không thay đổi những thứ quan trọng với tôi, hay là những người tôi quan tâm.

It doesn’t… it doesn’t change the things that matter to me, or who I care about.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng một vài thứ vẫn không thay đổi.

But some things had not changed.

OpenSubtitles2018. v3

Nó sẽ không thay đổi việc cậu đã làm.

It won’t change what you did.

OpenSubtitles2018. v3

Sự cộng hưởng 3:2 giữa hai vật thể rất ổn định, và không thay đổi trong hàng triệu năm.

The 2:3 resonance between the two bodies is highly stable, and has been preserved over millions of years.

WikiMatrix

Qua những ví dụ này, chúng ta thấy rằng sự khó khăn là điều không thay đổi!

Through these examples, we see that hard is the constant!

LDS

Thực ra cô ấy không thay đổi, cô ấy chỉ không thể tiếp tục giả vờ.

Actually, she had not changed, she just got tired of pretending.

ted2019

Và việc hàng tuần đến đây… sẽ không thay đổi được số phận của con đâu

And coming here every week won’t change your fate .

QED

Hoạt động của tôi dựa trên những con số không thay đổi.

My operation depends on specifications that do not change.

OpenSubtitles2018. v3

Nghệ thuật kể chuyện vẫn không thay đổi.

The art of storytelling has remained unchanged.

ted2019

Điều tuyệt vời là bà ấy gần như không thay đổi.

And what was amazing is she never really changed.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu họ không thay đổi lối suy nghĩ, tai họa chắc chắn sẽ đến.

If they did not adjust their thinking, disaster was certain.

jw2019

Đó là vùng sản xuất, và Hội đồng sẽ không thay đổi việc phân vùng cho các ông’.

That’s all manufacturing, and they won’t change the zoning for you.’

jw2019

Nhiệm vụ này không thay đổi được điều đó.

That mission hasn’t changed.

OpenSubtitles2018. v3

Và nhiều người nghĩ rằng các quốc gia này không thay đổi, nhưng chúng không phải.

And many think that these countries are stagnant, but they are not .

QED

Không thay đổi cảm xúc một chút nào.

There’s no change in his face expression.

OpenSubtitles2018. v3

Tỉ giá sẽ không thay đổi.

The exchange rate would change .

QED

Tớ không thay đổi.

I didn’t change.

OpenSubtitles2018. v3

Không thay đổi chủ đề.

Don’t change the subject .

QED

Thế nên tôi nghĩ là, bạn biết đấy, qui trình này đã 40 năm không thay đổi rồi.

So I’m thinking, you know, this procedure hasn’t changed in about 40 years .

QED

Không thay đổi

Unchanged.

OpenSubtitles2018. v3

Từ thời trung đại, những thiết kế về nút không thay đổi nhiều.

The design of a button hasn’t changed much since the Middle Ages.

ted2019

Cho đến ngày nay, quan điểm của Đức Chúa Trời về chiến tranh vẫn không thay đổi.

To this day, God’s view of war has not changed.

jw2019

Công nghệ sẽ không thay đổi đối tượng chúng ta chọn để yêu.

Technology is also not going to change who you choose to love.

ted2019

Hạn mức tính phí hàng tháng của bạn không thay đổi.

The monthly charging limit remains unchanged.

support.google

Không, Đức Giê-hô-va không thay đổi quan điểm về tục đa thê.

No, Jehovah has not changed his view of polygamy.

jw2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.