tai-ve_1201171357-7938049

Mẫu bản báo cáo thu hoạch thường được dùng sau mỗi khóa đào tạo, khóa học, chuyến đi thực tế để ghi lại những gì đọng lại cuối cùng.

Mục lục bài viết

  • Báo cáo thu hoạch là gì?
  • Viết báo cáo thu hoạch cần lưu ý gì?
  • Mẫu báo cáo thu hoạch sau đào tạo
  • Mẫu báo cáo thu hoạch sau chuyến đi thực tế

nội dung

Báo cáo thu hoạch là gì?

Báo cáo thu hoạch hiểu đơn thuần chính là bản tự tổng kết, tự nhìn nhận của bản thân về những gì đã tích góp, đã học được những gì sau chuyến đi, sau những buổi học hay sau một sự kiện nào đó. Việc viết bài thu hoạch khá phổ cập vì người viết hoàn toàn có thể ngồi lại, ngẫm nghĩ những điều mà bản thân đã thu hoạch được, ghi chép lại để ghi nhớ .

Có thể nhận định rằng, bài thu hoạch tương đối quan trọng vì đây chính là kết quả cuối cùng của một quá trình của một hoặc một nhóm cá nhân thực hiện, nghiên cứu, tích lũy về kiến thức, kỹ năng về một chủ đề nhất định. Bên cạnh đó, bài thu hoạch cũng chính là cái để phản ánh tinh thần, tâm huyết làm việc của con người đối với chủ đề nghiên cứu, bồi dưỡng, học tập đó.

Thông thường, bài báo cáo thu hoạch thường có các nội dung sau:Thông thường, bài báo cáo thu hoạch thường có những nội dung sau :- Phần I : Mở đầu báo cáo thu hoạch- Phần II : Nội dung khóa giảng dạy / tập huấn ( khóa cần viết thu hoạch ) và hiệu quả đạt được- Phần III : Kết quả đạt được sau khóa

– Phần IV: Kết luận
 

Viết báo cáo thu hoạch cần lưu ý gì?

– Khi viết bản báo cáo thu hoạch, bạn cần biết cách viết bài thu hoạch có nội dung tương thích, tập trung chuyên sâu khai thác những yếu tố được nhu yếu thì mới phân phối được những tiêu chuẩn nhìn nhận .- Khi làm bài thu hoạch của mình, bạn cần đáp ứng không chỉ nội dung mà còn phải lưu ý đến hính thức.- Khi làm bài thu hoạch của mình, bạn cần phân phối không chỉ nội dung mà còn phải quan tâm đến hính thức .- Nếu trong bài thu hoạch bạn đưa ra những dẫn chứng đơn cử nhưng nó quá dài hoặc cần thêm nội dung cụ thể thì bạn hoàn toàn có thể cho những tài liệu đó vào phần phụ lục. Nếu sử dungjt ài liệu tìm hiểu thêm, cũng cần ghi rõ .- Hãy nhã nhặn, và hoàn toàn có thể gửi lời cảm ơn ở cuối …mau-ban-bao-cao-thu-hoach_0808091120-9303823
 

Mẫu báo cáo thu hoạch sau đào tạo

tai-ve_1201171357-6210342
 

Trường………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THU HOẠCH CUỐI KHÓA ĐÀO TẠO ………

– Họ và tên sinh viên : … … … … … ………..- Lớp : … … … … … ………..

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC, NGHIÊN CỨU

2.1 Khối kỹ năng và kiến thức :+ Chương trình huấn luyện và đào tạo gồm những nội dung :1 .2 .3 .2.2 Nội dung đã học, nghiên cứu và điều tra2.2.1. Môn học / mô đun 1 ( Ghi đơn cử tên môn học / mô đun )- Những tác dụng thu nhận được :+ Kiến thức :+ Kỹ năng kinh nghiệm tay nghề :+ Tiếp nhận thêm kỹ thuật, công nghệ tiên tiến mới ( nếu có )+ Thái độ, nghĩa vụ và trách nhiệm so với nghề nghiệp, việc làm 🙁 Nêu ngắn gọn nội dung và những hiệu quả thu nhận được của những môn học / mô đun đã học, điều tra và nghiên cứu )2.2.2. Môn học / mô đun 2 ( Ghi đơn cử tên môn học / mô đun )

– Những kết quả thu nhận được:

+ Kiến thức :+ Kỹ năng kinh nghiệm tay nghề :+ Tiếp nhận thêm kỹ thuật, công nghệ tiên tiến mới ( nếu có )+ Thái độ, nghĩa vụ và trách nhiệm so với nghề nghiệp, việc làm 🙁 Nêu ngắn gọn nội dung và những hiệu quả thu nhận được của những môn học / mô đun đã học, điều tra và nghiên cứu )… … … … … … … ..

III. KẾT LUẬN

( Nêu ngắn gọn nội dung và những tác dụng thu nhận được ; nêu rõ 1 số ít kỹ thuật, công nghệ tiên tiến mới đã đảm nhiệm được trong quy trình học tập, điều tra và nghiên cứu của khóa học mà học viên cho là tâm đắc nhất )

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

( Ký và ghi rõ họ tên )

Mẫu báo cáo thu hoạch sau chuyến đi thực tế

 

Trường………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU THU HOẠCH SAU KHI ĐI THỰC TẾ

(Dành cho học viên)

Người viết Phiếu thu hoạch : … … … … … … … … … … … … … … …Thuộc doanh nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Thời gian tham dự khóa đào tạo và giảng dạy : … … … … … … … … …. … … … … … … ..Địa điểm đào tạo và giảng dạy : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Tên khóa học : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..A. Báo cáo tóm tắt nội dung chính đã thu hoạch qua khóa huấn luyện và đào tạo :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … .B. Báo cáo tóm tắt nội dung chính đã thu hoạch qua chuyến đi thực tiễn, thăm quan học tập kinh nghiệm tay nghề tại doanh nghiệp nổi bật tiên tiến và phát triển :… … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …C. Dự kiến vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã tiếp thu vào việc làm của đơn vị chức năng :… … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … .

……………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

…….., ngày ….. tháng….. năm…..
Người báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu bản báo cáo thu hoạch thường dùng. Bạn vui lòng liên hệ call_hotline_0712140911-2916410 19006199 để được hỗ trợ nếu còn thắc mắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *