day-dan-mang-dong-dien-khong-tuong-tac-voi
Câu hỏi : Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với
A. Các điện tích đứng yên
B. Nam châm hoạt độngC. Các điện tích chuyển dộng

D. Nam châm đứng yên

Trả lời :

* Dây dẫn mang dòng điện tương tác với:

– Các điện tích hoạt động

– Nam châm đứng yên

– Nam châm hoạt động

* Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với các điện tích đứng yên

Đáp án cần chọn là:

A .Các điện tích đứng yên

Cùng chúng tôi tìm lời giải tìm hiểu các dạng bài tập về Tính tương tác giữa hai dòng điện song song thuộc bài học nhé

nội dung

Phương pháp

+ Khi cho dòng điện chạy qua hai dây dẫn thẳng song song thì hai dòng điện tương tác với nhau .Bạn đang xem : Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với- Nếu hai dòng điện cùng chiều thì chúng hút nhau .- Nếu hai dòng điện ngược chiều thì chúng đẩy nhau .Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với ” width = ” 147 ” >

+ Độ lớn của lực từ tác dụng lên một đơn vị chiều dài của dây:

Trong đó:

I1 và I2 là cường độ dòng điện chạy qua các dây, đơn vị là ampe (A); r là khoảng cách giữa hai dòng điện, đơn vị là mét (m).

Lưu ý:

+ Lực hút hay lực đẩy giữa hai dòng điện có phương nằm trên đường nối hai dòng điện

+ Nếu tính cho dây có chiều dài l thì :Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với ( ảnh 2 ) ” width = ” 577 ” >

+ Khi có nhiều dòng điện công dụng lên nhau thì ta vận dụng nguyên tắc chồng chất : F = F1 + F2 + F3 + ….

Bài tập trắc nghiệm có đáp án

Bài 1: Hai dây dẫn thẳng dài, song song được đặt trong không khí. Cường độ trong hai dây bằng nhau và bằng I = 1 A. Lực từ tác dung lên mỗi đơn vị chiều dài của dây bằng 2.10-5N. Hỏi hai dây đó cách nhau bao nhiêu.

Lời giải

Ta có : Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với ( ảnh 3 ) ” width = ” 442 ” >

Bài 2: Một dây dẫn dài vô hạn, có cường độ I1= 6A đặt tại điểm A.

a ) Hãy tính độ lớn cảm ứng từ do dây dẫn trên gây ra tại điểm B nằm cách A đoạn 6 cm ?

b ) Nếu tại B đặt một dây dẫn thứ 2 song song với dây thứ nhất. Cho dòng điện I2 = 3A, chạy cùng chiều với dòng điện thứ nhất, hãy xác lập lực từ do I1tác dụng lên mỗi mét dây dẫn của I2, cho biết chúng đẩy hay hút nhau ?

Lời giải

a) Cảm ứng từ do dòng điện thẳng dài vô hạn gây ra tại B:

Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với ( ảnh 4 ) ” width = ” 350 ” >

b ) Vì hai dây dẫn có dòng điện cùng chiều nên lực tương tác giữa chúng là lực hút .Độ lớn của lực tương tác :Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với ( ảnh 5 ) ” width = ” 242 ” >

Bài 3: Hai dây dẫn đặt cách nhau 2cm trong không khí, dòng điện trong 2 dây có cùng giá trị cường độ, lực tương tác từ giữa 2 dây là lực hút và có độ lớn F = 2,5.10-2N. Hai dòng điện trên cùng chiều hay ngược chiều ? Tìm cường độ dòng điện trong mỗi dây ?

Lời giải

Vì lực tương tác là lực hút nên hai dòng điện cùng chiều

Ta có : Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với ( ảnh 6 ) ” width = ” 434 ” >

Bài 4: Hai dây dẫn dài vô hạn đặt cách nhau 4cm, cho 2 dòng điện chạy ngược chiều nhau trong 2 dây dẫn, 2 dòng điện có cùng cường độ I = 5A. Hãy cho biết:

a ) Hai dây dẫn trên có tương tác lực từ với nhau không ? Nếu có thì chúng đẩy hay hút nhau ? Vẽ hình ?

b ) Hãy tính lực từ tương tác trên mỗi mét chiều dài của mỗi sợi dây ?

Lời giải

a ) Vì hai dây dẫn đều mang dòng điện nên chúng sẽ tương tác với nhau bằng lực từ. Vì hai dòng điện ngược chiều nên chúng sẽ đẩy nhau : Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với ( ảnh 7 ) ” width = ” 371 ” >

b ) Lực tương tác giữa hai dây dẫn : Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với ( ảnh 8 ) ” width = ” 265 ” >

Bài 5: Ba dòng điện cùng chiều cùng cường độ 10A chạy qua ba dây dẫn thẳng đặt đồng phẳng và dài vô hạn. Biết rằng khoảng cách giữa dây 1 và 2 là 10 cm dây 2 và 3 là 5cm và dây 1 và 3 là 15cm. Xác định lực từ do:

a ) Dây 1 và dây 2 công dụng lên dây 3

b ) Dây 1 và dây 3 công dụng lên dây 2

Lời giải

a ) Vì dòng điện I1và I3cùng chiều nên I1hút I3một lực : Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với ( ảnh 9 ) ” width = ” 379 ” >Vì dòng điện I2và I3cùng chiều nên I2hút I3một lực :Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với ( ảnh 10 ) ” width = ” 369 ” >Lực từ do dây 1 và dây 2 công dụng lên dây 3 :Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với ( ảnh 11 ) ” width = ” 391 ” >

b ) Vì dòng điện I1và I2cùng chiều nên I1hút I2một lực : Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với ( ảnh 12 ) ” width = ” 357 ” >

Vì dòng điện I3và I2cùng chiều nên I3hút I2một lực:

Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với ( ảnh 13 ) ” width = ” 251 ” >Lực từ do dây 1 và dây 2 tính năng lên dây 3 :
Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với ( ảnh 14 ) ” width = ” 349 ” >

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *