Ngày đăng : 22/07/2020, 20 : 47

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TẬP HUẤN MÔN TOÁN1. Việc xây dựng chương trình môn Toán phổ thông 2018 nhấn mạnh những quan điểm nào? A. Bảo đảm tính tinh giản, thiết thực; Bảo đảm tính hiện đại; Bảo đảm tính thống nhất, sự nhất quán và phát triển liên tục; Bảo đảm tính mở.B. Bảo đảm tính tỉnh giản, thiết thực, hiện đại; Bảo đảm tính thống nhất; Bảo đảm sự nhất quán và phát triển liên tục; Bảo đảm tính tích hợp và phân hoá.C. Bảo đảm tính mở; Bảo đảm tính thống nhất, sự nhất quán và phát triển liên tục; Bảo đảm tính tích hợp; Bảo đảm tỉnh phân hoáD. Bảo đảm tính tỉnh giản, thiết thực, hiện đại; Bảo đảm tính thống nhất, sự nhất quán và phát triển liên tục; Bảo đảm tính tích hợp và phân hoá; Bảo đảm tính mở. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TẬP HUẤN MƠN TỐN Việc xây dựng chương trình mơn Tốn phổ thơng 2018 nhấn mạnh quan điểm nào? A Bảo đảm tính tinh giản, thiết thực; Bảo đảm tính đại; Bảo đảm tính thống nhất, quán phát triển liên tục; Bảo đảm tính mở B Bảo đảm tính tỉnh giản, thiết thực, đại; Bảo đảm tính thống nhất; Bảo đảm quán phát triển liên tục; Bảo đảm tính tích hợp phân hố C Bảo đảm tính mở; Bảo đảm tính thống nhất, quán phát triển liên tục; Bảo đảm tính tích hợp; Bảo đảm tỉnh phân hố D Bảo đảm tính tỉnh giản, thiết thực, đại; Bảo đảm tính thống nhất, quán phát triển liên tục; Bảo đảm tính tích hợp phân hố; Bảo đảm tính mở Chọn phương án D Hình thành phát triển lực tốn học; Góp phần hình thành phát triển học sinh phẩm chất chủ yếu lực chung theo mức độ phù hợp với mơn học, cấp học; Có kiến thức, kĩ tốn học phổ thơng, bản, thiết yếu, có tính tích hợp liên mơn tạo hội để học sinh trải nghiệm nghiệm, áp dụng toán học thực tiễn; Có định hướng nghề nghiệp, có đủ lực tối thiểu để tự tìm hiểu vấn đề liên quan đến toán học suốt đời Phát biểu sau đúng: A Mục tiêu cấp học cụ thể hóa mục tiêu chung chương trình B Mục tiêu cấp phù hợp với mục tiêu chung yêu cầu cấp học C Mục tiêu cấp học thể yêu cầu cần đạt mục tiêu chung phù hợp cấp học D Mục tiêu cấp học tiếp nối mục tiêu chung Chọn đáp án Mục tiêu chung kiến thức, kĩ cụ thể hóa cấp Trung học phổ thơng nào? A Có kiến thức kĩ tốn học ban đầu thiết yếu Số phép tính; Hình học Đo lường; Thống kê Xác suất B Có kiến thức kĩ tốn học ban đầu thiết yếu Số Đại số; Hình học Đo lường; Thống kê xác suất C Có kiến thức kĩ toán học thiết yếu Đại số số yếu tố giải tích; Hình học Đo lường; Thống kê xác suất D Có kiến thức kĩ toán học ban đầu thiết yếu Số, Đại số số yếu tố giải tích; Hình học Đo lường; Thống kê Xác suất Chọn đáp án Một yêu cầu cần đạt lực giải vấn đề cấp tiểu học là: A Phát vấn để cần giải B Nhận biết vấn để cần giải nêu thành câu hỏi C Xác định tình huồng có vấn đề; thu thập, xếp, giải thích đánh giá độ tin cậy thông tin; chia sẻ am hiểu vấn đề với người khác D Giải toán xuất từ lựa chọn u cầu cần đạt lực mơ hình hoá toán học HS cấp Tiểu học là: (Chọn phương án nhất) A Thiết lập mơ hình tốn học để mơ tả tình đặt số toán thực tiễn B Sử dụng mơ hình tốn học để mơ tả tình xuất số tốn thực tiễn khơng phức tạp C Lựa chọn phép toán, cơng thức số học, sơ đồ, bảng biểu, hình vẽ để trình bày, diễn đạt (nói viết) nội dung, ý tưởng tình xuất toán thực tiễn đơn giản D Xác định mơ hình tốn học (gồm cơng thức, phương trình, bảng biểu, đồ thị ) cho tình xuất toán thực tiễn Yêu cầu cần đạt lực giải vấn đề toán học cấp trung học sở là: (Chọn phương án nhất) A Nhận biết vấn để cần giải nêu thành câu hỏi; Nêu cách thức giải vấn đề; Thực trình bày cách thức giải vấn đề mức độ đơn giản B Phát vấn đề cần giải quyết; Xác định cách thức, giải pháp giải vấn đề; Sử dụng kiến thức, kĩ toán học tương thích để giải vấn đề; Đánh giá giải pháp để khái quát hóa C Xác định tình có vấn đề, thu thập, xếp, giải thích đánh giá độ tin cậy thông tin, chia sẻ am hiểu vấn đề với người khác; Lựa chọn thiết lập cách thức, quy trình giải vấn đề; Thực trình bày giải pháp giải vấn đề D Xác định cách thức, giải pháp giải vấn đề; Sử dụng kiến thức, kĩ tốn học tương thích để giải vấn đề; Đánh giá giải pháp đề khái quát hóa Các lực toán học bao gồm: (Chọn phương án nhất) A Tư lập luận tốn học; Giải vấn đề tốn học; Mơ hình hóa tốn học; Giao tiếp tốn học; Sử dụng phương tiện cơng cụ học tốn B Mơ hình hóa; Giải vấn đề toán học; Vận dụng toán học; Tư lập luận toán học; Giao tiếp toán học C Giải vấn đề toán học; Sử dụng phương tiện cơng cụ học tốn; Vận dụng tốn học; Giải toán; Tư lập luận toán học D Tư lập luận toán học; Giao tiếp toán học; Giải vấn đề toán học; Vận dụng tốn học; Giải tốn Mơn Tốn góp phần hình thành phát triển lực tự chủ tự học thông qua: (Chọn phương án nhất) A Rèn luyện cho người học biết cách lựa chọn mục tiêu, lập kế hoạch học tập, hình thành cách tự học B Nghe hiểu, đọc hiểu, ghi chép, diễn tả thơng tin tốn học cần thiết văn tốn học C Sử dụng hiệu ngơn ngữ tốn học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để trao đổi, trình bày nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học tương tác với người khác, đồng thời thể tự tin, tôn trọng người đối thoại mơ tả, giải thích nội dung, ý tưởng toán học D Việc giúp học sinh nhận biết tình có vấn đề; chia sẻ am hiểu vấn đề với người khác; biết đề xuất, lựa chọn cách thức, quy trình giải vấn đề biết trình bày giải pháp cho vấn đề; biết đánh giá giải pháp thực khái quát hoá cho vấn đề tương tự 10 Những nội dung thuộc mạch kiến thức Thống kê Xác suất lớp Chương trình mơn Tốn 2018 so Chương trình mơn Tốn hành là: (Chọn phương án nhất) A Thu thập, phân loại, xếp số liệu B Đọc, mô tả biểu đồ thống kê hình quạt trịn Biểu diễn số liệu biểu đồ, thống kê hình quạt trịn C Hình thành giải vấn đề đơn giản xuất từ số liệu biểu đồ thống kê hình quạt trịn có D Tỉ số mơ tả số lần lặp lại khả xảy (nhiều lần) kiện thí nghiệm so với tổng số lần thực thi nghiệm trường hợp đơn giản 11 Nội dung phần kiến thức hình học phẳng chương trình mơn Tốn 2018 lớp là: (Chọn phương án nhất) A Điểm, đường thẳng, tia; Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng; Góc Các góc đặc biệt Số đo góc B Tam giác đều, hình vng, lục giác đều; Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân C Hình có trục đối xứng; Hình có tâm đối xứng; Vai trị đối xứng giới tự nhiên D Điểm, đường thẳng, tia; Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng; Tam giác đều, hình vng, lục giác 12 Điểm then chốt nội dung CT mơn tốn cấp Tiểu học là: (Chọn phương án đúng) A Cấu trúc lại mạch kiến thức, chủ trọng rèn luyện kĩ tính nhấm B Giảm độ khó kĩ thuật tính viết, tăng cường thực hành luyện tập ứng dụng toán học vào thực tiên C Tăng cường yếu tố thống kê – xác suất D Tăng cường tính tốn nâng cao 13 Nội dung giáo dục sau xuất chương trình mơn tốn lớp năm 2018 khơng có chương trình hành: (Chọn phương án nhất) A Nội dung ước lượng đồ vật, khối trụ khối cầu, số yếu tố thống kê – xác suất B Nội dung bảng nhân 4, hoạt động thực hành trải nghiệm, số yếu tố thống kê C Nội dung khối trụ khối cầu, số yếu tố thống kê, hoạt động thực hành trải nghiệm D Nội dung ước lượng đồ vật, khối trụ khối cầu, số yếu tố thống kê – xác suất, hoạt động thực hành trải nghiệm 14 Trong chương trình mơn Tốn lớp theo chương trình GDPT 2018, nội dung giáo dục sau không giới thiệu: (Chọn phương án nhất) A Số học B Yếu tố thống kê C Yếu tố Đại số D Yếu tố Hình học 15 Một số điểm then chốt cấp THPT CT mơn Tốn 2018 là: (Chọn phương án đúng) A Giảm mức độ phức tạp dạy học giải phương trình, bất phương trinh; Giảm nội dung phương pháp tọa độ việc dạy học hình học; Nhấn mạnh việc đọc, vẽ, tưởng tượng, tạo dựng việc dạy học hình học khơng gian Đặc biệt có chun đề giới thiệu Hình học họa hình vẽ kỹ thuật; B Tăng cường thêm nội dung thống kê xác suất gắn với ứng dụng đời sống thực tiễn; Coi trọng việc sử dụng phương tiện dạy học đại, phần mềm dạy học; Tăng cường thực hành luyện tập ứng dụng toán học vào thực tiễn; Không đưa nội dung số phức vào chương trình C Các chuyên đề học tập lớp 10, 11, 12 có nội dung giáo dục dành cho học sinh có định hướng nghề nghiệp cần sử dụng nhiều kiến thức toán học D Tăng cường nhiều nội dung kiến thức mở rộng mà chương trình hành chưa có 16 Định hướng chung dạy học phát triển lực toán học cho HS Chương trình mơn Tốn 2018 là: (Chọn phương án đúng) A Năng lực hình thành phát triển thơng qua hoạt động học tập trải nghiệm cá nhân B Tăng cường tính ứng dụng, gắn kết nội dung mơn Tốn với đời sống thực tế C Việc rèn luyện phương pháp học tập có ý nghĩa quan trọng D Tăng cường kĩ tính tốn nâng cao 17 Tổ chức tiến trình hoạt động học tập mơ hình dạy học theo định hướng phát triển lực là: (Chọn phương án đúng): A Mỗi chủ đề mô tả thành chuỗi học vấn cốt lõi, xếp phù hợp với tiến trình nhận thức học sinh logic toán học B Mỗi hoạt động học tập hình thành từ thao tác C Tổ chức cho HS thực có kết hoạt động học tập dựa thao tác D Tổ chức dạy học theo nhóm 18 u cầu phương pháp dạy học mơn Tốn theo định hướng phát triển lực học sinh là: (Chọn phương án nhất): A Lấy người học làm trung tâm, tổ chức trình dạy học theo hướng kiến tạo, ý dạy học phân hóa B Lấy người học làm trung tâm, tổ chức trình dạy học theo hướng kiến tạo, học sinh làm nhiều tập trải nghiệm thực tế C Tổ chức trình dạy học theo hướng kiến tạo, ý dạy học phân hóa D Lấy người học làm trung tâm, ý dạy học phân hóa 19 Các hình thức đánh giá kết giáo dục Toán học gồm: (Chọn phương án nhất) A Đánh giá đồng đẳng, đánh giá cha mẹ học sinh cộng đồng, Đánh giá giáo viên B Tự đánh giá; Đánh giá đồng đẳng; Đánh giá cha mẹ học sinh cộng đồng Đánh giá giáo viên C Tự đánh giá; Đánh giá đồng đẳng; Đánh giá giáo viên 20 Nội dung đánh giá kết giáo dục Toán học tập trung vào: (Chọn phương án đúng) A Đánh giá mức độ nhận thức nội dung đề cập chủ đề học tập, động cơ, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, tính tích cực … học sinh tham gia học tập B Đánh giá kĩ học sinh việc thực giải tập Toán C Đánh giá đóng góp học sinh vào thành tích chung tập thể việc thực có kết hoạt động chung tập thể D Đánh giá tốc độ học sinh giải tập … toán học; Giao tiếp toán học; Sử dụng phương tiện cơng cụ học tốn B Mơ hình hóa; Giải vấn đề toán học; Vận dụng toán học; Tư lập luận toán học; Giao tiếp toán học C Giải vấn đề toán học; Sử dụng… tiện cơng cụ học tốn; Vận dụng tốn học; Giải toán; Tư lập luận toán học D Tư lập luận toán học; Giao tiếp toán học; Giải vấn đề toán học; Vận dụng toán học; Giải tốn Mơn Tốn góp phần hình thành… thức, kĩ toán học tương thích để giải vấn đề; Đánh giá giải pháp đề khái quát hóa Các lực toán học bao gồm: (Chọn phương án nhất) A Tư lập luận toán học; Giải vấn đề tốn học; Mơ hình hóa toán học;

– Xem thêm –

Xem thêm: đáp án 20 câu trắc nghiệm tập huấn môn toán,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *