Mẫu phiếu đăng ký tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh doanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (106.68 KB, 3 trang )

(1)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO KHỞI SỰ KINH DOANH/
QUẢN TRỊ KINH DOANH/ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN SÂU/ ĐÀO

TẠO TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP

(Dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa)

1. Tên doanh nghiệp/đơn vị: ………

2. Chủ doanh nghiệp: …………

Trong đó, Nữ: Nam: sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên
3. Loại hình doanh nghiệp: ………

4. Số ĐKKD: ………. do Cơ quan ĐKKD (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành
phố hoặc UBND cấp huyện)……….. cấp ngày…tháng…năm…)

5. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp (năm gần nhất): ……… (tỷ đồng)

6. Tổng doanh thu của đơn vị (năm gần nhất): ………… (tỷ đồng)

7. Số lao động đóng BHXH bình qn trong năm (năm gần nhất): …………. (người),
trong đó lao động nữ là: ………. người.

8. Trụ sở chính của doanh nghiệp: ………..

9. Điện thoại liên lạc: ……….. Fax: ………

10. Ngành/lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (*):

– Nông, lâm nghiệp và thủy sản: ……….

– Công nghiệp, xây dựng: ………

– Thương mại, dịch vụ: ………

– Khác: ………

11. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 20… và dự kiến 6 tháng
cuối năm 20…(năm hiện hành): (Điền dấu (+) nếu Tăng; (-) nếu Giảm: (=) nếu

Không thay đổi)

Chỉ tiêu

6 tháng đầu năm 20.. Dự kiến 6 tháng cuối năm 20..

So với cùng kỳ

năm ngoái % tăng hoặcgiảm tháng đầu nămSo với cùng 6 % tăng hoặcgiảm

Doanh thu
Lao động

(2)

(2)

Lợi nhuận
Chi phí

SXKD

12. Dự kiến của doanh nghiệp về tình hình hoạt động năm 20…(năm tiếp theo):

Chỉ tiêu Tăng Giảm Không thay đổi
Vốn đầu tư SXKD

Doanh thu
Lợi nhuận
Chi phí SXKD
Lao động

Đơn đặt hàng trong nước
Đơn đặt hàng xuất khẩu

Đầu tư vào máy móc, thiết bị, cơng
nghệ

13. Danh sách đăng ký tham gia khóa đào tạo (Ghi rõ khởi sự KD, quản trị KD, quản
trị KD chuyên sâu, đào tạo tại DN)

STT Họ và tên Giới
tính
Năm
sinh
Địa chỉ
nơi ở
(**)

Địa chỉ nơi
đang cơng

tác (**)

Điện thoại
liên lạc cá

nhân
Chức
danh, vị
trí hiện
tại
Tên
Khóa/chun

đề đào tạo
đăng ký tham

gia

14. Khó khăn, vướng mắc chính của doanh nghiệp hiện nay (nêu tóm tắt): VD: vốn,
mặt bằng sản xuất, thủ tục thuế, kế tốn…

15. Đề xuất, kiến nghị (nêu tóm tắt): VD: hỗ trợ về tư vấn, đào tạo, đất đai, thuế…

…….., ngày ….. tháng… năm…..

Xác nhận của doanh nghiệp/đơn vị
(Ký, họ tên, chức danh và đóng dấu)

(3)

Xác nhận của doanh nghiệp/đơn vị(Ký, họ tên, chức danh và đóng dấu)( 3 )

Ghi chú: – (*) Ghi rõ ngành/lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu của DN;

– (* *) học viên phản ánh hiện trạng 6 tháng gần nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *