Đề thi Hóa học lớp 8 Học kì 2 năm học 2021 – 2022 có đáp án (30 đề)

Đề thi Hóa học lớp 8 Học kì 2 năm học 2021 – 2022 có đáp án (30 đề)

Dưới đây là list Đề thi Hóa học lớp 8 học kì 2 có đáp án năm 2022, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập và đạt điểm trên cao trong những bài thi Hóa học 8 .

Quảng cáo

Đề thi Hóa học lớp 8 Học kì 2 năm học 2021 - 2022 có đáp án (30 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Hóa học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vão chữ A hoặc B, C, D trước giải pháp chọn đúng .

Câu 1: Cho những oxit sau: SO2, K2O, CaO, N2O5, P2O5, BaO. Dãy gồm những oxit tác dụng với H2O, tạo ra bazơ là:

A. SO2, CaO, K2O
B. K2O, N2O5, P2O5
C. CaO, K2O, BaO
D. K2O, SO2, P2O5

Câu 2: Những oxit sau: CaO, SO2, Fe2O3, Na2O, CO2, P2O5. Dãy gồm nhưungx oxit tác dụng với nước tạo ra axit là:

A. CaO, SO2, Fe2O3
B. SO2, Na2O, CaO
C. SO2, CO2, P2O5
D. CO2, Fe2O3, P2O5

Câu 3: Cho các bazơ sau: LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3. Dãy bazơ tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm là:

A. Ca ( OH ) 2, LiOH, Cu ( OH ) 2, Mg ( OH ) 2
B. Ca ( OH ) 2, KOH, LiOH, NaOH
C. KOH, LiOH, NaOH, Al ( OH ) 3
D. Al ( OH ) 3, NaOH, Mg ( OH ) 2, KOH

Câu 4: Có những chất rắn sau: FeO, P2O5, Ba(OH)2, NaNO3. Thuốc thử được chọn để phân biệt các chất trên là:

A. H2SO4, giấy quỳ tím .
B. H2O, giấy quỳ tím .
C. dung dịch NaOH, giấy quỳ tím .
D. dung dịch HCl, giấy quỳ tím .

Câu 5: Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:

A. số gam chất tan tan trong 100 gam nước .
B. số gam chất tan tan trong 100 gam dung môi .
C. số gam chất tan tan trong 1 lít nước để tạo thành dung dịch bão hòa .
D. số gam chất tan tan được trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa .

Câu 6: Dãy hợp chất gồm các chất thuộc loại muối là:

A. Na2O, CuSO4, KOH
B. CaCO3, MgO, Al2 ( SO4 ) 3
C. CaCO3, CaCl2, FeSO4
D. H2SO4, CuSO4, Ca ( OH ) 2

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Viết phương trình hóa học biểu diễn dãy biến hóa sau:

a ) S → SO2 → H2SO3
b ) Ca → CaO → Ca ( OH ) 2

Câu 8: Ở 20ºC, hòa tan 60 gam KNO3 vào 190 gam H2O thì thu được dung dịch bão hòa. Hãy tính độ tan của KNO3, ở nhiệt độ đó.

Câu 9: Tính khối lượng khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 tấn than (chứa 95% cacbon). Những tạp chất còn lại không cháy được.

( Biết H = 1, C = 12, O = 16, Fe = 56, K = 39, N = 14 ) .

Quảng cáo

Đáp án và hướng dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: chọn C

Chỉ có oxit sắt kẽm kim loại ( K2O, BaO, CaO ) công dụng với nước tạo ra bazơ tương ứng .

Câu 2: chọn C

Chỉ có những oxit axit mới tính năng với nước tạo ra dung dịch axit tương ứng .

Câu 3: chọn B

Chỉ có 5 bazơ tan trong nước tạo ra dung dịch bazơ là : LiOH, NaOH, KOH, Ba ( OH ) 2, Ca ( OH ) 2 .

Câu 4: chọn B

Cho nước lần lượt vào những chất rắn. Chất rắn không tan là FeO, những chất còn lại tan. P2O5 + 3H2 O  2H3 PO4
Nhúng quỳ tím vào những dung dịch thu được :
+ ) Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là mẫu sản phẩm của P2O5
+ ) Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là Ba ( OH ) 2
+ ) Dung dịch không có hiện tượng kỳ lạ gì là NaNO3

Câu 5: chọn D

Câu 6: chọn C

Muối là hợp chất hóa học gồm một hay nhiều nguyên tử sắt kẽm kim loại link với một hay nhiều gốc axit .

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

Đề thi Hóa học 8

Câu 8: Cứ 190 gam H2O hòa tan hết 60 gam KNO3 tạo dung dịch bão hòa

100 gam H2O hòa tan hết x gam KNO3 .
Đề thi Hóa học 8

Câu 9: Khối lượng C có trong 1 tấn than là:

Đề thi Hóa học 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Hóa học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 2)

Đề thi Hóa học lớp 8 Học kì 2 năm học 2021 - 2022 có đáp án (30 đề)

Quảng cáo

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D, trước phương án đúng.

Câu 1: Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo thành bazơ tương ứng?

A. Fe2O
B. CaO
C. SO3
D. P2O5

Câu 2: Oxit của một nguyên tố có hóa trị II chứa 20% oxi (về khối lượng). Nguyên tố đó là:

A. đồng
B. nhôm
C. canxi
D. magie

Câu 3: Trong dãy chất sau đây, dãy chất nào toàn là oxit?

A. H2O, MgO, SO2, FeSO4
B. CO2, SO2, N2O5, P2O5
C. CO2, K2O, Ca ( OH ) 2, NO
D. CaO, SO2, Na2CO3, H2SO4

Câu 4: Cho 6,5 gam kẽm vào dung dịch HCl thì thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là:

A. 2 lít
B. 4,48 lít
C. 2,24 lít
D. 4 lít

Câu 5: Trường hợp nào sau đây chứa khối lượng nguyên tử hiđro ít nhất?

A. 6.1023 phân tử H2
B. 3.1023 phân tử H2O
C. 0,6 g CH4
D. 1,50 g NH4Cl

Câu 6: Khử 12g sắt(III) oxit bằng khí hiđro. Thể tích khí hiđro cần dùng (đktc) là

A. 5,04 lít
B. 7,36 lít
C. 10,08 lít
D. 8,2 lít

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Hãy định nghĩa: axit, bazơ, muối và cho ví dụ minh họa.

Câu 8: Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

Fe2O3 + ? − to → Fe + ?
Zn + HCl → ZnCl2 + ?
Na + H2O  NaOH + ?
KClO3 − to → KCl + ?
Al + H2SO4 ( loãng )  ? + ?

Câu 9: Dẫn khí hiđro đi qua CuO nung nóng.

Viết phương trình hóa học xảy ra .
Sau phản ứng, thu được 19,2 gam Cu. Tính khối lượng CuO tham gia phản ứng và thể tích khí hiđro ( đktc ) cần dùng .

(Biết O=16, Cu=64, Al=27, H=1, S=32).

Đáp án và hướng dẫn giải

I. TRĂC NGHIỆM

Câu 1: chọn B

Câu 2: chọn A

Gọi công thức axit của sắt kẽm kim loại hóa trị II, có dạng ; RO .
Theo đề bài, ta có : % O = 16 / ( R + 16 ) x 100 % = 20 %
 R + 16 = 1600 / 20 = 80 → R = 64 : đồng ( Cu )

Câu 3: chọn B

Câu 4: chọn C

Ta có : nZn = 6,5 / 65 = 0,1 ( mol )
Phản ứng : Zn + 2HC l → ZnCl2 + H2 ( 1 )
( mol ) 0,1 → 0,1
Từ ( 1 ) → nH2 = 0,1 ( mol ) → VH2 = 0,1 x 22,4 ( l )

Câu 5: chọn D

– Số nguyên tử H trong 6.1023 phân tử H2 là :
2.6.1023 = 1,2. 1024 ( nguyên tử )
– Số nguyên tử H trong 3.1023 phân tử H2O là :
2.3.1023 = 6.1023 ( nguyên tử )
– Số mol CH4 là 0,6 : 16 = 0,0375 mol
→ Số nguyên tử H trong 0,6 gam CH4 là :
0,0375. 4. 6.1023 = 9.1022 ( nguyên tử )
– Số mol NH4Cl là 1,5 : 53,5 = 0,028 mol
→ Số nguyên tử H trong 1,5 gam NH4Cl là :
0,028. 4. 6.1023 = 6,72. 1022 ( nguyên tử )
Vậy trong 1,5 gam NH4Cl có số nguyên tử H tối thiểu, nên khối lượng H cũng là tối thiểu .

Câu 6: chọn A

Ta có : nFe2O3 = 12/160 = 0,075 ( mol )
Phản ứng : Fe2O3 + 3H2 − to → 2F e + 3H2 O ( 1 )
( mol ) 0,075 → 0,225
Từ ( 1 ) → nH2 = 0,225 ( mol ) → VH2 = 0,225 x 22,4 = 5,04 ( l )

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

– Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro link với gốc axit, những nguyên tử hiđro này hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa bằng nguyên tử sắt kẽm kim loại. Ví dụ HCl, H2SO4, …
– Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử sắt kẽm kim loại link với một hay nhiều nhóm hiđroxit ( – OH ). Ví dụ NaOH, Ca ( OH ) 2 …
– Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử sắt kẽm kim loại link với một hay nhiều gốc axit. Ví dụ BaSO4, NaCl, FeCl3 …

Câu 8:

Fe2O3 + 3H2 − to → 2F e + 3H2 O
Zn + 2HC l  ZnCl2 + H2
Na + H2O  NaOH + 1/2 H2 ↑
KClO3 − to → KCl + 3/2 O2 ↑

Câu 9: a) Phản ứng

CuO + H2 − to → Cu + H2O ( 1 )
( mol ) 0,3 0,3 ← 0,3
b ) Ta có : nCu = 19,2 / 64 = 0,3 ( mol )
Từ ( 1 ) → nCu = 0,3 ( mol ) → mCuO = 0,3 x 80 = 24 ( gam )
Và nH2 = 0,3 ( mol ) → VH2 0,3 x 22,4 = 6,72 ( lít )

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Hóa học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 3)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Khoanh tròn vão chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng để trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Hợp chất nào trong các chất sau đây có tên gọi là natri đihiđrophotphat?

A. Na3PO4
B. Na2HPO4
C. NaH2PO4
D. Na2SO4

Câu 2: Dãy các hợp chất nào sau đây gồm các hợp chất muối?

A. K2O, KNO3, NaOH, Fe(NO3)2

B. H2SO4, Na3PO4, Cu ( OH ) 2, Fe2O3
C. Pb ( NO3 ) 2, NaCl, ZnSO4, K2S
D. KNO3, FeO, K2S, H2SO4

Câu 3: Hòa tan 50 gam muối ăn vào 200 gam nước thu được dung dịch có nồng độ là:

A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %
D. 28 %

Câu 4: Khối lượng của NaOH có trong 200ml dung dịch NaOH 2M là:

A. 16 gam
B. 28 gam
C. 30 gam
D. 35 gam

Câu 5: Ghép ý ở cột I và cột II cho phù hợp (1,0 điểm)

Đề thi Hóa học 8

Câu 6: Hãy chọn chữ (Đ) đánh vào câu đúng và chữ (S) vào câu sai trong các câu sau:

1 ) Chất khử là chất nhường oxi cho những chất khác. □
2 ) Oxit axit thường là oxit của sắt kẽm kim loại và tương ứng với một axit. □
3 ) Dung dịch axit làm cho quỳ tím hóa xanh. □
4 ) Trong thành phần của hợp chất muối phải có gốc axit. □

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau và ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

Đề thi Hóa học 8

Câu 8: Cho 8,1 gam Al tác dụng với dung dịch có chứa 21,9 gam HCl.

Viết phương trình hóa học của phản ứng .
Sau phản ứng chất nào còn dư ? Dư bao nhiêu gam ?
Tính khối lượng AlCl3 tạo thành .
Lượng khí hiđro sinh ra ở trên hoàn toàn có thể khử được bao nhiêu gam CuO ?
( Biết Al = 27, H = 1, Cu = 64, O = 16, Cl = 35,5 ) .

Đáp án và hướng dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: chọn C

Câu 2: chọn C

Câu 3: chọn B

mdd = 50 + 200 = 250 ( gam )

Đề thi Hóa học 8

Câu 4: chọn A

Ta có : nNaOH = 0,2 x 2 = 0,4 ( mol )
→ mNaOH = 0,4 x 40 = 16 ( gam )

Câu 5: 1 – e, 2 – d, 3 – c, 4 – b

Câu 6: 1 – S, 2 – S, 3 – S, 4 – Đ

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

2KC lO3 − to → 2KC l + 3O2
2O2 + 3F e − to → Fe3O4
Fe3O4 + 4H2  3F e + 4H2 O
Fe + 2HC l  FeCl2 + H2 ↑

Câu 8:

Đề thi Hóa học 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Hóa học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 4)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Nồng độ mol của dung dịch có chứa 50 gam CaBr2 trong 400ml dung dịch là:

B. 0,15 M
C. 0,45 M
D. 1,25 M

Câu 2: Cặp chất nào sau đây khi kết thúc phản ứng thu được sản phẩm gồm cả chất khí và chất kết tủa?

A. CaCO3 + HNO3 loãng
B. Na2SO4 + BaCl2
C. BaCO3 + H2SO4 loãng
D. CaCO3 + HCl

Câu 3: Với một lượng chất tan xác định, khi tăng thể tích dung môi thì:

A. C % giảm, CM giảm
B. C % tăng, CM tăng
C. C % tăng, CM giảm
D. C % giảm, CM tăng

Câu 4: Đem cô cạn 200ml dung dịch FeSO4 0,5M thì khối lượng muối khan thu được là:

A. 10 gam
B. 15,2 gam
C. 14 gam
D. 13,2 gam

Câu 5: Điều kiện để phát sinh sự cháy là:

A. đủ oxi cho sự cháy
B. tỏa ra nhiều nhiệt
C. chất cháy phải nóng và đủ oxi cho sự cháy
D. câhts cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy và đủ oxi cho sự cháy

Câu 6: Một oxi của nitơ (X) ở điều kiện tiêu chuẩn có khối lượng riêng bằng 2,054 gam/lít. Công thức phân tử của oxit là:

A. N2O
B. NO
C. N2O3
D. NO2

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Hoàn thành các phương trình hóa học sau (biết hệ số trước của các công thức phụ thuộc vào x, y):

Đề thi Hóa học 8
Những phản ứng nào bộc lộ sự oxi hóa ?

Câu 8: Dẫn luồng khí CO dư đi qua 20,05 gam hỗn hợp hai oxit ZnO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao, thu được hỗn hợp hai kim loại và khí CO2. Dẫn khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 35 gam kết tủa.

Viết phản ứng xảy ra .
Tính khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại tạo thành .
Tính thành phần Phần Trăm theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp bắt đầu .

Đáp án và hướng dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Ta có:

Đề thi Hóa học 8

Câu 2: BaCO3 + H2SO4  BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

Chọn C

Câu 3: chọn A

Câu 4: Ta có: nFeSO4= 0,2 x 0,5 = 0,1 (mol)

→ mFeSO4 = 0,1 x 152 = 15,2 ( gam )
Chọn B

Câu 5: chọn D

Câu 6: Ta có: MX = 2,054 x 22,4 = 46 (gam)

Gọi công thức oxit ( X ) : NxOy
Theo đề : MX = 14 x + 16 y = 46
Nghiệm hài hòa và hợp lý : x = 1, y = 2 → CTHH : NO2 .
Chọn D

II. TỰ LUẬN

Câu 7:

Đề thi Hóa học 8
Các phản ứng a, b, c biểu lộ sự oxi hóa .

Câu 8: a) Phản ứng:

Đề thi Hóa học 8
b ) Tính khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại :
Gọi a là số mol của ZnO và b là số mol của Fe2O3
Theo đề bài, ta có hệ phương trình
Đề thi Hóa học 8
Giải hệ phương trình, ta có : a = 0,05 ; b = 0,1
mZn = 0,05 x 65 = 3,25 ( gam ) ; mFe = 0,2 x 56 = 11,2 ( gam )c ) Tính Xác Suất khối lượng mỗi oxit :
Đề thi Hóa học 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Hóa học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 5)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Cho phản ứng: C + O2 □(−to→ ) CO2

Đặc điểm của phản ứng trên là :
A. phản ứng thế
B. phản ứng tỏa nhiệt
C. phản ứng hóa hợp
D. cả B, C đều đúng

Câu 2: Quá trình nào sau đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?

A. Sự gỉ của những vật phẩm bằng sắt
B. Sự quang hợp của cây xanh
C. Sự cháy của than, xăng, dầu, …
D. Sự hô hấp của con người và động vật hoang dã

Câu 3: Để đốt cháy hoàn toàn a gam cacbon thì cần vừa đủ 1,5.1024 phân tử khí oxi. Giá trị của a là:

A. 25
B. 30
C. 20
D. 21

Câu 4: Cho từ từ 3,25 gam kẽm viên vào 120ml dung dịch HCl 1M. Thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc là:

A. 1,22 lít
B. 2,24 lít
C. 3,36 lít
D. 1,334 lít

Câu 5: Độ tan của chất khí tăng khi:

A. giảm nhiệt độ
B. tăng áp suất
C. tăng nhiệt độ và giảm áp suất
D. giảm nhiệt độ và tăng áp suất

Câu 6: Độ tan của FeBr2.6H2O ở 20ºC là 115 gam. Khối lượng FeBr2.6H2O có trong 516 gam dung dịch bão hòa ở nhiệt độ trên là:

A. 200 gam
B. 276 gam
C. 240 gam
D. 300 gam

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Cho hai dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ 2M và 4M. Hãy xác định thể tích của từng dung dịch để pha chế được 300ml Ba(OH)2 có nồng độ 3M.

Câu 8: Cho 9,6 gam hỗn hợp gồm Ca và CaO hòa tan hết vào nước, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc).

Viết phản ứng xảy ra .
Tính thành phần Xác Suất theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp bắt đầu .
Tính khối lượng Ca ( OH ) 2 thu được .

Đáp án và hướng dẫn giải

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: chọn D

Câu 2: chọn B

Câu 3: Ta có:

Đề thi Hóa học 8
Từ ( 1 ) → nC = 2,5 ( mol ) → mC = a = 2,5 x 12 = 30 ( gam )
Chọn B

Câu 4:

Đề thi Hóa học 8
sau phản ứng ( 1 ) thì HCl dư
Từ ( 1 ) → nH2 = 0,05 ( mol ) → VH2 = 0,05 x 22,4 = 1,12 ( lít )
Chọn A

Câu 5: chọn D

Câu 6: chọn B

II. TỰ LUẬN

Câu 7: Gọi V1 là thể tích dung dịch Ba(OH)2 2M

V2 là thể tích dung dịch Ba ( OH ) 2 4M
Áp dụng quy tắc đường chéo ta có :
Đề thi Hóa học 8
V1 / V2 = 1/1  V1 = V2 ( 1
Mà V1 + V2 = V = 300 ( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) : V1 = V2 = 150 ml .

Câu 8: Ta có: nH2= 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

Phản ứng :
Ca + 2H2 O  Ca ( OH2 + H2 ↑ ( 1 )
( mol ) 0,1 0,1 ← 0,1
CaO + H2O  Ca ( OH ) 2 ( 2 )
Tính Xác Suất khối lượng :
Từ ( 1 ) → nH2 = nCa = 0,1 ( mol ) → mCa = 0,1 x 40 = 4 ( gam )
Vậy % mCa = 4/9, 6 x 100 % = 41,667 % ;
% mCaO = 100 % – 41,667 % = 58,333 %
mCaO = 9,6 – 4 = 5,6 ( g ) → nCaO = 5,6 / 56 = 0,1 ( mol )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) → ∑ nCa ( OH ) 2 = 0,1 + 0,1 = 0,2 ( mol )
→ mCa ( OH ) 2 = 0,2 x 74 = 14,8 ( gam ) .
Xem thêm những đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 8 tinh lọc, có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Tổng hợp Bộ đề thi Hóa học lớp 8 năm học 2021 – 2022 học kì 1 và học kì 2 có đáp án của chúng tôi được biên soạn và sưu tầm từ đề thi môn Hóa học của các trường THCS trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.