Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 THCS Nguyễn Gia Thiều có lời giải hay | Hóa học, Lớp 8 – Ôn Luyện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (322.73 KB, 7 trang )

(1)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MƠN HĨA HỌC – LỚP 8

NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2,0 điểm) Cho các sơ đồ phản ứng sau:

(1) Fe + O2 —> ……….

(2) Fe2O3 + H2SO4 —> Fe2(SO4)3 + H2O
(3) KClO3 —> ………. + ………..
(4) NH3 + O2 —> NO + H2O

a/ Hãy hoàn thành phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng trên.

b/ Hãy chỉ ra phản ứng nào là phản ứng phân hủy? Phản ứng nào là phản ứng hóa
hợp?

Câu 2: (2,0 điểm)

Hãy đọc tên các hợp chất có cơng thức hóa học sau: CaCO3, HNO3, NaOH, P2O3, K2SO4,

Fe2O3, HCl, Cu(OH)2.

Câu 3: (2,0 điểm)

Đốt cháy 3,1 gam photpho trong bình chứa khí oxi thu được sản phẩm là điphotpho

pentaoxit (P2O5). Cho tồn bộ lượng P2O5 tạo thành trên vào nước thì thu được 100 gam
dung dịch axit photphoric (H3PO4)

a/ Viết các phương trình hóa học đã xảy ra và tính thể tích khí oxi đktc cần dùng.
b/ Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit photphoric thu được.

(2)

( 2 )

Câu 4: (3,0 điểm) OXI – KHƠNG KHÍ

a/ Khí chứa trong bình gas mini sử dụng
trong các quán ăn có thành phần chính là khí

Butane (C4H10). Khi bật bếp gas khí này cháy tạo
ra khí CO2 và hơi nước. Em hãy nêu hiện tượng
quan sát được khi Butane cháy và viết phương

trình hóa học xảy ra (1,0 điểm)

b/ Trong các đám cháy thơng thường, lính cứu

hỏa thường sử dụng nước để dập tắt đám cháy. Bằng
các kiến thức đã được học em hãy giải thích tại sao?
(1,0 điểm)

c/ Có 3 lọ riêng biệt đựng khí oxi, CO2 và
khơng khí. Hãy trình bày cách nhận biết từng khí có trong mỗi lọ. (1,0 điểm)

Câu 5: (1,0 điểm) HIDRO – NƯỚC

Hãy nhìn hình vẽ trên và cho biết:

Hình vẽ này dùng điều chế khí nào? Viết phương trình phản ứng xảy ra

(3)

( 3 )

ĐÁP ÁN HÓA 8 – NH 2018-2019

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM GHI CHÚ

CÂU 1:
(2,0 điểm)

a/ (1) 3Fe + 2O2 → Fe3O4

(2) Fe2O3 + 3 H2SO4 →
Fe2(SO4)3 + 3H2O

(3) 2KClO3 → 2KCl + 3O2

(4) 4NH3 + 5O2 → 4NO
+ 6H2O

b/ phản ứng (3) là phản ứng phân hủy

phản ứng (1) là phản ứng hóa hợp.

0,5đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

– Điền
CTHH đúng

:

0,25đ/PTHH

CÂU 2:
(2,0 điểm)

– Đọc tên chất đúng 0,25đ/chất

CÂU 3:
(2,0 điểm)

nP = 3,1/31 = 0,1 (mol)
4P + 5O2 → 2P2O5

4 5 2 (mol)
0,1 0,125 0,05 (mol)
a/ VO2 = 0,125 x 22,4 = 2,8 (L)

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4
1 3 2 (mol)

0,05 0,1 (mol)
mH3PO4 = 0,1x 98 = 9,8 (g)

C%H3PO4 = 9,8/100 x 100% = 9,8%

0,25đ
0,5đ

0,25đ
0,5đ

0,25đ
0,25đ

CÂU 4:

(3,0 điểm)

a/ Khí gas cháy có ngọn lửa màu xanh
và tỏa nhiều nhiệt

2C4H10 + 13O2 → 8CO2↑ +
10H2O

0,5đ

(4)

( 4 )

b/ Do nước đã hạ nhiệt độ chất cháy
xuống dưới nhiệt độ cháy

Cách li chất cháy với oxi

c/ Dùng que đóm cịn tàn đỏ
– Que đóm bùng cháy là oxi
– Que đóm tắt là CO2

– Que đóm khơng hiện tượng là
khơng khí

0,5đ

0,5đ

0,25đ
0,25đ
0.25đ
0,25đ

CÂU 5:
(1,0 điểm)

– Điều chế khí hidro

– Viết đúng PTHH

0,5đ

(5)

( 5 )

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK2 HOÁ 8 (NĂM HỌC 18-19)

(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ)

Cấp độ

Tên
chủ đề

(nội dung,chương…)

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng

Vận dụng Vận dụng
cao

Chủ đề 1

Phản ứng hoá
học

Phản ứng
hoá hợp,
phân huỷ,

thế

– Hiểu và
phân biệt
được
phản ứng
xảy ra

thuộc loại
phản ứng
nào.
– Viết
đúng các
PTHH thể
hiện tính
chất hóa
học của
oxi, hidro
và nước
– Hoàn
thành
PTHH của
phản ứng
và cho
biết loại
phản ứng.
Kiến thức
liên hệ
thực tế

thuộc loại phản ứng nào. – Viết đúng các PTHH thể hiện tính chất hóa học của oxi, hidro và nước – Hoàn thành PTHH của phản ứng và cho biết loại phản ứng. Kiến thức liên hệ thực tế

Số câu : 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ : 20%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Số câu:

Số điểm :

Số câu:1

2 điểm= 20%

Chủ đề 2

Các hợp chất vô

Các hợp
chất vô
cơ: oxit,
axit,
bazơ,
muối

– Phân loại
và gọi tên
của oxit,
axit, bazơ,
muối

(6)

( 6 )

Số câu :1

Số điểm : 2

Tỉ lệ: 20%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Số câu:

Số điểm:

Số câu: 1

2 điểm= 20%

Chủ đề 3

Oxi – Hidro –
Nước

Tính chất
vật lí, hố
học của
oxi, hidro,
nước.
Giải thích
được
những

hiện
tượng
bằng các
kiến thức
về tính
chất vật lí,
hố học
của oxi,
hidro,
nước.
Nhận biết
các chất
và viết
PTHH
Vận dụng
giải quyết
các tình
huống
thực tiễn
cuộc sống
đặt ra

hiện tượng bằng các kiến thức về tính chất vật lí, hố học của oxi, hidro, nước. Nhận biết các chất và viết PTHH Vận dụng giải quyết các tình huống thực tiễn cuộc sống đặt ra

Số câu :2

Số điểm : 4

Tỉ lệ :40%

Số câu: 1

Số điểm :1

Số câu :1

Số điểm : 3

Số câu :2

4 điểm =40%

Chủ đề 4
Giải bài tốn tính

theo phương
trình hóa học có

2 phản ứng nối
tiếp
Nhận biết
được bài
tốn tính
theo
PTHH
Giải được
bài tốn
tính theo
PTHH

Giải 1 bài
tốn tính

theo PT có
2 PTHH
liên quan
đến tính
chất hố
học của
oxi, hidro
hoặc
nước)

theo PT có 2 PTHH liên quan đến tính chất hố học của oxi, hidro hoặc nước)

Số câu :1

Số điểm : 2

Tỉ lệ : 20%

Số câu: 1

Số điểm : 2

Số câu: 1

2điểm=20%

Tổng số câu :5
Tổng số điểm:10
Tỉ lệ : 100%

Số câu:5
Số điểm: 10=

(7)


( 7 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.