Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2021 – 2022 có đáp án (4 đề)

Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2021 – 2022 có đáp án (4 đề)

Để ôn luyện và làm tốt những bài thi Toán lớp 7, dưới đây là Top 4 Đề thi Toán lớp 7 Giữa Học kì 1 năm 2021 – 2022 có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập và đạt điểm trên cao trong những bài thi Toán 7 .

Quảng cáo

Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa kì 1 – Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 1)

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)  

Chọn câu trả lời đúng.

Câu 1: Kết quả của phép tính 36.34 là:

A. 910
B. 324
C. 310
D. 2748

Câu 2: Từ tỉ lệ thức Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) (a, b, c, d ≠ 0) ta có thể suy ra:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Biết a ⊥ c và b ⊥ c, ta suy ra:

A. a và b cắt nhau .
B. a và b song song với nhau .
C. a và b trùng nhau .
D. a và b vuông góc với nhau .

Câu 4: Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì:

A. Hai góc trong cùng phía bù nhau
B. Hai góc đồng vị phụ nhau
C. Hai góc so le trong bù nhau
D. Cả 3 ý trên đều sai

Quảng cáo

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 5: (1,5 điểm) Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Viết dạng thập phân của các phân số đó:     

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 6: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: (2 điểm) Tìm hai số x và y, biết: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) và x + y = 16

Câu 8: (1 điểm) Cho đoạn thẳng AB dài 4 cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Câu 9: (2 điểm) Cho hình vẽ dưới đây. Biết d // d’ và hai góc 700 và 1200.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Tính những góc D1 ; C2 ; C3 ; B4 .

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 1.

Ta có : 36.34 = 36 + 4 = 310

Chọn đáp án C

Câu 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Chọn đáp án A

Quảng cáo

Câu 3.

Ta có : a ⊥ c ; b ⊥ c thì a / / b

Chọn đáp án B

Câu 4.

Nếu 1 đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :
+ Hai góc so le trong bằng nhau
+ Hai góc đồng vị bằng nhau
+ Hai góc trong cùng phía bù nhau

Chọn đáp án A

II. TỰ LUẬN

Câu 5.  1,5 điểm – mỗi phân số đúng được 0,5 điểm

+ Các số Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì:

4 = 22, mẫu số 4 không có ước nguyên tố nào khác 2 và 5
50 = 2.52, mẫu số 50 không có ước nguyên tố nào khác 2 và 5

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)   (Thực hiện phép chia)

+ Còn số Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn vì:

6 = 2.3, mẫu số 6 có ước nguyên tố 3 khác 2 và 5

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) = -0,8(3)    (Thực hiện phép chia)

Câu 6.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Câu 7.

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1) (1 điểm)

⇒ x = 3. 2 = 6 và y = 5.2 = 10

Vậy x = 6 và y = 10.               (1 điểm)

Câu 8.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Các bước vẽ :
+ ) Vẽ đoạn thẳng AB dài 4 cm .
+ ) Xác định trung điểm O của AB .
+ ) Qua O, vẽ đường thẳng d vuông góc với AB
Khi đó, d là đường trung trực của đoạn thẳng AB .

(Vẽ hình đúng, nêu cách vẽ 1 điểm)

Câu 9.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

Ta có : d ’ / / d ’ ’

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 1)

(Tính đúng mỗi góc 0,5 điểm x 4 = 2 điểm)

Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)

Xem thêm một số Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 hay khác :

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa kì 1 – Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 2)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm).

Hãy chọn câu vấn đáp đúng .

Câu 1. Kết quả của phép tính Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) bằng

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 2. Cho Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) thì x bằng

A. 2
B. 3
C. – 2
D. – 3

Câu 3. Với a, b, c, d ∈ Z; b, d ≠ 0 kết luận nào sau đây là đúng?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Cho đẳng thức 5.14 = 35.2 ta lập được tỉ lệ thức

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 5. Nếu Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) thì x bằng

A. 9
B. – 9
C. 3
D. – 3

Câu 6. Làm tròn số 0,345 đến chữ số thập phân thứ nhất

A. 0,35
B. 0,34
C. 0,3
D. 0,4

Câu 7. Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 8. Cho hình vẽ dưới đây, Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) là một cặp góc

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

A. bù nhau .
B. trong cùng phía .
C. so le trong .
D. đồng vị .

Câu 9. Cho a//b và c⊥a khi đó

A. b / / c .
B. a / / c .
C. c ⁡ ⊥ b .
D. a ⁡ ⊥ b .

Câu 10. Tiên đề Ơclít được phát biểu:

“ Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a …. ”
A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a .
B. Có hai đường thẳng song song với a .
C. Có tối thiểu một đường thẳng song song với a .
D. Có vô số đường thẳng song song với a .

Câu 11. Cho tam giác ABC. Nhận xét nào dưới đây là đúng?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 12. Cho tam giác MHK vuông tại H, thì:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

II. Phần tự luận (7 điểm).

Câu 13. (1,75 điểm) Thực hiện phép tính:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 14. (1,5 điểm) Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba lớp 7A1, 7A2,  7A3 đã thu được tổng cộng 126 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với 6 : 7 : 8. Hãy tính số kg giấy vụn mỗi lớp thu được?

Câu 15. (0,75 điểm) Tìm x, biết:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 16.( 1,25 điểm) Cho hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Biết a // b, Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

a ) Đường thẳng b có vuông góc với đường thẳng AB không ? Vì sao ?

b) Tính số đo Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2).

c ) Vẽ tia phân giác Cx của góc ACD, tia Cx cắt BD tại I. Tính góc CID .

Câu 17. (1,75 điểm) Cho tam giác ABC có = 900 và  = 200.

a) Tính số đo các góc Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

b ) Chứng tỏ tổng số đo những góc ngoài ở ba đỉnh của một tam giác bằng 1800 .

Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 1.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án D

Câu 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án B

Câu 3.

Theo đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án C

Câu 4.

Từ đẳng thức : 5.14 = 35.2 ta lập được những tỉ lệ thức

  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án B

Câu 5.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án A

Câu 6.

0,345 ≈ 0,3 ( vì chữ số bỏ đi là 4 < 5 )

Chọn đáp án C

Câu 7.

Đưa những phân số đã cho về dạng tối giản và nghiên cứu và phân tích mẫu :

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (mẫu 7 có ước nguyên tố 7 khác 2 và 5)

12 = 22.3, nên mẫu số 12 có ước nguyên tố 3 khác 2 và 5

Vậy phân số Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Chọn đáp án A

Câu 8.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Theo hình vẽ ta thấy Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) là một cặp góc đồng vị.

Chọn đáp án D

Câu 9.

Ta có : a / / b và c ⊥ a thì c ⊥ b ( quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song ) .

Chọn đáp án C

Câu 10.

Phát biểu tiên đề Ơclít : ” Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a. ”

Chọn đáp án A

Câu 11.

Theo định lý tổng ba góc trong tam giác ABC ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Chọn đáp án B

Câu 12.

Áp dụng định lý tổng ba góc của tam giác vào tam giác MHK vuông tại H, thì ta có :

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau).

Chọn đáp án D

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 14.

Gọi số kg giấy vụn thu được của 3 lớp 7A1, 7A2, 7A3 lần lượt là a, b, c .

  (a, b, c > 0) (0,25 điểm)

Theo bài ra ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)
  và  a + b + c = 126.  (0,25 điểm)

Theo đặc thù dãy tỉ số bằng nhau ta có :

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Vậy số kg giấy vụn thu được của 3 lớp 7A1, 7A2, 7A3 lần lượt là 36 kg, 42 kg, 48kg.         (0,25 điểm)

Câu 15.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Câu 16.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

a) Ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)  (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song) 

( 0,5 điểm )

b) Vì a // b nên: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (vì hai góc trong cùng phía).

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Do đó: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)
 (0,5 điểm)

c) Ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (CI là tia phân giác của góc ACD)

Vì a // b nên Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (hai góc so le trong).   (0,25 điểm)

Câu 17.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

a) Ta có Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2) (hai góc nhọn của tam giác ABC vuông tại A).

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Suy ra Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)
      1 điểm

b )

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 2)

Vậy tổng các góc ngoài ở ba đỉnh của một tam giác bằng 1800.     (0,75 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa kì 1 – Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 3)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Hãy chọn phương án đúng.

1.  Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

2.  Kết quả của phép tính Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) là:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

3. Tỉ lệ thức nào sau đây không thể suy ra từ đẳng thức a.b = c.d

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

4.  Cho 3 đường thẳng a, b, c. Biết //  và c ⊥ b. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. a ⊥ b ;
B. a và b cùng vông góc với c ;
C. a / / b ;
D. a và b cùng song song với c .

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x biết:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Câu 3. (1,5 điểm)

Một hộp đựng ba loại bi màu khác nhau. Số lượng loại bi màu xanh, bi màu vàng và bi màu đỏ tỉ lệ với những số 5, 7, 9. Tính số bi mỗi loại, biết số bi màu xanh ít hơn số bi màu vàng 4 viên .

 

Câu 4. (2 điểm)  Cho tam giác ABC có Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3). Qua đỉnh B của tam giác kẻ đường thẳng xy vuông góc với cạnh AB (AC, By thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa cạnh AB).

a ) Chứng minh xy / / AC .

   b) Biết góc Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3). Tính số đo các góc còn lại của tam giác ABC.

Câu 5. (1 điểm) Tìm x, y biết: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Trắc nghiệm: mỗi câu đúng được 0,5 điểm

1 – B ; 2 – D ; 3 – A ; 4 – A ;

Câu 1.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Chọn đáp án B

Câu 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Chọn đáp án D

Câu 3.

Từ đẳng thức a. b = c. d ta suy ra những tỉ lệ thức sau :

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Chọn đáp án A

Câu 4.

Ta có : a / / c và c ⊥ b thì b ⊥ a ( quan hệ giữa tính song song và tính vuông góc )

Chọn đáp án A

II. Tự luận

Câu 1.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Câu 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Câu 3.

Gọi số bi màu xanh, vàng, đỏ lần lượt là x, y, z (viên) (x, y, z ∈ N*)    (0,25 điểm)

Theo bài ra ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) và  y – x = 4              (0,5 điểm)

Áp dụng đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau ta được :

  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Suy ra : x = 5.2 = 10
y = 7.2 = 14

  z = 9.2 = 18                                           (0,5 điểm)

Vậy số bi màu xanh, vàng và đỏ lần lượt là 10, 14 và 18 viên.        (0,25 điểm)

Câu 4.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Vẽ hình đúng, Ghi GT – KL được 0,5 điểm

a ) Ta có vuông tại A ⇒ AC ⊥ AB ( 1 )
Mà xy ⊥ AB ( gt ) ( 2 )

Từ (1) và (2) ⇒ xy // AC (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song)  (0,75 điểm)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

– Dựa vào đặc thù tổng ba góc trong tam giác ABC hoặc

từ  xy // AC   tính được góc  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)   (0,75 điểm)

Câu 5.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa kì 1 – Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Bài 1.  Chọn câu trả lời đúng (1 điểm)

Câu 1. Số nào sau đây không phải là số hữu tỉ?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Nếu Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) thì x = …..?

A. 3
B. 18
C. ± 81
D. 81

Câu 3. Cho hình vẽ biết x // y, khi đó hệ thức nào sau đây là không đúng?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Nếu ∆ABC = ∆B’A’C’ biết Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) là

A. 300
B. 500
C. 1000
D. Kết quả khác

Bài 2.  Xác định tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau (1điểm)

a. Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ âm và cũng không là số hữu tỉ dương.

b. Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì a ⊥ c.

c. Số lớn nhất trong 3 số 0,432(32); 0,4(3)  và 0,434 là 0,4(3)   

d. Trong hình vẽ trên (Câu 3) nếu  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)Thực hiện phép tính

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 2. (1 điểm) Tìm x, biết

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 3. (1,5 điểm)Tam giác ABC có số đo các góc A, B, C tương ứng tỉ lệ với 1:2:3.

Tính số đo những góc đó .

Bài 4. (3,5 điểm)Cho DABC có Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4). Từ A, kẻ AH vuông góc với BC tại H. Gọi Ax là tia phân giác góc ngoài đỉnh A:

a ) Tính số đo góc BAC
b ) Chứng tỏ rằng Ax song song với BC
c ) Chứng tỏ rằng AH vuông góc với Ax

d) Chứng tỏ rằng Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 5. (0,5 điểm) So sánh 2603 và 3402.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm x 8 = 2 điểm

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 1.

Câu 1.

Ta có : 0,5 là số thập phân hữu hạn ; 1,2 ( 3 ) là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kì 3

Do đó các số 0,5; 1,2(3); Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) là số hữu tỉ.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) là số vô tỉ vì nó biểu diễn được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Chọn đáp án C

Câu 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án D

Câu 3.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Vì x / / y nên

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Chọn đáp án D

Câu 4.

Vì ∆ABC = ∆B’A’C’ nên Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (hai góc tương ứng)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

( Chú ý, đề bài cho số đo góc C để gây nhiễu, đánh lừa )

Chọn đáp án C

Bài 2.

a ) Sai, vì số vô tỉ cũng không phải là số hữu tỉ dương và số hữu tỉ âm .
b ) Sai, vì a ⊥ b và b ⊥ c thì a / / c .
c ) Sai
Ta có : 0,432 ( 32 ) = 0,43232 ….
0,4 ( 3 ) = 0,43333 …
0,434
Nên 0,432 ( 32 ) < 0,4 ( 3 ) < 0,434 Vậy số lớn nhất là 0,434 . d )

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 2.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

(Chú ý: Giải đúng, thiếu kết luận trừ 0,25 điểm)

Bài 3.

Theo định lý tổng ba góc trong tam giác ABC ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)      (0,25 điểm)

Vì số đo ba góc A, B, C tỉ lệ với 1:2:3 nên ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)    (0,25 điểm)

Áp dụng đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau ta được :

  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)      (0,25 điểm)

Suy ra Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)  (0,5 điểm)

Vậy số đo ba góc A, B, C của tam giác ABC lần lượt là 30°; 60°; 90°.   (0,25 điểm)

Bài 4.  

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Ghi đúng GT – KL, vẽ đúng hình 1 điểm

Chứng minh

a ) Theo định lý tổng ba góc trong tam giác ABC ta có : = 1800

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

b ) Gọi Ay là tia đối của tia AC, khi đó góc yAB là góc ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC

Theo định lý góc ngoài của tam giác ta có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Lại có: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (vì Ax là tia phân giác của góc yAB)

Do đó: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên Ax // BC.    (0,5 điểm)

c ) Ta có : AH ⊥ BC ( gt ) và Ax / / BC ( câu b )

Do đó: AH ⊥ Ax (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song) (0,5 điểm)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Bài 5.

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 7 năm học 2021 – 2022 tinh lọc khác :
Đã có giải thuật bài tập lớp 7 sách mới :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2021 – 2022 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Giải bài tập lớp 7 sách mới những môn học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.