Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 17 : Silic và hợp chất của silic giúp HS giải bài tập, cung ứng cho những em một mạng lưới hệ thống kỹ năng và kiến thức và hình thành thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho việc tăng trưởng năng lượng nhận thức, năng lượng hành vi :

Bài 1 (trang 79 SGK Hóa 11): Nêu những tính chất hóa học giống và khác nhau giữa silic và cacbon. Viết các phương trình hóa học để minh họa ?

Lời giải:

Tính chất giống nhau
– Đều có tính oxi hoá

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 1 Trang 79 Sgk Hoa 11 1

– Đều có tính khử
Tác dụng với phi kim

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 1 Trang 79 Sgk Hoa 11 2

Tác dụng với hợp chất :

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 1 Trang 79 Sgk Hoa 11 3

Bài 2 (trang 79 SGK Hóa 11): Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây?

A. SiO
B. SiO2
C. SiH4
D. Mg2Si

Lời giải:

Đáp án B

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 2 Trang 79 Sgk Hoa 11 1

Bài 3 (trang 79 SGK Hóa 11): Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là:

A. Cacon đioxit
B. Lưu huỳnh đioxit
C. Silic đioxit
D. Đinitơ pentaoxit

Lời giải:

Đáp án C.

Vì SiO2 là chất rắn không tan trong nước .

Bài 4 (trang 79 SGK Hóa 11): Từ SiO2 và các hóa chất cần thiết khác, hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế axit silixic?

Lời giải:

Sơ đồ : SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3
Phương trình phản ứng :
SiO2 + 2N aOH → Na2SiO3 + H2O
Na2SiO3 + 2HC l → 2N aCl + H2SiO3 ↓

Bài 5 (trang 79 SGK Hóa 11): Phương trình ion rút gọn: 2H+ + SiO32- → H2SiO3 ↓ ứng với phản ứng nào giữa các chất nào sau đây?

A. Axit cacbonic và canxi silicat
B. Axit cacbonic và natri silicat
C. Axit clohiđrit và canxi silicat
D. Axit clohiđrit và natri silicat

Lời giải:

Đáp án D
A. H2CO3 là axit yếu + CaSiO3 ↓ không có phản ứng
B. H2CO3 là axit yếu + NaSiO3 không có phản ứng
C. HCl + CaSiO3 ↓ ( không phân li ra SiO32 – )
D. Pt ion : 2H + + 2C l – + 2N a + + SiO32 – → H2SiO3 ↓ + 2N a + + 2C l –
Pt ion rút gọn 2H + + SiO32 – → H2SiO3 ↓

Bài 6 (trang 79 SGK Hóa 11): Cho hỗn hợp silic và than có khối lượng 20,0g tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Phản ứng giải phóng ra 13,44 lít khí hidro (đktc)Xác định thành phần phần trăm khối lượng của silic trong hỗn hợp ban đầu, biết rằng phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 6 Trang 79 Sgk Hoa 11 2

C + NaOH → không phản ứng
Si + 2N aOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2 ↑
Từ phương trình phản ứng ta có :

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 6 Trang 79 Sgk Hoa 11 3

⇒ mSi = 0,3.28 = 8,4 g

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 6 Trang 79 Sgk Hoa 11 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.