de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-khoa-luan-tot-nghiep-truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC & THỰC PHẨM

Ngành đào tạo : Công nghệ thực phẩm
Trình độ đào tạo : Đại học (chính qui)
Chương trình đào tạo : Công nghệ thực phẩm

Đề cương chi tiết học phần
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Tên học phần: Khóa luận tốt nghiệp
Mã học phần: FIPR405950
Tên Tiếng Anh: Final Project
Số tín chỉ: 2 tín chỉ (0/10/20) (0 tín chỉ lý thuyết, 10 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (0 tiết lý thuyết + 10*2 tiết thực hành + 20 tiết tự học/tuần)
Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS. Trịnh Khánh Sơn
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: Các giảng viên trong Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: FEGF333250, FCHE232750, FMIC222950
Môn học trước: không

Mô tả học phần (Course Description)
Trang bị cho sinh viên các kiến thức và các kỹ năng tiếp cận nghiên cứu khoa học, vận
dụng các kiến thức công nghệ đã học để hoàn thành đề tài nghiên cứu đã chọn.

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)
Mục tiêu (Goals)
G1

1 Mô tả (Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
Có kiến thức về công nghệ thực phẩm để ứng dụng trong các vấn đề thực tế

G2

Xác định được các vấn đề nảy sinh trong công nghệ thực phẩm từ
đó phân tích và tổng hợp một cách có hệ thống và chuyên nghiệp

G3

Có khả năng làm việc nhóm và có khả năng giao tiếp bằng nhiều
hình thức như văn bản, phương tiện đa truyền thông, thuyết
trình…

G4

Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành
trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội

1 Chuẩn đầu ra CTĐT
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

8. Chuẩn đầu ra của học phần
Chuẩn đầu ra HP G1 G1.1 G1.2

Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
Phân tích và áp dụng các kiến thức cơ bản có liên quan về Công nghệ thực phẩm trong thực tế
Xây dựng và đánh giá các kiến thức về Công nghệ thực phẩm đáp Chuẩn đầu ra CDIO
1.1
1.2 ứng được công việc vận hành, điều khiển và kiểm soát qui trình công nghệ trong sản xuất thực tiễn.
G.1.3 Xây dựng và đánh giá các kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao về công nghệ thực phẩm, đáp ứng được công việc nghiên cứu công nghệ,
G2 cải tiến công nghệ và phát triển sản phẩm mới.
G.2.1 Xây dựng và đánh giá được các vấn đề, đồng thời đưa ra các đề xuất

1.3

2.1 và giải pháp để giải quyết vấn đề.
G.2.2 Xây dựng được các kỹ năng thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm.
G.2.3 Xây dựng được kỹ năng tiếp cận và tư duy hệ thống.
G.2.4 Xây dựng được kỹ năng nhận biết, phân tích và tổng hợp để giải

G3 quyết vấn đề; có khả năng tư duy sáng tạo.
G.2.5 Xây dựng được đạo đức nghề nghiệp, tự học hỏi và tự định hướng
trong nghề nghiệp; có thái độ chuyên nghiệp
G.3.1 Xây dựng được khả năng làm việc nhóm, thành lập, điều hành và
lãnh đạo nhóm.
G.3.2 Xây dựng được kỹ năng giao tiếp bằng lời nói, văn bản, các
phương tiện điện tử/đa truyền thông, thuyết trình, thảo luận và đàm
phán.
G.3.3 Xây dựng được khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ tiếng Anh.

G4

G4.1

Phát triển được vai trò và trách nhiệm của bản thân và nghề

2.2
2.3
2.4

2.5
3.1
3.2

3.3
4.1 nghiệp với bối cảnh bên ngoài và xã hội.
G4.2
2 Phát triển được hiểu biết về văn hóa của tổ chức và doanh nghiệp;
2

4.2 có khả năng hội nhập tốt trong môi trường làm việc ở các tổ chức
G4.3 và doanh nghiệp.
Phát triển được khả năng hình thành ý tưởng, mô hình hóa hệ

4.3 thống, thực hiện và quản lý được các đề án, các dự án thuộc lĩnh
G4.4 vực công nghệ thực phẩm.
Phát triển được khả năng thiết kế được các hệ thống trong lĩnh

4.4 G4.5 vực công nghệ thực phẩm theo các ý tưởng đã hình thành.
Phát triển được khả năng triển khai và quản lý quá trình triển khai

4.5 G4.6 các hệ thống thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm.
Phát triển được khả năng vận hành được các hệ thống thuộc lĩnh

4.6 vực công nghệ thực phẩm.
9. Tài liệu học tập
– Sách, giáo trình chính:
1. Các tạp chí khoa học quốc tế và trong nước
2. Các giáo trình trong và ngoài nước
– Sách (TLTK) tham khảo:

10. Đánh giá sinh viên:
– Thang điểm: 10

– Kế hoạch kiểm tra như sau:
Hình thức
Nội dung
KT Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
– Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
– Thời gian làm bài 60 – 90 phút.

11. Thời điểm Công cụ KT

Chuẩn đầu ra KT

Bảo vệ trước hội đồng đánh giá

G1.1G1.3,
G2.1G2.5
G3.1G3.3
G4.1G4.6

Tỉ lệ (%) 100

Theo lịch của trường

Nội dung chi tiết học phần:
Tuần 1-14

Nội dung Phần 1: Thực hiện nội dung khóa luận tốt nghiệp
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:
Sinh viên thực hiện các nội dung nghiên cứu theo mục tiêu được người hướng dẫn đề ra và được phê duyệt bởi Trưởng bộ môn Công nghệ Thực phẩm 3

3 Chuẩn đầu ra học phần
G1.1-G1.3,
G2.1-G2.5
G3.1-G3.3
G4.1-G4.6

 PPGD:
– Hướng dẫn trực tiếp
B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
Sinh viên thực hiện các nội dung nghiên cứu theo mục tiêu được người hướng dẫn đề ra và được phê duyệt bởi Trưởng bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Phần 2: Bảo vệ khóa luận trước hội đồng
12-13
14-15

12.
13.
14. Sinh viên tổng kết và viết khóa luận tốt nghiệp đã được thông qua bởi người hướng dẫn
Sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp cho người phản biện để được xem xét
Sinh viên tiến hành bảo vệ khóa luận trước hội đồng đánh giá và được xem xét
Sinh viên tiến hành sửa chữa nội dung khóa luận theo các ý kiến và kiến nghị của người hướng dẫn, người phản biện và hội đồng đánh giá

Đạo đức khoa học:
Ngày phê duyệt lần đầu:
Cấp phê duyệt: Trưởng khoa

15. G1.1-G1.3,

G2.1-G2.5
G3.1-G3.3
G4.1-G4.6

Trưởng Bộ môn

Người biên soạn

Tiến trình cập nhật ĐCCT
Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày   tháng  năm và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn 4

4 Mô tả học phần ( Course Description ) Trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức và những kỹ năng và kiến thức tiếp cận điều tra và nghiên cứu khoa học, vậndụng những kiến thức và kỹ năng công nghệ tiên tiến đã học để hoàn thành xong đề tài điều tra và nghiên cứu đã chọn.

7. Mục tiêu học phần ( Course Goals ) Mục tiêu ( Goals )

G1 Mô tả ( Goal description ) ( Học phần này trang bị cho sinh viên 🙂 Có kỹ năng và kiến thức về công nghệ tiên tiến thực phẩm để ứng dụng trong những vấnđề thực tế

G2 Xác định được những yếu tố phát sinh trong công nghệ tiên tiến thực phẩm từđó nghiên cứu và phân tích và tổng hợp một cách có mạng lưới hệ thống và chuyên nghiệp

G3 Có năng lực thao tác nhóm và có năng lực tiếp xúc bằng nhiều hình thức như văn bản, phương tiện đi lại đa tiếp thị quảng cáo, thuyết trình …

G4 Có năng lực hình thành sáng tạo độc đáo, phong cách thiết kế, tiến hành và vận hànhtrong toàn cảnh doanh nghiệp và xã hộiChuẩn đầu raCTĐT1. 11.21.32. 12.22.32. 42.53.13. 23.34.14. 24.34.44. 54.68. Chuẩn đầu ra của học phần Chuẩn đầura HPG1G1.

1G1. 2 Mô tả ( Sau khi học xong môn học này, người học hoàn toàn có thể 🙂 Phân tích và vận dụng những kỹ năng và kiến thức cơ bản có tương quan về Công nghệ thực phẩm trong thực tế Xây dựng và nhìn nhận những kỹ năng và kiến thức về Công nghệ thực phẩm đáp Chuẩn đầu ra CDIO1.

11.2 ứng được việc làm quản lý và vận hành, điều khiển và tinh chỉnh và trấn áp qui trình côngnghệ trong sản xuất thực tiễn.

G. 1.3 Xây dựng và nhìn nhận những kiến thức và kỹ năng nền tảng kỹ thuật nâng cao về công nghệ thực phẩm, phân phối được việc làm nghiên cứu và điều tra công nghệ tiên tiến,

G2 cải tiến công nghệ và tăng trưởng mẫu sản phẩm mới.

G. 2.1 Xây dựng và nhìn nhận được những yếu tố, đồng thời đưa ra những đề xuất1.

32.1 và giải pháp để xử lý yếu tố.

G. 2.2 Xây dựng được những kiến thức và kỹ năng thực nghiệm và nhìn nhận tác dụng thựcnghiệm.

G. 2.3 Xây dựng được kiến thức và kỹ năng tiếp cận và tư duy mạng lưới hệ thống.

G. 2.4 Xây dựng được kỹ năng và kiến thức nhận ra, nghiên cứu và phân tích và tổng hợp để giải quyết yếu tố ; có năng lực tư duy phát minh sáng tạo.

G. 2.5 Xây dựng được đạo đức nghề nghiệp, tự học hỏi và tự định hướngtrong nghề nghiệp ; có thái độ chuyên nghiệp

G. 3.1 Xây dựng được năng lực thao tác nhóm, xây dựng, quản lý và điều hành và lãnh đạo nhóm.

G. 3.2 Xây dựng được kiến thức và kỹ năng tiếp xúc bằng lời nói, văn bản, các phương tiện điện tử / đa tiếp thị quảng cáo, thuyết trình, bàn luận và đàm phán.

G. 3.3 Xây dựng được năng lực tiếp xúc bằng ngoại ngữ tiếng Anh.

G4 G4. 1 Phát triển được vai trò và nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân và nghề nghiệp với toàn cảnh bên ngoài và xã hội.

G4. 2 Phát triển được hiểu biết về văn hóa truyền thống của tổ chức triển khai và doanh nghiệp có năng lực hội nhập tốt trong thiên nhiên và môi trường thao tác ở những tổ chức và doanh nghiệp. Phát triển được năng lực hình thành sáng tạo độc đáo, quy mô hóa hệ thống, thực thi và quản trị được những đề án, những dự án Bất Động Sản thuộc lĩnh vực công nghệ tiên tiến thực phẩm. Phát triển được năng lực phong cách thiết kế được những mạng lưới hệ thống trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến thực phẩm theo những ý tưởng sáng tạo đã hình thành. Phát triển được năng lực tiến hành và quản trị quy trình triển khai những mạng lưới hệ thống thuộc nghành nghề dịch vụ công nghệ tiên tiến thực phẩm. Phát triển được năng lực quản lý và vận hành được những mạng lưới hệ thống thuộc lĩnh vực công nghệ tiên tiến thực phẩm.

9. Tài liệu học tập – Sách, giáo trình chính :

1. Các tạp chí khoa học quốc tế và trong nước

2. Các giáo trình trong và ngoài nước – Sách ( TLTK ) tìm hiểu thêm : 10.

Đánh giá sinh viên : – Thang điểm : 10

– Kế hoạch kiểm tra như sau : Hìnhthức Nội dung KTBảo vệ khóa luận tốt nghiệp

– Nội dung bao quát toàn bộ những chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

– Thời gian làm bài 60 – 90 phút. 11.

Thời điểm Công cụ KT Chuẩn đầu ra KT Bảo vệ trước hội đồng đánh giá G1. 1G1. 3, G2. 1G2. 5G3. 1G3. 3G4. 1G4. 6T ỉ lệ ( % ) 100 Theo lịch của trường

Nội dung chi tiết học phần : Tuần1-14 Nội dung

Phần 1 : Thực hiện nội dung khóa luận tốt nghiệpA / Các nội dung và PPGD chính trên lớp : Sinh viên triển khai những nội dung nghiên cứu và điều tra theo tiềm năng được người hướngdẫn đề ra và được phê duyệt bởi Trưởng bộ môn Công nghệ Thực phẩm Chuẩn đầu ra học phần G1. 1 – G1. 3, G2. 1 – G2. 5G3. 1 – G3. 3G4. 1 – G4. 6

PPGD : – Hướng dẫn trực tiếpB / Các nội dung cần tự học ở nhà : Sinh viên triển khai những nội dung điều tra và nghiên cứu theo tiềm năng được người hướngdẫn đề ra và được phê duyệt bởi Trưởng bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Phần 2 : Bảo vệ khóa luận trước hội đồng12-1314-1512. 13.14. Sinh viên tổng kết và viết khóa luận tốt nghiệp đã được trải qua bởi người hướng dẫn Sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp cho người phản biện để được xem xét Sinh viên triển khai bảo vệ khóa luận trước hội đồng nhìn nhận và được xem xét Sinh viên triển khai thay thế sửa chữa nội dung khóa luận theo những quan điểm và kiến nghị của người hướng dẫn, người phản biện và hội đồng đánh giá

Đạo đức khoa học : Ngày phê duyệt lần đầu : Cấp phê duyệt : Trưởng khoa15. G1. 1 – G1. 3, G2. 1 – G2. 5G3. 1 – G3. 3G4. 1 – G4. 6

Trưởng Bộ môn Người biên soạn Tiến trình update ĐCCT Lần 1 : Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1 : ngày   tháng  năm   và ghi rõ họ tên ) Trưởng Bộ môn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *