Tag: h2so4 đặc nóng với feo

FeO H2SO4: FeO tính năng H2SO4 đặc

1. Phương trình bội nghịch ứng FeO chức năng H2SO4 đặc2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O2. Cân đối phản ứng FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O3. Điều khiếu nại phản ứng FeO chức năng với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng4. Cách triển khai phản ứng cho FeO công dụng với dung dịch H2SO4 quánh nóng5. Hiện tượng Hóa học6. Bài bác tập áp dụng liên quan

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2Olà làm phản ứng lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện thêm trong nội dung các bài học: cân đối phản ứng oxi hóa khử hóa học 10, hóa học 12: bài 32 Hợp chất của sắt…. Tương tự như các dạng bài bác tập.

Bạn đang xem: Feo tác dụng với h2so4 loãng

Hy vọng tư liệu này rất hoàn toàn có thể giúp những bạn viết và cân đối phương trình một giải pháp nhanh và đúng chuẩn hơn .Bài tập về sắt cùng hợp hóa học của sắtPhương pháp giải bài tập các thành phần hỗn hợp sắt với oxit sắt

1. Phương trình làm phản ứng FeO tính năng H2SO4 đặc

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

2. Thăng bằng phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe + 2O + H2S + 6O4 → + 3F e2 ( SO4 ) 3 + S + 4O2 + H2O2 x1 x

Fe + 2 → Fe + 3 + 1 eS + 6 + 2 e → S + 4

2F eO + 4H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + SO2 ↑ + 4H2 O

3. Điều khiếu nại phản ứng FeO tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc nóng

Không có

4. Cách thực hiện phản ứng mang lại FeO tính năng với dung dịch H2SO4 đặc nóng

Cho FeO công dụng với dung dịch axit sunfuric H2SO4 đặc nóng

5. Hiện tượng kỳ lạ Hóa học

Khi mang đến FeO tính năng với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh ra muối sắt ( III ) sunfat cùng cókhí mùi hắc diêm sinh đioxit bay ra .

6. Tính chất hóa học tập của FeO

Các hợp chất sắt ( II ) gồm cả tính khử và tính oxi hóa nhưng lại tính khử đặc trưng hơn, do trong những phản ứng chất hóa học ion Fe2 + thuận tiện nhường 1 e thành ion Fe3 + :Fe2 + + 1 e → Fe3 +Tính chất đặc thù của hợp chất sắt (II) là tính khử.Các hợp chất sắt ( II ) thường kém bền dễ bị oxi hóa thành hợp chất sắt ( III ) .FeO là một trong oxit bazơ, ngoài những, do gồm có số oxi hóa + 2 – số oxi hóa trung gian => FeO toàn bộ tính khử cùng tính oxi hóa .FeO là 1 trong những oxit bazơ:Tác dụng với hỗn hợp axit : HCl ; H2SO4 loãng …FeO + 2HC l → FeCl2 + H2FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2OFeO là hóa học oxi hóa khi công dụng với các chất khử mạnh: H2, CO, Al → FeFeO là hóa học oxi hóa khi hiệu quả với những chất khử mạnh : H2, CO, Al → FeFeO + H2imager_1_2626_700-7160844​ sắt + H2OFeO + teoh2so4 đặc nóng với feo
sắt + CO23F eO + 2A lAl2O3 + 3F eFeO là hóa học khử khi tác dụng với những chất có tính oxi hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2…FeO là hóa học khử khi công dụng với những chất có tính oxi hóa mạnh : HNO3 ; H2SO4 đặc ; O2 …4F eO + O2​ 2F e2O33F eO + 10HNO3 loãng → 3F e ( NO3 ) 3 + NO + 5H2 OFeO + 4HNO3 đặc, nóng → Fe ( NO3 ) 3 + NO2 + 2H2 O2F eO + 4H2 SO4 đặc, rét → Fe2 ( SO4 ) 3 + SO2 + 4H2 O

Ứng dụng:

FeO là hợp chất quan trọng đặc biệt quan trọng để tác dụng với chất khử bạo phổi sản xuất ra sắt .FeO trong vật tư gốm trọn vẹn hoàn toàn có thể được hình thành bởi phản ứng khử sắt ( III ) oxit trong lò nung. Khi sắt ba đã bị khử thành sắt nhị trong men thì rất cực nhọc oxy hoá trở lại. Số đông những loại men sẽ có được độ hoà tung sắt nhị khi nung chảy cao hơn nữa khi hoạt động và sinh hoạt trạng thái rắn vày đó sẽ chiếm hữu sắt oxit kết tinh vào men khi làm nguội, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên oxy hoá hay khử .

Điều chế:

( 1 ) Nung vào điều kiện kèm theo không sống sót không khí : ;FeCO3FeO + CO2Fe ( OH ) 2​ FeO + H2O( 2 ) Sắt ( II ) oxit hoàn toàn có thể điều chế bằng giải pháp dùng H2 hay teo khử sắt ( III ) oxit sống 500 °C .FeO + H2​ sắt + H2OFeO + cofe + CO2

7. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. mang lại 7,2 gam FeO chức năng hoàn toàn với dung dịch axit H2SO4 sệt nóng, sau phản bội ứng nhận được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cực hiếm của V là:

A. 1,12 lítB. 2,24 lítC. 3,36 lítD. 4,48 lít

Xem đáp ánĐáp án AnFeO = 0,1 mol

Phương trình phản bội ứng :2F eO + 4H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + SO2 ↑ + 4H2 O0,1 → 0,05 molnSO2 = 1/2 nFeO = 0,05 mol => VSO2 = 0,05. 22,4 = 1,12 lít

Câu 2. Dãy hóa học nào dưới đây không phản nghịch ứng cùng với H2SO4 đặc nguội?

A. Cu, Al, FeB. Al, Fe, CrC. Fe, Cu, AgD. Cr, Cu, Fe

Xem đáp ánĐáp án BDãy chất nào sau đây không làm phản ứng cùng với H2SO4 đặc nguội:Al, Fe, Cr

Câu 3. Quặng nào tiếp sau đây có các chất Fe cao nhất?

A. Hematit đỏB. PiritC. ManhetitD. Xiđerit

Xem đáp ánĐáp án CA. Hematit đỏ (Fe2O3).

. % mFe = ( 2.56 ) / ( 2.56 + 3.16 ). 100 % = 70 %B. Pirit ( FeS2 ) .% mFe = 56 / ( 56 + 2.32 ). 100 % = 46,67 %C. Manhetit ( Fe3O4 ) .% mFe = 3.56 / ( 3.56 + 4.16 ). 100 % = 72,41 %D. Xiđerit ( FeCO3 ) .% mFe = 56 / ( 56 + 12 + 16.3 ). 100 % = 48,28 %Vậy quặng gồm có hàm lượng Fe cao nhất là Fe ­ 3O4

Câu 4. Chất nào dưới đây phản ứng với fe không tạo thành thành chế tạo thành hợp hóa học Fe (III)?

A. Hỗn hợp H2SO4 đặc nóng
B. Hỗn hợp HNO3 loãngC. Hỗn hợp AgNO3 dưD. Hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp ánĐáp án DA. Dung dịch H2SO4 quánh nóng

2F e + 6H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + 3SO2 ↑ + 6H2 OB. Dung dịch HNO3 loãngFe + 4HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO ↑ + 2H2 OC. Dung dịch AgNO3 dưFe + 3A gNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + 3A gD. Dung dịch HCl đặcFe + 2HC l → FeCl2 + H2Vậy phản ứng D xuất hiện muối sắt II

Câu 5. Cho 5,4 gam kim loại A tan hoàn toàn trong H2SO4 sệt nóng, sau phản bội ứng chấm dứt thu được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc). Kim loại A kia là:

A. FeB. AlC. ZnD. Cu

Xem đáp ánĐáp án BSố mol SO2 là:

nSO2 = V / 22,4 = 6,72 / 22,4 = 0,3 ( mol )Phương trình làm phản ứng xảy ra2R + 2 nH2SO4 ( đn ) → R2 ( SO4 ) n + nSO2 ↑ + 2 nH2O0,6 / n 0,3Khối lượng mol của R là :MR = m / n = 5,4 / 0,6 / n = 9 nBiện luận đượcR là sắt kẽm sắt kẽm kim loại nhôm

Câu 6. Thành phần chính của quặng hemantit là:

A. Fe3O4B. Fe2O3C. FeS2D. Al2O3

Xem đáp ánĐáp án BThành phần thiết yếu của quặng hemantit là Fe2O3.

Quặng manhetit : Fe3O4Quặng pirit sắt : FeS2Quặng boxit : Al2O3 .

Câu 7.Hoà tan hoàn toàn một lượng các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe3O4 và FeS2 vào 31,5 gam HNO3, nhận được 0,784 lít NO2 (đktc). Hỗn hợp thu được cho công dụng vừa đầy đủ với 100 ml hỗn hợp NaOH 2M, lọc kết tủa rước nung đến cân nặng không thay đổi thu được 4,88 gam chất rắn X. độ đậm đặc % của hỗn hợp HNO3 có giá trị là :

A. 47,2 % .B. 46,2 % .C. 46,6 % .D. 49,8 % .

Xem đáp ánĐáp án BChất rắn X là Fe2O3

=> nFe2O3 = 4,88 : 160 = 0,0305 molÁp dụng định nguyên tắc bảo toàn nguyên tố Fe=> nFe ( OH ) 3 = 2. NFe2O3 = 0,0305. 2 = 0,061 molGọi số mol của Fe3O4, FeS2 lần lượt là x, y ( mol )Áp dụng định chủ trương bảo toàn yếu tố Fe=> 3. NFe3O4 + nFeS2 = nFe ( OH ) 3=> 3 x + y = 0,061 ( I )Áp dụng định giải pháp bảo toàn electron=> nFe3O4 + 15. NFeS2 = nNO2=> x + 15 y = 0,035 ( II )Từ ( I ) và ( II ) => x = 0,02 ; y = 0,001Áp dụng định luật pháp bảo toàn thành phần Na=> nNaOH = nNaNO3 + 2. NNa2SO4 ( 1 )

nNa2SO4 = 2. NFeS2 = 0,002. 2 = 0,002 mol (2)

=> nNaNO3 = 0,02 – 0,002. 2 = 0,196 ( mol )Áp dụng định qui định bảo toàn yếu tắc N là :nHNO3 = nNaNO3 + nNO2 = 0,196 + 0,035 = 0,231 ( mol )=> C % HNO3 = ( 0,231. 68 ) / 31,5. 100 % = 49,8 %

Câu 8. Một nhiều loại quặng hemantit gồm 80% là Fe3O4 được dùng sản xuất ra một số loại gang cất 95% sắt. Nếu công suất của quy trình phản ứng là 80% thì cân nặng gang thu được từ 150 tấn quặng manhetit trên là

A. 63,81 tấnB. 71,38 tấnC. 73,18 tấnD. 78,13 tấn

Xem đáp ánĐáp án CKhối lượng Fe3O4 vào 150 tấn quặng là: (80.150)/100 = 120 tấn

Khối lượng sắt trong 120 tấn Fe3O4 : ( 120.168 ) / 100 = 86,9 tấnKhối lượng gang thu được : ( 86,9. 100 ) / 95. ( 80/100 ) = 73,18 tấn

Câu 9. mang lại 5,4 gam các thành phần hỗn hợp 2 kim loại Fe với Zn chức năng hoàn toàn với 90 ml dung dịch HCl 2M. Khối lượng muối nhận được là

A. 11,79 gam
B. 11,5 gamC. 15,71 gamD. 17,19 gam

Xem đáp ánĐáp án AnHCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Phương trình phản nghịch ứngZn + 2HC l → ZnCl2 + H2Fe + 2HC l → FeCl2 + H2Từ ( 1 ) và ( 2 ) nH2 = 1/2 nHCl = 0,09 ( mol )Theo định pháp lý bảo toàn khối lượng ta có :m những thành phần hỗn hợp + m axit = m muối + m hidro=> m muối hạt = 5,4 + 0,18. 36,5 – 0,09. 2 = 11,79 gam

Câu 10: hài hòa một oxit fe vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư được dung dịch X.

Chia hỗn hợp X làm cho 2 phần bằng nhau :Phần 1 : cho một chút ít vụn Cu vào thấy tung ra và mang lại dung dịch có màu xanhPhần 2 : cho 1 vài giọt dung dịch KMnO4 vào thấy bị mất màu .Oxit fe làA. FeO .B. Fe3O4 .C. Fe2O3 .D. FeO hoặc Fe2O3 .

Xem đáp ánĐáp án BDung dịch X bội phản ứng được cùng với Cu → dung dịch X chứa ion Fe3+

Dung dịch X bội phản ứng với KMnO4 → hỗn hợp X cất ion Fe2 +Vậy oxit sắt gồm công thức Fe3O4 .

Câu 11: hòa hợp Fe3O4 vào dung dịch HCl được dung dịch X. Chia X làm cho 3 phần:

Thêm NaOH dư vào phần 1 được kết tủa Y. đem Y để ko kể không khí .

Cho bột Cu vào phần 2.

Xem thêm: Phát Biểu Nào Sau Đây Sai Khối Lượng Nguyên Tử Hầu Như Tập Trung Ở Đâu Vị Sao

Sục Cl2 vào phần 3 .Trong những quy trình trên gồm có số phản nghịch ứng oxi hoá – khử làA. 2 .B. 3 .C. 4 .D. 5 .

Xem đáp ánĐáp án BFe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (1)

Phần 1:

FeCl2 + 2N aOH → Fe ( OH ) 2 + 2N aCl ( 2 )FeCl3 + 3N aOH → Fe ( OH ) 3 + 3N aCl ( 3 )4F e ( OH ) 2 + O2 + 2H2 O → 4F e ( OH ) 3 ( 4 )

Phần 2:

2F eCl3 + Cu → 2F eCl2 + CuCl2 ( 5 )

Phần 3:

2F eCl2 + Cl2 → 2F eCl3 ( 6 )Các phản bội ứng oxi hóa khử là : ( 4 ), ( 5 ), ( 6 ) .

Câu 12. phát biểu nào sau đây đúng?

A. Gang là kim loại tổng hợp của sắt với cacbon và 1 số ít trong những nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon chiếm phần từ 2 – 5 % .B. Gang là kim loại tổng hợp của sắt với cacbon và một vài nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon to hơn 5 % .C. Gang là sắt kẽm kim loại tổng hợp của nhôm cùng với cacbon và 1 số ít trong những nguyên tố khác, trong hàm lượng cacbon chỉ chiếm từ 2 – 5 % .D. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm cùng với cacbon và một trong những nguyên tố khác, trong những chất cacbon chiếm lớn hơn 5 % .

Xem đáp ánĐáp án AGang là kim loại tổng hợp của sắt với cacbon và một trong những nguyên tố khác, trong lượng chất cacbon chiếm từ 2 – 5%.

Câu 13. Một các loại quặng hemantit bao gồm 80% là Fe3O4 được dùng sản xuất ra một số loại gang chứa 95% sắt. Nếu năng suất của quá trình phản ứng là 80% thì khối lượng gang thu được từ 150 tấn quặng manhetit bên trên là

Xem đáp ánĐáp án CKhối lượng Fe3O4 trong 150 tấn quặng là: (80.150)/100 = 120 tấn

Khối lượng sắt trong 120 tấn Fe3O4 : ( 120.168 ) / 100 = 86,9 tấnKhối lượng gang thu được : ( 86,9. 100 ) / 95. ( 80/100 ) = 73,18 tấn

Câu 14. tiến hành các thí nghiệm phản ứng sau:

( 1 ) Đốt dây sắt trong bình khí Cl2 dư( 2 ) cho Sắt vào dung dịch HNO3 đặc, nguội( 3 ) đến sắt vào dung dịch HCl loãng, dư( 4 ) mang lại sắt vào dung dịch H2SO4 loãng, dư( 5 ) cho sắt vào dung dịch H2SO4 đặc, nóngSố thí nghiệm tạo thành muối Fe ( II ) là :A. 3B. 4C. 2D. 1

Xem đáp ánĐáp án C2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + HNO3 đặc nguội → ko phản ứngFe + 2HC l → FeCl2 + H2Fe + H2SO4 → FeSO4 + H22F e + 6H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + 3SO2 + 6H2 O

Câu 15. mang đến a gam bột Zn vào 200 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,3M. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng lên 4,26 gam so với cân nặng dung dịch ban đầu. Quý hiếm của a là:

A. 3,25 .B. 8,45 .C. 4,53 .D. 6,5 .

Xem đáp ánĐáp án DnFe2(SO4)3 = 0,06 mol

→ nFe3 + = 0,12 molZn + 2F e3 + → Zn2 + + 2F e2 + ( 1 )Zn + Fe2 + → Zn2 + + fe ( 2 )Theo ( 1 ) : nZn = 1/2 nFe3 + = 0,06 molĐặt nFe sinh ra = x mol => nZn ( 2 ) = x molmdung dịch tăng = mZn – mFe = 4,26=> 0,06. 65 + 65 x – 56 x = 4,26 => x = 0,04=> mZn = mZn ( 1 ) + mZn ( 2 ) = 65. ( 0,06 + 0,04 ) = 6,5 gam

Câu 16.Dung dịch FeSO4 không làm mất đi màu hỗn hợp nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong thiên nhiên và môi trường H2SO4B. Dung dịch K2Cr2O7 trong thiên nhiên và môi trường vạn vật thiên nhiên H2SO4C. Hỗn hợp Br2D. Hỗn hợp CuCl2

Xem đáp ánĐáp án D2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + Cr2 ( SO4 ) 3 + K2SO4 + H2O6F eSO4 + 3B r2 → 2F e2 ( SO4 ) 3 + 2F eBr3

Câu 17.Nhận định nào sai về tài năng phản ứng của sắt với nước?

A. Ở ánh nắng mặt trời cao ( nhỏ rộng 570 oC ), sắt tác dụng với nước tạo nên Fe3O4 với H2 .B. Ở nhiệt độ to hơn 1000 oC, sắt hiệu quả với nước tạo ra Fe ( OH ) 3 .C. Ở sức nóng độ lớn hơn 570 oC, sắt tính năng với nước tạo nên FeO và H2 .D. Ở nhiệt độ thường, fe không tính năng với nước .

Xem đáp ánĐáp án BỞ ánh nắng mặt trời thường, fe không tác dụng với nước.

Ở nhiệt độ cao, sắt khử được tương đối nước :3F e + 4H2 O → Fe3O4 + 4H2 ( to 570 oC )→ Ở nhiệt độ lớn hơn 1000 oC, sắt tính năng với H2O tạo thành FeO

Câu 18.Để làm sạch một các loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất là Zn, Sn, Pb đề nghị khuấy một số loại thuỷ ngân này trong:

A. Dung dịch Zn ( NO3 ) 2B. Hỗn hợp Sn ( NO3 ) 2C. Dung dịch Pb ( NO3 ) 2D. Hỗn hợp Hg ( NO3 ) 2

Xem đáp ánĐáp án DĐể có tác dụng sạch một loại thủy ngân gồm lẫn tạp hóa học Zn, Sn, Pb đề nghị khuấy các loại thủy ngân này vào Hg(NO3)2:

Zn + Hg ( NO3 ) 2 → Zn ( NO3 ) 2 + Hg ↓Sn + Hg ( NO3 ) 2 → Sn ( NO3 ) 2 + Hg ↓Pb + Hg ( NO3 ) 2 → Pb ( NO3 ) 2 + Hg ↓

Câu 19.Tính chất hóa học nào tiếp sau đây không đề nghị của sắt?

A. Chức năng với phi kimB. Công dụng với bazơC. Tính năng với hỗn hợp axitD. Chức năng với dung dịch muối

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 20.Để thu được sắt từ các thành phần hỗn hợp bột sắt và nhôm tín đồ ta dùng:

A. Dung dịch NaOH dưB. Hỗn hợp NaClC. Hỗn hợp HClD. Dung dịch H2SO4 đặc

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 21.Nhỏ từ từ mang lại dư hỗn hợp FeSO4 đã có axit hóa bởi H2SO4 vào dung dịch KMnO4. Hiện tượng kỳ lạ quan liền kề được là

A. Dung dịch màu tím hồng bị nhạt từ từ rồi đưa sang sắc tố vàngB. Dung dịch màu tím hồng bị nhạt dần cho không màuC. Dung dịch màu tím hồng bị chuyển dần lịch sự nâu đỏD. Color tím bị mất ngay. Sau đó từ từ Open quay trở lại thành dung dịch gồm có màu hồng

Xem đáp ánĐáp án A10FeSO4 + 8H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + 8H2O + K2SO4.

Chú ý muối hạt Fe2 ( SO4 ) 3 với FeCl3 tổng thể màu vàng………………………

Mời những bạn đọc thêm tài liệu liên quan

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2OFeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2OFeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2OFeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2OFe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2OFe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2OFeS2 + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + H2SO4 + NO + H2OFeO + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO + H2OFeO + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO2 + H2OFeO + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + N2O + H2OFe2O3 + H2SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + H2OFe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2 ( SO4 ) 3 + H2O

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình hóa học FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được VnDoc biên soạn là làm phản ứng thoái hóa khử, đối bội phản ứng khi mang lại sắt (II) oxit công dụng với hỗn hợp axit H2SO4 quánh nóng sản phẩm thu được là muối bột sắt (III) sunfat và ra đời mùi hắc SO2.

Xem thêm: Cách Vẽ Chân Dung Biểu Cảm Lớp 6 Đơn Giản Nhất, Vẽ Tranh Chân Dung Biểu Cảm

Chúc tất cả chúng ta học tập tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *