1-1660837284-5979513

I. Hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước

– Khi sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có size nhỏ hơn bước sóng thì sóng truyền qua khe hẹp giống như một tâm phát sóng mới .
– Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng tích hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn luôn tăng cường lẫn nhau, có những điểm ở đó chúng luôn luôn triệt tiêu nhau .

– Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra là hai sóng kết hợp

– Các gợn sóng có hình những đường hypepol gọi là những vân giao thoa .

                                                                                                       screenshot-2022-08-18-224513-1660837130-7778373

Giao thoa sóng trên mặt nước

II. Cực đại và cực tiểu

1. Dao động của một điểm trong vùng giao thoa

– Trên mặt chất lỏng, cho hai nguồn sóng đồng nhất S1, S2 cách nhau một khoảng chừng l, giao động với cùng phương trình : u1 = u2 = Acosωt

1-1660837284-5856463

– Phương trình sóng do u1, u2 truyền tới M :
u1M = Acosωt − 2 πd1λ và u2M = Acosωt − 2 πd2λ
– Độ lệch pha của hai giao động thành phần tại M : Δφ = 2 πλd1 − d2 .
– Dao động của thành phần thiên nhiên và môi trường tại M là giao động tổng hợp, ta có :

 uM=u1M+u2M=Acosωt−2πd1λ+Acosωt−2πd2λ

Xem thêm: este – Wiktionary

⇒ uM = 2A cosπd2 − d1λ. cosωt − πd1 + d2λ

Biên độ giao động tại M là : AM = 2A cosπd2 − d1λ

2. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa

– Những điểm xê dịch với biên độ cực lớn là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới bằng một số ít nguyên lần bước sóng λ : Δd = d2 − d1 = kλ k ∈ Z.

– Những điểm giao động với biên độ cực tiểu là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới bằng một số ít nửa nguyên lần bước sóng λ : Δd = d2 − d1 = k + 12 λ ; k ∈ Z

Hình dạng các cực đại, cực tiểu:

3-1660837792-6755521

III. Điều kiện giao thoa. Sóng kết hợp

Để có vân giao thoa ổn định trên mặt nước thì hai nguồn sóng phải:

+ Dao động cùng phương, cùng chu kì ( hay tần số )
+ Có hiệu số pha không đổi theo thời hạn
Hai nguồn như vậy gọi là hai nguồn tích hợp .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *