Đánh giá học phần

Phương thức tính điểm quy trình ( điểm X ) do những Bộ môn yêu cầu và Trưởng Khoa / Viện / Trung tâm phê duyệt để triển khai, gửi 01 bản về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng để tàng trữ để kiểm tra, so sánh khi thiết yếu. Hình thức tổ chức triển khai thi kết thúc học phần phải được update hàng năm trong đề cương cụ thể học phần. Giảng viên có nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn phương pháp tính điểm học phần cho sinh viên trước khi mở màn giảng dạy .

a) Đối với học phần loại I

Z = 0,5X + 0,5Y

Trong đó :
Z : điểm nhìn nhận học phần ;
X : điểm quy trình học tập, gồm có những thành phần : nhìn nhận ý thức, thái độ tham gia học tập ; phần kiểm tra việc ghi nhớ kỹ năng và kiến thức và tự học ; phần vận dụng kiến thức và kỹ năng .
Y : điểm thi kết thúc học phần .
Để được dự thi kết thúc học phần, sinh viên phải bảo vệ tham gia tối thiểu 75 % thời hạn theo kế hoạch học tập và tổng thể những điểm thành phần Xi ≥ 4. Trường hợp không đủ điều kiện kèm theo dự thi thì ghi X = 0 và Z = 0 ( không đủ điều kiện kèm theo dự thi ) .
Điểm thi kết thúc học phần ( Y ) phải bảo vệ điều kiện kèm theo ≥ 2. Trường hợp Y < 2 thì Z = 0. Điểm X, Y, Z được lấy theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy .

b) Đối với học phần loại II

Z = Y

Điểm thi kết thúc học phần ( Y ) phải bảo vệ điều kiện kèm theo ≥ 2. Trường hợp Y < 2 thì Z = 0. Điểm Y, Z được lấy theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy .

Riêng đối với các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh chỉ đánh giá kết thúc học phần theo 02 mức Đạt hoặc Không đạt và kết quả phải được cập nhật kịp thời vào phần mềm quản lý đào tạo chung của Nhà trường để phục vụ xét tốt nghiệp.

c) Quy đổi thang điểm và  tính điểm Z

Điểm Z sau khi được tính theo thang điểm 10 được quy đổi sang thang điểm 4 và thang điểm chữ như sau :

Thang điểm 10

Thang điểm chữ

Thang điểm 4

Đạt

9,0 – 10,0
A +
4
8,5 – 8,9
A
4
8,0 – 8,4
B +
3,5
7,0 – 7,9
B

3

Xem thêm: REVIT – VN

6,5 – 6,9
C +
2,5
5,5 – 6,4
C
2
5,0 – 5,4
D +
1,5
4,0 – 4,9
D
1

Không đạt

0,0 – 3,9
F
0

2. Quy trình cho điểm X, Y, Z:

a) Mỗi giảng viên khi lên lớp phải mang theo Bảng theo dõi học tập của sinh viên để cập nhật thông tin. Giảng viên trực tiếp ra đề kiểm tra, trừ bài thi kết thúc học phần. Giảng viên có trách nhiệm tính điểm X, xin xác nhận của Trưởng Bộ môn và thông báo công khai và cấp cho lớp sinh viên 01 bản sao Bảng theo dõi học tập của sinh viên trong buổi học cuối cùng của học phần.  Giảng viên gửi cho Trưởng Bộ môn bản chính.

b) Sau khi có kết quả thi kết thúc học phần (điểm Y):

– Đối với những học phần do Bộ môn chủ trì tổ chức triển khai thi : Bộ môn nhập điểm Y vào ứng dụng và in hiệu quả thi, gửi tác dụng về GVK và thông tin trên bảng tin của đơn vị chức năng .
– Đối với những học phần thi tập trung do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức triển khai :

+ Trước khi thi ít nhất 05 ngày, Trưởng Bộ môn gửi Bảng theo dõi học tập của sinh viên (lập thành 3 bộ) để lưu (01 bộ) và gửi về Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (01 bản) và bộ phận giáo vụ Khoa/Viện/Trung tâm (01 bản).

+ Giáo vụ Khoa / Viện / Trung tâm có nghĩa vụ và trách nhiệm nhập điểm X trước khi thi. Sau khi những Bộ môn nộp tác dụng chấm thi, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cùng với 02 giảng viên của Bộ môn nhập : Điểm Y-Phách, sau đó nhập Phách-SBD. Ngay sau đó điểm Z sẽ được ứng dụng tự động hóa giám sát theo một trong những công thức trên và in hiệu quả. Hai giảng viên sẽ cùng ký xác nhận hiệu quả Z với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và in sao thành 3 bản để gửi cho Bộ môn, GVK và Lớp học phần ( trải qua GVK ) .

Điều 19. Công tác tổ chức thi và lưu trữ bài thi

1. Nhà trường tổ chức triển khai một kỳ thi chính cuối mỗi học kỳ .
2. Thời gian dành cho ôn thi mỗi học phần tỷ suất thuận với số tín chỉ của học phần đó, tối thiểu 2/3 ngày cho mỗi tín chỉ ( trừ những trường hợp học lại, học cải tổ điểm ) .
3. Công tác quản trị điểm và tàng trữ bài thi

a) Các bài kiểm tra thường xuyên trong đánh giá quá trình sau khi được giảng viên chấm, chữa, vào điểm phải trả cho sinh viên trước khi kết thúc giảng dạy của học kỳ. Giảng viên giải quyết mọi khiếu nại của sinh viên trước khi duyệt điều kiện dự thi học phần.

b ) Các bài thi viết do Nhà trường, những Khoa, Viện, Trung tâm, Bộ môn tổ chức triển khai và bài tập lớn, đồ án môn học được tàng trữ trong 2 năm .
c ) Bảng theo dõi học tập của sinh viên do Bộ môn và giảng viên tàng trữ trong 6 năm .
d ) Bảng “ Kết quả nhìn nhận học phần ” gồm có những điểm X, Y, Z phải có chữ ký của cả hai giảng viên chấm thi và Trưởng bộ môn. Bảng “ Kết quả nhìn nhận học phần ” được gửi về Văn phòng khoa, Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng và công bố công khai minh bạch cho sinh viên biết chậm nhất một tuần sau khi chuyển giao bài để chấm thi, được tàng trữ tối thiểu 6 năm tại đơn vị chức năng tổ chức triển khai thi. Giảng viên chấm thi chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ghi không thiếu những thông tin trong những bảng “ Kết quả nhìn nhận học phần ”. Việc sửa chữa thay thế trong trường hợp ghi nhầm chỉ do giảng viên chấm thi triển khai và phải có chữ ký xác nhận của Trưởng Bộ môn bên cạnh vị trí sửa chữa thay thế .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *