top-3-de-cuong-nganh-luat-viet-bao-cao-dat-diem-cao

Top 3 Đề Cương Ngành Luật Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp được chúng tôi tổng hợp lại chia sẻ đến các bạn sinh viên đang chuẩn bị viết báo cáo tốt nghiệp ngành Luật. Khi chọn được một đề tài hợp ý, các bạn cần phải xây dựng đề cương viết báo cáo tốt nghiệp ngành Luật. Để xác định hướng đi bài báo cáo và triển khai viết bài.

TOP 3 Đề cương ngành Luật viết báo cáo tốt nghiệp: Pháp Luật Về Giải Quyết Tranh Chấp Kinh Doanh, TM Ở Tòa Án

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục đích nghiên cứu đề tài.
 3. Đối tượng, phạm vi của việc nghiên cứu đề tài ( TOP 3 Đề Cương Ngành Luật )
 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài
 5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn
 6. Cơ cấu của đề tài

Chương 1. Cơ Sở Lý Luận Về Giải Quyết Tranh Chấp Kinh Doanh, Thương Mại Tại Tòa Án

1.1. Khái quát về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án

 • 1.1.1.  Khái niệm giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án
 • 1.1.2. Yêu cầu của việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án
 • 1.1.3. Ý nghĩa của việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án

1.2. Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh tại Tòa án nhân dân

 • 1.2.1. Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh
 • 1.2.2. Hệ thống pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại
 • 1.2.3. Nội dung của pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

Chương 2. Thực Trạng Pháp Luật Giải Quyết Tranh Chấp Tranh Chấp Kinh Doanh, Thương Mại Ở Tand ( TOP 3 Đề Cương Ngành Luật )

2.1.Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp tranh chấp kinh doanh, thương mại ở Tòa Án

 • 2.1.1.Những kết quả giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án nhân dân tỉnh ABC
 • 2.1.2.Những tồn tại trong giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án nhân dân tỉnh ABC

2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án nhân dân tỉnh ABC

 • 2.2.1 Đẩy mạnh áp dụng các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp tranh chấp kinh doanh, thương mại
 • 2.2.2 Giải pháp khắc phục về pháp luật về giải quyết tranh chấp tranh chấp kinh doanh, thương mại ở TAND

TOP 3 Đề cương ngành Luật viết báo cáo tốt nghiệp: Áp Dụng Pháp Luật Về Thỏa Ước Lao Động Tập Thể Ở Doanh Nghiệp

Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Thoả Ước Lao Động Tập Thể( TOP 3 Đề Cương Ngành Luật )

1.1.Các khái niệm và đặc điểm về thoả ước lao động tập thể

 • 1.1.1. Khái niệm thỏa ước lao động tập thể
 • 1.1.2. Đặc điểm thỏa ước lao động tập thể
 • 1.1.3. Phân loại thỏa ước lao động tâp thể

1.2. Những vấn đề chung về giao kết thỏa ước lao động tập thể

 • 1.2.1. Chủ thể giao kết thỏa ước lao động tập thể
 • 1.2.2. Nguyên tắc và trình tự giao kết thỏa ước lao động tập thể

1.3. Những vấn đề chung về thực hiện thòa ước lao động tập thể

 • 1.3.1. Hiệu lực thỏa ước lao động tập thể
 • 1.3.2. Thời hạn thỏa ước lao động tập thể
 • 1.3.3. Sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể
 • 1.3.4. Thủ tục dăng ký thỏa ước lao động tập thể

nội dung

Chương 2 : Thực Tiễn Áp Dụng Những Quy Định Của Pháp Luật Về Thỏa Ước Lao Động Tập Thể Tại Doanh Nghiệp

2.1. Tổng quan về công ty TNHH

 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty
 • 2.1.4 Tổng quan về tình hình nhân sự tại công ty

2.2. Thực trạng áp dụng những quy định của pháp luật về thỏa ước lao động tập thể tại công ty TNHH (TOP 3 Đề Cương Ngành Luật)

 • 2.1.1. Thực tiễn quy định của pháp luật về giao kết thỏa ước lao động tập thể tại công ty
 • 2.1.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về giao kết thỏa ước lao động tập thể tại công ty

2.3. Những thành tựu đạt được và hạn chế khi thực hiện thỏa ước lao động tập thể

Chương 3 : Một Số Kiến Nghị Nhằm Hoàn Thiên Pháp Luật Thỏa Ước Lao Động Tâp Thể

3.1. Đối với những cơ quan, tổ chức triển khai Nhà nước

3.2. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động

3.3. Đối với tổ chức triển khai công đoàn cơ sở

Trong quá trình hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp ngành Luật, nếu bạn không có tự tin hoặc gặp khó khăn viết báo cáo.

TOP 3 Đề cương ngành Luật viết báo cáo tốt nghiệp: Pháp Luật Về Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên

Chương 1 : Khái Quát Về Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên

1.1. Khái niệm chung về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1.2 Đặc điểm của TNHH MTV

 • 1.3.1. Thành viên công ty là một cá nhân hoặc một tổ chức
 • 1.3.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là pháp nhân
 • 1.3.3. Chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty
 • 1.3.4. Không được phát hành cổ phiếu ra công chúng để công khai huy động vốn
 • 1.3.5. Quyền của chủ sở hữu trong việc chuyển nhượng, rút vốn công ty bị hạn chế

1.4. Vai trò của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chương 2: Thực Trạng Pháp Luật Hiện Hành Về Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Ở Việt Nam ( TOP 3 Đề Cương Ngành Luật )

2.1. Quy chế thành lập, đăng ký kinh doanh, tổ chức lại, giải thể TNHH MTV

 • 2.1.1.  Đăng ký, thành lập TNHH MTV
 • 2.1.2.  Tổ chức lại TNHH MTV
 • 2.1.3.  Giải thể TNHH MTV

2.2. Quy định về tổ chức quản lý TNHH MTV

 • 2.2.1.  Cơ cấu tổ chức quản lý TNHH MTV
 • 2.2.2.  Cơ cấu tổ chức quản lý TNHH MTV

2.3. Chế độ tài chính và vốn của TNHH MTV

 • 2.3.1.  Vốn điều lệ của TNHH MTV
 • 2.3.2.  Huy động, quản lý, sử dụng vốn

2.4. Quyền và nghĩa vụ của công ty, chủ sở hữu TNHH MTV

 • 2.4.1.  Quyền của TNHH MTV
 • 2.4.2.  Nghĩa vụ của TNHH MTV
 • 2.4.3.  Quyền của chủ sở hữu TNHH MTV
 • 2.4.4.  Nghĩa vụ của chủ sở hữu TNHH MTV

Chương 3 : Một Số Kiến Nghị Về Hoàn Thiện Pháp Luật Về Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Ở Nước Ta

3.1. Phương hướng hoàn thành xong pháp lý về TNHH MTV
3.2. Một số đề xuất kiến nghị nhằm mục đích triển khai xong pháp lý về TNHH MTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *