Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay

Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Để xác lập góc giữa hai đường thẳng d và d ’ ta có hai cách sau :

+ Cách 1: Gọi n→(x; y) và n’→( x’; y’) lần lượt là VTPT của hai đường thẳng d và d’. Gọi α là góc giữa hai đường thẳng. Ta có:

Cosα = |cos⁡( n→; n’→ ) | = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

+ Cách 2 : Gọi k1 và k2 lần lượt là thông số góc của hai đường thẳng. Gọi α là góc giữa hai đường thẳng. Ta có :

tgα = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính góc giữa hai đường thẳng (a): 3x + y – 2 = 0 và (b): 2x – y + 39 = 0.

A. 300
   B. 600
   C. 900
   D. 450

Hướng dẫn giải

Đường thẳng: 3x + y – 2 = 0có VTPT n→( 3; 1).

Đường thẳng: 2x – y + 39 = 0 có VTPT n→( 2; -1)

cos(a; b) = |cos⁡( na→; nb→ ) |
= Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

⇒ ( a ; b ) = 450

Chọn D.

Ví dụ 2: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng ∆1 : 10x + 5y – 1 = 0 và
∆2 : Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

A. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
   B. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
   C. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
   D. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

Hướng dẫn:

Vectơ pháp tuyến của ∆1; ∆2 lần lượt là n1→ = (2; 1); n2→ = (1; 1)

cos(∆1; ∆2) = |cos⁡( n1→, n2→ ) | = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 3. Tính góc giữa hai đường thẳng: 3x + y – 8 = 0 và 4x – 2y + 10 = 0 .

A. 300
   B. 600
   C. 900
   D. 450

Lời giải

Đường thẳng: 3x + y – 8 = 0 có VTPT n1→(3; 1)

Đường thẳng: 4x – 2y + 10= 0 có VTPT n2→(4; -2)

cos(d1, d2) = |cos⁡( n1→, n2→ ) | = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
⇒ (d1, d2) = 450

Chọn D.

Ví dụ 4: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng d1: x + 3y – 9 = 0 và d2:
Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

A. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
   B. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
   C. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
   D. tất cả sai

Lời giải

Vectơ pháp tuyến của d1; d2 lần lượt là n1→( 1; 3); n2→(1; -1).

Cos( d1; d2) = |cos⁡( n1→, n2→ ) | = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

Chọn C.

Ví dụ 5 : Tính góc giữa hai đường thẳng: (a): Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
= 1 và (b): Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

A. 00
   B. 450
   C. 600
   D. 900

Hướng dẫn giải

Đường thẳng (a) ⇔ 4x + 2y – 8 = 0 có VTPT n→( 4; 2)

Đường thẳng (b) có VTCP u→( 2; -4) nên VTPT n’→( 4; 2)

⇒ cos(a; b) = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
= 1

⇒ Góc giữa hai đường thẳng đã cho là 00 .

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 6: Cho đường thẳng (a): x + y – 10 = 0 và đường thẳng (b): 2x + my + 99 = 0.
Tìm m để góc giữa hai đường thẳng trên bằng 450.

A. m = -1
   B. m = 0
   C. m = 1
   D. m = 2

Lời giải

Đường thẳng (a) có VTPT n→( 1; 1)

Đường thẳng (b) có VTPT n’→( 2 ;m)

Để góc giữa hai đường thẳng a và b bằng 450 thì

Cos450 = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

⇔ |2 + m| = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

⇔ 4 + 4 m + mét vuông = 4 + mét vuông⇔ 4 m = 0 ⇔ m = 0

Chọn B

Ví dụ 7: Cho đường thẳng (a): y = 2x + 3 và (b): y = -x + 6. Tính tan của góc tạo bởi hai
đường thẳng (a) và (b)?

A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4

Lời giải

Gọi α là góc tạo bởi hai đường thẳng ( a ) và ( b ) .Đường thẳng ( a ) có thông số góc k1 = 2 và đường thẳng ( b ) có thông số góc k2 = – 1 .⇒ Tan của góc tạo bởi hai đường thẳng trên là :

Tgα = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
= 3

Chọn C.

Ví dụ 8: Cho hai đường thẳng (d1): y = – 3x + 8 và (d2) : x + y – 10 = 0.
Tính tan của góc tạo bởi hai đường thẳng d1 và d2?

A. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
   B. 1
   C. 3
   D. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

Lời giải

Đường thẳng ( d1 ) có thông số góc k1 = – 3 .Đường thẳng ( d2 ) ⇔ y = – x + 10 có thông số góc k2 = – 1 .⇒ tan của góc tạo bởi hai đường thẳng trên là :

tgα = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

Chọn A.

Ví dụ 9: Cho đường thẳng (a): Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
và đường thẳng ( b): x + my – 4 = 0.
Hỏi có bao nhiêu giá trị của m để góc giữa hai đường thẳng trên bằng 600.

A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4

Lời giải

+ Đường thẳng (a) có VTCP u→( m, 1) nên có VTPT n→( 1; -m) .

+ Đường thẳng (b) có VTPT n’→( 1; m).

+ Để góc giữa hai đường thẳng trên bằng 600 thì :

Cos600 = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

⇔ 1 + mét vuông = 2. | 1 – mét vuông | ( * )

+ Nếu -1 < m < 1 thì 1 - m2 > 0. Từ (*) suy ra: 1 + m2 = 2 (1 – m2)

⇔ 1 + mét vuông = 2 – 2 mét vuông ⇔ 3 mét vuông = 1

⇔ m2 = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
⇔ m= ± Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
( thỏa mãn điều kiện) .

+ Nếu m ≥ 1 hoặc m ≤ – 1 thì 1 – mét vuông ≤ 0. Từ ( * ) suy ra :1 + mét vuông = 2 ( mét vuông – 1 ) ⇔ 1 + mét vuông = 2 mét vuông – 2⇔ mét vuông = 3 ⇔ m = ± √ 3 .Vậy có 4 giá trị của m thỏa mãn nhu cầu .

Chọn D.

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng d1: x + 2y – 7 = 0 và
d2: 2x – 4y + 9 = 0.

A. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
   B. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
   C. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
   D. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

Vectơ pháp tuyến của đường thẳng d1 là n1→ = (1; 2)

Vectơ pháp tuyến của đường thẳng d2 là n2→ = (2; -4)

Gọi φ là góc giữa 2 đường thẳng ta có :

cosφ = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
= – Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

Câu 2: Tìm góc giữa đường thẳng d: 6x – 5y + 15 = 0 và ∆2:
Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

A. 900
   B. 300
   C. 450
   D. 600

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

Vectơ pháp tuyến của đường thẳng d là n1→ = (6; -5)

Vectơ pháp tuyến của đường thẳng ∆2 là n2→ = (5; 6)

Ta có n1→. n2→ ⇒ d ⊥ ∆2.

Câu 3: Tìm côsin góc giữa 2 đường thẳng d1: Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
và d2: Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

A. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
   B. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
   C. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
   D. tất cả sai

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Trả lời:

Vectơ chỉ phương của d1; d2 lần lượt là u1→(3; 4); u2→(1; 1).

Cos( d1; d2) = |cos⁡(u1→; u2→) | = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

Câu 4: Góc giữa hai đường thẳng: (a): Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
= 1 và (b): Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
gần với số đo nào nhất?

A. 630
   B. 250
   C. 600
   D. 900

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

Đường thẳng (a) ⇔ 4x – 3y + 12 = 0 có VTPT n→( 4; -3).

Đường thẳng (b) có VTCP u→( 6; -12) nên VTPT n’→( 2; 1)

⇒ cos(a; b) = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

⇒ Góc giữa hai đường thẳng đã cho xê dịch 630 .

Câu 5: Cho đường thẳng (a): x – y – 210 = 0 và đường thẳng (b): x + my + 47 = 0. Tìm m để góc giữa hai đường thẳng trên bằng 450.

A. m = -1
   B. m = 0
   C. m = 1
   D. m = 2

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Đường thẳng (a) có VTPT n→( 1; -1)

Đường thẳng (b) có VTPT n’→( 1; m)

Để góc giữa hai đường thẳng a và b bằng 450 thì

Cos450 = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

⇔ |1 – m| = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

⇔ 1 – 2 m + mét vuông = 1 + mét vuông⇔ – 2 m = 0 ⇔ m = 0

Câu 6: Cho đường thẳng (a): y = -x + 30 và (b): y = 3x + 600. Tính tan của góc tạo bởi hai đường thẳng (a) và (b)?

A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Gọi α là góc tạo bởi hai đường thẳng ( a ) và ( b ) .Đường thẳng ( a ) có thông số góc k1 = – 1 và đường thẳng ( b ) có thông số góc k2 = 3 .⇒ Tan của góc tạo bởi hai đường thẳng trên là :

Tgα = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
= 2

Câu 7: Cho hai đường thẳng (d1): y = -2x + 80 và (d2) : x + y – 10 = 0. Tính tan của góc tạo bởi hai đường thẳng d1 và d2?

A. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
   B. 1
   C. 3
   D. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Trả lời:

Đường thẳng ( d1 ) có thông số góc k1 = – 2 .Đường thẳng ( d2 ) ⇔ y = – x + 10 có thông số góc k2 = – 1 .⇒ tan của góc tạo bởi hai đường thẳng trên là :

tgα = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

Câu 8: Cho đường thẳng (a): Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
và đường thẳng ( b): 2x + y – 40 = 0.Hỏi có bao nhiêu giá trị của m để góc giữa hai đường thẳng trên bằng 450.

A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

+ Đường thẳng (a) có VTCP u→( m; 2) nên có VTPT n→( 2; -m) .

+ Đường thẳng (b) có VTPT n’→( 2;1).

+ Để góc giữa hai đường thẳng trên bằng 450 thì :

Cos450 = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10

Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
.√5 = √2|4 – m|

⇔ ( 4 + mét vuông ). 5 = 2 ( 16 – 8 m + mét vuông )⇔ 20 + 5 mét vuông = 32 – 16 m + 2 mét vuông

⇔ 3m2 + 16m – 12 = 0 ⇔ m = Cách xác định góc giữa hai đường thẳng cực hay - Toán lớp 10
hoặc m = – 6

Chuyên đề Toán 10 : khá đầy đủ triết lý và những dạng bài tập có đáp án khác :
Đã có giải thuật bài tập lớp 10 sách mới :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

phuong-phap-toa-do-trong-mat-phang.jsp
Giải bài tập lớp 10 sách mới những môn học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.