Ngày đăng: 29/05/2015, 14:00

Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học A.MỞ ĐẦU: 1/. Lí do chọn đề tài: Mục đính giáo dục nhà trường xã hội chũ nghĩa là đào tạo hệ thống trẻ những phẩm chất và năng lực, để trở thành những con người phát triển toàn diện trong nhà trường, quá trình giáo dục giữ vai trò quyết định: truyền thụ cho học sinh những kiến thức vững chắc có khả năng vận dụng vào cuộc sống, tạo niềm tin, tính cách, thoái quen hứng thú và tình cảm của học sinh, giúp học phát triển nhân cách của các em. Xuất phát từ mục đích giáo dục của nhà trường và vai trò của giáo dục hoá học trong sự nghiệp Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa của nước ta,có thể khẳng định rằng: môn hoa học cần được nghiên cứu trong nhà trường phổ thông là một việc hết sức cần thiết và quan trọng. việt nghiên cứu hoa học giúp học sinh hiểu được một trong những phương hướng cơ bản của cách mạng khoa học kỹ thuật đang diển ra trên thế giới và là khía cạnh quang trọng của đường lối phát triển kinh tế – Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta – Đó là sự hóa học hóa đất nước. Hóa học có tác dụng rất đắc lực trong việc giáo dục Cộng sản Chủ nghĩa cho học sinh. Cùng với các môn khoa học khác, hóa học giúp việc hình thành thế giới quan duy vật biện chứng và quan điểm khoa học vô thuần của học sinh rất có kết quả; Nghiên cứu hóa học còn giúp học sinh phát triển như nhận thức năng lực tri giác biểu tượng và tư duy. Môn hóa học bước đầu cung cấp cho học sinh những kiến thức phổ thông sơ đẳng về tính chất và ứng dụng của các loại chất quan trọng đối với hoạt động thực tiển, những quan điểm cơ bản của thiết nguyên tử, phân tử về cấu tạo chất và những hiểu Trường THCS Long Giang 1 GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học biết sơ đẳng về ngôn ngữ hóa học, dể nắm được bản chất của các loại phản ứng hóa học cơ bản nhất; – Cung cấp cho học sinh những kiến thức đơn giản có tính chất tổng hợp về một số sản xuất hóa học và ứng dụng hóa học trong một số lĩnh vực đời sống xã hội; – Hình thành ở học sinh thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng; – Rèn luyện cho học sinh ngay trong quá trình học tập những nhận thức tri thức thông minh sáng tạo và những năng khiếu đặt biệt. Để đáp ứng được việc giảng dạy môn hóa học đạt hiệu quả thí việc hướng dẫn học sinh nắm kiến thức lý thuyết về hóa học là một khâu quan trọng, làm nền tảng và là cơ sở vững chắc để học sinh vận dụng vào quá trình giải bài tập, thế nhưng thực tế ở các trường trung học cơ sở hiện nay, đa số học sinh nắm kiến thức lý thuyết về hóa học chưa vững, lý do cơ bản là không biết các hệ thống hóa kiến thức, nên các em khó có thể viết được các phương trình phản ứng và khó có thể được các bài tâp định tính, định lượng. Trước tình hình trên, tôi đã nghiên cứu một giải pháp là “Hướng dẫn học sinh hoàng thành chuỗi phản ứng hóa học” 2/. Đối tuợng nghiên cứu: Để đạt được mục đích nhiên cứu, tôi xác định cho mình những nhiệm vụ sau: – Nghiên cứu một số lí luận có liên quan đến giải pháp khoa học. – Tìm hiểu thực trạng học tập của học sinh lớp 9 trường THCS Long Giang. 3/. Pham vi nghiên cứu: “Hướng dẫn học sinh hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học” Trong chương I và chương IV môn hóa 9 ( dành cho học sinh khối 9) nhằm giúp các em nắm lý thuyết một cách rõ ràng, chính xác và chặt chẽ, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy bộ mộn hóa học. 4/. Phưong pháp nghiên cứu: Trong sáng kiến kinh mghiệm này tôi đã vận dụng các phương pháp khoa học như: Trường THCS Long Giang 2 GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học Phân tích lý thuyết, điều tra cơ bản, tổng kết kinh nghiệm sư phạm và sử dụng một số phương pháp thống kê toán học trong việc phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm v.v Tham khảo các tài liệu đã được biên soạn và phân tích hệ thống các dạng chuỗi phản ứng hoá học theo nội dung đề ra. Trên cơ sở đó tôi đã trình bài các dạng chuỗi phản ứng hoá học đã sưu tầm và nghiên cứu để nân cao khả năng, trí tuệ của học sinh. B.NỘI DUNG: 1/.Những lý luận làm cơ sở khoa học cho việt áp dụng giải pháp khoa học: Nắm được mối quan hệ giữa các chất vô cơ, hữu cơ với nhau, học sinh được cung cấp kiến thức một cách hệ thống các khái niệm chung về các phản ứng hoá học, về loại chất và những tính chất của nó, những định luật hoá học chi phối sự tác dụng tương hổ các biến hoá của chất; – Các ứng dụng tực tiển quan trọng có tính chất tổng hợp, nhằm phục vụ đời sống, sản xuất, chiến đấu và khoa học kỹ thuật … Những kiến thức mà học sinh tiếp thu được không phải là kiến thức rời rạc, một số khái niệm lộn xộn, mà là những kiến thức về nguyên tố hoá học, về những hợp chất của chúng, được tổng hợp thành một hệ thống nhất trong hệ thống tuần hoàn. Các kiến thức đó được soi sáng bởi những quan điểm hiện đại của lý thuyết cấu tạo chất. 2/.Cơ sở thực tiển: Thực tiển trong quá trình dạy học tôi nhận thấy: Nêu không chú trọng rèn luyện tư duy cho học sinhthì kiến thức học sinh tiếp thu rất rộng và hời hợt. Độ bền và nhớ kiến thức không lâu. Việc tạo hứng thú và niềm tin cho học sinh trong quá trình học sẽ gặp nhiều khó khăn. 3/.Nội dung vấn đề: Trong chương I và chương IV của hoá học lớp 9 gồm các bài lý thuyết: Trường THCS Long Giang 3 GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học Tiết 2 : Tính chất hoá học của oxit – phân loại oxit. Tiết 3,4 : Một số oxit quan trọng. Tiết 5 : Tính chất hóa học của axit. Tiết 6,7 : Một số axit quan trọng. Tiết 11 : Tính chất hóa học của bazơ Tiết 12,13 : Một số bazơ quan trọng. Tiết 14 : Tính chất hóa học của muối. Tiết 15 : Một số muối quan trọng. Tiết 16 : Phân bón hóa học. Tiết 17 : Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ. Tiết 45 : Mêtan. Tiết 46 : Êtylen. Tiết 47 : Axêtylen. Tiết 49 : Benzen. Tiết 54 : Rượu Êtylic. Tiết 55,56 : Axit Axêtic, mối quan hệ giữa etylen, rượu êtylic và axit axetic. Tiết 58 : Chất béo. Tiết 59 : Luyện tập. Rượu Êtylic, axit axetic và chất béo. Tiết 61 : Glucôzơ. Tiết 62 : Saccarôzơ. Tiết 63 : Tinh bột và Xenlulôzơ. Ta thấy rằng học sinh học chương I từ tiết 2 đến tiết 17 mới nắm sơ lược về mối quan hệ giữa các chất vô cơ, chương IV từ tiết 45 đến tiết 63 học sinh biết sơ lược về quan hệ giữa các chất hữu cơ. Vì vậy để tạo điều kiện cho học sinh nắm kiến thức một cách dể dàng thì ngay từ đầu tiết của chương, giáo viên nên hướng dẫn các em hình thành dần mối quan hệ bằng cách: Sau mỗi tiết học ở bước củng cố ngoài việc giáo viên sử dụng phương pháp đàm thoại thì cần phải sử dụng thêm phương Trường THCS Long Giang 4 GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học pháp trực quan – Cho học quan sát sơ nđồ mối quan hệ của tiết trước với tiết vừa học. cứ thế giáo viên dẫn dắt học sinh nắm từ tiết 2 đến tiết 17, tiết 45 đến tiết 63, học sinh đã hình mối quan hệ hoàn chỉnh, các em sẻ vận dụng một cách thành thạo trong việc viết các phương trình phản ứng thực hiện các biến hóa theo sơ đồ, không được sử dụng ở chương I và chương IV mà còn sử dụng ở chương III trong chương trình và còn hình thành thêm kiến thức liên quan với các lớp bậc THPT. 4/.Sơ lược quá trình thực hiện giải pháp khoa học: Quá trình thực hiện chủ yếu ở bước củng cố: • Tiết: 2,3,4. KIM LOẠI PHI KIM OXIT BAZƠ OXIT AXIT BAZƠ AXIT Ở chương trình hóa học 8, học sinh đã nắm khái niệm về kim loại, phi kim, sự oxi hóa nên ở tiết này giáo viên có thể đưa thẳng vào sơ đồ phân kim loại và phi kim.  Những phản ứng hóa học minh họa: 3.1. Kim loại + Oxi Oxit bazơ 4Na + O 2 t o 2Na 2 O 3.2. Oxit bazơ + Nước Bazơ 2Na 2 O + H 2 O 2NaOH 3.3. Phi kim + Oxit Oxit axit Trường THCS Long Giang 5 GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học 4P + 5O 2 t o 2P 2 O 5 3.4. Oxit axit + Nước Axit 2P 2 O 5 + H 2 O H 2 PO 4 3.5. Oxit bazơ + Axit Muối và nước CuO + H 2 SO 4 CuSO 4 + H 2 O 3.6. Oxit axit + Bazơ(kiềm) Muối và nước CO 2 + 2NaOH Na 2 CO 3 + H 2 O  Chú ý : Những oxit bazơ tan được trong nước mới tác dụng được với nước để tạo thành bazơ (như Na 2 O, K 2 O, BaO, CaO) Những oxit axit tác dụng được với nước tạo ra axit (trong phạm vi hoá 8,9 như: SO 2, SO 3, N 2 O 5, P 2 O 5, CO 2 ). • Tiết: 5,6,7. Đến tiết này giáo viên bổ xung vào sơ đồ phần quan hệ giữa axit và bazơ, giữa kim loại và axit. KIM LOẠI PHI KIM OXIT BAZƠ OXIT AXIT BAZƠ AXIT Trường THCS Long Giang 6 GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học 3.7. Axit + Bazơ Nuối và nước HCl + NaOH NaCl + H 2 O 3.8. Kim loại + Axit Muối + Hiđo Zn + H 2 SO 4 ZnSO 4 + H 2 • Tiết: 11,12,13. Giáo viên bổ xung vào sơ đồ phần bazơ tác dụng với axit (sản phẩm cũng là muối và nước) và phần quan hệ từ một bazơ không tan khi phân hủy sẽ tạo ra oxit và nước. KIM LOẠI PHI KIM OXIT BAZƠ OXIT AXIT BAZƠ AXIT 3.9. Bazơ + Axit Muối và nước 2KOH + H 2 SO 4 K 2 SO 4 + 2H 2 O 3.10. Bazơ (không tan) t o Oxit bazơ + nước Cu(OH) 2 t o CuO + H 2 O • Tiết: 14,15. Trong phần này giáo viên ghi thêm vào sơ đồ phần quan hệ giữa muối với muối, muối với kiềm, muối với axit và muối với kim loại. Trường THCS Long Giang 7 GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học KIM LOẠI PHI KIM OXIT BAZƠ OXIT AXIT BAZƠ AXIT MUỐI MUỐI 3.11. Muối + muối 2 muối mới BaCl 2 + Na2SO 4 2NaCl + BaSO 4 3.12. Muối + Kiềm muối mới + bazơ mới FeCl 2 + Na 2 SO 4 2NaCl + Fe(OH) 2 3.13. Muối + axit muối mới + axit mới. Muối + axit muối mới + axit mới (yếu dễ bay hơi) Ba(NO 3 ) 2 + H 2 SO 4 BaSO 4 + 2HNO 3 CaCO 3 + 2HCl CaCl 2 + H 2 O + CO 2 3.14. Muối + kim loại muối mới + kim loại mới Trường THCS Long Giang 8 GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học CuSO 4 + Fe FeSO 4 + Cu • Tiết 16,17: Giáo viên bổ sung vào sơ đồ quang hệ giữa giữa kim loại với phi kim, giữa oxit bazơ với oxit axit. KIM LOẠI PHI KIM OXIT BAZƠ OXIT AXIT BAZƠ AXIT MUỐI MUỐI 3.15. Kim loại + phi lim muối 2Na + Cl 2 t o 2NaCl 3.16. Oxit bazơ + oxit axit muối CaO + CO 2 CaCO 3 • Tiết 45: Giáo viên bổ sung quan hệ giữa cacbon hình thành nên các hợp chấy hữu cơ, đầu tiên là mêtan. Trường THCS Long Giang 9 GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học C + 2H 2 Ni CH 4 500 0 C • Tiết 46, 47, 49: Từ Mêtan có thể điều chế được axêtylen, êtylen, benzen. 2CH 4 1500 0 C C 2 H 2 + 3H 2 C 2 H 2 + H 2 pđ, t o C 2 H 4 3C 2 H 2 600 0 C C 6 H 6 • Tiết 54, 55 và 56: Từ rượu êtylic, axiyaxêtic đuề chế được este: CH 3 COOH + C 2 H 5 OH H 2 SO 4 dặc CHCOOC 2 H 5 + H 2 O • Tiết 58: Từ sản phẩm este làm cơ sở cho định nghĩa chất béo • Tiết 59: Luyện tập Giáo viên hình thành một chuổi phản ứng hóa học giữa các chất hữu cơ C CH 4 C 2 H 2 C 2 H 4 C 2 H 5 OH CH 3 COOC 2 H 5 • Tiết 61, 62 và tiết 63: Giúp cho học sinh biết được phương pháp điều chế rượu êtylic, axitaxêtic từ những chất hữu cơ như glucôzơ, saccarôzơ, tinh bột bằng phương pháp lên men, trên cơ sở đó giải thích được một vài hiện tượng trong tự nhiên như: quá trình quang hợp …, cách nhân biết sự có mặt của các chất trong hợp chất hữu cơ như dường, Trường THCS Long Giang 10 GV:Phạm Hoàng Cô […]… kết quả: Việc áp dụng giải pháp ‘‘ Hướng dẫn học sinh hoàn thành chuổi phản ứng hoá học ’ bước đầu giúp học sinh nhanh chóng lĩnh hội kiến thức mới, đem lại cho học sinh sự hứng thú và lòng say mê học tập ở bộ môn hoá học Các em sẽ áp dụng nhạy bén trong việt viết phương trình phản ứng hoá học không những ở phần hoá vô cơ lớp 9 mà còn làm cơ sở – nền tảng cho việc học của các em khi lên cấp III; Đồng… AXIT 11 GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học Đến đây học sinh có thể thực hiện hoàn chỉnh phương trình chuyển hoá dạng tổng quát giữa các hợp chất vô cơ – Kim loại oxit bazơ – Phi kim oxit phi kim – Muối bazơ bazơ không tan muối axit kim loại muối oxit bazơ kim loại 5 Những biện pháp thực hiện giải pháp khoa học: a Yêu cầu đối với giáo viên : Muỗi tiết học trong chương… loại phản ứng hoá học khi đã hoàn thành chuổi phản ứng hoá học và giải được các bài tập định tính, định lượng Tuy nhiên, đối với học sinh yếu kém thì việc thu này sẽ khó khăn hơn vì các em chưa nắm được kiến thức cơ bản ở lớp 8 8 Đề xuất – kiến nghị: – Đề xuất: Tiết học ở Hoá lớp 8 nội dung bài học dài nhưng thời gian trong một tiết chỉ có 45 phút nên hạn chế luyện tập của học sinh ảnh hưởng đến hoá học. .. học hiện đại – Đó là sự hoá học hoá đất nước PHẦN PHỤ LỤC Để hổ trợ cho việc thực hiện giải pháp khoa học đạt kết quả, trong quá trình học tập, giáo viên cho học sinh học tính chất hoá học của axit, bazơ, tính tan của muối theo lối hành thơ mà giáo viên đã học ở trường sư phạm nhằm giúp học sinh dễ khắc sâu kiến thức TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường THCS Long Giang 14 GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn. .. của học sinh ảnh hưởng đến hoá học – Kiến nghị: Mong cấp trên tăng cường thêm tiết luyện tập ở Hoá lớp 8 và Hoá lớp 9 Giải pháp nầy có phần nào còn sơ xuất mong hội đồng khoa học, các thầy cô, anh chị và các bạn đồng nghiệp nhiệt tình đóng góp ý kiến, tôi chân thành cảm ơn ! Trường THCS Long Giang 13 GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học C KẾT LUẬN : Giải pháp trên tuy… với sách vỡ, có ý thức tự giác học tập, tích cực học tập mới phát triển năng lực nhận thức, trí thông minh, óc sáng tạo thì việc vận dụng tiếp thu kiến thức mới đạt kiết quả cao Trường THCS Long Giang 12 GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học 6 Kết quả cụ thể năm 2009 – 2010 đã thực hiện chương I: Năm học Đầu năm Cuối HK I 2009 – 2010 2009 – 2010 91 61,1% 71,4% 92 74,4%… Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học 1 Hoá học Trần Đình Cúc Nhà xuất bản giáo dục – 1985 2 Lý luận dạy học hoá học Nguyễn Cương Nguyễn Ngọc Quang Dương Xuân Trinh Nhà xuất bản giáo dục – 1977 3 Phương pháp giải bài tập Lê Thanh Xuân Nhà xuất bản tổng hợp TP Hồ Chí Minh – 2006 4 Phương pháp dạy học hoá học trong nhà trường phổ thông Lê Văn Dũng Nguyễn Thị Kim Cúc Huế – 2002 MỤC LỤC Trường.. .Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học glucôzơ, tinh bột,… Học sinh hoàn toàn thành được chuổi phản ứng : Saccarôzơ hoặc timh bột  CaO + Hiđrô H2 Kim loại t0 Muối 2KClO3 c rượu êtylic axit axêtic Ví dụ: a Oxit bazơ + b glucôzơ Cu + + nước H2O Oxit… Trường THCS Long Giang 15 GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học A.MỞ ĐẦU:……………………………………………………Trang 1 1/ Lí do chọn đề tài:……………………………………………………….1 2/ Đối tuợng nghiên cứu:………………………………………………….2 3/ Pham vi nghiên cứu:……………………………………………………2 4/ Phưong pháp nghiên cứu:…………………………… 2 B.NỘI DUNG:………………………………………………………….3 1/.Những lý luận làm cơ sở khoa học: …………………………………… 3 2/.Cơ sở… :……………………………………………….14 MỤC LỤC:…………………………………………………… 15 Ý kiến nhận xét …………………………………………… … 17 Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG Trường THCS Long Giang 16 GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học 1 Cấp trường (đơn vị): ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… • Nhận xét: ………………………………………………………………,, ……………………………………………………………………………………. GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học biết sơ đẳng về ngôn ngữ hóa học, dể nắm được bản chất của các loại phản ứng hóa học cơ bản nhất; – Cung cấp cho học sinh. Trường THCS Long Giang 10 GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học glucôzơ, tinh bột,… Học sinh hoàn toàn thành được chuổi phản ứng: Saccarôzơ hoặc timh bột glucôzơ. GV:Phạm Hoàng Cô Hướng dẫn học simh hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học pháp trực quan – Cho học quan sát sơ nđồ mối quan hệ của tiết trước với tiết vừa học. cứ thế giáo viên dẫn dắt học sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *