học trong môi trường trực tiếp tại lớp. Nói cách khác, học tập hòa hợp là sự uyển chuyển trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, dựa trên sự kết hợp giữa dạy – học trực tuyến và dạy – học trực tiếp. Từ đó, tạo ra tính chủ động và ý thức trách nhiệm của người học trong việc tích lũy, tiếp biến và sáng tạo tri thức mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *