Fe + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO2 + H2O là phản ứng oxi hóa khử, được THPT Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ Open trong nội dung những bài học kinh nghiệm : Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học 10, đặc thù Hóa học của Fe và đặc thù hóa học HNO3 …. cũng như những dạng bài tập quan trọng .

1. Phương trình phản ứng Fe công dụng HNO3 đặc nóng

Fe + 6HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + 3NO2 ↑ + 3H2 O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra phản ứng Fe và HNO3

HNO3 đặc nóng

3. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Fe + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO2 ↑ + H2O

Xác định sự đổi khác số oxi hóa
Bạn đang xem : Fe + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO2 + H2O
Fe0 + HN + 5O3 → Fe + 3 ( NO3 ) 3 + N + 4O2 ↑ + H2O

1 x
3 x
Fe → Fe + 3 + 3 e
N + 5 + 1 e → N + 4

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra khi cho Fe tính năng HNO3 đặc nóng

Khi cho Fe tính năng HNO3 đặc nóng, có khí độc màu nâu đỏ thoát ra chính là NO2

4. Tính chất hóa học cơ bản của sắt

a. Tác dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} Fe3O4 

Với clo : 2F e + 3C l2 2F eCl3
Với lưu huỳnh : Fe + S FeS
Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng được với nhiều phi kim .

b. Tác dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng
Fe + 2HC l → FeCl2 + H2
Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng ; HNO3 đặc :
2F e + 6H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + 3SO2 + 6H2 O
Không công dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tác dụng với dung dịch muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn ra khỏi muối
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

5. Bài tập vận dụng tương quan 

Câu 1. Cho Fe tác dụng với HNO3 đặc, nóng, thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là

A. N2O .
B. N2 .
C. NO2 .
D. NO .

Đáp án C

: Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Câu 2. Kim loại nào sau đây tác dụng với axit HCl loãng và khí clo không cho cùng loại muối clorua kim loại

A. Zn
B. Pb
C. Ag
D. Fe

Đáp án A

Loại B và C do Cu, Pb không phản ứng với HCl .
Loại D do :
Fe + 2HC l → FeCl2 + H2
2F e + 3C l2 → 2F eCl3

Câu 3. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2:

A. CuO, NO và O2
B. Cu ( NO2 ) 2 và O2
C. Cu ( NO3 ) 2, NO2 và O2
D. CuO, NO2 và O2

Đáp án D

Câu 4. N2O5 được đều chế bằng cách

A. Cho N2 tính năng với O2 ở nhiệt độ cao
B. Sử dụng tia lửa điện vào không khí
C. Cho sắt kẽm kim loại hoặc phi kim tính năng với HNO3 đặc
D. Tách nước từ HNO3

Đáp án D

Câu 5. Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là:

A. 6 .
B. 3 .
C. 5 .
D. 4

Đáp án D

Chất bị oxi hóa khi công dụng với HNO3 thì phải chưa đạt hóa trị tối đa Trong dãy trên có 4 chất là : FeO, Fe ( OH ) 2, FeSO4 và Fe .
Phương trình phản ứng
FeO + 4HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO2 + 2H2 O
Fe ( OH ) 2 + 4HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO2 + 3H2 O
FeSO4 + 4HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO2 + H2O + H2SO4
Fe + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO2 + H2O

Câu 6. Cho 19,2 gam hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 448 ml khí NO (đktc) ( sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm về khối lượng của CuO trong hỗn hợp:

A. 60 %
B. 90 %
C. 10 %
D. 20 %

Đáp án B

Chỉ có Cu phản ứng với HNO3 sinh ra khí NO
Phương trình phản ứng hóa học
3C u + 8HNO3 → 3C u ( NO3 ) 2 + 2NO ↑ + 4H2 O
nNO = 0,448 / 22,4 = 0,02 mol
=> nCu = 3/2 nNO = 0,03 mol
=> mCu = 0,03. 64 = 1,92 ( g )
=> mCuO = 19,2 – 1,92 = 17,28 ( g )
=> % mCuO = 90 %

Câu 7. Những kim lọai nào sau đây đẩy được sắt ra khỏi dung dịch sắt (II) sunfat và bạc ra khỏi bạc Nitrat :

A. Na, Mg, Zn
B. Mg, Zn, Al
C. Fe, Cu, Ag
D. Al, Zn, Pb

Đáp án B

Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe
Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe

Al + FeSO4 → Al2(SO4)3 + Fe

Câu 8. Để điều chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây?

A. Fe + dung dịch AgNO3 dư
B. Fe + dung dịch Cu ( NO3 ) 2
C. Fe2O3 + dung dịch HNO3
D. FeS + dung dịch HNO3

Đáp án B

Fe + dung dịch Cu ( NO3 ) 2
Fe + Cu ( NO3 ) 2 → Fe ( NO3 ) 2 + Cu

Câu 9. Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá Fe thành Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng
B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội
C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl
D. Cl2, AgNO3 dư, HNO3 loãng

Đáp án D

Fe + 2HC l → FeCl2 + H2
Fe + AgNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + Ag
Fe + 6HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + 3NO2 ↑ + 3H2 O

Câu 10. Dãy các phi kim nào sau đây khi lấy dư tác dụng với Fe thì chỉ oxi hoá Fe thành Fe (III)?

A. Cl2, O2, S
B. Cl2, Br2, I2
C. Br2, Cl2, F2
D. O2, Cl2, Br2

Đáp án C

Fe + 2HC l → FeCl2 + H2
Fe + 2HB r → FeBr2 + H2
Fe + 2HI → FeI2 + H2

Câu 11. Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch HNO3 thấy sinh ra 0,1 mol NO là sản phẩm khử duy nhất của HNO3 và còn lại 2,6 gam Fe không tan. Giá trị của m là:

A. 5,6
B. 7,2
C. 12
D. 10

Đáp án C

Do Fe còn dư nên dung dịch chỉ chứa Fe ( NO3 ) ­ 2
2 nFe = 3 nNO ⇒ nFe = 3/2. 0,1 = 0,15 mol
mFe = 0,15. 56 + 2,6 = 12 g

Câu 12. Cho 5,6 gam Fe tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư). Sau phản ứng sinh ra V lít khí NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí sinh ra?

A. 6,72 lít
B. 13,44 lít
C. 3,36 lít
D. 10,08 lít

Đáp án A

Fe + 6HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + 3NO2 + 3H2 O
nFe = 5,6 / 56 = 0,1 mol
Theo phương trình
→ nNO2 = 3 nFe = 0,1 x 0,3 = 0,3 mol
→ V = 0,3 x 22,4 = 6,72 lít

Câu 13. Cho a gam bột Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư, ta được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai khí NO2 và NO và tỉ khối đối với O2 bằng 1,3125. Thành phần phần trăm theo thể tích của NO, NO2 và khối lượng a của Fe đã dùng là

A. 45 % và 55 % ; 5,6 gam .
B. 25 % và 75 % ; 5,6 gam .
C. 25 % và 75 % ; 11,2 gam .
D. 45 % và 55 % ; 11,2 gam .

Đáp án B

Gọi x, y lần lượt là số mol của NO2, NO
nHỗn hợp khí = 4,48 : 22,4 = 0,2 ( mol )
=> x + y = 0,2 ( 1 )
Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí là :
1,3125. 32 = 42 ( gam / mol )
=> Khối lượng của hỗn hợp khí trên là : 42. 0,2 = 8,4 ( gam )
=> 46 x + 30 y = 8,4 ( 2 )
Từ ( 1 và ( 2 ) ta giải hệ phương trình được
x = 0,15 ; y = 0,05
=> % NO2 = 0,15 : ( 0,15 + 0,05 ). 100 % = 75 %
% NO = 25 %
Áp dụng đinh luật bảo toàn electron ta có :
3. nFe = 1 nNO2 + 3. nNO
=> 3. nFe = 0,15 + 3.0,05 = 0,3 mol
=> nFe = 0,3 : 3 = 0,1 mol
=> mFe = 0,1. 56 = 5,6 gam

Câu 14. Thực hiện các thí nghiệm sau:

( 1 ) Đốt dây sắt trong bình khí clo dư
( 2 ) Cho Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nguội
( 3 ) Cho Fe vào dung dịch HCl loãng, dư
( 4 ) Cho Fe vào dung dịch HCl loãng, dư
( 5 ) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng
Số thí nghiệm tạo ra muối Fe ( II ) là :
A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Đáp án C

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan 

  … … … … … … … … … … … .
  Gửi tới những bạn phương trình Fe + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO2 + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn hoàn thành xong gửi tới những bạn. Hy vọng tài liệu giúp những bạn biết cách viết và cân đối phương trình phản ứng, hiện tượng kỳ lạ sau phản ứng khi cho Fe công dụng với HNO3 đặc nóng .
  Các bạn hoàn toàn có thể những em cùng tìm hiểu thêm thêm một số ít tài liệu tương quan có ích trong quy trình học tập như : Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, … .
  Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã xây dựng group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia không tính tiền trên Facebook : Tài liệu học tập lớp 12 Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất .
  Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng

  Chuyên mục: Giáo dục

  Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận !
  Nguồn san sẻ : Trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng ( thptsoctrang.edu.vn )

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *