bai-19-trang-15-sach-giao-khoa-toan-9-tap-1
 • Bài 20 trang 15 SGK Toán 9 tập 1
  Rút gọn những biểu thức sau :
 • Bài 21 trang 15 SGK Toán 9 tập 1
  Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Khai phương tích 12.30.40 được :
 • Bài 22 trang 15 SGK Toán 9 tập 1
  Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Biến đổi những biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính
 • Bài 23 trang 15 SGK Toán 9 tập 1Giải bài 23 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Chứng minh.
 • Bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1
  Rút gọn và tìm giá trị ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 ) của những căn thức sau :
 • Bài 25 trang 16 SGK Toán 9 tập 1
  Tìm x biết :
 • Bài 26 trang 16 SGK Toán 9 tập 1
  Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 9 tập 1. So sánh
 • Bài 27 trang 16 SGK Toán 9 tập 1
  Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 9 tập 1. So sánh
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đế số 3 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đế số 3 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 1 – Đại số 9
 • Bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1
  Giải bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1. Áp dụng quy tắc nhân những căn bậc hai, hãy tính .
 • Bài 17 trang 14 SGK Toán 9 tập 1
  Giải bài 17 trang 14 SGK Toán 9 tập 1. Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính :
 • Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn các biểu thức sau (với a và b không âm)…
 • Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1
  Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 SGK Toán 9 Tập 1. Tính
 • Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1
  Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1. Tính …
 • Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1
  Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 Tập 1. Tính và so sánh :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *