A. Quy định cấu trúc của phân tử tARN
B. Tổng hợp phân tử ADN
C. Truyền thông tin di truyền từ ADN đến riboxom

D. Quy định cấu trúc đạc thù của ADN

Bạn đang đọc: Chức năng của mARN là

Đáp án đúng C.

Chức năng của mARN là Truyền thông tin di truyền từ ADN đến riboxom, bởi ARN có cấu trúc gồm một chuỗi poliribonucleotit, Số ribonucleotit trong ARN bằng 50% nucleotit trong phân tử ADN tổng hợp ra nó .

Lý giải việc chọn đáp án C là do :

Tương tự như phân tử AND thì ARN là đại phân tử cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là những ribonucleotit .
Mỗi đơn phân ( ribonucleotit ) gồm 3 thành phần : 1 gốc bazơ nitơ ( A, U, G, X ) khác ở phân tử ADN là không có T ; 1 gốc đường ribolozo ở ADN có gốc đường đêoxiribôz 1 gốc axit photphoric (
ARN có cấu trúc gồm một chuỗi poliribonucleotit. Số ribonucleotit trong ARN bằng 50% nucleotit trong phân tử ADN tổng hợp ra nó .

Các ribonucleotit liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị giữa gốc của ribonucleotit này với gốc đường ribolozo của ribonucleotit kia tạo thành  chuỗi poliribonucleotit.

Xem thêm: este – Wiktionary

Có 3 loại ARN là mARN, tARN và rARN triển khai những tính năng khác nhau .
mARN cấu trúc từ một chuỗi polinuclêôtit dưới dạng mạch thẳng, mARN có tính năng truyền đạt thông tin di truyền tử mạch gốc trên ADN đến chuỗi polipepetit. Để triển khai tính năng truyền đạt thông tin di truyền từ ADN đến protein thì ARN có
– Trình tự nucleotit đặc hiệu giúp cho riboxom nhận và link vào ARN
– Mã mở màn : tín hiệu khởi đầu phiên mã

– Các codon mã hóa axit amin: 

– Mã kết thúc, mang thông tin kết thúc quy trình dịch mã
tARN có cấu trúc với 3 thuỳ, trong đó có một thuỳ mang bộ ba đối mã có trình tự bổ trợ với 1 bộ ba mã hóa axit amin trên phân tử mARN, tARN có tính năng luân chuyển axit amin tới ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi polipetit .
rARN có cấu trúc mạch đơn nhưng nhiều vùng những nuclêôtit link bổ trợ với nhau tạo những vùng xoắn kép cục bộ. rARN link với những protein tạo nên những riboxom. r ARN là loại ARN có cấu trúc có nhiếu link hidro trong phân tử nhất và chiếm số lượng lớn nhất trong tế bào .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.