nội dung

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 12 – Bài 12 : Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ giúp HS giải bài tập, phân phối cho những em một mạng lưới hệ thống kiến thức và kỹ năng và hình thành thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho việc tăng trưởng năng lượng nhận thức, năng lượng hành vi :

Bài 1 (trang 33 SGK Hóa 12): Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Fructozo có phản ứng tráng bạc chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức –CHO.

B. Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ .
C. Thủy phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ .
D. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc .

Lời giải:

Đáp án B .

(C6H10O5)n + nH2O Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 15 Sgk Hoa 12 4 nC6H12O6

Bài 2 (trang 33 SGK Hóa 12): Những phát biểu nào sau đây, câu nào đúng (Đ), câu nào sai (S)?

a ) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột
b ) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit chỉ khác nhau về cấu trúc của gốc glucozơ .
c ) Khi thủy phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xenlulozo đều cho một loại monosaccarit .
d ) Khi thủy phân đến cùng tinh bột và xenlulozơ. đều cho glucozơ .

Lời giải:

A. S. Vì saccarozơ được cấu trúc từ một gốc glucozo và 1 gốc fructozo còn tinh bột được cấu trúc từ nhiều gốc α – glucozo link với nhau .
B. Đ .
C. S. Vì khi thủy phân đến cùng saccarozo thu được glucozo và fructozo còn khi thủy phân đến cùng tinh bột và xenlulozo chỉ thu được glucozo .
D. Đ .

Bài 3 (trang 34 SGK Hóa 12): a. So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

b. Tìm mối tương quan về cấu trúc của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ .

Lời giải:

a. So sánh đặc thù vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ .

glucozo saccarozo tinh bột xenlulozo
Tính chất vật lý Chất rắn, tinh thể không màu, dễ tan trong nước Chất rắn kết tinh, không màu, không mùi, có vị ngọt, tan tốt trong nước, độ tan tăng nhanh theo nhiệt độ Chất rắn, ở dạng bột, vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh. Trong nước nóng, hạt tinh bột sẽ ngậm nước và trương phồng lên tạo thành dung dịch keo, gọi là hồ tinh bột Chất rắn, dạng sợi màu trắng, không có mùi vị. Không tan trong nước và nhiều dung mỗi hữu cơ… Chỉ tan được trong nước Svayde.

b. Mối tương quan về cấu trúc :
Saccarozơ là một đisaccarit được cấu trúc từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ link với nhau qua nguyên tử oxi .
Tinh bột thuộc loại polisaccarit, phân tử gồm nhiều mắt xích C6H10O5 link với nhau, những mắt xích link với nhau tạo thành hai dạng : dạng lò xo không phân nhánh gọi là amilozơ, dạng lò xo phân nhánh gọi là amilopectin. Amilozơ được tạo thành từ những gốc α-glucozơ link với nhau thành mạch dài, xoắn lại với nhau và có phân tử khối lớn. Còn amilopectin có cấu trúc mạng khoảng trống gồm cấc mắt xích α-glucozơ tạo nên .
Xenlulozơ là một polisaccarit, phân tử gồm nhiều gốc β-glucozơ link với nhau tạo thành mạch lê dài, có phân tử khối rất lớn .

Bài 4 (trang 34 SGK Hóa 12): Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Viết phương trình hóa học (nếu có)

Lời giải:

Do saccarozo, tinh bột và xenlulozo đều thuộc nhóm disaccarit và polisaccarit nên chúng đều có phản ứng thủy phân .
Thủy phân saccarozo :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 4 Trang 34 Sgk Hoa 12 1

Thủy phân tinh bột :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 4 Trang 34 Sgk Hoa 12 2

Thủy phân xenlulozo :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 4 Trang 34 Sgk Hoa 12 3

Bài 5 (trang 34 SGK Hóa 12): Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) giữa các chất sau:

a. Thủy phân saccarozo, tinh bột và xenlulozơ .
b. Thủy phân tinh bột ( có xúc tác axit ), sau đó cho mẫu sản phẩm công dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 ( lấy dư )
c. Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp HNO3 / H2SO4

Lời giải:

a ,
Thủy phân saccarozo :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 4 Trang 34 Sgk Hoa 12 1

Thủy phân tinh bột :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 4 Trang 34 Sgk Hoa 12 2

Thủy phân xenlulozo :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 4 Trang 34 Sgk Hoa 12 3
b ,
Thủy phân tinh bột :

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 4 Trang 34 Sgk Hoa 12 2

Sản phẩm thu được là glucozo. Cho phản ứng AgNO3 / NH3

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 34 Sgk Hoa 12

c ,

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 5 Trang 34 Sgk Hoa 12 1

Bài 6 (trang 34 SGK Hóa 12): Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra, tính khối lượng AgNO3 cần dùng và khối lượng Ag tạo ra. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Lời giải:

Số mol saccarozo Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 34 Sgk Hoa 12 1

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 34 Sgk Hoa 12

C5H11O5CHO + 2A gNO3 + 3NH3 + H2O
Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 3 Trang 15 Sgk Hoa 12 4 C5H11O5COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3
COONH + 2A g + 2NHNO

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 34 Sgk Hoa 12 2

Cả glucozo và fructozo cùng tham gia phản ứng tráng gương

⇒ nAgNO3 = nAg = 2. nC6H12O6 = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 34 Sgk Hoa 12 3 mol

Khối lượng Ag sinh ra và khối lượng AgNO3 cần dùng là
mAg =
Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 34 Sgk Hoa 12 3. 108 = 126,3 (g)

. 108 = 126,3 (g)

m(AgNO3) = Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 Bai 6 Trang 34 Sgk Hoa 12 3. 170 = 198,8(g)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *