kiem-tra-hoc-ky-toan-lop-5

Đề bài

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) ( 19,750 = 19,75 ) ☐

b) (19,750 = 197,50) ☐

c) ( 30,08 = 300,80 ) ☐
d) ( 30,08 = 30,080 ) ☐

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A. ( 0,0400 = dfrac { { 400 } } { { 10 } } )
B. ( 0,0400 = dfrac { { 400 } } { { 100 } } )
C. ( 0,0400 = dfrac { { 400 } } { { 1000 } } )
D. ( 0,0400 = dfrac { { 400 } } { { 10000 } } )

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a ) ( 42,42 < 42,042 ) ☐ b ) ( 42,42 > 42,042 ) ☐
c ) ( 25,05 > 25,050 ) ☐
d ) ( 25,05 = 25,050 ) ☐

Câu 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Viết số thập phân 40,060 dưới dạng rút gọn nhất :
A. 4,6 B. 40,6
C. 40,006 D. 40,06

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Các số sau đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn :
a ) ( 0,6 ; 0,25 ; 0,48 ; 0,312 ) ☐
b ) ( 0,25 ; 0,312 ; 0,48 ; 0,6 ) ☐

Câu 6.  Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a ) Tìm số tự nhiên ( x ) biết : ( 42,95 < x < 43,01 ) ( x = 42 ) ☐ ( x = 43 ) ☐ b ) Tìm chữ số ( x ) biết : ( overline { 36, x9 } < 36,1 ) ( x = 0 ) ☐ ( x = 1 ) ☐

Câu 7. Hãy xếp các số sau theo thứ tự giảm dần:

( 15,1 ; 14,7 ; 14,09 ; 21,02 ; 32,09 )

Câu 8. Tìm hai số tự nhiên liên tiếp (a) và (b) biết:

( a < 20,01 < b )

Câu 9. Viết đáp số dưới dạng số thập phân.

Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều dài bằng ( dfrac { 3 } { 4 } m ), chiều rộng bằng ( dfrac { 4 } { 5 } ) chiều dài. Tính chu vi và diện tích quy hoạnh mảnh bìa đó .

Câu 10. Cho 4 chữ số (0, 2, 4, 6). Hãy lập các số thập phân có đủ 4 chữ số khác nhau mà phần thập phân có 3 chữ số.

Câu 11. Tính bằng cách thuận tiện nhất rồi viết kết quả dưới dạng số thập phân.

( dfrac { { 42 times 37 } } { { 74 times 84 } } = ….. = ….. = ….. )

Lời giải

Câu 1.

Phương pháp:

– Nếu viết thêm chữ số ( 0 ) vào bên phải phần thập phân của 1 số ít thập phân thì được một số ít thập phân bằng nó .
– Nếu một số ít thập phân có chữ số ( 0 ) ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được 1 số ít thập phân bằng nó .

Cách giải:

Ta có : ( 19,750 = 19,75 ) ; ( 30,08 = 30,080 ) .
Vậy tác dụng như sau : a ) Đ ; b ) S ; c ) S ; d ) Đ .

Câu 2.

Phương pháp:

– Áp dụng cách quy đổi :
( dfrac { 1 } { 10 } = 0,1 ) ; ( dfrac { 1 } { 100 } = 0,01 ) ;
( dfrac { 1 } { 1000 } = 0,001 ) ; ( dfrac { 1 } { 10000 } = 0,0001 ) ; …

Cách giải:

Ta có : ( 0,0400 = dfrac { { 400 } } { { 10000 } } )
Chọn D .

Câu 3.

Phương pháp:

* ) Nếu viết thêm chữ số ( 0 ) vào bên phải phần thập phân của 1 số ít thập phân thì được một số ít thập phân bằng nó .
* ) Muốn so sánh hai số thập phân ta hoàn toàn có thể làm như sau :
– So sánh những phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn .
– Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng Tỷ Lệ, hàng phần nghìn … đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn .
– Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau .

Cách giải:

+ ) Hai số thập phân ( 42,42 ) và ( 42,042 ) đều có phần nguyên bằng nhau là ( 42 ), ở hàng phần mười ta có ( 4 > 0 ), do đó ( 42,42 > 42,042 ) .
+ ) Nếu viết thêm chữ số ( 0 ) vào bên phải phần thập phân của một số ít thập phân thì được 1 số ít thập phân bằng nó .
Do đó : ( 25,05 = 25,050 ) .
Vậy ta có hiệu quả như sau :
a ) S ; b ) Đ ;
c ) S ; d ) Đ .

Câu 4.

Phương pháp:

Nếu 1 số ít thập phân có chữ số ( 0 ) ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số ít thập phân bằng nó .

Cách giải:

Nếu một số ít thập phân có chữ số ( 0 ) ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số ít thập phân bằng nó .

Do đó ta có: (40,060 = 40,06).

Chọn D.

Câu 5.

Phương pháp:

Muốn so sánh hai số thập phân ta hoàn toàn có thể làm như sau :
– So sánh những phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn .
– Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng Phần Trăm, hàng phần nghìn … đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn .
– Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau .

Cách giải:

Các số thập phân đã cho có phần nguyên bằng nhau và bằng ( 0 ). Ở hàng phần mười ta có : ( 2 <3 < 4 < 6 ) . Do đó : ( 0,25 < 0,312 < 0,48 < 0,6 ) . Các số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là ( 0,25 ; ; ; ; 0,312 ; ; ; ; 0,48 ; ; ; ; 0,6. ) Vậy tác dụng như sau : a ) S ; b ) Đ .

Câu 6.

Phương pháp:

Dựa vào dữ kiện đề bài và cách so sánh những số thập phân để tìm số tự nhiên thỏa mãn nhu cầu nhu yếu đề bài .

Cách giải:

a ) Vì ( 42,95 < x < 43,01 ) và ( x ) là số tự nhiên nên ( x = 43 ) . Thử lại : ( 42,95 < 43 < 43,01 ) . Vậy ta có hiệu quả là : S ; Đ . b ) Hai số thập phân đã cho đều có phần nguyên là ( 36 ). Số ( 36, x9 ) có chữ số ở hàng phần mười là ( x ), số ( 36,1 ) có chữ số ở hàng phần mười là ( 1 ) . Theo đề bài ( overline { 36, x9 } < 36,1 ), từ đó suy ra ( x < 1 ). Do đó ( x = 0 ) . Vậy ta có tác dụng là : Đ ; S .

Câu 7.

Phương pháp:

So sánh những số tự nhiên đã cho, sau đó sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé .

Cách giải:

So sánh phần nguyên của những số thập phân đã cho ta có : ( 32 > 21 > 15 > 14 ) .
Ta sẽ so sánh hai số thập phân có cùng phần nguyên là ( 14 ) là ( 14,7 ) và ( 14,09 ) .
Ta có ( 14,7 > 14,09 ) vì ở hàng phần mười có ( 7 > 0 ) .
Do đó : ( 32,09 > 21,02 > 15,1 > 14,7 > 14,09 ) .
Vậy những số được xếp theo thứ tự giảm dần là : ( 32,09 ; ; ; ; 21,02 ; ; ; ; 15,1 ; ; ; ; 14,7 ; ; ; ; 14,09 ) .

Câu 8.

Phương pháp:

Dựa vào dữ kiện đề bài và cách so sánh những số thập phân để tìm những số tự nhiên thỏa mãn nhu cầu nhu yếu đề bài .

Cách giải:

Theo đề bài : ( a < 20,01 < b ) . Mà ( a, b ) là hai số tự nhiên liên tục nên ( a = 20, ; b = 21 ) . Thử lại ta có : ( 20 < 20,01 < 21. ) Vậy : ( a = 20, ; b = 21 ) .

Câu 9.

Phương pháp:

– Tính chiều rộng = chiều dài ( times , dfrac { 4 } { 5 } ) .
– Tính chu vi = ( ) chiều dài ( + ) chiều rộng ( ) ) ( times , 2 ) .
– Tính diện tích quy hoạnh = chiều dài ( times ) chiều rộng .

Cách giải:

Chiều rộng mảnh bìa là :
( dfrac { 3 } { 4 } times dfrac { 4 } { 5 } = dfrac { 3 } { 5 } ; ( m ) )
Chu vi mảnh bìa là :
( left ( { dfrac { 3 } { 4 } + dfrac { 3 } { 5 } } right ) times 2 = dfrac { { 27 } } { { 10 } } ; ( m ) )
( dfrac { { 27 } } { { 10 } } m = 2,7 m. )
Diện tích mảnh bìa là :
( dfrac { 3 } { 4 } times dfrac { 3 } { 5 } = dfrac { 9 } { { 20 } } ; ( { m ^ 2 } ) )
( dfrac { 9 } { { 20 } } { m ^ 2 } = dfrac { { 45 } } { { 100 } } { m ^ 2 } = 0,45 { m ^ 2 } )
Đáp số : Chu vi : ( 2,7 m ) ;
Diện tích : ( 0,45 { m ^ 2 } ) .

Câu 10.

Phương pháp:

Các số thập phân có đủ ( 4 ) chữ số khác nhau và phần thập phân có ( 3 ) chữ số nên phần nguyên sẽ gồm ( 1 ) chữ số. Các số thập phân sẽ có phần nguyên lần lượt là ( 0 ; ; 2 ; ; 4 ; ; 6 ). Ta lần lượt lập những số thập phân thỏa mãn nhu cầu nhu yếu bài toán .

Cách giải:

Các số thập phân thỏa mãn nhu cầu nhu yếu bài toán lập được là :
– ( 0,246 ; ; ; ; 0,264 ; ; ; ; 0,426 ; ; ; ; 0,462 ; ; ) ( ; ; 0,624 ; ; ; ; 0,642 ) ;
– ( 2,046 ; ; ; ; 2,064 ; ; ; ; 2,406 ; ; ; ; 2,460 ; ; ) ( ; ; 2,604 ; ; ; ; 2,640 ) ;
– ( 4,026 ; ; ; ; 4,062 ; ; ; ; 4,206 ; ; ; ; 4,260 ; ; ) ( ; ; 4,602 ; ; ; ; 4,620 ) ;
– ( 6,024 ; ; ; ; 6,042 ; ; ; ; 6,204 ; ; ; ; 6,240 ; ; ) ( ; ; 6,402 ; ; ; ; 6,420 ) .

Câu 11.

Phương pháp:

– Tách mẫu số thành tích của những thừa số, sau đó lần lượt chia tử số và mẫu số cho những thừa số chung .
– Viết phân số tìm được dưới dạng phân số thập phân rồi viết dưới dạng số thập phân .

Cách giải:

( dfrac { { 42 times 37 } } { { 74 times 84 } } = dfrac { { 42 times 37 } } { { 37 times 2 times 42 times 2 } } )
( = dfrac { { 1 times 1 } } { { 2 times 2 } } = dfrac { 1 } { 4 } = dfrac { 25 } { 100 } = 0,25. )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *