hydroxit-la-gi-nhung-chat-luong-tinh-thuong
Hidroxit lưỡng tính là gì. Bài này sẽ giúp các em giải đáp mọi vướng mắc Axit, bazơ, muối là gì ? Như thế nào là Hidroxit lưỡng tính theo thuyết Arêniut và thuyết Bronsted. Chất lưỡng tính, hidro lưỡng tính có mấy loại ?Axit Bazơ Muối và Hidroxit lưỡng tính theo thuyết Arêniut và thuyết Bronsted thuộc phần: Chương 1: Sự điện li

nội dung

I. Axit là gì? theo thuyết Arêniut và thuyết Bronsted.

a) Axit và bazơ theo quan điểm của Bronsted

• Axit gồm :+ Các axit vô cơ, hữu cơ : HCl, H2SO4, CH3COOH, ( COOH ) 2, …+ Các sắt kẽm kim loại ở dạng hidrat hóa ( trừ những ion Na +, K +, Ba2 + và Ca2 + ) : Al ( H2O ) 33 +, Cu ( H2O ) 22 +, …+ Các ion : H +, NH4 +, H3O +, RNH3 +, HSO4 -, …

b) Axit nhiều nấc

– Những axit khi tan trong nước mà phân tử điện li nhiều nấc ra ion H + là những axit nhiều nấc ( đa axit ), ví dụ :H3PO4 → H + + H2PO4 – : K1 = 7,6. 10-3H2PO4 – → H + + HPO42 – : K2 = 6,2. 10-8HPO42 – → H + + PO43 – : K3 = 4,4. 10-13- Phân tử H3PO4 điện li ba nấc ra ion H +, H3PO4 là axit ba nấc .

II. Bazơ là gì? theo thuyết Arêniut và thuyết Bronsted.

+ Thuyết điện li ( Arêniut ) : Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra ion OH – .+ Thuyết Bronsted : Bazơ là những chất có năng lực nhận proton ( nhận H + ) .imager_2_1477_700-7765730

Phân loại bazơ:

+ Oxit và hiđroxit của sắt kẽm kim loại ( trừ những oxit và hiđroxit lưỡng tính : Al2O3, Al ( OH ) 3, ZnO, Zn ( OH ) 2 … ) .+ Các anion gốc axit không mạnh không còn H hoàn toàn có thể tách thành ion H + ( CO32 -, CH3COO -, S2 -, SO32 -, C6H5O – … ) .+ NH3 và những amin : C6H5NH2, CH3NH2 …

III. Chất lưỡng tính là gì? Hirdoxit lưỡng tính là gì?

• Chất lưỡng tính :+ Thuyết điện li : Chất lưỡng tính là chất trong nước hoàn toàn có thể phân li theo cả kiểu axit và kiểu bazơ .+ Thuyết Bronsted : Chất lưỡng tính là những chất vừa có năng lực cho proton H +, vừa có năng lực nhận proton H + .• Hidroxit lưỡng tính :- Hidroxit lưỡng tính là hidro khi tan trong nước vừa hoàn toàn có thể phân li như axit vừa hoàn toàn có thể phân li như bazo .- Ví dụ : Zn ( OH ) 2 là hidroxit lưỡng tính ,° Sự phân li theo kiểu axit : Zn ( OH ) 2 Zn2 + + 2OH -° Sự phân li theo kiểu bazo : Zn ( OH ) 2 ZnO22 – + 2H +- Để biểu lộ tính lưỡng tính của Zn ( OH ) 2 người ta thường viết nó dưới dạng H2ZnO2 .- Các hidroxit lưỡng tính thường gặp là : Zn ( OH ) 2, Al ( OH ) 3, Sn ( OH ) 2, Pb ( OH ) 2, ít tan trong nước và lực axit, lực bazo đều yếu• Phân loại chất lưỡng tính- H2O, oxit và hiđroxit lưỡng tính như : ZnO, Zn ( OH ) 2, Al2O3, Al ( OH ) 3, Cr2O3, Cr ( OH ) 3, …- Aminoaxit, muối amoni của axit hữu cơ : R ( COOH ) x ( NH2 ) y, RCOONH4, …- Anion gốc axit không mạnh vẫn còn năng lực tách H + như : HCO3 -, HS -, HSO3 ‑, H2PO4 -, HPO42 -, …

IV. MUỐI

1. Muối là gì?

• Muối là hợp chất, khi tan trong nước điện li ra cation sắt kẽm kim loại ( hoặc cation ) và anion gốc axit .Xem thêm : Tách Ẩm Là Gì ? Các Phương Pháp Cách Ẩm Tấm Cách Nhiệt Và Phương Pháp Cách Ẩm- Ví dụ : ( NH4 ) 2SO4 → 2NH4 + + SO42 — Muối mà anion gốc axit không còn hiđro có năng lực điện li ra ion H + ( hiđro có tính axit ) ( * ) được gọi là muối trung hoà .- Ví dụ : NaCl, ( NH4 ) 2SO4, Na2CO3 .- Nếu anion gốc axit của muối vẫn còn hiđro có năng lực điện li ra ion H +, thì muối đó được gọi là muối axit .- Ví dụ : NaHCO3, NaH2PO4, NaHSO4 .- Ngoài ra có 1 số ít muối phức tạp thường gặp như muối kép : NaCl. KCl ; KCl. MgCl2. 6H2 O ; … phức chất : Cl ; SO4 ; …

2. Sự điện li của muối trong nước

– Hầu hết những muối ( kể cả muối kép ) khi tan trong nước điện li trọn vẹn ra cation sắt kẽm kim loại ( hoặc cation ) và anion gốc axit ( trừ một số ít muối như HgCl2, Hg ( CN ) 2, … là những chất điện li yếu ) .- Ví dụ : K2SO4 → 2K + + SO42 -NaCl. KCl → Na + + K + + 2C l -NaHSO3 → Na + + HSO4 — Nếu anion gốc axit còn chứa hiđro có tính axit, thì gốc này điện li ra H + .- Ví dụ : HSO4 – → H + + SO42 — Phức chất khi tan trong nước điện li trọn vẹn ra ion phức ( ion phức nằm trong dấu móc vuông ), sau đó ion phức điện li yếu ra những cấu tử thành phần .- Ví dụ : Cl → + + Cl -+ → Ag + + 2NH3

V. Bài tập vận dụng Axit, Bazơ, Muối và Hidroxit lưỡng tính

Bài 1 trang 10 sgk hóa 11 : Phát biểu những định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit ? Lấy những thí dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng.

* Lời giải bài 1 trang 10 sgk hóa 11:

• Axit : là những chất phân li trong nước ra ion H +, ví dụ :HCl → H + + Cl -H2S ⇌ 2H + + S2 -• Axit một nấc : là những axit chỉ phân li một nấc ra ion H + thí dụ như HCl, HBr …HCl → H + + Cl -• Axit nhiều nấc là những axit phân li nhiều lần ra H +, ví dụ :

H2S là axit hai nấc H2S ⇔ H+ + HS-HS – ⇌ H + + S2 –
H3PO4 là axit ba nấc H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4-H2PO4 – ⇌ H + + HPO42 -HPO42 – ⇌ H + + PO43 –

• Bazơ là những chất khi tan trong nước phân li ra ion OH-• Bazơ là những chất khi tan trong nước phân li ra ion OH -Ba ( OH ) 2 Ba2 + + 2OH -• Hiđroxit lưỡng tính : là những chất khi tan trong nước vừa hoàn toàn có thể phân li như axit vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ .- Ví dụ : Zn ( OH ) 2, Al ( OH ) 3, Be ( OH ) 2 …+ phân li kiểu bazơ : Al ( OH ) 3 Al3 + + 3OH -+ phân li kiểu axit : HAlO2 AlO2 – + H +( Khi đó : Al ( OH ) 3 viết dưới dạng axit HAlO2. H2O )• Muối trung hoà : là những muối mà phân tử không còn năng lực phân li ra ion H +- Ví dụ : NaCl, K2SO4, NaHPO3, CaCO3, Al ( NO3 ) 3, …Al ( NO3 ) 3 → Al3 + + 3NO3 -• Muối axit : là muối mà trong phân tử vẫn còn hiđro có năng lực phân li ra ion H +- Ví dụ : NaHSO4, NaHCO3, KH2PO4, K2HPO2, …NaHSO4 → Na + + HSO4 — Gốc axit HSO4 – lại phân li ra H +HSO4 – H + + SO42 -Bài 2 trang 10 sgk hóa 11 : Viết phương trình điện li của những chất sau :a ) Các axit yếu H2S ; H2CO3b ) Bazơ mạnh : LiOHc ) Các muối : K2CO3, NaClO, NaHSd ) Hiđroxit lưỡng tính : Sn ( OH ) 2* Lời giải bài 2 trang 10 sgk hóa 11 :a ) Các axit yếu H2S ; H2CO3 :H2S H + + HS -HS – H + + S2 -H2CO3 H + + HCO3 -HCO3 – H + + CO32 -b ) Bazơ mạnh LiOHLiOH → Li + + OH -c ) Các muối K2CO3, NaClO, NaHSK2CO3 → 2K + + CO32 -NaClO → Na + + ClO -NaHS → Na + + HS -HS – H + + S2 -d ) Hiđroxit lưỡng tính Sn ( OH ) 2 :Sn ( OH ) 2 Sn2 + + 2OH -Hoặc H2SnO2 2H + + SnO22 -Bài 3 trang 10 sgk hóa 11 : Theo thuyết A-re-ni-ut, Kết luận nào sau đây đúng ?A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là một axit .B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ .C. Một hợp chất có năng lực phân li ra cation H + trong nước là axit .D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử .* Lời giải bài 3 trang 10 sgk hóa 11 :- Đáp án : C. Một hợp chất có khả năngphân li ra cation H + trong nước là axit .A. Sai vì : axit là chất khi tan trong nước phân li ra H + ( định nghĩa theo thuyết A-re-ni-ut ). Nhiều chất trong phân tử có Hidro nhưng phải axit như : H2O, NH3, …B. Sai vì : những hidroxit lưỡng tính trong thành phần phân tử cũng có nhóm OH : Zn ( OH ) 2, Al ( OH ) 3, …D. Sai vì : Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH -, nên trong phân tử bazơ luôn có nhóm OH ( định nghĩa theo thuyết A-rê-ni-ut ) .

Bài 4 trang 10 sgk hóa 11: Với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước, thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. = 0,10 MB.D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *