Ngày đăng: 07/12/2016, 18:59

Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế, gánh nặng chi phí y tế của hộ gia đình và một số yếu tố liên quan: kết quả phân tích điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2008, 2010 và 2012”, đề tài được thực hiện với 2 mục tiêu sau:1.Mô tả thực trạng sử dụng dịch vụ y tế và gánh nặng chi phí y tế của hộ gia đình Việt Nam năm 2008, 2010 và 2012.2.Phân tích một số yếu tố liên quan đến gánh nặng chi phí y tế của hộ gia đình Việt Nam 2008, 2010 và 2012. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ MÔN KINH TẾ Y TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SĨ Y KHOA KHÓA 2009 – 2015 Sinh viên: NGÔ QUANG NINH Hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG VĂN MINH Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015 www.ipmph.edu.vn Nội dung Đặt vấn đề Đối tượng, phương pháp nghiên cứu Kết bàn luận Kết luận Khuyến nghị www.ipmph.edu.vn Đặt vấn đề  Sau gần 30 năm đổi mới, ngành y tế đạt nhiều kết quan trọng, nhiên nhiều tồn thách thức  Quan điểm “bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân” với hai mục tiêu: người tiếp cận dịch vụ bảo vệ trước rủi ro tài  Thực trạng sử dụng dịch vụ chi phí y tế người dân sao? www.ipmph.edu.vn Đề tài nghiên cứu “Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế, gánh nặng chi phí y tế hộ gia đình số yếu tố liên quan: kết phân tích điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2008, 2010 2012” www.ipmph.edu.vn Mục tiêu nghiên cứu 1) Mô tả thực trạng sử dụng dịch vụ y tế gánh nặng chi phí y tế hộ gia đình Việt Nam năm 2008, 2010 2012 2) Phân tích số yếu tố liên quan đến gánh nặng chi phí y tế hộ gia đình Việt Nam năm 2008, 2010 2012 www.ipmph.edu.vn Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Địa điểm đối tượng nghiên cứu  Nghiên cứu toàn quốc  Đối tượng toàn người dân Việt Nam 2.2 Phương pháp nghiên cứu  Thiết kế nghiên cứu: phân tích số liệu thứ cấp  Nguồn số liệu: Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) năm 2008, 2010, 2012 www.ipmph.edu.vn Đối tượng phương pháp nghiên cứu  Mô tả tóm tắt số liệu VHLSS năm: -Mục đích: thu thập thông tin đánh giá mức sống, tình trạng nghèo đói dân cư -Đối tượng: HGĐ, thành viên, xã -Đơn vị: HGĐ xã -Phạm vi: cỡ mẫu năm 2008 2010 45945 HGĐ, năm 2012 46995 HGĐ www.ipmph.edu.vn Đối tượng phương pháp nghiên cứu – Nội dung điều tra: + Với HGĐ: chi tiêu, thu nhập, nhân khẩu, học vấn, y tế sức khỏe, lao động việc làm… + Với xã: nhân khẩu, dân tộc, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, môi trường…  Nguồn cung cấp số liệu: Tổng cục thống kê Việt Nam  Phân tích quản lý số liệu phần mềm STATA 11 www.ipmph.edu.vn Đối tượng phương pháp nghiên cứu Bảng 2.1 Biến số, số nghiên cứu Stt Biến số Đặc điểm cá nhân, kinh tế xã hội HGĐ: – Tuổi, giới, nghề nghiệp, học vấn, tinh trạng hôn nhân – Nhân khẩu, nơi sống, thu nhập, chi tiêu HGĐ Số nhân trung bình HGĐ; Tỷ lệ trình độ học vấn; Tổng thu nhập trung bình tổng; Chi tiêu trung bình theo khu vực; Chi tiêu đời sống trung bình Sử dụng dịch vụ y tế: – Khám chữa bệnh nội trú – Khám chữa bệnh ngoại trú Tỷ lệ khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú; Tỷ lệ khám chữa bệnh theo đặc điểm cá nhân HGĐ Chi phí y tế HGĐ: – Chi phí y tế từ tiền túi HGĐ – Chi phí y tế thảm họa – Nghèo hóa chi phí y tế Chi phí y tế trung bình từ tiền túi theo đặc điểm HGĐ; Tỷ lệ HGĐ có chi phí y tế thảm họa tỷ lệ HGĐ bị nghèo hóa chi phí y tế Chỉ số www.ipmph.edu.vn Kết bàn luận (1) 3.1 Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ % sử dụng dịch vụ y tế hộ gia đình www.ipmph.edu.vn Kết bàn luận (2) Bảng 3.1 Tỷ lệ sử dụng dịch vụ y tế theo khu vực sống Đơn vị: (%) Năm 2008 2010 2012 DVYT Nội Ngoại Nội Ngoại Nội Ngoại Chung Chung Chung trú trú trú trú trú trú Khu vực Nông thôn Thành thị 6.9 31,7 35,3 8,4 36,2 40,4 6,5 35,2 38,7 31,8 34,4 7,5 39,1 42,2 7,6 37,8 40,2 www.ipmph.edu.vn Kết bàn luận (3) Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ % sử dụng dịch vụ y tế theo tình trạng hôn nhân www.ipmph.edu.vn Kết bàn luận (4) Bảng 3.2 Tỷ lệ sử dụng dịch vụ y tế theo nhóm thu nhập Đơn vị: % Năm 2008 2010 2012 DVYT Nội Ngoại Nội Ngoại Nội Chung Chung Nhóm trú trú trú trú trú Nghèo Ngoại Chung trú 6,5 30,7 34,5 7,9 33,1 34,5 7,6 32,8 36,6 6,1 30,3 33,5 8,5 35 33,5 7,4 34,2 37,6 6,3 32,9 36,2 8,5 36,7 36,2 7,3 36,4 39,4 Khá 7,1 31,2 34,5 8,5 38,4 34,5 6,9 36,7 39,5 Giàu 7,1 33,7 36,5 7,2 42 36,5 7,4 39,4 42,2 Cận nghèo Trung bình www.ipmph.edu.vn Kết bàn luận (5) 3.2 Thực trạng chi phí y tế hộ gia đình Biểu đồ 3.4 Chi phí y tế từ tiền túi trung bình hộ gia đình www.ipmph.edu.vn Kết bàn luận (6) Bảng 3.3 Chi phí y tế từ tiền túi (OOP), tỷ lệ chi phí y tế từ tiền túi so với khả chi trả (CTP) so với tổng chi tiêu (EXP) theo khu vực sống HGĐ Năm 2008 2010 2012 OOP OOP /CTP OOP /EXP OOP OOP /CTP OOP /EXP OOP OOP /CTP OOP /EXP (000) VNĐ (%) (%) (000) VNĐ (%) (%) (000) VNĐ (%) (%) Nông thôn 150,8 11,7 5,8 208,3 9,0 4,8 245,5 13,5 5,9 Thành thị 248,5 7,5 4,8 285,8 6,5 4,0 355,0 7,2 4,4 Chung 201,3 10,5 5,6 243,0 8,3 4,6 278,4 8,2 4,3 Khu vực www.ipmph.edu.vn Kết bàn luận (7) Bảng 3.4 Chi phí y tế từ tiền túi (OOP), tỷ lệ chi phí y tế từ tiền túi với khả chi trả (CTP) tổng chi tiêu (EXP) theo nhóm thu nhập Năm 2008 OOP Nhóm thu nhập (000) VNĐ 2010 2012 OOP /CTP OOP /EXP OOP OOP /CTP OOP /EXP OOP OOP OOP /CTP /EXP (%) (%) (000) VNĐ (%) (%) (000) VNĐ (%) (%) Nghèo 53,3 14,1 5,3 69,2 9,9 4,2 82,1 9,6 3,9 Cận nghèo 93,0 11,7 5,4 130,6 9,5 4,6 150,9 8,6 4,0 TB 135,1 10,3 5,6 190,4 8,6 4,7 226,9 8,4 4,4 Khá 188,5 9,0 5,6 287,9 7,8 4,9 239,3 7,6 4,6 Giàu 420,4 7,5 5,8 481,5 5,7 4,4 602,9 6,6 5,0 Chung 201,3 10,5 5,6 243,0 8,3 4,6 278,4 8,2 4,3 www.ipmph.edu.vn Kết bàn luận (8) Gánh nặng chi phí y tế hộ gia đình Bảng 3.5 Tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế thảm họa mức 40% (Cata 40) tỷ lệ hộ gia đình bị nghèo hóa chi phí y tế (Impoor) theo khu vực Đơn vị: % Năm 2008 2010 2012 Khu vực Cata 40 Impoor Cata 40 Impoor Cata 40 Impoor Nông thôn 4,5 6,4 3,3 4,4 3,1 4,8 Thành thị 1,1 3,1 0,8 2,7 1,1 2,8 Chung 5,5 3,5 3,9 2,5 4,2 2,5 www.ipmph.edu.vn Kết bàn luận (9) Bảng 3.6 Tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế thảm họa mức 40% (Cata 40) tỷ lệ hộ gia đình bị nghèo hóa chi phí y tế (Impoor) theo nhóm thu nhập Đơn vị: % Năm 2008 2010 2012 Nhóm thu nhập Cata 40 Impoor Cata 40 Impoor Cata 40 Impoor Nghèo 7,5 7,8 5,4 4,7 2,5 5,2 Cận nghèo 8,6 6,0 6,0 4,5 8,6 4,6 Trung bình 1,5 5,5 0,7 4,1 1,1 4,1 Khá 0,1 4,5 0,4 3,7 0,3 3,7 Giàu 3,6 0,1 3,6 0,1 3,6 www.ipmph.edu.vn Kết bàn luận (10) Bảng 3.7 Một số yếu tố liên quan đến chi phí y tế thảm họa Yêu tố liên STT quan Biến số Năm 2008 2010 2012 OR (p) OR (p) OR (p) Khu vực Thành thị Nông thôn 1,98 (0) 1,67 (0) 1,9 (0) Quy mô hộ Số thành viên 0,78 (0) 0,69 (0) 0,7 (0) HGĐ có trẻ nhỏ Không có 1 HGĐ có người già Có Không có Có Nghèo 1,36 (0,02) 2,41 (0) 1,37 (0,04) 2,8 (0) 1 (0,96) (0) Cận nghèo 0,97 (0,86) 1,29 (0,14) 1,3 (0,11) Trung bình 0,97 (0,83) 1,33 (0,11) 1,3 (0,11) Khá 0,85 (0,31) 1,21 (0,31) 1,5 (0,04) Giàu 0,85 (0,37) 1,03 (0,9) 1,7 (0,01) Nhóm thu nhập www.ipmph.edu.vn Kết bàn luận (11) Bảng 3.8 Các yếu tố liên quan tới nghèo hóa chi phí y tế STT Yêu tố liên quan 2008 2010 2012 OR (p) OR (p) OR (p) Thành thị 1 Nông thôn 1,23 (0,33) 1,98 (0) 1,5 (0,06) Năm Biến số Khu vực Quy mô hộ Số thành viên 0,88(0) (0) 0,8 (0) HGĐ có người già Không có 1 Có 1,24 (0,09) 1,68(0) 2,2 (0) Sử dụng BHYT Không có 1 Ít 1người 0,94 (0,66) 0,71 (0,05) 1,2 (0,4) Nghèo 1 Cận nghèo 1,28 (0,07) 1,25 (0,16) 4,6 (0) Trung bình 0,21 (0) 0,16 (0) 0,6 (0,07) Khá 0,01 (0) 0,09 (0) 0,2 (0) Giàu NA 0,03(0) 0,1 (0) Nhóm thu nhập www.ipmph.edu.vn Kết luận Tỷ lệ sử dụng DVYT tăng từ 2008 đến 2010, giảm vào 2012 Nữ sử dụng DVYT nhiều nam, học vấn cao sử dụng nhiều HGĐ thành thị, HGĐ thu nhập cao, HGĐ có người sử dụng BHYT có tỷ lệ sử dụng DVYT cao Chi phí y tế từ tiền túi HGĐ có xu hướng giảm dần từ 2008 đến 2012 HGĐ nông thôn,HGĐ thu nhập thấp, HGĐ thành viên sử dụng BHYT có tỷ lệ cao bị chi phí y tế thảm họa nghèo hóa chi phí y tế cao HGĐ khác www.ipmph.edu.vn Kết luận 3.Một số yếu tố liên quan: – Liên quan đến chi phí y tế thảm họa: HGĐ sống nông thôn, có trẻ nhỏ gia đình, có người già, thu nhập thấp có nguy cao có chi phí y tế thảm họa – Liên quan đến nghèo hóa chi phí y tế: HGĐ sống nông thôn, có người già, HGĐ thu nhập thấp có nguy cao bị nghèo hóa chi phí y tế – HGĐ có nhiều người gia đình có nguy thấp bị chi phí y tế thảm họa nghèo hóa chi phí y tế www.ipmph.edu.vn Khuyến nghị Nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút sử dụng DVYT nội trú, có sách ưu tiên khám chữa bệnh cho người nghèo, vùng khó khăn Nâng cao hiệu y tế dự phòng chăm sóc sức khẻo ban đầu, giảm tỷ lệ mắc, phát điều trị sớm bệnh tật nhằm giảm chi phí y tế Duy trì tăng cường bao phủ BHYT, nâng cao hiệu sử dụng BHYT tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, thực bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân www.ipmph.edu.vn EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!! www.ipmph.edu.vn […]… nguy cơ thấp hơn bị chi phí y tế thảm họa và nghèo hóa do chi phí y tế www.ipmph.edu.vn Khuyến nghị 1 Nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút sử dụng DVYT nội trú, có chính sách ưu tiên khám chữa bệnh cho người nghèo, vùng khó khăn 2 Nâng cao hiệu quả y tế dự phòng và chăm sóc sức khẻo ban đầu, giảm tỷ lệ mắc, phát hiện và điều trị sớm bệnh tật nhằm giảm chi phí y tế 3 Duy trì tăng cường bao phủ BHYT,… lệ sử dụng DVYT tăng từ 2008 đến 2010, giảm vào 2012 Nữ sử dụng DVYT nhiều hơn nam, học vấn cao thì sử dụng càng nhiều HGĐ ở thành thị, HGĐ thu nhập cao, HGĐ có người sử dụng BHYT thì có tỷ lệ sử dụng DVYT cao hơn 2 Chi phí y tế từ tiền túi của HGĐ có xu hướng giảm dần từ 2008 đến 2012 HGĐ ở nông thôn,HGĐ thu nhập thấp, HGĐ không có thành viên sử dụng BHYT có tỷ lệ cao hơn bị chi phí y tế thảm họa… do chi phí y tế cao hơn các HGĐ khác www.ipmph.edu.vn Kết luận 3.Một số y u tố liên quan: – Liên quan đến chi phí y tế thảm họa: HGĐ sống ở nông thôn, có trẻ nhỏ trong gia đình, có người già, thu nhập thấp có nguy cơ cao hơn có chi phí y tế thảm họa – Liên quan đến nghèo hóa do chi phí y tế: HGĐ sống ở nông thôn, có người già, HGĐ thu nhập thấp có nguy cơ cao hơn bị nghèo hóa do chi phí y tế – HGĐ… www.ipmph.edu.vn Kết quả và bàn luận (11) Bảng 3.8 Các y u tố liên quan tới nghèo hóa do chi phí y tế STT Y u tố liên quan 2008 2010 2012 OR (p) OR (p) OR (p) Thành thị 1 1 1 Nông thôn 1,23 (0,33) 1,98 (0) 1,5 (0,06) Năm Biến số 1 Khu vực 2 Quy mô hộ Số thành viên 0,88(0) 0 (0) 0,8 (0) 3 HGĐ có người già Không có 1 1 1 Có 1,24 (0,09) 1,68(0) 2,2 (0) 4 Sử dụng BHYT Không có 1 1 1 Ít nhất 1người 0,94 (0,66) 0,71… bàn luận (2) Bảng 3.1 Tỷ lệ sử dụng dịch vụ y tế theo khu vực sống Đơn vị: (%) Năm 2008 2010 2012 DVYT Nội Ngoại Nội Ngoại Nội Ngoại Chung Chung Chung trú trú trú trú trú trú Khu vực Nông thôn Thành thị 6.9 31,7 35,3 8,4 36,2 40,4 6,5 35,2 38,7 6 31,8 34,4 7,5 39,1 42,2 7,6 37,8 40,2 www.ipmph.edu.vn Kết quả và bàn luận (3) Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ % sử dụng dịch vụ y tế theo tình trạng hôn nhân www.ipmph.edu.vn… 4,5 0,4 3,7 0,3 3,7 Giàu 0 3,6 0,1 3,6 0,1 3,6 www.ipmph.edu.vn Kết quả và bàn luận (10) Bảng 3.7 Một số y u tố liên quan đến chi phí y tế thảm họa Y u tố liên STT quan Biến số Năm 2008 2010 2012 OR (p) OR (p) OR (p) 1 Khu vực Thành thị Nông thôn 1 1,98 (0) 1 1,67 (0) 1 1,9 (0) 2 Quy mô hộ Số thành viên 0,78 (0) 0,69 (0) 0,7 (0) 3 HGĐ có trẻ nhỏ Không có 1 1 1 4 HGĐ có người già Có Không có Có Nghèo… Kết quả và bàn luận (3) Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ % sử dụng dịch vụ y tế theo tình trạng hôn nhân www.ipmph.edu.vn Kết quả và bàn luận (4) Bảng 3.2 Tỷ lệ sử dụng dịch vụ y tế theo nhóm thu nhập Đơn vị: % Năm 2008 2010 2012 DVYT Nội Ngoại Nội Ngoại Nội Chung Chung Nhóm trú trú trú trú trú Nghèo Ngoại Chung trú 6,5 30,7 34,5 7,9 33,1 34,5 7,6 32,8 36,6 6,1 30,3 33,5 8,5 35 33,5 7,4 34,2 37,6 6,3 32,9 36,2 8,5… 4,3 www.ipmph.edu.vn Kết quả và bàn luận (8) Gánh nặng chi phí y tế hộ gia đình Bảng 3.5 Tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế thảm họa mức 40% (Cata 40) và tỷ lệ hộ gia đình bị nghèo hóa do chi phí y tế (Impoor) theo khu vực Đơn vị: % Năm 2008 2010 2012 Khu vực Cata 40 Impoor Cata 40 Impoor Cata 40 Impoor Nông thôn 4,5 6,4 3,3 4,4 3,1 4,8 Thành thị 1,1 3,1 0,8 2,7 1,1 2,8 Chung 5,5 3,5 3,9 2,5 4,2 2,5… 36,5 7,2 42 36,5 7,4 39,4 42,2 Cận nghèo Trung bình www.ipmph.edu.vn Kết quả và bàn luận (5) 3.2 Thực trạng chi phí y tế hộ gia đình Biểu đồ 3.4 Chi phí y tế từ tiền túi trung bình của hộ gia đình www.ipmph.edu.vn Kết quả và bàn luận (6) Bảng 3.3 Chi phí y tế từ tiền túi (OOP), tỷ lệ chi phí y tế từ tiền túi so với khả năng chi trả (CTP) và so với tổng chi tiêu (EXP) theo khu vực sống HGĐ Năm 2008 2010… (%) (%) (000) VNĐ (%) (%) (000) VNĐ (%) (%) Nông thôn 150,8 11,7 5,8 208,3 9,0 4,8 245,5 13,5 5,9 Thành thị 248,5 7,5 4,8 285,8 6,5 4,0 355,0 7,2 4,4 Chung 201,3 10,5 5,6 243,0 8,3 4,6 278,4 8,2 4,3 Khu vực www.ipmph.edu.vn Kết quả và bàn luận (7) Bảng 3.4 Chi phí y tế từ tiền túi (OOP), tỷ lệ chi phí y tế từ tiền túi với khả năng chi trả (CTP) và tổng chi tiêu (EXP) theo nhóm thu nhập Năm 2008 OOP … dụng dịch vụ y tế theo tình trạng hôn nhân www.ipmph.edu.vn Kết bàn luận (4) Bảng 3.2 Tỷ lệ sử dụng dịch vụ y tế theo nhóm thu nhập Đơn vị: % Năm 2008 2010 2012 DVYT Nội Ngoại Nội Ngoại Nội Chung… Một số y u tố liên quan đến chi phí y tế thảm họa Y u tố liên STT quan Biến số Năm 2008 2010 2012 OR (p) OR (p) OR (p) Khu vực Thành thị Nông thôn 1,98 (0) 1,67 (0) 1,9 (0) Quy mô hộ Số thành viên… Các y u tố liên quan tới nghèo hóa chi phí y tế STT Y u tố liên quan 2008 2010 2012 OR (p) OR (p) OR (p) Thành thị 1 Nông thôn 1,23 (0,33) 1,98 (0) 1,5 (0,06) Năm Biến số Khu vực Quy mô hộ Số thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *