Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài 1

Một ô tô đi từ thị xã A đến thị xã B với vận tốc 48 km/giờ, cùng lúc đó một ô tô khác đi từ thị xã B đến thị xã A với vận tốc 54 km/giờ. Sau 2 giờ hai ô tô gặp nhau. Tính quãng đường từ thị xã A đến thị xã B.

Phương pháp giải:

– Tính tổng tốc độ của hai xe hơi .
– Quãng đường từ thị xã A đến thị xã B = tổng tốc độ của hai xe hơi × thời hạn đi để gặp nhau .

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt
Đi từ A đến B : 48 km / giờ
Đi từ B đến A : 54 km / giờ
Hai xe hơi gặp nhau : sau 2 giờ
Quãng đường từ A đến B : …. km ?
Bài giải
Tổng tốc độ của hai xe hơi là :
48 + 54 = 102 ( km / giờ )
Quãng đường từ thị xã A đến thị xã B là :
102 × 2 = 204 ( km )
Đáp số : 204 km.

Bài 2

Tại hai đầu của quãng đường dài 17 km một người đi bộ và một người chạy xuất phát cùng một lúc và ngược chiều nhau. Vận tốc của người đi bộ là 4,1 km / giờ, tốc độ của người chạy là 9,5 km / giờ. Hỏi kể từ lúc xuất phát, sau bao lâu thì hai người đó gặp nhau ?

Phương pháp giải:

– Tìm tổng tốc độ của hai người .
– Tìm thời hạn đi để hai người gặp nhau = độ dài quãng đường : tổng tốc độ của hai người .

Lời giải chi tiết:

Tổng tốc độ của hai người là :
4,1 + 9,5 = 13,6 ( km / giờ )
Kể từ lúc xuất phát, hai người đó gặp nhau sau số thời hạn là :
17 : 13,6 = 1,25 giờ
1,25 giờ = 1 giờ 15 phút
Đáp số : 1 giờ 15 phút.

Bài 3

Một xe máy đi từ A với vận tốc 30 km/giờ và sau (displaystyle 1{1 over 2}) giờ thì đến B. Hỏi một người đi xe đạp với vận tốc bằng (displaystyle{2 over 5}) vận tốc của xe máy thì phải mất mấy giờ mới đi hết quãng đường AB ?

Phương pháp giải:

– Đổi ( displaystyle 1 { 1 over 2 } ) = 1,5 giờ .
– Tìm độ dài quãng đường AB = tốc độ xe máy × thời hạn xe máy đi từ A đến B .
– Tìm tốc độ của người đi xe đạp điện = tốc độ xe máy × ( displaystyle { 2 over 5 } ) .
– Tìm thời hạn người đi xe đạp điện đi hết quãng đường AB = độ dài quãng đường AB : tốc độ của người đi xe đạp điện .

Lời giải chi tiết:

Đổi : ( displaystyle1 { 1 over 2 } ) giờ = 1,5 giờ
Quãng đường AB dài là :
30 × 1,5 = 45 ( km )
Vận tốc người đi xe đạp điện là :
30 × ( displaystyle { 2 over 5 } ) = 12 ( km / giờ )
Thời gian người đi xe đạp điện đi hết quãng đường AB :
45 : 12 = 3,75 ( giờ )
3,75 giờ = 3 giờ 45 phút
Đáp số : 3 giờ 45 phút.

Bài 4

Một vận động viên đua xe đạp điện đi chặng đầu 100 km hết 2 giờ 30 phút, đi chặng đường sau 40 km hết 1,25 giờ. Hỏi tốc độ ở chặng đua nào của vận động viên đó lớn hơn ?

Phương pháp giải:

– Đổi : 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ .
– Tính tốc độ của vận động viên đó ở chặng đầu ta lấy quãng đường chặng đầu chia cho thời hạn đi chặng đầu .
– Tính tốc độ của vận động viên đó ở chặng sau ta lấy quãng đường chặng sau chia cho thời hạn đi chặng sau .
– So sánh hai tốc độ để tìm tốc độ ở chặng đua nào lớn hơn .

Lời giải chi tiết:

Đổi : 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
Vận tốc vận động viên ở chặng đầu là :
100 : 2,5 = 40 ( km / giờ )
Vận tốc vận động viên ở chặng sau là :
40 : 1,25 = 32 ( km / giờ )

Ta có : 40 km/giờ > 32 km/giờ.

Vậy tốc độ của vận động viên đó ở chặng đua đầu lớn hơn .

Loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.