Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2021 – 2022 có đáp án (15 đề)

Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2021 – 2022 có đáp án (15 đề)

Để học tốt Toán lớp 5, phần dưới đây liệt kê những Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 cơ bản, nâng cao có giải thuật. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập và đạt điểm trên cao trong những bài thi, bài kiểm tra môn Toán lớp 5 .

Tải xuống

Quảng cáo

5 Đề thi giữa kì 1 Toán 5 cơ bản

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản – Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 1)
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,9 B. 0,09
C. 0,009 D. 9,00

Câu 2: (1 điểm) Hỗn số
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 1)
được chuyển thành số thập phân là ?

A. 3,4 B. 0,4
C. 17,5 D. 32,5

Câu 3: (1 điểm)

a. Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có giá trị là ?
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 1)
b. Chín đơn vị chức năng, hai phần nghìn được viết là :
A. 9,200 B. 9,2
C. 9,002 D. 9,02

Câu 4: (1 điểm) 5m25dm2 = ……..cm2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 55 B. 550
C. 55000 D. 50500

Câu 5: (0,5 điểm) 3m 4mm = ………. m. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

Quảng cáo

A. 0,34 B. 3,04
C. 3,4 D. 3,004

Câu 6: (1 điểm) Tìm chữ số x biết : 86,718 > 86,7×9

A. x = 3 B. x = 2
C. x = 1 D. x = 0

Câu 7: (1 điểm) Một người thợ may 15 bộ quần áo đồng phục hết 36 m vải. Hỏi nếu người thợ đó may 45 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải ?

A. 72 m B. 108 m
C. 300 m D. 81 m

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính :

a)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

b)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

Câu 2: (2 điểm) Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 240 m. Chiều rộng kém chiều dài 20 m. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Câu 3: (1 điểm) Con kém mẹ 24 tuổi. Năm nay tuổi con bằng
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 1)
tuổi mẹ. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Quảng cáo

– HS khoanh tròn mỗi câu 1,5 đúng được 0,5 điểm. Riêng câu 2, 3, 4, 6, 7 được 1 điểm .

Câu 1 2 3a 3b 4 5 6 7
Đáp án B A C C D D D B

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm ) – Tính đúng mỗi bài được (0,5đ)

a)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

b)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

Câu 2: Bài toán : (2đ)

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là : ( 0,5 đ )
240 : 2 = 120 ( m )
Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là : ( 0,5 đ )
( 120 – 20 ) : 2 = 50 ( m )
Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là : ( 0,25 đ )
50 + 20 = 70 ( m )
Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là :
70 x 50 = 3500 ( mét vuông ) ( 0,5 đ )
Đáp số : 3500 mét vuông ( 0,25 điểm )

Câu 3: Bài toán (1 đ)

Hiệu số phần bằng nhau :
5 – 2 = 3 ( phần ) ( 0,25 đ )
Năm nay con có số tuổi là :
24 : 3 x 2 = 16 ( tuổi ) ( 0,25 đ )
Năm nay mẹ có số tuổi là :
16 + 24 = 40 ( tuổi ) ( 0,25 đ )
Đáp số : Tuổi con : 16 tuổi ( 0,25 điểm )
Tuổi mẹ : 40 tuổi

Câu 2, 3: Học sinh có cách giải khác phù hợp với đề bài, đúng được tính đủ điểm theo yêu cầu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản – Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm ) Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có giá trị là:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Câu 2: (1 điểm )
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900 B. 3,09
C. 3,9 D. 3,90

Câu 3: (1 điểm) 3 phút 20 giây = …….giây. Số viết vào chỗ chấm là:

A. 50 B. 320
C. 80 D. 200

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Viết các phân số, hỗn số sau:

a / Năm phần mười ………………………………………………………
b / Sáu mươi chín Xác Suất …………………….
c / Bốn mươi ba phần nghìn ……………………………………
d / Hai và bốn phần chín ……………………

Câu 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a / 9 m 6 dm = ………………………. m
b / 2 cm2 5 mm2 = ………………… cm2
c / 5 tấn 62 kg = ……………………. tấn
d / 2 phút = …………………….. phút

Câu 3: (2 điểm) Tính

a)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

b)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

c)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

d)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Câu 4: (1,5 điểm) Một bếp ăn chuẩn bị số gạo cho 36 người ăn trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60 người ăn, hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ dùng trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau)

Câu 5: (1,5 điểm) Một khu vườn hình vuông có chu vi 1000m. Diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

– HS khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm.

Câu 1 2 3
Đáp án C B D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm )Viết các phân số, hỗn số sau:

a) Năm phần mười:
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

b) Sáu mươi chín phần trăm:
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

c) Bốn mươi ba phần nghìn:
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

d) Hai và bốn phần chín:
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Câu 2: (1 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: (mỗi câu đúng cho 0,25 điểm)

a ) 9 m 6 dm = 9,6 m
b ) 2 cm2 5 mm2 = 2,05 cm2
c ) 5 tấn 62 kg = 5,062 tấn
d ) 2 phút = 2,5 phút

Câu 3: (2 điểm) Tính ( Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm )

a)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

b)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

c)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

d)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Câu 4: (1,5 điểm) Một bếp ăn chuẩn bị số gạo cho 36 người ăn trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60 người ăn, hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ dùng trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau)

1 người ăn số gạo đó trong số ngày là :
50 x36 = 1800 ( ngày ) ( 0,5 điểm )
60 người ăn số gạo đó trong số ngày là :
1800 : 60 = 30 ( ngày ) ( 0,75 điểm )
Đáp số : 30 ngày ( 0,25 điểm )

Câu 5: (1,5 điểm ) Một khu vườn hình vuông có chu vi 1000m. Diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Cạnh khu vườn hình vuông vắn là :
1000 : 4 = 250 ( m ) ( 0,5 điểm )
Diện tích khu vườn đó là :
250 x 250 = 62500 ( mét vuông ) = 6,25 ( ha ) ( 0,5 điểm )
62500 ( mét vuông ) = 6,25 ( ha ) ( 0,25 điểm )
Đáp số : 62500 mét vuông ; 6,25 ha ( 0,25 điểm )

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản – Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (0,5 điểm)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 3)
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,5 B. 0,05
C. 0,005 D. 5,00

Câu 2: (1 điểm) Phân số
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 3)
được chuyển thành số thập phân là ?

A. 0,4 B. 2,5
C. 4 D. 40

Câu 3: (1 điểm) Chữ số 5 trong số thập phân 342,205 có giá trị là ?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

Câu 4: (0,5 điểm) 3kg 5g = ……… kg Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 3,5 B. 3,50
C. 3,500 D. 3,005

Câu 5: (1điểm) Hỗn số

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 3)
được viết dưới dạng phân số là:

A. 5,5 B. 5,2
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

Câu 6: (1 điểm) Tìm số tự nhiên x biết : 69,98 < x < 70,001

A. x = 69 B. x = 70
C. x = 69,99 D. x = 69,981

Câu 7: (1 điểm) Quan sát hình dưới đây và tính diện tích của hình thoi MNPQ. Biết: BC = 52 cm; AB = 75 cm

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 3)
A. 3900 mét vuông B. 3900 cm2
C. 1950 cm D. 1950 cm2

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính :

a)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

b)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

Câu 2: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 3)
chiều dài.

a. Tính diện tích quy hoạnh thửa ruộng đó .
b. Biết rằng, cứ 100 mét vuông thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Câu 3: (1 điểm) Tìm ba số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm, sao cho: 0,2 < ......... < 0,23

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Học sinh khoanh đúng câu 1,4 mỗi câu 0,5 điểm các câu còn lại mỗi câu 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B A A D C B D

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1điểm) – Tính đúng mỗi bài được (0,5đ)

a)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

b)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

Câu 2: (2 điểm)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là : ( 0,5 đ )
60 : 3 x 2 = 40 ( m )
Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là ( 0,5 đ )
60 x 40 = 2400 ( mét vuông )
Trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là ( 0,5 đ )
2400 : 100 x 50 = 1200 ( kg )
Đổi 1200 kg = 12 tạ ( 0,25 đ ) Đáp số : 12 tạ ( 0,25 đ )

Câu 3: (1 điểm)

Ba số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm hoàn toàn có thể là : 0,21 ; 0,22, 0,201

Câu 2, 3: Học sinh có cách làm khác phù hợp với đề bài, đúng được tính đủ điểm theo yêu cầu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản – Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số thập phân gồm có : Bảy đơn vị ,hai phần trăm được viết là:

A.
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 4)
      
B. 7,02

C.
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 4)
      
D. 7,2

Câu 2: (1 điểm) Hỗn số
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 4)
được chuyển thành số thập phân là ?

A. 5,1 B. 5,4
C. 2,25 D. 5,25

Câu 3: (1 điểm) Phân số
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 4)
được viết thành số thập phân là :

A. 8,6 B. 0,806
C. 8,60 D. 8,06

Câu 4: (0,5 điểm) Số lớn nhất trong các số 39,402; 39,204; 40,392; 40,293 là:

A. 40,392 B. 39,204
C. 40,293 D. 39,402

Câu 5: (1điểm) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm : 30g = …kg là:

A. 30 000 B. 0,03
C. 0,3 D. 3

Câu 6: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 627m2 = …ha

A. 627 B. 0,0627
C. 6,027 D. 6,27

Câu 7: (1 điểm) Một tổ gồm 5 người đắp xong một đoạn đường trong 20 ngày. Hỏi nếu tổ đó có 10 người thì đắp xong đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày ?

A. 5 ngày B. 2 ngày
C. 10 ngày D. 15 ngày

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính :

a)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

b)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 2: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng bằng
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 4)
chiều dài. Tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó?

Câu 3: (1 điểm) Tính theo cách hợp lí: (12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x (45200 – 1808 x 25)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Học sinh khoanh đúng câu 1,4 mỗi câu 0,5 điểm các câu còn lại mỗi câu 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B D D A B B C

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính đúng mỗi bài được (0,5đ)

a)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

b)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 2: (2 điểm)

Chiều rộng thửa ruộng đó là :

50 x
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 4)
= 30(m) ( 0,5 điểm)

Chu vi thửa ruộng đó là :
( 50 + 30 ) x 2 = 160 ( m ) ( 0,5 điểm )
Diện tích thửa ruộng đó là :
50 x 30 = 1500 ( mét vuông ) ( 0,75 điểm )
Đáp số : 1500 mét vuông ( 0,25 điểm )

Câu 3: (1 điểm) Tính theo cách hợp lí

( 12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66 ) x ( 45200 – 1808 x 25 )
= ( 12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66 ) x ( 45200 – 45200 )
= ( 12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66 ) x 0
= 0

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản – Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số, kết quả tính …). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5điểm) Viết số thập phân có : Ba trăm,hai đơn vị,bốn phần trăm,hai phần chục nghìn

A. 32,042 B. 302,0042
C. 302,4020 D. 302,0402

Câu 2: (0,5điểm) Viết số đo 821m dưới dạng số thập phân có đơn vị là km :

A. 82,1 km B. 8,21 km
C. 0,821 km D. 0,0821 km

Câu 3: Tính giá trị của a + b, biết rằng a = 508 ; b = 1,34 :

A. 509,34 B. 6,42
C. 50934 D. 642

Câu 4: (0,5điểm) Hỗn số
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)
đọc là

A. Năm ba phần bảy
B. Năm và ba phần bảy
C. Năm mươi ba phần bảy
D. Năm, ba phần bảy

Câu 5: (1điểm) Một ngày có 5 xe ô tô chở thóc về kho, trung bình mỗi xe chở được 3500kg thóc. Hỏi trong 5 ngày đoàn xe đó chở được bao nhiêu tấn thóc về kho ?

A. 8750 tấn B. 875 tấn
C. 87,5 tấn D. 8,75 tấn

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính

a)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

b)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

c)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

d)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Câu 3: (2điểm) Một vòi nước chảy vào bể. Giờ đầu chảy được
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)
bể, giờ thứ hai chảy vào được
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)
bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể?

Câu 4: (1điểm) Tính biểu thức sau một cách hợp lí nhất:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng câu 5 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D C A B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính ( Mối phép tính đúng cho 0,5 điểm )

a)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

b)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

c)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

d)
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Câu 3:

Hai giờ vòi đó chảy được số phần bể là :

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)
(bể) (0,5 điểm)

Trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được số phần của bể là :

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)
(bể) (0,5 điểm)

Đáp số:
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)
bể (0,25 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

10 Đề thi giữa kì 1 Toán 5 sưu tầm

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 1)

Bài 1. Viết các số sau:

a ) Tám mươi chín phần một trăm : ………
b ) Ba và bốn phần chín : …….
c ) Bốn mươi tám phẩy chín mươi ba : ………
d ) Ba mươi chin phẩy hai trăm linh tám : ……..

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:……..

a ) Số thập phân “ Chín mươi phẩy bảy mươi ba ” phần thập phân có :
A. 2 chữ số B. 3 chữ số C. 1 chữ số D. 4 chữ số
b ) Giá trị của chữ số 3 trong số 12,37 là :
A. 300 B. 30 C. 3 D. 3/10
c ) Số 3007 / 100 viết dưới dạng số thập phân là :
A. 30,7 B. 30,07 C. 30,007 D. 300,7
d ) Số thập phân 2,13 viết dưới dạng hỗn số là :
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
c ) 5,3 mét vuông = 530 dm2 ▭
d ) 2,8 mét vuông = 208 dm2 ▭

Bài 4. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a ) 2 m5dm = … …. m
b ) 4 tạ 5 yến = … …. tạ
c ) 12 m26dm2 = … … .. mét vuông
d ) 4 ha17dam2 = … … … ha

Bài 5. Tính giá trị của biểu thức:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 6. Một tổ gồm 12 người đắp xong đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi muốn đắp xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì tổ đó phải có bao nhiêu người? (sức làm của mỗi người như nhau)

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
c ) 48,93 d ) 39,208

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

a ) 2,5 b ) 4,5 c ) 12,06 d ) 4,17

Bài 5.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 6.

Nếu chỉ một người làm xong đoạn đường đó hết số ngày là :
6 x 12 = 72 ( ngày )
Muốn đắp xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần số người là :
72 : 3 = 24 ( người )
Đáp số : 24 người

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5

Thời gian: 45 phút

Bài 1. Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

a, ………… Hai và mười bảy phần mười chín
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án b, ……….
c, ………… Mười một phẩy một trăm linh ba
2,55 d, ……….

Bài 2.

>
< = ? Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
b ) 0,019 … 0,109 c ) 8,315 … 8,305 d ) 42,06 … 42,060

Bài 3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a ) Số “ Mười phẩy hai trăm ba mươi lăm ” viết là :
A. 10,5 B. 10,235 C. 10,2035 D. 102,05
b ) Số viết dưới dạng số thập phân là :
A. 13,13 B. 13,013 C. 13,103 D. 131,3
c ) Giá trị của chữ số 9 trong số 42,098 là :
A. 9 B. 90 C. 9/10 D. 9/100
d ) 301,24 > 30 ▭, 24
Chữ số thích hợp điền vào ô trống là :
A. 1 B. 0 C. 2 D. 9

Bài 4. Viết các chữ số đo sau dưới dạng số thập phân:

a ) Có đơn vị chức năng mét
3 m8cm =
12 dam 5 dm =
b ) Có đơn vị chức năng là ha
4 ha 6 dam2
2 km25dam2

Bài 5. Tính:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 6. Mua 9 quyển vở hết 22500 đồng. Lan mua 15 quyển vở như vậy, Hồng mua 12 quyển vở như vậy. Hỏi mỗi bạn mua hết bao nhiêu tiền?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5

Thời gian: 45 phút

Bài 1.

a ) Viết số sau :
– ” Chín và mười chin phần hai mươi bảy ” viết là :
– ” Một trăm linh một phần một nghìn ” viết là :
– ” Mười hai phẩy chin mươi lăm ” viết là :
b ) Đọc những số sau :
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
– 4,025 đọc là :
– 105,603 đọc là :

Bài 2. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a ) Chữ số 5 trong số 52,398 thuộc :
A. Hàng đơn vị chức năng
B. Hàng chục
C. Hàng phần mười
D. Hàng Xác Suất
b ) Số 5107 / 100 viết dưới dạng số thập phân là :
A. 51,7 B. 51,07 C. 51,007 D. 51,0007
c ) 37,85 < 37, ▭ 5 chữ số thích hợp điền vào ô trống là : A. 8 B. 0 C. 1 D. 9 d ) Số lớn nhất trong những số 32,57 ; 32,75 ; 35,27 ; 37,35 là : A. 32,57 B. 32,75 C. 35,27 D. 37,35

Bài 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a ) 5 dm 5 mm = … …. dm
b ) 4 tấn 7 yến = … … yến
c ) 6 hm7dam = … .. dam
d ) 8 ha4ham2 = … … .. ha
e ) 5 kg 6 g = … … … … …. kg
f ) 5 km 7 m = … … … …. km

Bài 4. Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài và kém chiều dài 50m. Hỏi diện tích của khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bằng bao nhiêu héc ta?

Bài 5. May 3 bộ quần áo như nhau hết 12m vải. Hỏi muốn may 9 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu mét vải?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5

Thời gian: 45 phút

Bài 1.

a ) Viết số sau :
– “ Bốn và bốn phần một trăm : viết là :
– “ Năm mươi hai phẩy tám mươi chín ” viết là :
– “ Ba héc – ta chin đề – ca – mét vuông ” viết là :
b ) Đọc những số sau :
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
– 49,018 đọc là :
– 222,22 đọc là :

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a ) Chữ số 4 trong số 14,083 thuộc :
A. Hàng chục B. Hàng đơn vị chức năng
C. Hàng phần mười D. hằng Phần Trăm
b ) Số 37/100 viết dưới dạng số thập phận là :
A. 0,037 B. 0,37 C. 3,7 D. 3,07
c ) Trong những số 42,80 ; 42,008 ; 42,08 ; 42,080 số bằng với số 42,8 là :
A. 42,80 B. 42,08 C. 42,008 D. 42,080
d ) 52,873 < 52,8 ▭ 3 < 52,893 Chữ số thích hợp điền vào ô trống là : A. 7 B. 9 C. 8 D. 6

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
c ) 4,7 mét vuông = 470 dm2 d ) 6,007 tấn = 6 tấn 7 kg

Bài 4. Tính giá trị biểu thức:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5. Theo dự tính xưởng dệt phải làm trong 12 ngày, mỗi ngày dệt được 450 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đó dệt được 600 sản phẩm. Hỏi xưởng dệt làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 2)

Bài 1. Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

a, ………… Hai và mười bảy phần mười chín
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án b, ……….
c, ………… Mười một phẩy một trăm linh ba
2,55 d, ……….

Bài 2.

>
< = ? Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
b ) 0,019 … 0,109 c ) 8,315 … 8,305 d ) 42,06 … 42,060

Bài 3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a ) Số “ Mười phẩy hai trăm ba mươi lăm ” viết là :
A. 10,5 B. 10,235 C. 10,2035 D. 102,05
b ) Số viết dưới dạng số thập phân là :
A. 13,13 B. 13,013 C. 13,103 D. 131,3
c ) Giá trị của chữ số 9 trong số 42,098 là :

A. 9    B. 90    C. 9/10     D. 9/100

d ) 301,24 > 30 ▭, 24
Chữ số thích hợp điền vào ô trống là :
A. 1 B. 0 C. 2 D. 9

Bài 4. Viết các chữ số đo sau dưới dạng số thập phân:

a ) Có đơn vị chức năng mét
3 m8cm =
12 dam 5 dm =
b ) Có đơn vị chức năng là ha
4 ha 6 dam2
2 km25dam2

Bài 5. Tính:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 6. Mua 9 quyển vở hết 22500 đồng. Lan mua 15 quyển vở như vậy, Hồng mua 12 quyển vở như vậy. Hỏi mỗi bạn mua hết bao nhiêu tiền?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a,Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án Hai và mười bảy phần mười chín
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án b, Bốn và bảy phần hai mươi ba
c, 11,103 Mười một phẩy một trăm linh ba
2,55 d, Hai phẩy năm mươi lăm

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

a ) 3,08 m ; 120,5 m b ) 4,06 ha ; 200,05 ha .

Bài 5.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 6.

Giá tiền một quyển vở là :
22500 : 9 = 2500 ( đồng )
Lan mua 15 quyển vở hết số tiền là :
2500 : 15 = 37500 ( đồng )
Hồng mua 12 quyển vở hết số tiền là :
2500 x 12 = 30000 ( đồng )
Đáp số : Lan : 37500 đồng
Hồng : 30000 đồng

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 3)

Bài 1.

a ) Viết số sau :
– ” Chín và mười chin phần hai mươi bảy ” viết là :
– ” Một trăm linh một phần một nghìn ” viết là :
– ” Mười hai phẩy chin mươi lăm ” viết là :
b ) Đọc những số sau :
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
– 4,025 đọc là :
– 105,603 đọc là :

Bài 2. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a ) Chữ số 5 trong số 52,398 thuộc :
A. Hàng đơn vị chức năng
B. Hàng chục
C. Hàng phần mười
D. Hàng Phần Trăm
b ) Số 5107 / 100 viết dưới dạng số thập phân là :
A. 51,7 B. 51,07 C. 51,007 D. 51,0007
c ) 37,85 < 37, ▭ 5 chữ số thích hợp điền vào ô trống là : A. 8 B. 0 C. 1 D. 9 d ) Số lớn nhất trong những số 32,57 ; 32,75 ; 35,27 ; 37,35 là : A. 32,57 B. 32,75 C. 35,27 D. 37,35

Bài 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a ) 5 dm 5 mm = … …. dm
b ) 4 tấn 7 yến = … … yến
c ) 6 hm7dam = … .. dam
d ) 8 ha4ham2 = … … .. ha
e ) 5 kg 6 g = … … … … …. kg
f ) 5 km 7 m = … … … …. km

Bài 4. Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài và kém chiều dài 50m. Hỏi diện tích của khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bằng bao nhiêu héc ta?

Bài 5. May 3 bộ quần áo như nhau hết 12m vải. Hỏi muốn may 9 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu mét vải?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
b ) – Hai mươi mốt và mười ba phần một nghìn
– Bốn phẩy không trăm hai mươi lăm
– Một trăm linh năm phẩy sáu trăm linh ba

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

a ) 5,05 b ) 4,07 c ) 67 d ) 8,04 e ) 5,006 g ) 5,007 .

Bài 4.

Ta có sơ đồ :
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
Chiều rộng của khu đất đó là : 50 : ( 4-3 ) x 3 = 150 ( m )
Chiều dài của khu đất đó là : 150 + 50 = 200 ( m )
Diện tích của khu đất đó là : 200 x 150 = 30000 ( mét vuông )
30000 mét vuông = 3 ha
Đáp số : 30000 mét vuông ; 3 ha

Bài 5.

May 1 bộ quần áo hết số mét vải là :
12 : 3 = 4 ( m )
Mua 9 bộ quần áo như thế hết ố mét vải là :
4 x 9 = 36 ( m )
Đáp số : 36 m vải .

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 4)

Bài 1.

a ) Viết số sau :
– “ Bốn và bốn phần một trăm : viết là :
– “ Năm mươi hai phẩy tám mươi chín ” viết là :
– “ Ba héc – ta chin đề – ca – mét vuông ” viết là :
b ) Đọc những số sau :
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
– 49,018 đọc là :
– 222,22 đọc là :

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a ) Chữ số 4 trong số 14,083 thuộc :
A. Hàng chục B. Hàng đơn vị chức năng
C. Hàng phần mười D. hằng Xác Suất
b ) Số 37/100 viết dưới dạng số thập phận là :
A. 0,037 B. 0,37 C. 3,7 D. 3,07
c ) Trong những số 42,80 ; 42,008 ; 42,08 ; 42,080 số bằng với số 42,8 là :
A. 42,80 B. 42,08 C. 42,008 D. 42,080
d ) 52,873 < 52,8 ▭ 3 < 52,893 Chữ số thích hợp điền vào ô trống là : A. 7 B. 9 C. 8 D. 6

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
c ) 4,7 mét vuông = 470 dm2 d ) 6,007 tấn = 6 tấn 7 kg

Bài 4. Tính giá trị biểu thức:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5. Theo dự tính xưởng dệt phải làm trong 12 ngày, mỗi ngày dệt được 450 sản phẩm thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đó dệt được 600 sản phẩm. Hỏi xưởng dệt làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
b ) .
– Năm và bảy phần tám mươi ba
– Bốn mươi chin phẩy không trăm mười tám
– Hai trăm hai mươi hai phẩy hai mươi hai .

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

Số sản phầm làm theo kế hoạch là :
450 x 12 = 5400 ( mẫu sản phẩm )
Xưởng dệt hoàn thành xong kế hoạch trong số ngày là :
5400 : 600 = 9 ( ngày )
Đáp số : 9 ngày

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 5)

Bài 1.

a ) Viết số sau :
– “ Hai mươi ba và ba phần một nghìn ” viết là :
– “ Chín mươi phẩy một trăm hai mươi lăm ” viết là :
– “ Một trăm chin mươi bảy phẩy bốn mươi ba ” viết là :
b ) Đọc số sau :
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
– 45,706 đọc là :
– 303,03 đọc là :

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a ) Số “ bảy và ba phần tám đề – xi – mét vuông ” viết là :
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
b ) Chữ số 6 trong số 3,0126 thuộc :
A. hàng phần mười
B. hàng Tỷ Lệ
C. hàng phần nghìn
D. hàng phần chục nghìn
c ) 4 dam26m2 = … .. dam2
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :
A. 4,6 B. 46 C. 4,06 D. 4,006
d ) 70,54 < 70, ▭ 4 < 70,74 Chữ số thích hợp điền vào ô trống là : A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Bài 3 .Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
c ) 6,7 mét vuông < 670 dm2 ▭ d ) 9,09 tấn = 9 tấn 90 kg ▭

Bài 4. Tính giá trị biểu thức:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5. Mỗi xe tải nhỏ xếp được 15 kiện hàng. Để chở hết số hàng trong kho thì phải cần đến 8 xe tải nhỏ. Nếu dùng xe tải lớn, mỗi xe xếp được 20 kiện hàng thì phải cần đến bao nhiêu xe để chở hết số hàng trên?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
b ). – Năm và bảy mươi phần tám mươi chín
– Bốn mươi lăm phẩy bảy trăm linh sáu
– ba trăm linh ba phẩy không ba .

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

Tổng số kiện hàng trong kho có là :
15 x 8 = 120 ( kiện hàng )
Để chở hết số hàng trong kho thì phải dùng số xe tải lớn là :
120 : 20 = 6 ( xe )
Đáp số : 6 xe

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 6)

Bài 1. Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a ) Chữ số 3 trong số 135,84 thuộc :
A. Hàng trăm
B. Hàng chục
C. Hàng Tỷ Lệ
D. Hàng phần mười .
b ) Số 34,007 viết dưới dạng phân số là :
A. 34/7 B. 34/70 C. 34/300 D. 34007 / 1000
c ) 3 dm = … …. m
Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là :
A. 0,3 B. 0,03 C. 0,003 D. 0,0003
d ) 7 cm2 = … .. dm2
Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là :
A. 0,7 B. 0,07 C. 0,007 D. 0,0007

Bài 3. >; < ;= ?

a ) 5,87 …. 5,78
b ) 4,008 … 4,080
c ) 9,652 …. 9,6520
d ) 0,025 … 0,03

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a ) 5 dm4mm = 5,4 dm ▭
b ) 3 dam26m2 = 3,6 mét vuông ▭
c ) 4 tạ 6 kg = 4,06 tạ ▭
d ) 5 m214dm2 = 5,14 mét vuông ▭

Bài 5. Tìm x

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 6. Một bếp ăn dự trữ đủ số gạo cho 120 người ăn trong 14 ngày. Nếu chỉ có 40 người thực tế ăn và mức ăn của mỗi người như nhau thì số gạo dự trữ đó đủ dùng trong bao nhiêu ngày?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

a ) > b ) < c ) = d ) >

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 6.

Thời gian nếu một người ăn hết số gạo đó là :
14 120 = 1680 ( ngày )
Thời gian nếu 40 người ăn hết số gạo đó là :
1680 : 40 = 42 ( ngày )
Đáp số : 42 ngày

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 7)

Bài 1.

a ) Viết số sau :
– Số “ bốn mươi lăm phẩy ba trăm linh chín ” viết là :
– Số “ chin mươi bảy và mười một phần mười chin ” viết là :
– Số “ mười ba phần hai mươi chin ” viết là :
b ) Đọc những số sau :
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
20,208 đọc là :

Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
c ) 4 m 7 dm = … … … … … … m
d ) 6 tạ 3 kg = … … … … … … tạ

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a ) Giá trị của chữ số 2 trong số 75,028 là :
A. 2/10 B. 2/100 C. 2 D. 20
b ) 11 m26dm2 = … … … mét vuông
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :
A. 11,6 B. 11,60 B. 11,06 D. 11,006
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là :
A. 2,2 B. 2,5 C. 2,25 D. 2,4
d ) 37,89 < 37, ▭ 9 Chữ số thích hợp điền vào ô trống là : A. 9 B. 8 C. 7 D. 6

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a ) 4,28 mét vuông = 42,8 dm2 ▭
b ) 0,02 ha = 2 dam2 ▭
c ) 0,7 tấn = 7000 kg ▭
d ) 0,4 km = 400 m ▭

Bài 5. Tính nhanh:
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 6. Trước đây mua 6 mét vải phải trả 120 000 đồng. Hiện nay mỗi mét vải đã giảm đi 5 000 đồng. Hỏi với 120 000 đồng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
b ) Bảy và một phần một nghìn
Tám và tám phần ba mươi mốt
Hai mươi phẩy hai trăm linh tám .

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
c ) 4 m 7 dm = 4,7 m d ) 6 tạ 3 kg = 6,03 tạ

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 6.

Trước đây mua 1 m vải phải trả số tiền là :
120000 : 6 = 20000 ( đồng )
Hiện nay mua 1 m vải phải trả số tiền là :
20000 – 5000 = 15 000 ( đồng )
Với 120 000 đồng lúc bấy giờ mua được số mét vải là :
120000 : 15000 = 8 ( m )
Đáp số : 8 m vải

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 8)

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a ) Số “ một và mười một phần hai mươi ba ” viết là :
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
b ) Số “ ba trăm linh ba phẩy ba ” viết là :
A. 303,3 B. 30,33 C. 3,033 D. 3,303
c ) Số 117,25 đọc là :
A. Một trăm mười bảy phẩy hai lăm
B. Một trăm mười bảy, hai mươi lăm
C. Một trăm mười bảy phẩy hai mươi lăm
D. Một trăm mười bảy phẩy năm
d ) Số 31/1000 chuyển thành số thập phân là :
A. 3,1 B. 0,31 C. 0,301 D. 0,031

Bài 2. > ; < ;= ?

a ) 2,087 … 2,089 b ) 4,7 … 4,07c ) 5,305 … 5,350 d ) 0,05 … 0,0500

Bài 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a ) 2 m 8 dm = … …. m b ) 9 ha 35 dam2 = … ha
c ) 7 kg 46 g = … .. kg d ) 4 km2 6 hm2 = … …. km2
e ) 5 tấn 7 tạ = … tấn g ) 17 m25dm2 = … mét vuông

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a ) 5,8 ha = 58 mét vuông ▭
b ) 7,06 tạ = 706 kg ▭
c ) 0,05 m = 5 cm ▭
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5. Tìm x biết:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 6. Một hình chữ nhật có chu vi là 70dm, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Hỏi diện tích hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

a ) < b ) > c ) < d ) =

Bài 3.

a ) 2 m 8 dm = 2,8 m b ) 9 ha 35 dam2 = 9,35 ha
c ) 7 kg 46 g = 7,046 kg d ) 4 km2 6 hm2 = 4,06 km2
e ) 5 tấn 7 tạ = 5,7 tấn g ) 17 m25dm2 = 17,05 mét vuông

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

b)
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
b )

Bài 6.

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là :
70 : 2 = 35 ( dm )
Ta có sơ đồ :
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
Tổng số phần bằng nhau là : 3 + 4 = 7 ( phần )
Chiều rộng hình chữ nhật là :
35 : 7 3 = 15 ( dm )
Chiều dài hình chữ nhật là :
35 – 15 = 20 ( dm )
Diện tích chình chữ nhật là :
20 x 15 = 300 ( dm2 )
Đổi 300 dm2 = 3 mét vuông
Đáp số : 3 mét vuông

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 9)

Bài 1. a) Viết số sau:

– Số “ bốn phẩy ba trăm bảy mươi lăm ” viết là :
– Số “ mười và mười sáu phần hai mươi chín ” viết là :
– Số “ chín mươi phẩy bảy mươi mốt đề – xi – mét vuông ” viết là :
b ) Đọc những số sau :
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
– 2,1245 đọc là :

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a ) Trong những phân số 17/300 ; 25/400 ; 56/1000 ; 34/900 phân số thập phân là :
A. 17/300 B. 25/400 C. 56/1000 D. 34/900
b ) chuyển thành số thập phân :
A. 0,101 B. 1,01 C. 10,1 D. 1,001
c ) 2,08 chuyển thành phân số là :
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
d ) Trong những số : 0,27 ; 1,32 ; 2,56 ; 0,72 số thập phân lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2 là :
A. 0,27 B. 1,32 C. 2,56 D. 0,72

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a ) Bất kì phân số nào cũng chuyển được thành phân số thập phân ▭
b ) Chỉ có một phân số chuyển được thành phân số thập phân ▭
c ) Phần phân số trong hỗn số khi nào cũng lớn hơn 1 ▭
d ) Phần phân số trong hỗn số khi nào cũng nhỏ hơn 1 ▭

Bài 4. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a ) 19 dam 4 m = … … …. dam b ) 5 yến 7 kg = … …. yến
c ) 24 dam2 6 mét vuông = … …. dam2 d ) 15 km28ha = … …. km2

Bài 5.>;<; = ?

a ) 2,96 … … 2,69 b ) 3,033 … 3,303
c ) 2,128 … 2,12800 d ) 0,127 … .

Bài 6. Có một số gạo, nếu đóng vào bao 12kg thì cần 5 bao để đóng hết số gạo đó. Hỏi cũng số gạo đó đóng vào các bao, mỗi bao 15kg thì cần bao nhiều bao?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
b ) – đọc là : hai mươi chin và một phần hai
– đọc là : một trăm linh ba phần một nghìn
– 2,1245 đọc là : hai phẩy một nghìn hai trăm bốn mươi lăm .

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

a ) 19 dam 4 m = 19,4 dam b ) 5 yến 7 kg = 5,7 yến
c ) 24 dam2 6 mét vuông = 24,06 dam2 d ) 15 km28ha = 15,08 km2

Bài 5.

a ) > b ) < c ) = d ) =

Bài 6.

Số ki – lô – gam gạo có toàn bộ là :
12 x 5 = 60 ( kg )
Nếu đóng vào mỗi bao 15 kg thì cần số bao là :
60 : 15 = 4 ( bao )
Đáp số : 4 bao

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 10)

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a ) Số “ hai mươi tư phẩy tám trăm mười chín ” viết là :
A. 204,819 B. 204,89 C. 24,819 D. 24,8109
b ) Số 5,03 bằng với số :
A. 5,3 B. 5,030 C. 5,30 D. 50,3
c ) 5 m26dm2 ▭ 560 dm2
Dấu thích hợp điền vào ô trống là :
A. > B. = C. < d ) 2 tạ 5 kg = …. tạSố thích hợp điền vào chỗ chấm là : A. 2,05 B. 2,005 C. 2,5 D. 0,25

Bài 2. Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ trỗng:

a ) 2,75 kg … 2750 g b ) 2 ha 7 dam2 …. 2,07 ha
c ) 4 m 6 cm … 4,6 m d ) 102 tấn 775 kg … 102,75 tấn

Bài 3.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a ) 3,07 < 3,7 < 3,8 ▭ b ) 4,8 tấn = 480 kg ▭ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
d ) 0,5 < 0,05 < 0,005 ▭

Bài 4. Một trường tiểu học có số học sinh khối 4 ít hơn số học sinh khối 5 là 64 học sinh. Biết số học sinh khối 5 gấp
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án số học sinh khối 4. Tính số học sinh mỗi khối.

Bài 5. Có một khối lượng gạo đủ cho 15 người ăn trong 12 ngày. Vì số người thực tế ăn đông hơn dự kiến nên số gạo đó chỉ đủ ăn trong 4 ngày. Tính số người thực tế ăn (Mức ăn của mỗi người như nhau)

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

a ) = b ) = c ) < d ) >

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Ta có sơ đồ :
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án
Hiệu số phần bằng nhau là : 9 – 7 = 2 ( phần )
Số học sinh khối Bốn có là : 64 : 2 x 7 = 224 ( học viên )
Số học sinh khối Năm có là 224 + 64 = 288 ( học viên )
Đáp số : Khối Bốn : 224 học viên
Khối Năm : 288 học viên

Bài 5.

Thời gian một người ăn hết số gạo đó là :
12 x 15 = 180 ( ngày )
Số người thực tiễn ăn hết số gạo đó là :
180 : 4 = 45 ( người )
Đáp số : 45 người

Tải xuống

Xem thêm bộ Đề thi Toán lớp 5 có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.