Ngày đăng: 06/10/2012, 11:25

khóa học sau ngày một hiệu qủa hơn, xin các Anh/ Chị hãy vui lòng điền và đánh dấu (X) vào bảng câu hỏi sau (In order to organize next training courses more effectively, please fill in blanks and take a check in the following questions) :Tên khóa học (Training course): Thời gian học (Training duration): .học được những điều cơ bản sau đây từ khóa học này (I think that I have learned the following from this course): 2- Khóa học đã đáp ứng mong muốn của bạn ở mức độ nào ?(How does the course satisfy your expectation?)3- Khóa học liên quan tới công việc của bạn ở chừng mực nào ?(How does the course involve to your current work?)4- Khóa học có đạt được tính ứng dụng cao không?(How is the course applied?)Xuất sắc(Excellent)Tốt(Good)Khá(fairly)T. bình(Average)Kém(Bad)Xuất sắc(Excellent)Tốt(Good)Khá(fairly)T. bình(Average)Kém(Bad)Xuất sắc(Excellent)Tốt(Good)Khá(fairly)T. bình(Average)Kém(Bad)5- Tôi có thể áp dụng được khóa học này dễ dàng hơn nếu nội dung được cải tiến/làm rõ bằng cách (I can put into practice more easily if the contents of the course are improved by): .ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN (Assessment of Trainer/Lecturer):1- Kiến thức chuyên môn (Professional skills/knowledge)2- Kỹ năng truyền đạt (diễn đạt rõ ràng, sinh động, …)(Communication skills – clear/vivid expression…)3- Phương pháp giảng dạy (thảo luận, chuẩn bị tài liệu,…)(Teaching methods – discussion, material preparation,…)Xuất sắc(Excellent)Tốt(Good)Khá(fairly)T. bình(Average)Kém(Bad)Xuất sắc(Excellent)Tốt(Good)Khá(fairly)T. bình(Average)Kém(Bad)Xuất sắc(Excellent)Tốt(Good)Khá(fairly)T. bình(Average)Kém(Bad) TỔ CHỨC KHÓA HỌC (Organization of Training Course):Trang thiết bị giảng dạy: Phòng học, LCD, giấy, viết, thái độ của CBĐT, .(Teaching aids: Classroom, LCD, paper, pens,…)Xuất sắc(Excellent)Tốt(Good)Khá(fairly)T. bình(Average)Kém(Bad)của các anh/chị – Thanks for your opinion and suggestion* Ghi chú: Ngay sau khi kết thúc khóa học, học viên điền phiếu này và gửi cho Cán bộ đào tạo* Notes: The trainee will fill in this form just after finishing the course and send to Training offier BM.08.01

đánh giá1 2 3 4 5 Số điểm bình quânCác tiêu chí đánh giá(1)+(2)+(3)+(4)+(5)Đếm số lượt người đánh giá mục này Nt Nt Nt Nt=((1) + (2)+ (3) + (4)+ (5)/tổng số người đánh giáĐiểm trung bình của ngày đào tạo: Trung bình cộng các số điểm bình quân các tiêu chí đánh giá của ngày (Thang điểm 10, chấp nhận số lẻ 0.05)Điểm trung bình của cả khoá đào tạo:Trung bình cộng điểm của các ngày đào tạo. ABC>đánh giá cuối khóa học của học viên BM.08.01PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC CỦA CÁC HỌC VIÊN(TRAINING COURSE SELF-ASSESSMENT FORM)Để việc tổ chức cácsau ngày một hiệu qủa hơn, xin các Anh/ Chị hãy vui lòng điền vàdấu (X) vào bảng câu hỏi sau (In order to organize next training courses more effectively, please fill in blanks and take a check in the following questions) :Tên(Training course): Thời gian(Training duration):. ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC (Assessment of Training Course):1- Tôi nghĩ tôi đãđược những điều cơ bản sau đây từnày (I think that I have learned the following from this course): 2-đã đáp ứng mong muốnbạn ở mức độ nào ?(How does the course satisfy your expectation?)3-liên quan tới công việcbạn ở chừng mực nào ?(How does the course involve to your current work?)4-có đạt được tính ứng dụng cao không?(How is the course applied?)Xuất sắc(Excellent)Tốt(Good)Khá(fairly)T. bình(Average)Kém(Bad)Xuất sắc(Excellent)Tốt(Good)Khá(fairly)T. bình(Average)Kém(Bad)Xuất sắc(Excellent)Tốt(Good)Khá(fairly)T. bình(Average)Kém(Bad)5- Tôi có thể áp dụng đượcnày dễ dàng hơn nếu nội dung được cải tiến/làm rõ bằng cách (I can put into practice more easily if the contents of the course are improved by): .ĐÁNHGIẢNG(Assessment of Trainer/Lecturer):1- Kiến thức chuyên môn (Professional skills/knowledge)2- Kỹ năng truyền đạt (diễn đạt rõ ràng, sinh động, …)(Communication skills – clear/vivid expression…)3- Phương pháp giảng dạy (thảo luận, chuẩn bị tài liệu,…)(Teaching methods – discussion, material preparation,…)Xuất sắc(Excellent)Tốt(Good)Khá(fairly)T. bình(Average)Kém(Bad)Xuất sắc(Excellent)Tốt(Good)Khá(fairly)T. bình(Average)Kém(Bad)Xuất sắc(Excellent)Tốt(Good)Khá(fairly)T. bình(Average)Kém(Bad) TỔ CHỨC(Organization of Training Course):Trang thiết bị giảng dạy: Phòng học, LCD, giấy, viết, thái độCBĐT, .(Teaching aids: Classroom, LCD, paper, pens,…)Xuất sắc(Excellent)Tốt(Good)Khá(fairly)T. bình(Average)Kém(Bad) ĐÁNH GIÁ CHUNG KHÓA HỌC (Overall Assessment of Training Course):Xuất sắc(Excellent)Tốt(Good)Khá(fairly)T. bình(Average)Kém(Bad)NHỮNG Ý KIẾN KHÁC (Other Opinions or Comments) : .Họ tên hoặc chữ ký người tham dự – Attender’ name/Signature : Xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến nhiệt tìnhcác anh/chị – Thanks for your opinion and suggestion* Ghi chú: Ngay sau khi kết thúchọc,điềnnày và gửi cho Cán bộ đào tạo* Notes: The trainee will fill in this form just after finishing the course and send to Training offier BM.08.01PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC CỦA CÁC HỌC VIÊN(TRAINING COURSE SELF-ASSESSMENT FORM)Nội dung Tổngsố ngườigiá1 2 3 4 5 Số điểm bình quânCác tiêu chígiá(1)+(2)+(3)+(4)+(5)Đếm số lượt ngườimục này Nt Nt Nt Nt=((1) + (2)+ (3) + (4)+ (5)/tổng số ngườigiáĐiểm trung bìnhngày đào tạo: Trung bình cộng các số điểm bình quân các tiêu chíngày (Thang điểm 10, chấp nhận số lẻ 0.05)Điểm trung bìnhcảđào tạo:Trung bình cộng điểmcác ngày đào tạo. ABC>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *