Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 4 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời gian t, điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị cực lớn là 50 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là
A. 150 V .

B. -150 V.

C. 200 V .
D. – 200 V.

Hướng dẫn

u $ _ { L } $ và u USD _ { C } $ luôn giao động ngược pha : $ frac { { { u } _ { L } } } { { { u } _ { C } } } = – frac { { { U } _ { 0L } } } { { { U } _ { 0C } } } = – frac { { { Z } _ { L } } } { { { Z } _ { C } } } = – 4 USD. Mà bài cho u USD _ { C } $ = 50 V → u USD _ { L } $ = – 200 V. u $ _ { R } $ và u USD _ { C } $ vuông pha nhau → $ { { left ( frac { { { u } _ { R } } } { { { U } _ { 0 text { R } } } } right ) } ^ { 2 } } + { { left ( frac { { { u } _ { C } } } { { { U } _ { 0C } } } right ) } ^ { 2 } } = 1 USD. Bài cho u USD _ { C } $ = U $ _ { OC } $ = 50 V → u USD _ { R } $ = 0Vậy : u = u USD _ { R } $ + u USD _ { L } $ + u USD _ { C } $ = – 150 V

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

  • Thread starter Đinh Yến
  • Start date Jun 21, 2021

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 3 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng là (60V ) và (20V ). Khi đó, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là

Câu 83507 Vận dụng

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 3 lần dung kháng của tụ điện. Tại thời gian t, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng là ( 60V ) và ( 20V ). Khi đó, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là
Đáp án đúng : d
Phương pháp giải+ Vận dụng độ lệch pha giữa ( { u_L } ) và ( { u_C } )
+ Sử dụng biểu thức : ( u = { u_R } + { u_L } + { u_C } )Mạch R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau — Xem chi tiết cụ thể… Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau. Biết cảm kháng của cuộn cảm là Z L, dung kháng của tụ điện là Z C. Nếu Z L = Z C thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

A. lệch pha  90 0  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

B. trễ pha  30 0   so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. 

C. sớm pha  60 0  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch

D. cùng pha với cường độ dòng điện trong đoạn mạch

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau. Biết cảm kháng của cuộn cảm là Z L, dung kháng của tụ điện là Z C. Nếu Z L = Z C thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

A. lệch pha  90 0  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

B. trễ pha  30 0  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

C. sớm pha  60 0  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

D. cùng pha với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau. Biết cảm kháng của cuộn cảm là Z L, dung kháng của tụ điện là Z C. Nếu Z L = Z C thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch :

A. lệch pha 90 0  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

B. sớm pha 60 0  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch

C. trễ pha 30 0  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

D. cùng pha so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

A.lệch pha 90 0 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. B.trễ pha 30 0 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch C.sớm pha 60 0 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau. Biết cảm kháng của cuộn cảm là ZL, dung kháng của tụ điện là ZC. Nếu ZL = ZC thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch A.lệch pha 90 o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. B.trễ pha 30 o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. C.sớm pha 60 o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. D.cùng pha với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau. Biết cảm kháng của cuộn cảm là ZL, dung kháng của tụ điện là ZC. Nếu ZL = ZC thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch A. trễ pha 30 o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

B. cùng pha với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

 C. sớm pha 60o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch

D. lệch pha 90o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau. Biết cảm kháng của cuộn cảm là Z L, dung kháng của tụ điện là Z C. Nếu Z L = Z C thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

A. trễ pha 30o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch

B. cùng pha với cường độ dòng điện trong đoạn mạch

C. sớm pha 60o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch

D. lệch pha 90o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau. Biết cảm kháng của cuộn cảm là Z L, dung kháng của tụ điện là X C. Nếu Z L = Z C thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

A. lệch pha  90 °  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

B. trễ pha  30 °  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

C. sớm pha  60 °  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

D. cùng pha so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiêp. Biết cảm kháng của của cuộn cảm là Z L, dung kháng là Z C. Nếu Z L = Z C thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

A. lệch pha 90 ∘ so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

B. trễ pha  30 ∘  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

C. sớm pha  60 ∘  so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

D. cùng pha với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.