[Biểu mẫu] Cách trình bày bài Tiểu luận – Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (100.42 KB, 6 trang )

( Bìa trong)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN
(size = 14)
(2cm x 2cm)
TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
(size = 28)

CHUYÊN ĐỀ: (size = 14)
“TÊN CHUYÊN ĐỀ …… “ (size = 18)
SVTH
MSSV
LỚP
KHÓA
NGÀNH
CHUYÊN NGÀNH
: NGUYỄN VĂN A
: 06224504
: TC06QLCM (tn tỉnh.)
: 2006 – 2010
: Quản Lý Đất Đai
: Công Nghệ Địa Chính
(size=14)
– TP.Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2011-
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN
(size= 14)
NGUYỄN VĂN A
(size = 14)

“TÊN CHUYÊN ĐỀ …… “ (Size = 18)
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn B
(Địa chỉ cơ quan, đơn vị của Giảng vin hướng dẫn )

(Ký tên: ………………………………)
(size=14)
TÓM TẮT
Sinh viên thực hiện: Nguyên Văn A, Khoa Quản lý Đất đai & , Trường
Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
Chuyên đề: “……………………………………………………………………….”
Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn B, Bộ môn Quy hoạch, Khoa Quản lý Đất
đai & Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh.
Tóm tắt nội dung chuyn đề (1 trang):
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: REVIT – VN

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
MỤC LỤC
1. Đặt vấn đề Trang 1
2. Khái quát địa bàn nghiên cứu 12
3. Nội dung, phương pháp nghiên cứu và quy trình thực hiện 15
4. Kết quả nghin cứu 16
4.1 …………… 39
4.2 …………….
………………………
5. Kết luận 40
Mẫu C: Quy định về tiểu luận tốt nghiệp của sinh viên gồm các thành phần chính:
− Bìa (bìa ngoài, bìa trong) theo mẫu (B)
− Lời cảm ơn (01 trang) trình bày tùy ý
− Tóm tắt (01 trang) theo mẫu (2). Yêu cầu xúc tích, ngắn gọn. Tóm tắt các ý đặt vấn đề,
mục tiêu nghiên cứu, cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, nội dung nghiên cứu trọng
tâm, phương pháp nghiên cứu chủ đạo. Đặc biệt, tóm tắt các kết quả nghiên cứu chính
và kết luận cuối cùng.
− Mục lục (1-2trang) theo mẫu (3). Gồm các phần, mục lớn đến cấp 3 (ví dụ: I.1.1.).
Tuy nhiên trong báo cáo, dưới cấp 3 có thể phân chia tiếp các tiểu mục như 1, 2, 3
hoặc a, b, c tuỳ thuộc nội dung trình bày cụ thể.

− Phần báo cáo chính (không qu 40 trang), gồm các phần và mục chính sau:
1. Đặt vấn đề (chữ đậm 14, không phân mục, dài không quá 2 trang).
• Nêu lý do thực hiện đề tài (hay tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu)
• Mục đích nghiên cứu (nêu rõ ràng, cụ thể )
• Đối tượng và phạm vị nghiên cứu (nêu giới hạn về không gian, thời gian, nội dung ).
2. Khái quát địa bàn nghiên cứu (Giới thiệu chung nhất về địa bàn nghiên cứu như lịch sử
hình thành, điều kiện tự nhiên, thực trạng kinh tế xã hội ). Phân biệt với “Đánh giá điều
kiện tự nhiên, thực trạng phát triển kinh tế xã hội” là một nội dung nghiên cứu trong các đề
tài quy hoạch sử dụng đất, các đề tài liên quan đến kinh tế, xã hội
3. Nội dung nghiên cứu, phương pháp và quy trình thực hiện.
• Nội dung nghiên cứu (Nêu rõ các nội dung đã nghiên cứu theo đề cương vạch ra)
• Phương pháp nghiên cứu (Hệ thống các phương pháp; Trang thiết bị đã sử dụng)
• Quy trình (hay các bước) thực hiện.
4. Kết quả nghin cứu (chữ đậm 14, từ 20 – 22 trang). Trình bày theo thứ tự các nội
dung nghiên cứu đã thực hiện, nội dung nào kết qủa đó (ví dụ: II.1; II.2; II.3 ), dưới đó là
các mục con và tiểu mục. Trong từng nội dung, cần trình bày theo thứ tự từ số liệu điều tra
nghiên cứu (bảng biểu, biểu đồ, bản đồ ), phân tích đánh giá đến rút ra nhận xét
1. Kết luận (chữ đậm 14, không phân mục, dài không quá 1 trang).
• Tổng kết ngắn gọn, súc tích toàn bộ các vấn đề về đề tài nghiên cứu, đặc biệt là các kết
quả nghiên cứu đã đạt được.
• Nêu các kiến nghị xác thực (điều kiện ứng dụng, giải pháp thực hiện, những vấn đề cần
nghiên cứu tiếp theo ).
Sau phần chính của báo cáo, phải kèm theo:
− Tài liệu tham khảo (Liệt kê các tài liệu có tham khảo thực tế liên quan đến đề tài
nghiên cứu, sắp xếp thứ tự abc theo: Tên tài liệu – Tên tác giả – Năm xuất bản – Nhà
xuất bản).
− Phụ lục (Kèm theo các tài liệu, số liệu trung gian tùy theo đề tài nghiên cứu).
Quy định về font chữ, format trang in.
− Dùng font: Unicode, size chữ 13.
− Định dạng trang in:

Chọn: Spacing: – Before: 3pt
– After: 3pt
Line spacing: – Single
Page setup:
– Top: 3cm
– Bottom: 2cm
– Left: 3cm
– Right: 2cm
Header: – Bên trái: Tên ngành VD: Ngành Quản Lý Đất đai; Bên
phải: Tên Sinh viên thực hiện.
Footer: – Số thứ tự trang: VD: Trang 1 (căn giữa).
“ TÊN CHUYÊN ĐỀ … … “ ( Size = 18 ) Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Văn B ( Địa chỉ cơ quan, đơn vị chức năng của Giảng vin hướng dẫn ) ( Ký tên : … … … … … … … … … … … … ) ( size = 14 ) TÓM TẮTSinh viên thực thi : Nguyên Văn A, Khoa Quản lý Đất đai và , TrườngĐại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Chuyên đề : “ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ” Giáo viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Văn B, Bộ môn Quy hoạch, Khoa Quản lý Đấtđai và Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh. Tóm tắt nội dung chuyn đề ( 1 trang ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. MỤC LỤC1. Đặt yếu tố Trang 12. Khái quát địa phận điều tra và nghiên cứu 123. Nội dung, chiêu thức nghiên cứu và điều tra và tiến trình triển khai 154. Kết quả nghin cứu 164.1 … … … … … 394.2 … … … … …. … … … … … … … … … 5. Kết luận 40M ẫu C : Quy định về tiểu luận tốt nghiệp của sinh viên gồm những thành phần chính : − Bìa ( bìa ngoài, bìa trong ) theo mẫu ( B ) − Lời cảm ơn ( 01 trang ) trình diễn tùy ý − Tóm tắt ( 01 trang ) theo mẫu ( 2 ). Yêu cầu xúc tích và ngắn gọn, ngắn gọn. Tóm tắt những ý đặt yếu tố, tiềm năng điều tra và nghiên cứu, cơ sở lý luận của yếu tố điều tra và nghiên cứu, nội dung nghiên cứu và điều tra trọngtâm, chiêu thức điều tra và nghiên cứu chủ yếu. Đặc biệt, tóm tắt những hiệu quả nghiên cứu và điều tra chínhvà Kết luận ở đầu cuối. − Mục lục ( 1-2 trang ) theo mẫu ( 3 ). Gồm những phần, mục lớn đến cấp 3 ( ví dụ : I. 1.1. ). Tuy nhiên trong báo cáo giải trình, dưới cấp 3 hoàn toàn có thể phân loại tiếp những tiểu mục như 1, 2, 3 hoặc a, b, c tuỳ thuộc nội dung trình diễn đơn cử. − Phần báo cáo giải trình chính ( không qu 40 trang ), gồm những phần và mục chính sau : 1. Đặt yếu tố ( chữ đậm 14, không phân mục, dài không quá 2 trang ). • Nêu nguyên do thực thi đề tài ( hay tính cấp thiết của yếu tố nghiên cứu và điều tra ) • Mục đích điều tra và nghiên cứu ( nêu rõ ràng, đơn cử ) • Đối tượng và phạm vị điều tra và nghiên cứu ( nêu số lượng giới hạn về khoảng trống, thời hạn, nội dung ). 2. Khái quát địa phận điều tra và nghiên cứu ( Giới thiệu chung nhất về địa phận nghiên cứu và điều tra như lịch sửhình thành, điều kiện kèm theo tự nhiên, tình hình kinh tế tài chính xã hội ). Phân biệt với “ Đánh giá điềukiện tự nhiên, tình hình tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội ” là một nội dung điều tra và nghiên cứu trong những đềtài quy hoạch sử dụng đất, những đề tài tương quan đến kinh tế tài chính, xã hội3. Nội dung điều tra và nghiên cứu, chiêu thức và quá trình triển khai. • Nội dung nghiên cứu và điều tra ( Nêu rõ những nội dung đã nghiên cứu và điều tra theo đề cương vạch ra ) • Phương pháp nghiên cứu và điều tra ( Hệ thống những giải pháp ; Trang thiết bị đã sử dụng ) • Quy trình ( hay những bước ) triển khai. 4. Kết quả nghin cứu ( chữ đậm 14, từ 20 – 22 trang ). Trình bày theo thứ tự những nộidung nghiên cứu và điều tra đã triển khai, nội dung nào kết qủa đó ( ví dụ : II. 1 ; II. 2 ; II. 3 ), dưới đó làcác mục con và tiểu mục. Trong từng nội dung, cần trình diễn theo thứ tự từ số liệu điều tranghiên cứu ( bảng biểu, biểu đồ, map ), nghiên cứu và phân tích nhìn nhận đến rút ra nhận xét1. Kết luận ( chữ đậm 14, không phân mục, dài không quá 1 trang ). • Tổng kết ngắn gọn, súc tích hàng loạt những yếu tố về đề tài nghiên cứu và điều tra, đặc biệt quan trọng là những kếtquả điều tra và nghiên cứu đã đạt được. • Nêu những đề xuất kiến nghị xác nhận ( điều kiện kèm theo ứng dụng, giải pháp thực thi, những yếu tố cầnnghiên cứu tiếp theo ). Sau phần chính của báo cáo giải trình, phải kèm theo : − Tài liệu tìm hiểu thêm ( Liệt kê những tài liệu có tìm hiểu thêm trong thực tiễn tương quan đến đề tàinghiên cứu, sắp xếp thứ tự abc theo : Tên tài liệu – Tên tác giả – Năm xuất bản – Nhàxuất bản ). − Phụ lục ( Kèm theo những tài liệu, số liệu trung gian tùy theo đề tài điều tra và nghiên cứu ). Quy định về font chữ, format trang in. − Dùng font : Unicode, size chữ 13. − Định dạng trang in : Chọn : Spacing : – Before : 3 pt – After : 3 ptLine spacing : – SinglePage setup : – Top : 3 cm – Bottom : 2 cm – Left : 3 cm – Right : 2 cmHeader : – Bên trái : Tên ngành VD : Ngành Quản Lý Đất đai ; Bênphải : Tên Sinh viên triển khai. Footer : – Số thứ tự trang : VD : Trang 1 ( căn giữa ) .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *